Parduotuvės – informacijos centro steigimas

TURINYS

I. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MES ESAME“ PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI IR PRIELAIDOS PROJEKTUI ATSIRASTI

II. PROJEKTO IDĖJA (INICIACIJA)
1. Detalus organizacijos apibūdinimas: strateginiai tikslai ir trumpalaikiai uždaviniai
2. Konkretūs projekto tikslai
3. Projekto idėjos situacijos analizė
4. Numatomi rezultatai
5. Projekto idėjos atititikimo laipsnis VšĮ mokymo centro tikslams, uždaviniams, plėtros strategijai, situacijai

III. DETALUS PROJEKTO APIBŪDINIMAS (PROJEKTO TURINIO APIBRĖŽIMAS)

IV. PROJEKTO TURINIO DEKOMPOZICIJA
1. Projekto tikslų medis
2. Projekto uždavinių medis
3. Projekto darbų medis

V. DARBŲ GRAFIKAS
1. Darbų sąrašas
2. Atsakomybių paskirstymas
3. Kalendorinis darbų grafikas

VI. PROJEKTO BIUDŽETO PASKAIČIAVIMAS
1. Projekto sąmata: parduotuvės – informacijos centro atidarymas
2. Projekto sąmata: parduotuvės – informacijos centro tolimesnė veikla (4 mėn.)
3. Bendra projekto sąmata

VII. GALIMOS RIZIKOS NUSTATYMAS

I. VI IEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MES ESAME“ PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI IR PRIELAIDOS PROJEKTUI ATSIRASTI

Vienas pagrindinių šiuolaikinės visuomenės principų yra pagalba netekusiems galios savo piliečiams. Šiuo metu, aiškinantis invalidumo atvejus, į pirmaujančias pozicijas iškyla psichikos ir proto negalės sutrikimai. Daugelį metų Lietuvoje sutrikusio intelekto žmonės, be minimalaus materialinio aprūpinimo, jokios pagalbos socialiniame gyvenime negavo, jie buvo ideologiškai izoliuojami nuo visuomenės. Tokią „atribojimo“ politiką vainikavo didžiulių psichoneurologijos pensionatų kūrimas. Jų ideologija rėmėsi samprata, kad proto sutrikimas yra nuolatinė, „amžina“ būsena, kad žmonės su tokiais sutrikimais nesivysto ir r kad tokie asmenys yra beverčiai piliečiai, reikalaujantys tik nuolatinės globos ir medicininės priežiūros, negalintys savarankiškai gyventi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, keitėsi požiūris ir į proto negalią turinčius žmones. Pradėti kurti įstatymai, naujo tipo įstaigos. Nuo 1998 m. veikiantis mokymo centras ,,Mes esame“ yra vi

ienintelė šalyje įstaiga, kuri moko proto negalės žmones vienos iš šių specialybių: keramikos, medienos, dailiųjų odos dirbinių gamintojo, siuvėjo – operatoriaus, audėjo, mezgėjo rankine mezgimo mašina, vytelių pynėjo ir pagalbinio virtuvės darbuotojo. Veikia gamybinės dirbtuvės, kuriose auklėtiniai išlaikę egzaminus ir įsigiję kvalifikacinius pažymėjimus, gamina produkciją. Nors ir turėdami sunkią negalę, jie gali pagaminti produkciją, kurią įmanoma parduoti. Masine produkcija tokios gamybos pavadinti negalima, nes naudojamas tik rankų darbas, tačiau pagamintos nėra kur realizuoti (tik pagal individualius) užsakymus, o tai savo ruožtu yra pagrindas tam tikro projekto idėjai.
Projekto orientacija. Mano aprašomos organizacijos – VšĮ mokymo centro ‚Mes esame“ projektas turėtų būti orientuotas į klientų – auklėtinių poreikių patenkinimą ir, kaip socialinė įstaiga, atitikti socialinį aspektą, t.y. atitikti sutrikusio intelekto žmonių teisių, kurias deklaruoja Lietuvos Respublikos įs statymai įgyvendinimą, jų integraciją, socialinę reabilitaciją bei lygiateises gyvenimo sąlygas, ugdant žmogaus su proto negalia savarankiškumą ir nepriklausomumą visose gyvenimo srityse. Taip pat užtikrinti pilnavertišką gyvenimą visuomeniniame gyvenime (įskaitant ir darbinį užimtumą). Projekto įgyvendinimas turėtų plėsti visuomenės supratimą apie negalią, kaip socialinį reiškinį. Mokymo centras – Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi socialinių paslaugų įstaiga, kurioje organizuojamas darbinis mokymas, darbinė veikla ir socialinė priežiūra.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, ir pagrindinius veiklos principus – vykdyti proto negalios asmenų socialinę integraciją, socialinę priežiūrą ir ugdymą, specialybės mokymą, da
arbo vietų paiešką – projekto pavadinimas: Parduotuvės – informacijos centro steigimas, projekto steigėjas: VšĮ mokymo centras „Mes esame“, Pramonės g. 141, Vilnius.
II. PROJEKTO IDĖJA (INICIACIJA)

1. Detalus organizacijos apibūdinimas: strateginiai tikslai ir trumpalaikiai uždaviniai

Pagrindinis strateginis įstaigos tikslas – suteikti specialių poreikių žmogui galimybę išmokti specialybės bei padėti integruotis į bendruomenę.

Centro uždaviniai:

1. užtikrinti sąlygas darbinei, ugdomajai ir pedagoginei veiklai;
2. gerinti sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo kokybę, mokyti įvairių darbų ir savitvarkos įgūdžių;

3. tirti auklėtinių poreikius socialinėms paslaugoms;

4. teikti pasiūlymus savivaldybei rengiant programas bei teisės aktus žmonėms, turintiems proto negalę;

5. bendradarbiaujant su Vilniaus darbo birža bei darbdaviais siekti užtikrinti tinkamas darbo sąlygas sutrikusio intelekto žmonėms, ieškoti darbo vietų darbo rinkoje bei kurti gamybines dirbtuves proto negalės žmonėms;

6. teikti auklėtiniams, jų tėvams ir globėjams psichologines bei socialines konsultacijas, padėti spręsti jų psichologines bei socialines problemas;

7. nuolat kelti specialistų kvalifikaciją, ieškoti galimybių stažuotis Lietuvoje ir užsienyje;

8. teikti pasiūlymus savivaldybei dėl proto negalės žmonių įdarbinimo;

9. rengti ir įgyvendinti socialinės paramos programas bei projektus, skirtus proto negalę turintiems žmonėms;

10. ieškoti rėmėjų socialinės integracijos projektams, įvairioms programoms vykdyti;

11. organizuoti ekskursijas, suteikti galimybę lankyti parodas, koncertus, kitus visuomeninius renginius;

12. sudaryti sąlygas studentų praktikai;

13. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių panašaus profilio organizacijomis įdarbinimo, gamybos, mokymo, meno ir sporto srityse;

14. užtikrinti auklėtiniams medicininę priežiūrą, pirmąją medicinos pagalbą, sanitarinio-higieninio ir antiepideminio režimo laikymąsi;

15. nuolat informuoti visuomenę apie Centro veiklą.

2. Konkretūs projekto ti

ikslai
Šio projekto strateginis tikslas – ĮSTEIGTI INFORMACIJOS CENTRĄ – PARDUOTUVĘ- Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiose patalpose Pilies gatvėje. Siekiant šio tikslo būtina siekti šių struktūrinių tikslų:
Patalpų ir finansavimo skyrimas.
Uždaviniai:
1. perimti penkeriems metams neatlyginamai naudotis pagal panaudos sutartį Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 38,39 kv. m negyvenamąsias patalpas Pilies g. 42-17;
2. išsireikalauti finansavimą iš Vilniaus miesto savivaldybės parduotuvės – informacijos centro steigimui, t.y. remontui, bei tolimesnei kasdieninei veiklai, numatant, kad ateityje, įgijus patirties, dalis kasdieninės veiklos lėšų bus dengiama iš parduotuvės veiklos;

Šiose patalpose įrengti parduotuvę – informacijos centrą – suremontuoti patalpas:
Uždaviniai:
1. nupirkti medžiagas ir žaliavas remontui;
2. atlikti remonto darbus.
Paruošti parduotuvę veiklai:
Uždaviniai:
1. nupirkti reikiamus baldus, inventorių ir priemones darbinei veiklai vykdyti;
2. paruošti mokymo centro auklėtinių produkciją, kuri bus realizuojama;
3. susisteminti informacinę medžiagą apie socialines įstaigas proto negalės žmonėms;

4. visa tai transportuotini į suremontuotas patalpas ir išdėlioti
5. atidaryti parduotuvę.

Pradėjus veikti parduotuvei informaciniam centrui planuojama pateikti mokymo centro gaminiai, o vėliau bus tariamasi su kitomis įstaigomis dėl jų produkcijos realizavimo bei tolimesnio informacijos pateikimo. Tai, galime pavadinti projekto tęstinumu, kuriam bus inicijuojamas naujas projektas
3. Projekto idėjos situacijos analizė

Sudarant projektą, būtina atlikti įvairias analizes. Atsižvelgiant į projekto idėją ir paskirtį, sudėtingumą, pasirinkta tam tikra analizių kombinacija, kad galima būtų įvertinti, kokia dabartinė situacija projekto idėjos tikslams pasiekti.
Techninė analizė. Projektas nėra didelis, tačiau turi tęstinumo aspektus ir gali būti tęsiamas plačiu mastu ir tu

urės nemažos naudos socialinėje srityje. Dėl šios priežasties garantuotai šis projektas gaus finansavimą ir patalpas parduotuvei iš Vilniaus miesto savivaldybės. Finansavimo klausimas labai svarbus, kad būtų įsteigta parduotuvė, kadangi organizacija yra šiaip jau ne pelno siekianti organizacija ir didžioji dalis lėšų gaunama iš savivaldybės. Labai svarbus faktas, kad patalpos būtų suteiktos neatlyginamai. Kaip socialinės įstaigos projektas, šis projektas turi būti kuo pigesnis ir efektyvesnis, tad reikia suremontuoti parduotuvę kuo pigiau, nes finansinių lėšų prireiks ateityje – tolimesnei kasdieninei veiklai (neaišku, koks bus realizuotų gaminių pelnas, beje, jis pagalbinė priemonė parduotuvei egzistuoti, tačiau pelnas ne pagrindinis parduotuvės tikslas). Prognozuojama, kad gaminiai turės paklausą, ypač turistų tarpe, nes yra pakankamai gražūs, kokybiški ir nebrangūs.
Gali iškilti įvairių nenumatytų išlaidų šioje srityje ir remontuojant, todėl svarbu labai gerai apibrėžti biudžeto sąmatą. Kadangi projektas viešuoju požiūriu labai atviras, t.y. bus informuojama visuomenė (tai taip pat padės pritraukti finansinius rėmėjus), todėl svarbu nustatyti tikslią datą, kada bus atidaryta parduotuvė.

Finansinė analizė (komercinė). Gaminių (įvairūs suvenyrai, papuošalai, paveikslai, drabužiai, ženkliukai ir pan.) gamybos kaštai yra labai maži, kadangi daug medžiagos, priemonių jų gamybai gaunama iš rėmėjų, labdaros, taip pat auklėtiniai dirba savanoriškai ir už tai realaus atlyginimo negauna (kol kas), taigi gamybos sąlygos yra palankios. Gal tik kiekio atžvilgiu, sunku tikėtis, kad realizacijos apimtis bus labai didelė, nes naudojamas rankų darbas, todėl darbo tempas pakankamai lėtas, be to, auklėtinių galimybės yra labai skirtingos. Kai kurių darbo našumas skiriasi net keletą kartų. Tačiau vis tik galima tikėtis pelno, kadangi parduotuvė gana palankioje vietoje, tačiau pagrindinis tikslas ne uždirbti, t.y. ne tik gauti ekonominę naudą. Šio projekto atveju finansinę naudą nusakyti pakankamai sunku, kadangi netolimoje ateityje didesne dalimi numatomos išlaidos, tačiau pažvelgus iš neįgaliųjų pusės, galima įžvelgti labai didelę socialinę naudą.

Centras nėra pajėgus save išlaikyti, todėl centro darbuotojai aktyviai ieško ir ieškos rėmėjų ir kuratorių, kurie paremtų finansiškai, padėtų realizuoti auklėtinių pagamintą produkciją, tad parduotuvės įsteigimas ir savivaldybės finansavimas – pirminis etapas turėti ir savo lėšų ateityje.
Socialinė analizė. Projekto rezultatai naudingi ne tik pačiai įstaigai, bet ir visuomenei, ypač proto negalės asmenims. Daugelį metų proto negalės žmonės be minimalaus materialinio aprūpinimo jokios pagalbos socialiniame gyvenime neturėjo. Šių žmonių problemos buvo sprendžiamos tik jų šeimos lygmenyje ir manoma, kad jie negali mokytis ir integruotis į darbo rinką, dabar socialinė politika keičiasi ir prie to prisideda socialinės įstaigos. Mokymo centras bene labiausiai.
Parduotuvėje – informaciniame centre bus galima rasti ir įsigyti bukletus ar leidinius apie proto negalės žmonių įstaigas Vilniaus mieste, organizuojamus renginius neįgaliesiems, literatūrą apie proto negalės žmonių ugdymą, poreikius, įstatymus ir pan. Tai bus socialinė pagalba, gal tai padės didinti pasikeitimus neįgaliųjų darbinio užimtumo srityje.

Savo įstaigą reklamuoti galės patys neįgalieji, rengdami parduotuvėje – informaciniame centre savo darbų parodas, platindami informaciją, organizuodami susitikimus, jausdamiesi savarankiški ir galėdami taip sau padėti – savipagalbos principo įgyvendinimas.

Bus skatinamas visuomenės draugiškumas ir santaika. Taip pat bus keliamas darbo vietų skaičius, kadangi bus dalyvaujama įvairiose programose (viešųjų darbų, bedarbių rėmimo ir pan.).

Parduotuvė – informacinis centras reklamuosis platindamas skrajutes, laikraščiuose, neįgaliųjų renginių metu, rengdamas įvairias akcijas – gerės ir mokymo centro darbo sąlygos, nes valstybė, matydama socialinę naudą skirs daugiau investicijų.
Ekologinė analizė. Analizuojant iš ekologinės pusės, itin didelio projekto poveikio ekologinei aplinkai nebus. Dėl remonto (kuris vyks vidaus patalpose) gali atsirasti statybinių atliekų, tačiau jos bus saugiai nugabentos į savartynus. Taigi, oras nebus teršiamas. Nereikės statyti naujo pastato parduotuvei, kadangi patalpos jau yra, tad iš ekologinės pusės, projektas poveikio aplinkai plačiąja prasme neturės.
Organizacinė analizė. Šiuo aspektu įvairius finansinius, organizacinius klausimus spręs centro darbuotojai, ir kadangi darbuotojai pakankami patyrę ir kvalifikuoti, personalo nereikės apmokyti. Jau atrinkta įmonė, kuri padės atlikti vidaus statybos ir apdailos darbus. Numatomi šie parduotuvės darbuotojai: parduotuvės – informacinio centro vedėjas (1 etatas), pardavėjas – konsultantas (1,5 etato). Į parduotuvės – informacinio centro veiklą bus įtraukiami žmonės, turintys negalią. Bus taikomas savanoriškas darbas bei dalyvaujama įvairiose programose (viešųjų darbų, bedarbių rėmimo ir pan.). Mokymo centro ,,Mes esame“ direktorius koordinuos projekto eigą, o vėliau ir parduotuvės veiklą. Už informacinę medžiagą ir produkcijos transportavimą, sukomplektavimą, taip pat paskirti atsakingi VšĮ mokymo centro „Mes esame“ darbuotojai, atsižvelgiant į jų pareigybes ir žinias.
Teisinė aplinka. Projektas turi galimybę daryti teigiamą įtaką švietimo ir nedarbo mažinimo srityje, todėl galima tikėtis įstatymų, palankių veiklai, reguliuojamai sričiai. Politinė aplinka taip pat palanki: esant dabartinei Vyriausybei jos vykdoma socialinė politika sutampa su projekto įgyvendinimo rezultatais, taip pat gerinti neįgaliųjų gyvenimo sąlygas skatina integracijos procesai į Europos Sąjungą. Didelę įtaką turės valstybė ir savivaldybė, kadangi jos dalyvauja organizacijos kapitale, todėl dėl išvardintų priežasčių, ji turėtų išskirti finansavimą. Sunku numatyti, kokia dalis tai bus ir dėl to yra šiek tiek nesaugi situacija. Svarbu, kad kitos institucijos “neatimtų” finansavimo, tačiau dėl savo unikalios veiklos (vienintelis tokio tipo centras visoje Lietuvoje), galimybės įgyvendinti įvairias valstybės užimtumo programas ir įtraukti į tai kitas socialines įstaigas, labai mažas tokios tikimybės procentas, kad taip atsitiks.
Ekonominė analizė. Parduotuvės veikla, nors ir nedidele dalimi prisidės prie šalies nacionalinio produkto augimo, nes mažins neįgaliųjų nedarbą, bus sukurtos bent keletas darbo vietų, žmonės pirks gaminius, bus pritraukti turistai, nes gaminiai tikrai unikalūs. Visada tai nors ir labai nežymiai, bet prisidės prie regiono ekonominės padėties.

4. Numatomi rezultatai

Geografiniu požiūriu patalpoms esant patogioje vietoje, būtų pritraukta nemažai
turistų. Tai padėtų formuoti įvaizdį apie Lietuvos socialinį administravimą. Būtų užmegzti ryšiai su įvairiomis Lietuvos ir užsienio socialinėmis ir ne tik organizacijomis, gal būt atsirastų rėmėjų tolimesniems socialinės integracijos projektams, įvairioms programoms vykdyti. Sutrikusio intelekto žmonių integracijai į visuomenę butų naudinga bendrauti su žmonėmis (tiek lietuviais, tiek užsieniečiais).
Teikiant įvairią informacinę medžiagą, kuria aprūpintų suinteresuotos įstaigos, būtų
sukurtas realus Vilniaus mieste vykdomo socialinio darbo vaizdas. Įkūrus parduotuvę – informacinį
centrą, įvairios socialinės bei ugdymo įstaigos turėtų galimybę daugiau tarpusavyje bendrauti: keistis naujausia informacija, geriau orientuotis esamoje situacijoje, į kurią atsižvelgdamos galėtų
keisti gaminamos produkcijos asortimentą, ieškoti naujų veiklos krypčių ir pan. Nerealu tikėtis, kad
parduotuvė – informacinis centras būtų pelningas jau pirmaisiais darbo metais, tačiau tai tikslas,
kurio būtų siekiama.

Šis projektas padėtų informuoti visuomenę apie proto negalės asmenų galimybes dalyvauti ir būti naudingiems socialinėje bei ekonominėje infrastruktūroje, leistų jiems bei kitų socialinių paslaugų ar ugdymo įstaigų auklėtiniams išreikšti savo galimybes, ugdytų visuomenės socialinę santaiką.
Būtų realizuoti mokymo centro „Mes esame“ auklėtinių , o vėliau ir kitų proto negalės asmenų ir socialinių bei ugdymo įstaigų lankytojų sukurti darbeliai, taip pasiektų rezultatų pagrindu didėtų proto negalės asmenų pasitikėjimas savimi. Tokie asmenys turėtų galimybę dalyvauti darbo rinkoje ir taip pagerinti savo materialinę padėtį.
Šioje parduotuvėje – informaciniame centre savanoriškai galėtų dirbti mokymo centro ,,Mes esame“ auklėtiniai ar kitų socialinių bei švietimo įstaigų darbuotojai, kurie turėtų galimybę pristatyti visuomenei savo įstaigos veiklą. Įtraukus proto negalės žmones į prekybinę – informacinę veiklą, būtų įrodyta jiems, kad jie gali panaudoti savo galimybes įvairiose gyvenimo srityse, taip pat tai prisidėtų prie mokymo centro veiklos vystymo ir strategijos įgyvendinimo.

5. Projekto idėjos atititikimo laipsnis VšĮ mokymo centro tikslams, uždaviniams, plėtros strategijai, situacijai

Įvertinus organizacijos tikslus, uždavinius ir plėtros strategiją, ir projekto idėjos situacijos analizę ir numatomus rezultatus galima teigti, kad projekto – Informacijos centro parduotuvės įsteigimas – įgyvendinimas atitinka numatytus mokymo centro plėtros tikslus ir uždavinius, kadangi gana aukštu laipsniu prisideda prie sutrikusio intelekto žmonių socialinė integracijos ir apskritai atitinka, mokymo centro, kaip socialinės įstaigos, socialinį aspektą – socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą. Kadangi minėtasis atitikimo laipsnis yra pakankami aukštas, tai projekto idėja yra priimtina ir minėtąjį projektą galima ir įmanoma realizuoti, nes tai atneš naudos.

III. DETALUS PROJEKTO APIBŪDINIMAS (PROJEKTO TURINIO APIBRĖŽIMAS)

Projekto pavadinimas. Informacijos centro – parduotuvės įsteigimas.
Projekto steigėjas: VšĮ mokymo centras „Mes esame“, Pramonės g. 141, Vilnius.
Projekto adresatas: Šio projekto įgyvendinimas būtų reikšmingas sutrikusio intelekto žmonėms.
Projekto išdėstymo vieta: Pilies g. 42-17, Vilnius.
Kitos projekte dalyvaujančios įstaigos:
1. Vilniaus miesto savivaldybė skirs finansavimą ir patalpas.
2. Statybinė įstaiga: UAB “Almėja” atliks remonto darbus.
3. Socialinės įstaigos, skirtos proto negalės žmonėms, pateiks susistemintą informaciją ir bendradarbiaus:
– VšĮ Markučių dienos veiklos centras;
– Dienos centras ,,Šviesa“;
– I, II, III specialiosios mokyklos;
– Neįgaliųjų visuomeninės organizacijos
4. Įvairūs rėmėjai, teikiantys medžiagas produkcijos gamybai, kiti rėmėjai:
– Lietuvos invalidų draugija;
– Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ Vilniaus padalinys;
– Kiti (bankai, pavieniai asmenys).
Parduotuvės Darbo laikas:
Parduotuvė – informacinis centras dirbs:

Pirmadieniais – šeštadieniais – 10-19 val.

Sekmadienį – 10-16 val.

Vasaros metu numatoma dirbti ilgiau – iki 21 val., taip pat numatoma dirbti lauko prekyboje įvairių miesto renginių metu (pvz. Kaziuko mugės, Sostinės dienų metu ir pan.).
Įgyvendinimo terminas. Darbų pradžia – 2003-10-01 darbų pabaiga 2003-11-05, (t.y informacijos centro – parduotuvės atidarymas).
Projekto įgyvendinimui reikalinga suma ir finansavimas: Iš Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento rezervo reikalinga suma viešosios įstaigos mokymo centro ,,Mes esame“ parduotuvei – informaciniam centrui – 50 800 tūkst. litų (penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai litų).

Projektą įgyvendinantis personalas (priežiūra ir kontrolė):
Projekto vadovų vadovas – VšĮ mokymo centro „Mes esame“ direktorius Albinas Jakubauskas (finansavimo ir patalpų gavimo klausimai).
Projekto vadovas – VšĮ mokymo centro „Mes esame“ direktoriaus pavaduotojas – Valdemar Rybak (projekto administravimas).
Projekto komanda (vykdytojai):
1. VšĮ mokymo centro „Mes esame“ Vyresnioji socialinė inspektorė – Vida Neverovič (informacijos sisteminimas).
2. VšĮ mokymo centro „Mes esame“ Gamybos meistrė – Laima Kazlauskaitė (gaminių kuravimas ir paruošimas).
3. UAB “Almėjos” statybos darbų vykdytojas – Algirdas Grigonis (remonto darbai).

Kiti svarbūs priedai:
Projekto įgyvendinimo personalas – – VšĮ mokymo centro „Mes esame“ darbuotojams už projekto įgyvendinimo darbus bus mokamas nuolatinis darbo užmokestis iš mokymo centro biudžeto. Jie gaus priemokas prie darbo užmokesčio, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 04 14 nutarimu Nr.357 “Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų dalinio pakeitimo“, t.y. – 60 proc. koef. bazinės mėnesinės algos dydžio. Darbuotojai nedirbs išeiginėmis dienomis, darbo savaitė – 40 valandų.
Su projekto įgyvendinimo personalu – UAB „Almėja“ bus atsiskaitoma iš Vilniaus miesto savivaldybė lėšų, skirtų projekto finansavimui. Numatoma suma – 4000 Lt. Už medžiagų ir žaliavų pirkimą bei transportavimą bus apmokama iš to pačio šaltinio, atsakingas bus projekto vadovas, darbų vykdytojas tik atliks remonto darbus. Su UAB „Almėja“ bus sudaryta terminuota rangos sutartis darbams atlikti, todėl bus dirbama ir išeiginėmis dienomis. Darbai turės būti nustatytu laiku baigti, kitaip numatomas 0,2% d.u. baudos už kiekvieną uždelstą dieną. Pasirašomas priėmimo aktas.

IV. PROJEKTO TURINIO DEKOMPOZICIJA

1. Projekto tikslų medis

2. Projekto uždavinių medis

3. Projekto darbų medis

V. DARBŲ GRAFIKAS
1. Darbų sąrašas

Paprastieji darbai Trukmė (dienos) Prieš tai atliekami darbai
(a1) Patalpų ir finansavimo skyrimas 5 –
(a2) Projekto sąmatos sudarymas 3 a1
(a3) Patalpų remonto plano parengimas 2 a1, a2, a4
(a4) Darbo sutarties dėl remonto darbų sudarymas su UAB “Almėja” darbų vykdytoju 3 a1, a2
(a5) Remonto darbų atlikimas 6 a1, a2, a4, a3, a6, a7
(a6) Medžiagų ir žaliavų pirkimas remontui 1 a1, a2, a4, a3
(a7) Medžiagų ir žaliavų transportavimas į patalpas 1 a1, a2, a4, a3, a6
(a8) Reikiamų baldų, inventoriaus ir priemonių darbinei veiklai pirkimo plano sudarymas 3 a1, a2
(a9) Baldų pirkimas, transportavimas ir išdėliojimas patalpose 1 a1, a2, a4, a3, a8, a6, a7, a5
(a10) Parduotuvės darbinei veiklai reikalingų priemonių pirkimas ir transportavimas į patalpas 1 a1, a2, a4, a3, a8, a6, a7, a5, a9
(a 11) Produkcijos paruošimas realizacijai 5 a1, a2
(a12) Informacinės medžiagos apie socialines įstaigas paruošimas 5 a1, a2
(a13) Gaminių ir informacinės medžiagos transportavimas į parduotuvę 1 a1, a2, a4, a3, a8, a11, a12, a6, a7, a5, a9, a10
(a14) Gaminių ir informacinės medžiagos išdėliojimas parduotuvės patalpose 1 a1, a2, a4, a3, a8, a11, a12, a6, a7, a5, a9, a10, a13
(a15) Parduotuvės – informacijos centro atidarymas 1 a1, a2, a4, a3, a8, a11, a12, a6, a7, a5, a9, a10, a13, a14

2. Atsakomybių paskirstymas

Darbai Atsakingi asmenys
(a1) Patalpų ir finansavimo skyrimas
(a2) Projekto sąmatos sudarymas
(a4) Darbo sutarties dėl remonto darbų sudarymas su UAB “Almėja” darbų vykdytoju

(a15) Parduotuvės – informacijos centro atidarymas
(a8) Reikiamų baldų ir inventoriaus ir priemonių darbinei veiklai pirkimo plano sudarymas Projekto vadovų vadovas – direktorius Albinas Jakubauskas

Projekto koordinavimas, inicijavimas, atstovavimas, leidybinė funkcija:
1. prašymų pateikimas;
2. sutarčių su savivaldybe pasirašymas;
3. dokumentų sutvarkymas;
4. atstovavimas projektui.

(a6) Medžiagų ir žaliavų pirkimas remontui
(a7) Medžiagų ir žaliavų transportavimas į patalpas
(a9) Baldų pirkimas ir transportavimas ir išdėliojimas patalpose
(a10) Parduotuvės darbinei veiklai reikalingų priemonių pirkimas ir transportavimas į patalpas
(a13) Gaminių ir informacinės medžiagos transportavimasas į parduotuvę Projekto vadovas – direktoriaus pavaduotojas Valdemar Rybak

Projekto administravimas, vykdomoji funkcija:
1. parduotuvės paruošimas veiklai;
2. remonto darbų kontrolė.
(a3) Patalpų remonto plano parengimas
(a5) Remonto darbų atlikimas UAB “Almėjos” statybos darbų vykdytojas – Algirdas Grigonis
Remonto darbai:
1. Naujų langų, durų įdėjimas.
2. Elektros, signalizacijos, ventiliacijos instaliavimas.
3. Sienų dažymas.
4. Grindų dangos klojimas.
5. Reklaminės iškabos paruošimas ir pritaisymas.
(a 11) Produkcijos paruošimas realizacijai
(a13) Gaminių transportavimasį parduotuvę
(a14) Gaminių išdėliojimas parduotuvės patalpose Gamybos meistrė – Laima Kazlauskaitė

Gaminiai:
1. Geriausių gaminių atrinkimas ir surūšiavimas.
2. Kainų sudėliojimas.
(a12) Informacinės medžiagos apie socialines įstaigas paruošimas
(a13) Informacinės medžiagos transportavimasį parduotuvę
(a14) Informacinės medžiagos išdėliojimas parduotuvės patalpose Vyresnioji socialinė inspektorė – Vida Neverovič

Informacinė medžiaga:
1. Inform. medžiagos surinkimas iš įstaigų.
2. Informacinės medžiagos apie socialines įstaigas sisteminimas.
3. Inf. medžiagos apipavidalinimas.

VI. PROJEKTO BIUDŽETO PASKAIČIAVIMAS

1. Projekto sąmata: parduotuvės – informacijos centro atidarymas

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Finansavimo šaltinis Suma (Lt)
1. Atsikaitymas su UAB “Almėja” už remonto darbų atlikimą Vilniaus miesto savivaldybė 4000
2. Medžiagos ir žaliavos remonto darbų atlikimui:

1. Naujų langų ir durų įdėjimui

2. Elektros signalizacijos, ventiliacijos instaliavimui

3.Sienų dažymui

4. Grindų dangos klojimui

5. Reklaminės iškabos paruošimui ir pritaisymui

Viso: Vilniaus miesto savivaldybė

11000
3. Transportavimo išlaidos Vilniaus miesto savivaldybė 600
4. Išlaidos baldams, inventoriui įsigyti Vilniaus miesto savivaldybė 4000
5. Išlaidos parduotuvės darbinei veiklai reikalingoms priemonėms įsigyti Vilniaus miesto savivaldybė 10000
6. Išlaidos gaminių paruošimo realizacijai Vilniaus miesto savivaldybė 500
7. Išlaidos informacinės medžiagos apie socialines įstaigas paruošimui Vilniaus miesto savivaldybė 300
8. Nenumatytoms išlaidoms Vilniaus miesto savivaldybė 6000

Iš viso: Vilniaus miesto savivaldybė 36400

Parduotuvės informacijos centro projekto įgyvendinimui taip pat reikalingos lėšos tolimesnei kasdieninei veiklai. Jos bus naudojamos po parduotuvės – informacijos centro atidarymo. Pateikiama išlaidų sąmata 4 mėn.

2. Projekto sąmata: parduotuvės – informacijos centro tolimesnė veikla (4 mėn.)

Finansavimo šaltinis: Vilniaus miesto savivaldybė.

Darbo užmokestis: 9000 Lt;
1) Parduotuvės vedėjas 0,5 et.;
450 Lt x 4 mėn. = 1800 Lt;
2) Vyresn. pardavėjas – konsultantas 2 et.;
1800 Lt x 4 mėn. = 7200 Lt.

Įnašai soc. draudimui: 2970 Lt

9000 Lt x 33% = 2970 Lt

Energoresursai ir paslaugos: 2237 Lt
1) šildymas – 570 Lt;
2) elektra – 290,0 Lt;
3) vandentiekis ir kanalizacija – = 80 Lt;
4) ryšio paslaugos (abonementinis mokestis, viet. pokalbiai 4 mėn.) = 240 Lt;
5) kanceliarinės prekės = 800 Lt;
6) signalizacijos aptarnavimas – = 300 Lt;
7) šiukšlių išvežimas (pagal sutartį 4 mėn.) =100 Lt;
8) transporto išlaidos (4 mėn.) = 250 Lt.
VISO (Lt.): 14200 Lt.

3. Bendra projekto sąmata:
Iš Vilniaus miesto savivaldybės prašoma finansavimo suma:
1. Parduotuvės informacijos centro atidarymui

36400 Lt
2. Parduotuvės informacijos centro tolimesnei veiklai (4 mėn.)
Numatoma, kad ateityje, įgijus patirties, priklausomai nuo vystomos veiklos sėkmingumo, dalis kasdieninės veiklos lėšų bus dengiama iš parduotuvės veiklos. 14200 Lt
Bendra suma: 50 800 Lt

VII. GALIMOS RIZIKOS NUSTATYMAS

Įgyvendinant šį projektą, VšĮ mokymo centras “Mes esame” gali susidurti su šiomis rizikomis:

a)Išorinė projekto rizika(nenuspėjama arba nuspėjama, bet nenumatyta):
Projekto išorinės rizikos veiksniai gali pasireikšti:
Nenuspėjami reiškiniais:
– Savivaldybės sprendimais sumažinti mokymo centro biudžetą arba iš viso neskirti finansavimo ir patalpų arba ji gali nutarti imti nuomą už naudojimąsi patalpomis, nes rezervas per mažas, ir pan.;
– Socialinės politikos pasikeitimais, nelauktais socialiniais efektais (pvz. visuomenė gali nepriimti projekto idėjos);
– Nenuspėjamais gamtos stichijos, reiškiniais.
Nuspėjama, bet nenumatytais reiškiniais:
– Medžiagų, žaliavų, skirtų remontui ir inventoriaus, baldų parduotuvės veiklai kainų pokyčiais rinkoje;
– Elektros, signalizacijos ir signalizacijos sistemų kainų pokyčiais rinkoje;
Energoresursų ir paslaugų, darbo užmokesčių pokyčiais rinkoje.
b) Vidinė projekto rizika
netechninė rizika
techninė rizika
c) teisinė rizika
d) draudžiamoji rizika
b) Vidinė projekto rizika:
Netechninė rizika:
– gali būti nukrypimų nuo darbo grafiko dėl planų parengimo, transportavimo, netikėto vieno iš projekto vykdytojų komandos nario išvykimui/susirgimui;
– medžiagų trūkumo (gali būti netiksliai paskaičiuotos išlaidos remonto darbams, inventoriaus, baldų pirkimui, dėl to darbai sustotų, nes reikėtų ieškoti finansavimo šaltinių);
– darbo jėgos našumas irgi labai gali įtakoti, pvz. statybos darbų vykdytojas gali uždelsti padaryti remonto darbus, jei medžiagos ir žaliavos nebus pristatytos laiku;
– nors labai norėtųsi, bet yra rizika, kad gali būti viršytos projekto išlaidos, todėl reikėtų numatyti ir rezervą nenumatytoms išlaidoms.

Techninė rizika:
– dėl techninių aplinkybių gali laiku nepavykti instaliuoti elektros, signalizacijos, ventiliacijos, transportuoti gaminių.
Teisinė rizika:
– gali užsitęsti sutarčių su savivaldybe pasirašymas, dokumentų sutvarkymas;
– licencijos negavimas parduotuvės veiklai
– gali būti nepasirašyta arba pasirašyta ir nutraukta darbo sutartis dėl remonto darbų su UAB “Almėja” darbų vykdytoju;
– kurio nors projekto dalyvio patraukimas teisminėn atsakomybėn;
Atsakomųjų veiksmų nustatymas. Problemos gali įvykti bet kuriame etape, todėl reikia padaryti rizikos analizę. Atsižvelgiant į rizikos poveikį projektui (kritinį, vidutinį, mažą), bus nustatyti atsakomųjų veiksmų sprendimai. Šiuo atveju mokymo centras vadovas numato rinktis rizikos sumažinimo, paskirstymo ir finansinių išteklių rezervavimu nenumatytoms išlaidoms padengti sprendimus, nes didžioji rizika susijusi yra su finansavimo sistema.

Leave a Comment