organizavimas ir organizavimo valdymas

TURINYS

TURINYS

TURINYS

Santrauka

Marketingo planas kuriamas AB „Gubernija“ prekei – duonos girai „Gubernija“.

AB „Gubernija“ yra viena iš pirmaujančių įmonių giros gamyboje (užima II vietą). 79 proc. savo produkcijos įmonė realizuoja vidaus rinkoje – Lietuvoje. Ekonominiai skaičiavimai parodė, jog prekyba vidaus rinkoje duoda įmonei didesnį pelną, todėl 2003 m. AB „Gubernija“ numato padidinti duonos giros gamybą 10 proc. ir realizuoti šį kiekį plečiant pardavimų apimtis vidaus rinkoje.

„Gubernijos“ gira turi gerą vardą vartotojų tarpe. Didžiausi konkurentai yra – AB „Utenos alus“ir „Raudonoji meška“.

Siekiant didesnės paklausos ir sėkmingesnės konkurencijos AB „Gubernija“ numato keisti giiros išfasavimą, tam įsigijo modernius technologinius įrenginius. „Gubernijos“ gira bus parduodama ne stiklinėje 0,5l talpos taroje kaip iki šiol, bet trijų dydžių patrauklios formos plastikiniuose buteliuose. Bus stengiamasi įsiskverbti į naują rinkos segmentą – Vilniaus regioną ir plėsti rinkų tinklą kituose regionuose. Šiam tikslui priimami du kvalifikuoti vadybininkai. Išplėsta gaminio rėmimo programa.

SWOT analizė nuteikia optimistiškai, nes galimybės ir perspektyvos nusveria galimus pavojus. Marketingo makroaplinka yra palanki.

Situacija rinkoje

AB „Gubernija“ verčiasi alaus ir duonos giros gamyba.

AB „Gubernija“ gaminama gira parduodama vidaus ir užsienio rinkose. 1 pav. parodyta kokios šios produkcijos pardavimų apimtys atskiruose rinkos segmentuose.

0x01 graphic

1 paveikslas. AB „Gubernija“ giros pardavimai vidaus ir užsienio rinkose

Didžiausias pelnas gaunamas realizuojant „Gubernijos“ duonos girą vidaus rinkoje, nes yra mažesnės transportavimo išlaidos. Be to Baltarusijos prekybos įmonės nepajėgios laiku atsiskaityti už pro

odukciją, todėl trikdo apyvartinių lėšų cirkuliaciją bendrovėje. Todėl norima padidinti „Gubernijos“ duonos giros pardavimų apimtis vidaus rinkoje.

AB „Gubernija“ yra viena iš lyderių girosgamyboje Lietuvoje. Visos Lietuvoje pagaminamos giros apimtyje AB „Gubernija“ užima II-ą vietą ir pagamina 33 proc. viso pagaminamos Lietuvoje giros kiekio (žr. 2 pav.).

0x01 graphic

2 paveikslas. Giros gamybos apimtys 2002 m.

Iš 2 pav. matyti, kad sėkmingai plėtojantys giros gamybą konkurentai yra – AB „Utenos alus“ ir AB „Raudonoji meška“.

Makroaplinka. „Gubernijos“ giros marketingo makroaplinkoje galima akcentuoti tokius momentus:

sociokultūrinė aplinka: gira yra paklausi prekė įvairiose vartotojų grupėse;

ekonominė aplinka: ne visų vartotojų pajamos leidžia pirkti šio produkto tiek, kiek norėtųsi. Tai nėra būtiniausio poreikio prekė;

technologinė aplinka: yra palanki, AB „Gubernija“įsigijo naują technologinę fasavimo įrangą.

Paskirstymo kanalai. AB „Gubernija“ naudos netiesioginį prekės paskirstymą. (3 pav.)

0x08 graphic

3 paveikslas. AB „Gubernija“ pasiskirstymo kanalai

Lietuvos rinkoje „Gubernijos“ gira bus pparduodama mažmeninių parduotuvių „Minima, Media, Maxima“, „Iki“, „Taupyk“, „Rimi“ tinkle, bei daugelyje mažų miesto ir miestelių parduotuvių. Didmeninė parduotuvė yra pačioje įmonėje, dar keletoje didmeninių bazių.

Vidaus įmonės analizė

Gaminio charakteristika:

Ši gira pradėta gaminti 1996 m. spalio mėnesį. „Duonos gira“ yra nealkoholinis gėrimas, gaminamas iš duonos džiuvėsėlių, kurie gaminami iš ruginio salyklo. Gira gaminama iš technologiškai apdoroto vandens, pridedant cukraus ir citrinos rūgšties. Girą pasterizuojant, prailginamas jos realizavimo laikas iki 90 parų.
„Duonos gira“ pasižymi tradiciniu duonos giros skoniu, išgaunamu iš natūralių žaliavų. Ji nėra

labai saldi, todėl gerai malšina troškulį. Kadangi joje nėra jokių konservantų, tinka vaikams ir vartotojų grupei, kurie negali vartoti produktų su konservantais. 1998 metais „Duonos gira“ įvertinta „AgroBalt’98„ parodos medaliu.

Vartotojai: Vartotojai daro didžiulę įtaką prekių pardavimui. Nuo vartotojų poreikių patenkinimopriklauso įmonės veiklos sėkmė.

Giros vartotojai yra visi visuomenės nariai – tiek suaugę, tiek vaikai.

Giros vartojimas padidėja vasaros sezono metu. Vartojimui įtakos gali turėti vasaros orai, jei bus daug karštų dienų, vartojimas bus didesnis. Vartojimą ribojantis veiksnys yra nepatogus išfasavimas. Iki šiol „Gubernijos“ gira buvo parduodama vieno išfasavimo – 0,5l talpos stikliniuose buteliuose. Dabar numatoma girą pilstyti į 0,5l, 1l ir 2l talpos plastikinius butelius. Kadangi gira bus trijų išfasavimų ir skirtingų kainų, tai bus prieinama platesniam vartotojų ratui.

Pakeitus tarą atpigs transportavimo kaštais, nes stiklinė tara yra sunkesnė. Buteliai bus transportuojami ne dėžėse, bet plastikinėse pakuotėse.

Manoma, kad teisingai formuluojami marketingo tikslai užtikrins geras prekės pozicijas Lietuvos rinkoje.

SWOT analizė

AB„Gubernija“ pavojai ir galimybės plečiant pardavimų apimtis Lietuvos rinkoje numatyti 1 lentelėje.

1 lentelė. SWOT (pavojai ir galimybės)

Potencialūs vidaus pranašumai (S)

Pirkėjų pagarba (pripažinimas);

Pripažįstamas pirmavimas rinkoje;

Puikios reklaminės kampanijos.

Nauji technologiniai fasavimo pajėgumai

Kaštų pranašumai (sumažėja transportavimo išlaidos)

Potencialūs vidiniai trūkumai (W)

Silpnas paskirstymo tinklas;

Per dideli bendrieji kaštai, tenkantys gaminio vienetui, lyginant su pagrindiniais konkurentais.

Potencialios išorinės galimybės (O)

Įėjima į naujus Lietuvos rinkos segmentus (Vilniaus regionas)

Asortimento išplėtimas, tenkinant įvairesnius vartotojų porei

ikius (3 išfasavimai vietoj vieno)

Spartesnė rinkos plėtotė (dirbs daugiau vadybininkų)

Potencialios išorinės grėsmės (T)

Mažai kai kurių vartotojų grupių perkamoji galia

Pakaitalų pardavimų padidėjimas (labai daug pigių ir nekokybiškų gėrimų rinkoje)

Pirkėjų poreikių ir skonių pokyčiai (Coca-Cola, Fanta išstumia girą)

Marketingo tikslai

Šiuo marketingo planu siekiama:

Padidinti AB „Gubernija“ duonos girospardavimų apimtį per 2003 m. 10 procentų išplečiant pardavimus vidaus rinkoje. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

Įsiskverbti į naują vidaus rinkos segmentą – Vilniaus regioną ir ten parduoti 15 proc. visos Lietuvoje parduodamos „Gubernijos“ giros kiekio bei plėsti rinkos tinklą kituose regionuose.

Įdiegti naują fasavimo liniją ir girą pilstyti į 0,5l, 1l, 2l talpos plastikinę tarą vietoj anksčiau naudotos 0,5l talpos stiklinės taros.

Priimti papildomi du vadybininkus prekybos Vilniaus regione organizavimui.

Taikyti platesnę prekės rėmimo programą, surengiant loteriją ir dalyvaujant bendruose populiarių masinių renginių rėmimo projektuose. Rėmimo biudžetui skirti 28 800 Lt.

Tikslinės rinkos parinkimas

AB „Gubernijos“ giros padavimo išplėtimui pasirenkama vidaus rinka. 2 lentelėje pateiktas vidaus rinkos segmentavimas ir marketingo strategija.

2 lentelė. Tikslinė rinka ir marketingo strategija

Rinka

Segmentas

Marketingo strategija

Vidaus

Rinkos dalis, kurioje gira buvo prekiaujama ir anksčiau: Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Tauragės regionai.

Plėsti rinkos dalį mažose prekybos įmonėse miesteliuose ir kaimo vietovėse.

Pardavimo dalis 85 proc.

Rinkos dalis, į kurią bus bandoma įsiskverbti.

Vilniaus regionas.

Įsiskverbti į rinką miesto didžiuosiuose prekybos tinkluose ir miesteliuose.

Pardavimo dalis 15 proc.

Marketingo programa

Prekės tobulinimas vykdant marketingo programą numatytas keičiant išfasavimą ir taip stengiantis tenkinti įvairias pajamas turinčių varto

otojų poreikius (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Produkto tobulinimas

Rinkos segmentas

Produkto tobulinimas

Vartotojai, kurių didelės pajamos

Išfasuoti po 2l

Kaina 3,50 Lt

Vartotojai, kurių vidutinės pajamos

Išfasuoti po 1l

Kaina 2,10 Lt

Vartotojai, kurių mažos pajamos

Išfasuoti po 0,5l

Kaina 1,30 Lt

Produkto rėmimo programa pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė. Rėmimas

Reklama

Reklama internete

„Lietuvos žiniose“

Ant visuomeninio transporto

TV reklama

Populiarinimas

Bendri projektai remiant populiarius renginius:

Festivalis „Vilniaus band“, Baikerių fiesta, Pasaulio lietuvių dainų šventė.

Pardavimų skatinimas

Loterija

Rėmimo biudžetas:

Veiksmų planas

Veiksmų planas numatytiems marketingo tikslams pasiekti pateiktas 5 lentelėje. Veiksmų planas sudarytas trims mėnesiams. Už marketingo veiksmų plano vykdymą atsakingi: marketingo skyriaus vadovas ir du marketingo skyriaus specialistai.

5 lentelė. Marketingo veiksmų planas

Veiksmas

Atsakingas asmuo

Terminas

Surengti konkursą vadybininkams

Išbandyti naujos technologinės fasavimo linijos darbą

Užsakyti reklamą (TV, spaudoje, internete)

Sudaryti sutartį su troleibusų parku „Autrolis“ dėl reklamos ant visuomeninio transporto

Dalyvauti projektuose remiant populiarius renginius

Organizuoti loteriją

Marketingo skyriaus vadovas

Marketingo skyriaus vadovas

Marketingo skyriaus specialistas V. D.

Marketingo skyriaus specialistas L. K.

Marketingo skyriaus specialistas L. K.

Marketingo skyriaus specialistas V. D.

03.02.15

03.01.30

03.02.01

03.03.01

03.03.15

03.03.30

Kontrolė

Marketingo plano kontrolė bus vykdoma suvedus 6 mėn., 9 mėn. ir metų ekonominius rodiklius. Kontrolė vykdo įmonės komercijos direktorius. Jam ataskaitas pateikia įmonės vyr. buhalterė, vyr. ekonomistas ir marketingo skyriaus vadovas.

Išvados

AB „Gubernija“ yra viena iš lyderių giros gamyboje, jos gaminys „Gubernijos“ duonos gira yra populiari vartotojų tarpe, todėl manoma, jog iškelti tikslai turi realių galimybiųbūti įgyvendinti.

SWOT analizė yra palanki numatytų tikslų įgyvendinimui.

Svarbiausi marketingo plano momentai, turėsiantys lemiamos reikšmės sėkmingam jo įgyvendinimui, yra šie: patrauklus, lengvesnis, trijų dydžių išfasavimas, kvalifikuoti specialistai darbui naujame rinkos segmente ir efektyvi rėmimo programa.

Literatūra

Pranulis V., Pajuodis V., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas, V.: Eugrimas, 1999.

www.gubernija.lt

Gamintojas (AB „Gubernija“)

Didmeninė prekyba

Mažmeninė prekyba

Didmeninė prekyba

Mažmeninė prekyba

Vartotojai

Leave a Comment