N įmonės veiklos analizė

Turinys

ĮVADAS .. 3
1. Piniginių lėšų judėjimas 4
2. Debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų apskaita . 6
Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita 6
3. Atsargų apskaita 8
4. Ilgalaikio turto apskaita 9
5. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita 10
6. Gamybos ir veiklos sąnaudų apskaita 11
7. kapitalo, rezervų atidėjimų, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita 12
8. Atskaitomybė ir mokesčiai 14
IŠVADOS 15Įvadas
UAB “X” įregistruota 2002 metais vasario 18 dieną. Savo veikloje įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos norminiais aktais, kurie reglamentuoja įmonės veiklą bei bendrovės įstatais.
Pagrindinė įmonės veikla – transporto paslaugos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Europos Sąjungos šalyse. Bendrovė yra PVM mokėtoja.
Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius – 5 žmonės.
Bendrovėje apskaita vedama ir finansinė atskaitomybė sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, verslo apskaitos standartais ir įmonės apskaitos politika. Taip pat sudarant finansinę atskaitomybę vadovautasi bendraisiais apskaitos principais: palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.
Ataskaitiniais metais buvo pakeista įmonės apskaitos politika, todėl praėjusių metų sumos, kurias norima palyginti su ataskaitinių metų sumomis yra pateikiamos VAS “Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas” nustatyta tvarka. Apskaitos politikos pakeitimai parodomi taikant retrospektyvinį būdą (lyg jis būtų taikytinas ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuuo jų atsiradimo).
Įmonėje visą apskaitą tvarko 2 žmonės – tai vyr.buhalteris ir kasininkas.
Įmonė nuolat užsisako instruktyvinę medžiagą. Ją sudaro :
 Žurnalas “Apskaitos ir mokesčių apžvalga”.
 Laikraštis “Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos”.
 “Countline” sąvadai, kuriuos rengia UAB “Mokesčių srautas”.
 Auditoriaus A.Kapitanovo seminarų medžiaga.
Ši bendrovė turi su

udarytą individualų sąskaitų planą (žiūrėti priedus). Visa apskaita yra tvarkoma rankiniu būdu. O kompiuterinę programą planuojama įdiegti tik nuo 2006 metų.1. Piniginių lėšų judėjimas
UAB “X” vadovaujasi LRV nutarimu “Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo” , Nr. 179, 2000m. vasario 17d.
Kasoje gryni pinigai apskaitomi tik litais. Priimami pinigai pagal kasos pajamų orderį, o išduodami pagal kasos išlaidų orderį (žiūrėti priedus).
Kasos ataskaita sudaroma vieną kartą per mėnesį (žiūrėti priedus).
Pagrindinės įplaukos į kasą (D 272) yra:
 Gauti pinigai iš banko sąskaitos (K 2710).
 Pirkėjų skolos (K 241).
 Atskaitingų asmenų nepanaudotas avansas (K 2435).
Pagrindinės išlaidos (K 272) yra:
 Atskaitingi asmenys (D 2435).
 Atlyginimai (D 4462).
UAB “X” yra pasirašiusi sutartį su AB “Vilniaus bankas”. Šiame banke įmonė turi atsidariusi 3 sąskaitas:
 Litais ( 710).
 Eurais (2711).
 JAV doleriais (2712).
Taip pat įmonė su AB “Vilniaus bankas” pasirašė suutartį dėl elektroninės bankininkystės (žiūrėti priedus)
Nuo banko sąskaitos pinigai nurašomi pateikus vietinio mokėjimo nurodymą internetu. AB “Vilniaus bankas” klientą apie sąskaitos likučio pokytį informuoja pateikdamas jam banko išrašą (žiūrėti priedus (litų bei eurų sąskaitoms)).
Dažniausios įplaukos į banko sąskaitų (D 271) yra:
 Pirkėjų skolos (K 241).
 Banko palūkanos (K 535).
 Iš kasos (K 272).
 Įvairios paskolos (K 4422).
Dažniausios išlaidos iš banko sąskaitų (K 271) yra:
 Tiekėjams (D 443).
 Gyventojų pajamų mokesčiui (D 4462).
 Valstybiniam socialiniam draudimui (D 4463).
 Atlyginimams ( D 4461).
 Kelių mokesčiui (D 4485).
 Pridėtinės vertės mokesčiui (D 4484).
 Garantiniam fondui (D 44
464).
 Kitoms mokėtinos sumoms (D 4486).
 Banko paslaugų komisiniams (D 6118 ir/arba D 630).
Už ataskaitinį mėnesį, pagal banko išrašus, yra sudaromi registrai, pajamų ir sąnaudų suvestinės (žiūrėti priedus).

2. Debitorinių ir kreditorių įsiskolinimų apskaita. Pardavimų ir atliktų paslaugų pajamų, kitų pajamų apskaita

Įmonė parduoda savo transporto paslaugas. Už atliktas paslaugas pirkėjams yra išrašomos PVM sąskaitos – faktūros (žiūrėti priedus). Lietuvos Respublikos pirkėjams pardavimo paslauga yra apmokestinama 18 proc. PVM tarifu. Užsienio pirkėjams, kurie yra Europos sąjungos nariais bei PVM mokėtojais, PVM sąskaitos – faktūros išrašomos be PVM procento (Už kovo mėnesį buvo išrašyta viena tokia sąskaita (žiūrėti priedus)).
Išrašius sąskaitą, apskaitoje registruojamas toks įrašas:

D 241 – bendrai sumai

K 5005 – pajamoms

K 4484 – pardavimų PVM.
Pajamos yra pripažįstamos tada, kai jos yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamų dydis nustatomas bendrovės ir klientų susitarimu (sutartimis).
Pagal palyginimo principą – pajamos ir snaudos susijusios s tuo pačiu sandoriu, pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį.
Už einamą mėnesį sąskaitos yra registruojamos suvestiniame žiniaraštyje (žiūrėti priedus).
Pirkėjai dažniausiai atsiskaito ne grynaisiais pinigai, o pavedimais, per vieno mėnesio laikotarpį:

D 271

K 241
Įmonė pirkdama paslaugas iš tiekėjų gautas PVM sąskaitas – faktūras už einamąjį mėnesį registruoja išlaidų žiniaraštyje (žiūrėti priedus).
Sąskaitos yra gaunamos už:
 Sunaudotą kurą (D 20111).
 Įsiskolinimus lizingo kompanijoms (D 4411).
 Palūkanas lizingo kompanijoms (D 630).
 Už įvairias suteiktas paslaugas (nuomą, remontus, draudimą) (D 60015, D 2024).
 Kadangi įmonė yra PVM mokėtoja, ta

ai už pirkimo PVM (D 2431).
Sąskaitos yra apmokamos pavedimais, todėl: K 443. O tos, kurios apmokamos grynaisiais pinigais, per atskaitingą asmenį: K 2435.
KOMANDIRUOTĖS. Tarnybinės komandiruotės yra įforminamos įsakymais. Į jas vyksta vairuotojai su tikslu uždirbti pajamas atliekant paslaugas klientams (žiūrėti priedus).
Komandiruotės dažniausiai būna į užsienio šalis ir jų apskaita yra tvarkoma remiantis LRV nutarimų “Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio mokėjimo ir tvarkos”, 2004m. lapkričio 3d., Nr. 1365.
Vairuotojui išduotas avansas apskaitoje registruojamas taip:

D 2435

K 272
Vairuotojai, g.rįžę iš komandiruotės, į buhalteriją privalo pristatyti avanso panaudojimo apyskaitą su pridėtais, išlaidas patvirtinančiais, dokumentais (užsienio kelių mokesčiai, aikštelių nuoma ir kita).
Išlaidos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Dienpinigiai mokami pagal LRV finansų ministro patvirtintas dienpinigių mokėjimo normas – 50 proc.
Avansinė apyskaita apskaitoje registruojama :

D 60018, 60015

K 2435
UAB “X” neturi paskolų iš banko su kitais atsiskaitymais pagal gautinas sumas. Bendrovė yra skolinga akcininkui už suteiktą be procentinę paskolą.3. Atsargų apskaita
Atsargos įmonėje apskaitomos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų ir įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis. Atsargas sudaro kuras, kuris apskaitoje registruojamas gavus iš kuro realizavimo įmonės PVM sąskaitą – faktūrą. Nurašomas į paslaugų savikainą pagal nuvažiuotą nuotolį, patvirtinto kuro normomis, taikant FIFO būda.
Gautas PVM sąskaitas – faktūras sunaudotam kurui apskaitoje registruojamas toks įrašas:

D 20111

K 443
Mėnesio pabaigoje degalai pa
askirstomi pagal transporto priemones. Sunaudotas kuro kiekis (per mėnesį) apskaičiuojamas taip:
Pavyzdys
Krovininis automobilis MAN per 1 mėnesį nuvažiavo 7449 km. Įsakymu patvirtinta kuro norma – 100 km tenka 36 l.

(7449 * 36) / 100 = 2681,64
Gauta suma yra registruojama apskaitoje:

D 60014

K 20111
Nepanaudotas kuro likutis persikelia į ateinantį mėnesį.4. Ilgalaikio turto apskaita
Finansinė atskaitomybė sudaryta taikant įsigijimo savikainos turto įkainojimo būdą, piniginiu matu – litais.
Nematerialaus turto grupė buvo apskaitoma formavimo savikaina. Nuo 2004 metų perkelta iš išankstinius apmokėjimų straipsnių ir nurašyta į sąnaudas.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina. Į naujai įsigyto turto įsigijimo savikainą įtraukiama už šį turtą sumokėta pinigų suma ir kitos tiesioginės su turto įsigijimų susijusios išlaidos.
Ilgalaikio materialaus turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikimo rezultato: jei pagerinamos turto naudingosios savybės, tai didinama įsigijimo savikaina, jei prailginamas tarnavimo laikas, tai patikslinamas tarnavimo laikas, kitais atvejais, tokios remonto ir rekonstrukcijos sumos pripažįstamos sąnaudomis. Jei pakeistas ilgalaikio turto tarnavimo laikas skiriasi nuo viso turto tarnavimo laiko, tai pakeista dalis apskaitoma kaip atskiras ilgalaikis materialusis turtas. Atsižvelgiant į minimalią turto vertę.
Nustatyta minimali ilgalaikio materialaus turto vertė 1000 litų, o likvidacinė vertė 10 proc. turto įsigijimo savikainos iki 1 lito.
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos ir beneskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar perleidimo.
Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro transporto priemonės, kurias įsigijus apskaitoje registruojamas toks įrašas:

D 1220

K 443
Kiekvienam objektui vedama apskaitos kontrolė (žiūrėti prieduose).
Naudojamam turtui kas mėnesį priskaičiuojamas nusidėvėjimas registruojamas taip:

D 60018

K 1227
Turto naudojimo pradžia įforminama įvedimo į eksploatacija aktu. Daugumoj atveju turtas įsigyjamas išperkamosios nuomos būdu. Gavus turtą apskaitoje registruojamas toks įrašas:

D 1220

K 4411 – einamųjų metų daliai

K 4011 – ateinančių metų daliai.
Palūkanos į turto vertę neįskaitomos. Jų apskaita vedama užbalansinėse sąskaitose.
Kiekvienų metų gruodžio 31d. ilgalaikės skolos koreguojamos, tai yra einamųjų metų skolos dalis perkeliamos iš ilgalaikių įsiskolinimų į trumpalaikius.

5. Darbo laiko ir apmokėjimo apskaita
Su priimtais į darbą žmonėmis pasirašomos darbo sutartys ir tą pačia dieną pranešama VSD teritoriniam skyriui.
Darbo užmokesčiui paskaičiuoti yra taikoma laikinė apmokėjimo sistema, o tai reiškia, kad kiekvienam darbuotojui nustatomas pastovus mėnesinis atlyginimas. Bendrovėje taikoma 5 darbo dienų savaitė. Darbo laikas registruojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (žiūrėti priedus).
Darbuotojas privalo parašyti prašymą dėl NPD ir PNPD taikymo. Kiekvienam darbuotojui vedamos asmeninės sąskaitos (žiūrėti priedus).
LIGOS. Už pirmąsias 2 kalendorines sirgtas dienas apmoka darbdavys 80 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Likusias dienas ligos pašalpą apmoka VSD.
ATOSTOGOS. Už atostogas (eilines) apmokama pagal darbuotojo vidutinį darbo užmokestį – 100 proc. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš paskutinių 3 mėnesių laikotarpio. Kompensacija už nepanaudotas atostogas mokama darbuotoją atleidžiant iš darbo. Moka 100 proc. pagal vidutinį darbo užmokestį (žiūrėti priedus). 3 dienų laikotarpyje pranešama VSD apie darbuotojo atleidimą iš darbo.
Korespondencijos:
Priskaičiuotas darbo užmokestis:

D 60010, 61140

K 4461
Iš atlyginimo išskaičiuojami mokesčiai:
GPM:

D 4461

4462
VSD 3 proc.:

D 4461

K 4463
Be to darbdavys privalo paskaičiuoti VSD 31 proc.:

D 60011, 61141

K 4463
Išskaičiavus iš darbuotojo pagal vykdomuosius raštus už paimtus kreditus:

D 4461

K 4486
Atsiskaičius su darbuotoju:

D 4461

K 272, 27106. Gamybos ir veiklos sąnaudų apskaita
Kadangi įmonė nėra gamybinė įmonė, o paslaugas teikianti bendrovė, tai paslaugų savikainą sudaro tokios išlaidos:
 Vairuotojų darbo užmokestis (D 6010)
 VSD 31 proc. (D 60011)
 Kuras ( D 60014)
 Nusidėvėjimas (D 60012)
 Įvairios eksploatacinės išlaidos (D 60015)
 Dienpinigiai (D 60018)
 Remonto išlaidos (D 60016).
Įmonės veiklos sąnaudas sudaro:
 Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ( D 61140)
 VSD 31 proc. (D 61141)
 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas (D 6115)
 Ryšių ir kitos paslaugos (D 6118)
 Mokesčiai (kelių taršos, garantinis fondas (D 612)).

Kitos veiklos įmonė nevykdo.
Finansinės veiklos sąnaudas sudaro palūkanos, mokamos už turto įsigijimą lizingo būdu.
Ateinančių laikotarpių sąnaudose yra apskaitomos iš anksto sumokėtos išlaidos už draudimą, prenumeratą.7. Kapitalo, rezervų atidėjimų, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita.
UAB “X” yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš akcininko įnašų ir padalintas į akcijas. Bendrovė įsteigta neribotam laikui, steigėjo pasirašyto bendrovės steigimo akto pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.
Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavą kapitalą sudaro:
2. Įstatinis kapitalas;
3. Akcijų priedai;
4. Perkainojimo rezervas;
5. Privalomasis rezervas;
6. Paskirstytinieji ir nepaskirstytinieji rezervai;
7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);
8. Dotacijos ir subsidijos;
9. Atidėtosios išlaidos.
Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip 75 proc. įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, bendrovės administracijos vadovas privalo sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą įstatinio kapitalo sumažinimo dydžiu, ne mažesniu nei skirtumas tarp nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo apsvarstyti. Visuotinis akcininkų susirinkimas privalo sumažinti įstatinį bendrovės kapitalą anuliuojant akcijas arba sumažinant akcijų nominalią vertę arba priimti nutarimą padengti šį skirtumą papildomais akcininkų įnašais ar likviduoti įmonę.
Įmonėje yra suformuotas įstatymų numatytas rezervas 1000 litų. Kadangi 2003 metais buvo padidintas įstatinis kapitalas nuo 10 000 litų iki 140 000 litų, tai ateityje rezervas turės sudaryti 14 000litų (10 proc. nuo įstatinio kapitalo).
UAB “X” dirba nuo 2002 metų vasario mėnesio. Tais metais įmonė uždirbo grynojo pelno 15975 litų. 2003 – 2004 metais buvo patirti nuostoliai: 42 345 litai ir 96 144 litai atitinkamai. Akcininkų sprendimu buvo sumažintas nuostolis 80 000 litų. To pasekoje įmonės finansinis rezultatas yra (43 484) litų.
Pelnas prieš apmokestinimą – tai skirtumas tarp mokestinio laikotarpio pajamų ir sąnaudų. Apskaitoje registruojamas sudarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas, naudojant tarpinę sąskaitą 390. Gavus pelną apskaitoje fiksuojama:

D 390

K 341

O nuostolį :

D 341

K 390
2002 metais nuo gautos pelno buvo priskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą pelno mokestis, kurio tarifas 15 proc.

10. Atskaitomybė ir mokesčiai
UAB “X” sudaro sutrumpintą finansinę atskaitomybę, kuri susideda iš:
 Balanso
 Pelno (nuostolio) ataskaitos
 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos
 Aiškinamojo rašto.
Finansinę atskaitomybę tvirtina akcininkas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 4 mėnesių bėgyje. Po to ji pateikiama registro skyriui, o pelno (mokesčio) ataskaita – VMĮ iki spalio 10d.
Mokestis VSD deklaruojamas ketvirčiui pasibaigus, per 15 dienų. Mokamas už kiekvieną mėnesį iki ateinančio mėnesio 15 dienos.
GPM. Šis mokestis mokamas priklausomai nuo gyventojams išmokėtų pajamų iki 15 dienos arba 30, 31 dienos, o deklaruojamas mėnesiui pasibaigus per 15 dienų. O metinė deklaracija – pasibaigus metams – iki vasario 1d.
GARANTINIS FONDAS (GF). Jis skaičiuojamas nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 0.2 proc. Mokamas šis mokestis mėnesiui pasibaigus per 15 dienų. Jis nedeklaruojamas.
KELIŲ MOKESTIS. Šis mokestis mokamas nuo pajamų mėnesiui pasibaigus per 25 dienas. Deklaruojamas už metus iki kovo 1d.
PVM. Mokestis deklaruojamas ir mokamas mėnesiui pasibaigus per 25 dienas.
TARŠOS MOKESTIS. Mokamas ir deklaruojamas pusmečiui pasibaigus per mėnesį.
(Prieduose pateiktos mokesčių deklaracijos).

Išvados ir pasiūlymai

Įmonės uždirbamos pajamos yra per mažos, todėl įmonė antrus metus iš eilės patiria nuostolį. Taip yra todėl, kad yra per mažas tarifas už kilometrą, o per pastaruosius metus, pasikeitus ekonominei situacijai, kuro kainos sukilo. Todėl gaunamų pajamų nebeužtenką pelningos veiklos plėtojimui. Taip pat didelę išlaidų dalų sudaro eksploatacinės sąnaudos, vilkikų remontai.
Pasiūlymas – bandyti stabilizuotis rinkoje, ieškoti pelningesnių sutarčių.

Leave a Comment