laiko skales sablono kurimas

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMATIKOS KATEDRA

MINDAUGAS JASIŪNAS
NEAKIVAIZDINIS SKYRIUS INFORMATIKA
IV KURSAS

LAIKO SKALĖS ŠABLONO KŪRIMAS

KURSINIS DARBAS

Darbo vadovas:

L. Tankelevičienė

. . . . . . . . . .
(parašas)
VERTINIMAS: . . . . . .

Šiauliai, 2006

Turinys

I. Įvadas 3
II. Teorinė dalis 4
II. 1. Temos analizė 4
II. 2. Darbo srities analizė 4
II. 3. Darbinės srities modelis 5
III. Projektinė dalis 6
III. 1. Įrankių ir priemonių pasirinkimo analizė 6
III. 2. Projekto vykdymo planas 6
III. 3. Pradinis projekto aprašymas 7
IV. Darbo eigos aprašymas 8
IV. 1. Darbų eigos grafas 8
VI. 2. Problemų ir jų sprendimų aprašymai ir pagrindimai 8
VI. 3. Galutinio projekto stovio aprašymas 9
VI. 3. 1. Šablono vaizdas ir keitimai Flash’e 9
VI. 3. 2. XML failo struktūra ir duomenų įvedimas 11
VI. 4. Darbo rezultatų analizė 11
VI. 5. Patarimai, pastebėjimai, rekomendacijos 12
V. Išvados 13
VI. Liiteratūros ir informacinių šaltinių sąrašai 14
VII. Anotacija 15
VII. 1. Summary 15

I. Įvadas

Laiko sąvoka yra esminė (fundamentinė) ir trumpai ją apibrėžti galima tik kaip filosofinę kategoriją. Fizikai formulėmis ima vardyti laiko savybes, palaipsniui atskleisdami sąvokos turinį. Tačiau labiausiai apibendrinantis teiginys yra tas, kad laikas – materijos egzistavimo forma. Laiką galime matuoti milisekundėmis, sekundėmis, minutėmis, valandomis, paromis, savaitėmis, mėnesiais, metais, amžiais, epochomis ir kitais matavimo vienetais. Slenkant laikui įvyksta vis nauji įvykiai, kurie dažniausiai nepriklauso nuo laiko matavimo vienetų t.y. prasidėjęs ginčas gali tęstis minutę – ar kelias vaalandas, lietus lyja valandą ar net kelias paras.
Nepriklausomai nuo įvykių trukmės visus įvykius būtų galima surašyti chronologine (didėjimo) tvarka. Visi įvykiai sudarys laiko juostą, kuri dar kitaip vadinama laiko skale. Mokslininkų yra įrodyta, kad žmogaus pasąmonę lengviau paveikti jam pateikiant va

aizdinę informaciją, todėl žvelgiant į laiko skalę paprasčiau įsiminti ir lengviau suvokti įvykių eiliškumą. Laiko skalė – tai vaizdinis elementas, leidžiantis peržiūrėti koks įvykis ir kada įvyko.

Skalei pasirinkau laiko matavimo vienetą metus. Mano darbo pagrindinis tikslas, kad sukurta laiko skalė būtų kuo universalesnė, tai yra sukurtame šablone būtų galima peržiūrėti kelerių ar keliasdešimties metų, vieno ar kelių amžių laikotarpyje įvykusius įvykius. Šablonui kurti naudosiu Macromedia Flash MX 2004.

II. Teorinė dalis

II. 1. Temos analizė

Mūsų kasdieniniame gyvenime kasdien susiduriame su skalių pavyzdžiais, čia mes žvilgtelime į termometrą norėdami sužinoti lauke esančią temperatūrą ar stebime laikrodį kuriame regime valandas ir minutes. Nemažai skalių pavyzdžių galime matyti įvairiose enciklopedijose, mokslinėse knygose. Pažvelgus į internetą čia taip pat galima sutikti įvairiausių skalių, o tarp daugelio kitų sutinkamos ir laiko skkalės. Pavyzdžiui http://www.audi.lt/ pateikiama laiko skalė kurioje pateikiami duomenys apie Audi automobilių gamybą arba http://lt.wikipedia.org/ pateikiama geologinė laiko skalė. Kompiuterių vartotojai laiko skalę gali sutikti ne tik internete, bet ir platinamose elektroninėse bibliotekose pavyzdžiui. „Microsoft Reference Encarta 99 Encyclopedia“ ar kitose programose.

Peržiūrėjus internete ir programose sutiktus pavyzdžius matyti, kad laiko skalę sudaro šie pagrindiniai elementai:
1. Laiko linija. Čia nurodomi metai ar amžiai.
2. Duomenys. Informaciją, kurią norima pateikti vartotojui. Šioje informacijoje būtinai turi būti nurodoma data kuri susijusi su įvykiu, bei įvykio aprašymas.
3. Papildoma in

nformacija. Kartais įvykio aprašymas yra detalizuojamas, tai yra pateikiama išsami informacija apie įvykį, pateikiant ne tik tekstą ir fotografijas, bet ir filmuotą medžiagą ar garso įrašus.
4. Paieška. Priklausomai nuo laiko skalės struktūros gali būti vykdoma duomenų paieška.
II. 2. Darbo srities analizė

Kuriant laiko skalės šabloną svarbu išanalizuoti kaip geriau vartotojui pateikti informaciją. Produktą galima sukurti naudojant C++, ar Visual Fox Pro, bet toks produktas nebus prieinamas daugeliui vartotojų, nes ši informacija nebus prieinama vartotojams kurie yra nutolę dideliu atstumu. Atsižvelgiant į šį trūkumą, laiko skalę geriausiai būtų kurti su tokia programine įranga, kuri leistų sukurtą produktą patalpinti interneto svetainėje. Intenetinėje svetainėje patalpinta informacija gali būti prieinama ir peržvelgiama bet kuriuo paros metu nepaisant atstumų. Pagrindiniai reikalavimai yra interneto ryšys ir kompiuteris.

Galima būtų pateikti laiko skalę vartotojui naudojant HTML kalbą, tačiau HTML kalba kurtose svetainėse informacijai perteikti yra ribotos galimybės. Darbe nusprendžiau naudoti Macromedia Flash MX 2004 programą, nes Flash yra dviejų pakopų sistema, turinti galimybę sukurti dialoginį interneto turinį, sujungiant tekstą, animaciją, vaizdą ir garsą, panaudojant programavimo elementus. Sukurtą laiko skalę bus galima publikuoti internete panaudojus HTML failą, kuris sukuriamas, pasirenkant Macromedia Flash MX 2004 publikavimo (Publish) komandą.

II. 3. Darbinės srities modelis

Laiko skalės šablonas bus kuriamas Macromedia Flash MX 2004. sukurtą šabloną galės naudoti vartotojai kurie į šabloną patalpins konkrečius du

uomenis. Gauta laiko skalė galės būti talpinama internete arba kitais būdais (pvz. elektroniniu paštu).

Darbinės srities modelis pateikiamas schemoje:

III. Projektinė dalis
III. 1. Įrankių ir priemonių pasirinkimo analizė

Kaip jau minėjau, kad atlikti užduotį nebūtina pasirinkti Macromedia Flash MX 2004, tačiau šios programos privalumas – galimybė panaudoti animacijos elementus. Pritaikyti animacijos elementai labiau vilioja ir žavi kompiuterių vartotojus.

Kadangi kuriamas produktas yra šablonas, naudosiu ir išorinę bylą (failą) į kurį turės būti surašomi duomenys. Kai konkretūs duomenų bus surašyti į failą, laiko skalės šablonas taps laiko skale.

Failas bus sukurtas „Stylus Studio 2006 XML Home Edition“ programa. Ši programa leidžia sukurti failą su plėtiniu *.xml.
XML (ang. eXtensible Markup Language) yra W3C rekomenduojama bendros paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba. Pagrindinis XML kalbos vienetas yra elementas. Elementas visada turi vardą ir, be jo, gali turėti:
– Norimą skaičių atributų. Atributas turi savo vardą bei reikšmę.
– Kitus (dukterinius) šio elemento viduje esančius elementus.
– Su elementu susijusį tekstą.

III. 2. Projekto vykdymo planas

Norint sukurti laiko skalės šabloną naudosiuosi tokiu vykdymo ir kūrimo planu:
1. XML failo sukūrimas su testuojamais duomenimis.
2. Darbas Flash programoje:

a) sukurti pagrindinius sluoksnius;

b) sukurti pagrindinius simbolius;

c) rasta internete programinį kodą pritaikyti savo laiko skalės šablonui;

d) susieti visus elementus į visumą;

e) susieti flash failą su duomenų failu;

f) sukurti animacijos elementus;
3. Projekto testavimas.
4. Konkrečios pavyzdinės laiko skalės sukūrimas.
5. Projekto užduoties rezultatų an

nalizė.
6. Projekto įvykdymo analizė.
III. 3. Pradinis projekto aprašymas
Projekto metu bus kuriamas laiko skalės šablonas. Laiko skalės šabloną sudarys:
– Skalė. Čia bus matomi metai.
– Laiko intervalų juosta. Kurioje bus matoma kuris intervalas aktyvus.
– Slinkties juosta. Skirta judėti per šalia esančius laiko intervalus.
– Informaciniai langeliai.
– Išsamios informacijos animuoti langai.
– Kiti elementai.
Darbo metu bus sukurtas „duomenys.xml“ failas, iš kurio bus nuskaitomi duomenys laiko skalės šablonui. Sukurtas laiko skalės šablonas bus testuojamas, be to naudojantis šablonu bus sukurta reali laiko skalė, kurioje bus pateikiami duomenys apie programavimo kalbas.

IV. Darbo eigos aprašymas
IV. 1. Darbų eigos grafas

VI. 2. Problemų ir jų sprendimų aprašymai ir pagrindimai
Kuriant projektą susiduriame su problemomis, kurias tenka vienaip ar kitaip išspręsti.Šių problemų išsprendimas dažniausiai ir būna projekto kūrimo esmė. Problemų būna įvairių, kaip nepakankamas informacijos kiekis, informacija pateikiama kita kalba, kurios nesi įsisavinęs, informacija nesuprantama, nesugebama apdoroti gautos informacijos, bei kitos. Darant šį darbą taip pat neišvengiau problemų. Iškilusios problemos buvo sprendžiamos.
Viena iš pagrindinių problemų – šablono kaip sąvokos suvokimas. Daugelis skirtingai interpretuoja šią sąvoką. Dažnai teigiama, kad šablone turi būti sukurtas atskiras grafinis vartotojo interfeisas, kuriame būtų suvedami duomenys. Analizuojant šablono sąvoką ir kitų šablonų pavyzdžius supratau, kad svarbiausia kad projektas būtų universalus t.y. mano atveju būtų galima nurodyti skirtingus laiko intervalus, o duomenys gali būti pateikti pradiniame faile, kuriame nurodyta kur kokius duomenis vesti.
Kita problema susijusi su vaizduote. Sunku buvo nuspręsti, kaip laiko skalėje nurodyti ne konkrečią datą, o laiko intervalus (pvz. kaip pavaizduoti tokį įvykį kaip II –asis Pasaulinis karas 1939-1945). Šią problemą išsprendžiau įvesdamas laiko skalės šablone sąvoką „kategorija“.

Kategorijų laukelis(pažymėtas 1) leidžia visus įvykius suskirstyti į atskiras grupes. Tarkime jai „Kategorija1“ priskirtumėme „Karo pradžia“, o „Kategorija2“ – „Karo pabaiga“ tai iš laiko skalėje esančių elementų (pažymėta 2 ir 3) suprastumėme, kad vienu paveikslėliu žymimos karų pradžios – kitu pabaigos. Belieka tik pelę nustatyti ant paveikslėlio ir gausime išsamesnę informaciją apie šį įvykį.
VI. 3. Galutinio projekto stovio aprašymas
VI. 3. 1. Šablono vaizdas ir keitimai Flash’e

Sukurtame laiko skalės šablone galima atvaizduoti kelis laiko intervalus. Intervalų skaičių dydį ir kiekį pasirenka šablono vartotojas. Intervalai ir jų pavadinimai nurodomi faile scale_templates.fla:
//datu suskirstymas i intervalus
datesArray = new Array(-4000,-2500,-1000,-600,0,50,1000,1200,1900,2000,”Dabartis”);
//galima nurodyti laikotarpiu pavadinima
erasArray = new Array(“Laikotarpis (1) “,”Laikotarpis (2) “,”Laikotarpis (3) “,”Laikotarpis (4) “,”Laikotarpis (5) “,”Laikotarpis (6) “,”Laikotarpis (7) “,”Laikotarpis (8) “,”Laikotarpis (9) “,”Laikotarpis (10) “);

Šiame pateiktame programiniame kode vartotojas keičia skaičių kiekį, bei pačius skaičius, kurie yra intervalų ribos. Žodis „Dabartinis“ reiškia, kad paskutinieji intervalo metai atitinka metus kurie atitinka šią dieną ir prasidėjus naujiems metams laiko skalė automatiškai praplečia skalę vieneriais metais.
Tekstas „Laikotarpis (1)“ bus matomas pavadinime kuris sudarytas iš šio teksto ir jam atitinkančio laiko intervalo. Šablone esantys intervalai turi būti nurodyti būtinai, o laikotarpių pavadinimai gali būti ištrinti. Datų masyvo (datesArray) ir laikotarpių masyvo (eras array) elementų skaičius privalo sutapti.

Paveikslėlyje pateiktas bendras laiko skalės šablono vaizdas. Laiko šabloną sudaro:

– Skalė (paveikslėlyje žymė 1). Čia matomi konkretaus intervalo metai.
– Laiko intervalų juosta. (paveikslėlyje žymė 2). Aktyvus rodomas intervalas pažymimas raudonai. Taip pat regimi kiti šalia esantys intervalai. Pereiti nuo vieno prie kito galima naudojant slinkties juostą.
– Visi laiko intervalai (paveikslėlyje žymė 3). Šis elementas skirtas, kad vartotojas galėtų matyti kokiame laiko skalės intervale jis yra (tas intervalas raudonos spalvos). Taip pat žvelgiant į juostą galima nustatyti intervalo dydį, kuo metų intervalas mažesnis, tuo intervalą žyminti juosta trumpesnė.
– Kategorijų laukas (paveikslėlyje žymė 4). Parodoma kaip bus žymimi įvykiai turintis vienodas savybes. Jų skaičius gali būti nuo 1 iki 4.
– Laiko intervalo (eros) pavadinimas (paveikslėlyje žymė 5). Rodant pavadinimą kartu matomas ir apimamo laikotarpio intervalas.
– Įvykiai (paveikslėlyje žymė 6). Paveiksliukais pažymimi įvykiai ant laiko skalės. Spustelėjus pele atsiranda naujas langas, kuriame pateikiama išsami informacija apie įvykį.
– Informacinis langelis (paveikslėlyje žymė 7). Užvedus pele ant įvykio atsiranda informacinis langelis, kuriame matoma įvykio data ir įvykio pavadinimas.

VI. 3. 2. XML failo struktūra ir duomenų įvedimas

Laiko skalės šablonas naudoja duomenis iš XML failo. Vartotojas norintis pritaikyti laiko skalės šabloną privalo suvesti į failą duomenys.xml, kuris yra kataloge data. Duomenų įvedimui galima naudoti įvairias programas, mano naudota yra Stylus Studio 2006 XML Home Edition. Faile įvedamas tekstas atskiriamas kabutėmis. Įvedamos reikšmės yra šios:
„kategorija name“ – kategorijos pavadinimas. Daugiausiai galima sukurti 4 kategorijas.
„bendra name“ – tekstas kuris bus matomas informacinio langelio raudoname fone.

Eilutėje „irasas“ ¬kaupiama ši informacija:
„date“ – įvykio data. Įvedant datą būtina, kad ji papultų į intervalus, kurie nurodomi „ datesArray “ masyve. Įvykių kurie įvyko prieš mūsų erą datos įvedamos prieš jas įvedant minuso ženklą.

„name“ – įvykio pavadinimas matomas informaciniame langelyje;
„info“ – išsamus įvykio aprašymas matomas atsiradusiame lange paspaudus pele ant įrašo paveiksliuko;
VI. 4. Darbo rezultatų analizė
Darbo metu galutinis projektas tenkina mano lūkesčius. Žinoma, galimi ir patobulinimai tokie kaip, paieškos lauko įvedimas. Be to laiko skalės šabloną būtų galima daugiau animuoti, jam pritaikyti, garsus. Visi šie patobulinimai turėtų įtakos sukurtų failų dydžiui. Kadangi informacija nuskaitoma iš išorinio šaltinio t.y. XML failo, sukurtą projektą galima vadinti šablonu. Projekto kūrimo metu pasiekta, kad būtų galima nurodyti skirtingus laiko intervalus, šablono interfeisas lengvai suprantamas ir nesunkiai bus pritaikomas kuriant konkrečią laiko skalę. Panaudojant šabloną, sukurta konkreti laiko skalė, kurioje pateikiama programavimo kalbų laiko skalė.
VI. 5. Patarimai, pastebėjimai, rekomendacijos

Kuriant laiko skalės šabloną patarčiau pirmiausiai gerai išanalizuoti jums keliamus reikalavimus, stengtis, kad šablonas būtų kuo universalesnis, kad jame būtų galima nurodyti ne tik vieną laikotarpį, bet ir kelis. Svarbu pasirinkti tinkamą projekto realizavimo įrankį kuris būtų paprastas naudoti, bet tuo pačiu galėtų atlikti ir įvairiapusiškų vartotojui keliamų užduočių. Rekomenduočiau naudoti Macromedia Flash MX 2004.

V. Išvados

Atliekant kursinį darbą buvo surinkta ir susisteminta informacija apie laiko skales ir šablonus. Buvo atlikta šių teorinių žynio analizė. Susipažinau su Macromedia Flash MX 2004 ir Stylus Studio 2006 XML Home Edition programine įranga. Naudojant įgytas žinias buvo sukurtas laiko skalės šablonas, kuris buvo testuojamas, tobulinamas, taisomos klaidos. Buvo sprendžiamos iškilusios problemos, sukurtas galutinio projekto stovio aprašymas, atlikta darbo rezultatų analizė. Pritaikant jau sukurtą šabloną, sukurta programavimo kalbų laiko skalė su realiais duomenimis. Sukurta programa yra pakankamai universali, nes ją galima pateikti interneto svetainėje, sukurtą *.exe failą naudoti kaip atskirai veikiančią programą.
Sukurtas laiko skalės šablonas pritaikytas vartotojams kurie jau yra susipažinę su Macromedia Flash MX 2004 programa bei kurie išmano XML failų struktūrą. Galutinis produktas yra pakankamai universalus, nes jame galima naudoti įvairius laiko intervalus.

VI. Literatūros ir informacinių šaltinių sąrašai

S. Bhangal J. deHaan. Flash MX 2004 jūsų rankose. Kaunas: Smaltija, 2005.
http://lt.wikipedia.org/
http://flash-creations.com
http://flashzone.ru/
http://www.flash-db.com
http://www.actionscript.org/
http://www.actionscript.com/
http://www.macromedia.com/support/flash/

VII. Anotacija

Tema: „Laiko skalės šablono kūrimas“.
Šis kursinis darbas skirtas kompiuterių vartotojams, kurie jau susipažinę su pagrindiniais Macromedia Flash elementais. Kursinio darbo tikslas – sukurti universalų laiko skalės šabloną, kuriame būtų galima pateikti tekstinę informaciją apie vieną ar kitą įvykį. Laiko skalės šablonas duomenys nuskaitomi iš XML failo. Susipažinęs su šiuo kursiniu darbu kompiuterių vartotojas galės nesunkiai pritaikyti laiko skalės šabloną norimai laiko skalei sukurti. Darbo aprašyme pateikiama informacija apie Macromedia Flash MX 2004, aprašomos sukurto laiko skalės šablono galimybės, pateikiama informacija kaip naudotis šablonu, norint sukurti naują laiko skalę.

VII. 1. Summary

The theme of the work: The pattern creation of the time scale.
This term paper is written for computer users, who know the main Macromedia Flash details. The aim of the term paper is to create the utility pattern of the time scale, where would be possible to give the text information about this or other proceeding. Data of the pattern time scale are read from XML file. The computer user familiar with the term paper will be in a position easily to use the time scale for creation the wanted scale. In this work description is given the information about the Macromedia Flash MX 2004, the possibilities of the created time scale. Informatikon how to use this pattern if you want to create the new time scale.

Leave a Comment