Kokybės vadybos sistemos diegimas įmonėje

Turinys

Įvadas........................
......................3

( Kokybės
samprata........................
............3

( Trumpas įmonės pristatymas......
......................5
Įmonės požiūris į
kokybę........................
............7
Kokybės vadybos
principai.......................
............8
Kokybės vadybos sistemos
pagrindai.......................
.......11
Procesinis
požiūris........................
...............12
Aukščiausios vadovybės vaidmuo kokybės vadybos
sistemoje............... 13
Kokybės sistemos
diegimas........................
...........14
Dokumentacija.....................
....................15
Sertifikatas......................
.....................18
Išvados.......................
......................19
Literatūra......................
......................20

ĮVADAS

KOKYBĖS SAMPRATA

Šiandien manoma, kad vienas svarbiausių momentų, skatinančių įmones
konkuruoti , taip pat išsilaikyti arba užkariauti rinką , yra parduodamų
prekių ar teikiamų paslaugų kokybė.Vadinasi, į prekių ar paslaugų kokybę
visose įmonėse turi būti kreipiamas didžiulis dėmesys.Be to kokybė formuoja
įmonės įvaizdį, daro tiesioginę įtaką veiklos produktyvumui, pelno augimui,
vartotojo pasitenkinimui.

Toliau kalbėsiu tik apie paslaugų kokybę,nes mano nagrinėjama įmonė
UAB “YIT Technika” yra paslaugas teikianti įmonė.Paslaugas teikiančioje
įmonėje kokybė siejama su pelno poveikiu prekybos strategijai, tai reiškia
, kad ta

a
arp paslaugų kokybės ir pelno yra glaudus ryšys.Neatsitiktinai
sakoma ,jog gera kokybė nieko nekainuoja, bloga kokybė – priešingai,
kainuoja daug, nes prarandamas paslaugos vartotojas.

Paslaugų kokybė yra integruota koncepcija ,kuri jungia paslaugos
tiekimo ir paslaugų koncepcijas, taip pat techninę ir technologinę bei
funkcinės proceso kokybės ir vartotojo pasitenkinimo koncepcijas.Tai gali
būti apibūdinama kaip paslaugos kokybės valdymo procesas.Jis apima :
paslaugų vartotojus , paslaugų tiekėjus bei paslaugų įmonių technines,
technologines galimybes, šių įmonių organizacinę kultūrą.

Kokybės valdymo sistema leidžia:

• Gerinti planavimą, subagentų ir tiekėjų kontrolę, personalo drausmę.

• Plėsti paslaugų rinką ir klientų ratą.

• Gerinti firmos įv
v
vaizdį ir rinkodaros privalumus.

• Mažinti broko nuostolius, valdymo sąnaudas, darbų dubliavimą ir

klientų skundus.

Paslaugų teikimas vyksta apverčiant organizacinę piramidę „aukštyn
kojomis“, kurią nuo viršaus sudaro klientai , paslaugos, personalas,
ištekliai ir vadovybė.

[pic]
1 pav.Paslaugų įmonės organizacinė valdymo struktūra

Kontaktuojantis su klientais personalas teikia paslaugas
klientams, o likusi organizacijos dalis &

&
– klientams nematoma(technologinė,
fizinė, vadovavimo) tik remia, stimuliuoja kontaktuojančio su klientais
personalo veiklą.

Gera paslaugų kokybė reiškia didesnį vartotojų pasitenkinimą
kuris turi dvejopą efektą :

o tikimasi, kad pagerės vidinė atmosfera,

o klientų padidėjęs pasitenkinimas turi ir išorinį poveikį,

dėl kurio pritraukiami nauji klientai, nes teigiamas

klientų atsiliepimas gerina bendrą ir vietinį paslaugų

įmonės įvaizdį.

Paslaugų kokybę sąlygojantys ištekliai yra žmogaus (personalas ir
klientai) bei fininiai, kurie reikalingi teikti tam tikrą užsibrėžtos
paslaugos kokybės lygį.Paslaugos koncepcija, sistemos, personalas,
klientai, esantys tinkamuose savitarpio santykiuose, ir jei jie yra paremti
verslo misijos, tai tokiu būdu yra pasiekiama norima paslaugos kokybė.

[pic]

2 pav. Paslaugų kokybę sąlygojančių išteklių tarpusavio sąveika

Vadovų koncepcija ir rūpestis – paslaugų kokybės, kokybės kriterijų
nustatymo, paslaugų teikimo, turimų išteklių( darbuotojų, klientų,
potencialių klientų, technologijų, įrangos ir kt.) panaudojimo, ryšiu su
rinka, rinkos tyrimo klaidų, klaidų priežasčių analizė, būdai, kurie padėtų
šių klaidų iš

š
švengti.

Kadangi paslauga yra procesas, kuriame vienu metu dalyvauja ir
paslaugos vartotojas, ir paslaugos teikėjas,tad šis procesas kartu yra ir
paslaugos kokybės valdymo objektas.

TRUMPAS ĮMONĖS PRISTATYMAS

Įmonė savo veiklą pastatų inžinerinių sistemų montavimo srityje
pradėjo1994 m. UAB “ABB Technika” vardu – kaip tarptautinės energetikos ir
automatikos technologijų korporacijos ABB dukterinė įmonė.

1999 m. įmonė įsigijo AB “Klaipėdos Era” kontrolinį akcijų paketą ir 2000
m. įjungė ją į savo sudėtį, reorganizuodama į Laivų skyrių. Nuo tada įmonės
organizacinę struktūrą sudaro pastatų inžinerinių sistemų skyrius, pastatų
inžinerinių sistemų aptarnavimo skyrius, IT ir telekomunikacijų skyrius bei
laivų skyrius Kl

l
laipėdoje.

2003 m. liepos mėn. ABB grupei pardavus pastatų inžinerinių sistemų
verslą Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje, Rusijoje ir Baltijos
šalyse YIT Construction Ltd, didžiausiam statybų koncernui Suomijoje,
teikiančiam infrastruktūros vystymo pramonės objektuose, visuomeninių,
gyvenamųjų pastatų statybos ir priežiūros bei telekomunikacines paslaugas,
UAB “ABB Technika” pakeitė pavadinimą į UAB “YIT Technika”

Šiuo metu “YIT Construction Ltd.” valdo 100 proc. UAB “YIT Technika”
akcijų.

UAB “YIT Technika” 2003 m. metinė apyvarta – 45,2 mln. Lt.

Įmonė, veiklos pradžioje turėjusi 4 darbuotojus, per beveik dešimt
metų stipriai išplėtė savo veiklą ir šiuo metu joje dirba jau virš 220
darbuotojų, iš kurių 62 – administracija ir inžinieriai. Yra
suformuota hierarchinė firmos valdymo struktūra, kurioje pateikiami ryšiai
tarp įmonės skyrių ir darbuotojų, jų atsiskaitomybė ir pavaldumas.(3 pav.
pateikta aukštesnių lygių valdymo struktūra )
[pic]

3 pav. Įmonės valdymo struktūra
Veiklos apžvalga

UAB “YIT Technika” – viena didžiausių Lietuvos bendrovių savo
srityje, atliekanti inžinerinių projektų valdymą bei jų įgyvendinimą. Tai
apima užsakovo poreikių analizę, projektavimą, įrangos tiekimą, montavimo
ir paleidimo/derinimo darbus, pridavimą valstybinėms institucijoms bei
užsakovui. Taip pat UAB “YIT Technika” atlieka savo ar kitų įmonių
instaliuotų inžinerinių sistemų techninę priežiūrą.

Įmonės veiklos kryptys:

• pastatų inžinerinių projektų kompleksinis įgyvendinimas;

• vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

• elektros energijos perdavimas ir paskirstymas, žemosios įtampos

tinklai;

• procesų automatizavimas;

• mobiliojo ir fiksuoto ryšio tinklai;

• laivų inžinerinės sistemos;

• pastatų inžinerinių sistemų eksploatavimas.

UAB “YIT Technika” dirba ne tik visoje Lietuvoje, bet pastaraisiais
metais sėkmingai įžengė ir į kaimynines rinkas – Latviją ir Kaliningrado
sritį.

ĮMONĖS POŽIŪRIS Į KOKYBĘ

UAB “YIT Technika” versle prekė yra paslauga. Paslauga – nėra
materialus daiktas, jos charakteristikas paprastai sunku normuoti.
Svarbiausieji firmos darbo kokybės vertinimo kriterijai yra klientų skundai
ir bendradarbiavimo sutarčių vykdymas. Verslo partnerių pasitikėjimui
pelnyti nepakanka vien tik firmos patikimumo ir paslaugos kokybės. Paslaugų
kokybę lemia darbo organizavimas, tikslaus darbo grafiko ir nustatytos
atsakomybės už atliktus darbus, laikymasis firmoje. Paslaugų kokybė
reiškiama pasitenkinimo kiekiu, kurį iš tos paslaugos gauna vartotojas.Juo
labiau vartotojas patenkintas, tuo geresnė paslauga.”YIT Technika” tobulina
savo paslaugų kokybę, kad atsispirtų konkurencijai ir išlaikytų
verslą.Kadangi ši įmonė dar tik kuria kokybės vadybos sistemą, taigi šiame
darbe būtent ir atsispindės kodėl, kaip ji tai siekia padaryti, kad
patenkintų klientų reikalavimus ir gautų kokybės standarto ISO 9001:2000
patvirtintą sertifikatą. Jau įmonė turi nusistačiusi kokybės tikslus bei
kokybės politiką:

Įmonės tikslas
Kokybė = iš karto teisingai ir laiku atliktas darbas. Iš karto teisingai ir
laiku atliekant darbą, laikantis nustatytų instrukcijų patenkinami klientų
ir kitų suinteresuotų šalių norai bei poreikiai. Tokiu būdu įmonės tikslai
yra sėkmingai įgyvendinami, o procesas vyksta sklandžiai ir efektyviai.
Įmonės politika
Įmonės kokybės politika atspindi pagrindinį kompanijos siekį – “Būti
geriausiems”.
Kokybės tikslai:
 Įmonė namo, kad neužtenka apibrėžti kokybės politiką. Ji siekia, kad visi
darbuotojai žinotų apie užsibrėžtus įmonės tikslus. Tik tokiu būdu įmanoma
suderinti pasirinktus veiklos metodus bei elgseną ir juos nukreipti
reikiama linkme.
  Pagrindiniai įmonės tikslų įgyvendinimo principai: 
·          organizuotas darbas visose grandyse;
·          rūpestingas kliento poreikių įvertinimas;
·          nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija;
·          ugdoma asmeninė darbuotojų atsakomybė už darbo rezultatus;
·          glaudus bendradarbiavimas su partneriais.

KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI

Pirmiausia dėl ko įmonė siekia įdiegti kokybės vadybos sistemą yra
siekimas pagerinti savo veiklos rezultatus, nuolat tobulėti. .Yra nustatyti
aštuoni kokybės vadybos principai, kuriuos ”YIT Technika” bando taikyti,
siekdama pagerinti savo organizacijos veiklos rezultatus:

1. Orientavimasis į klientą,

Įmonė priklauso nuo klientų, todėl ji turi suprasti jų esamus ir

būsimus poreikius, tenkinti jų reikalavimus ir stengtis viršyti jų

lūkesčius.

Viso to nauda :

o Lanksčiau reaguojant į rinkos pokyčius gaunamas didesnis

pelnas ir įgyjama didesnė rinkos dalis;

o Padidėja klientų lojalumas ir ilgalaikio bendradarbiavimo

galimybės;

o Įmonės resursai naudojami efektyviau siekiant padidinti

klientų pasitenkinimą.

2. Lyderystė

Lyderiai nustato bendrus įmonės tikslus ir veiklos kryptį.Jie turi

sukurti vidaus aplinką, kurioje visi darbuotojai būtų įtraukti į

įmonės tikslų siekimą.

Nauda:

( Žmonės supranta ir yra labiau motyvuoti

siekiant organizacijos

tikslų;

( Darbuotojų veikla vertinama, lyginama ir

vykdoma remiantis

vieningais principais;

( Nesusipratimai tarp organizacijos lygmenų

minimizuojami.

3. Darbuotojų įtraukimas

Visų lygių darbuotojai yra įmonės pagrindas ir visiškas jų įtraukimas

į veiklą leidžia panaudoti darbuotojų sugebėjimus įmonės naudai.

Nauda:

( Motyvuoti, pasišventę ir pilnai į darbą

įtraukti darbuotojai;

( Išradingumas ir kūrybingumas
skiriamas firmos tikslams pasiekti;

( Darbuotojų atsakomybė savo pačių
veikloje;

( Darbuotojų norėjimas dalyvauti ir
prisidėti prie nuolatinio

tobulėjimo

4. Procesinis požiūris

Norimas rezultatas pasiekiamas daug efektyviau, kai veikla ir su ja

susiję ištekliai valdomi kaip procesas.

Nauda:

( Efektyviau panaudojant išteklius

sumažėja kainos ir sutrumpėja

darbo atlikimo ciklas;

( Tobulesni, brandesni ir labiau
nuspėjami rezultatai;

( Išryškinamos ir iškeliamos
tobulinimo galimybės.

5. Sisteminis požiūris į vadybą

Tarpusavyje susijusių procesų identifikavimas bei supratimas kaip

sistemos ir jų , kaip sistemos, vadyba padeda gerinti įmonės

rezultatyvumą ir efektyvumą,siekiant tikslų.

Nauda:

( Procesų, kurie geriausiai padės pasiekti

trokštamą rezultatą,

integracija ir suderinimas;

( Sugebėjimas sutelkti pastangas

pagrindiniams procesams;

( Pasitikėjimo užtikrinimas šalių tarpe

vardan įmonės efektyvumo.

6. Nuolatinis gerinimas

Nuolatinis bendrų įmonės veiklos rezultatų gerinimas turėtų būti

pastovus įmonės tikslas.

Nauda:

( Veiklos pranašumas, įgytas dėka

patobulintų įmonės galimybių;

( Tobulinimo uždavinių paskirstymas

įmonės strateginių tikslų

pasiekimui visuose įmonės lygmenyse;

( Lankstumas greitai reaguoti į naujas

galimybes.

7. Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas

Rezultatyvūs sprendimai yra grindžiami duomenų ir informacijos

analize.

Nauda:

( Sprendimai priimami remiantis objektyvia

informacija;

( Didesnė galimybė parodyti padarytų

sprendimų efektyvumą

pasitelkiant duomenų įrašus;

( Išaugusi galimybė apžvelgti, apsvarstyti

nuomones bei

sprendimus.

8. Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju

Įmonė ir tiekėjai yra priklausomi vieni nuo kitų ir abipusiai

naudingi ryšiai abiem

šalims padeda didinti vertės sukūrimo galimybę.

Nauda:

( Padidėja galimybė sukurti pridedamąją

vertę abejom šalims;

( Lankstumas ir greitis realizuojant

bendrą atsakomybę prieš rinkos

reikalavimus ir kliento poreikius bei

lūkesčius;

( Kaštų ir išteklių optimizavimas.
Šie aštuoni kokybės vadybos principai ir sudaro ISO 9001 serijos kokybės
vadybos sistemos standartų pagrindą.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PAGRINDAI

ISO 9001 serijos standartai yra taikomi :

1. Įmonėms, siekiančioms privalumų, įgyvendinant kokybės valdymo

sistemą;

2. Įmonėms, siekiančioms neapvilti tiekėjų lūkesčių, kad reikalavimai

paslaugai bus patenkinti;
”YIT Technika” būtent ir yra iš šių įmonių.Ši įmonė tikisi, kad kokybės
vadybos sistema padės pasiekti, kad klientai būtų kuo labiau
patenkinti.Klientai reikalauja gauti rezultatą, kurio charakteristikos
tenkina jų poreikius bei lūkesčius.Šie poreikiai ir lūkesčiai turi būti
išreiškiami paslaugos specifikacijose ir pateikiami kaip kliento
reikalavimai.Kliento reikalavimai gali būti įteisinti sutartyje su klientu
arba apibrėžti pačios įmonės.Abiem atvejais klientas nustato gauto
rezultato tinkamumą.Kadangi kliento poreikiai bei lūkesčiai nuolat
keičiasi, yra konkurencija ir tobulėja technika, įmonė yra nuolat gerinti
savo paslaugas ir procesus.Sisteminė kokybės vadybos sistemos sukūrimo ir
įgyvendinimo tvarka įgalina įmonę analizuot kliento reikalavimus, apibrėžti
ir valdyti procesus, užtikrinti paslaugų, priimtinų klientui,
sukūrimą.Kokybės vadybos sistema gali nurodyti gaires vartotojo ir kitų
suinteresuotų šalių patenkinimo tikimybei nuolat didinti.Ji suteikia įmonei
ir klientui pasitikėjimą, kad jie sugebės teikti paslaugas atitinkančias
reikalavimus.
Įmonės pažiūrį į kokybės vadybos sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą sudaro
keletas tarpsnių:

1. kliento ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikių bei lūkesčių

apibrėžimas;

2. kokybės politikos ir kokybės tikslų nustatymas įmonėje;

3. kokybės tikslams pasiekti reikalingų procesų ir atsakomybės

apibrėžimas;

4. kokybės tikslams pasiekti reikalingų išteklių nustatymas ir jų

tiekimas;

5. kiekvieno proceso rezultatyvumo ir efektyvumo matavimo metodų

nustatymas;

6. matavimų,siekiant nustatyti kiekvieno proceso rezultatyvumą ir

efektyvumą, panaudojimas;

7. neatitinkančių prevencijos sąlygų nustatymas ir priežasčių

pašalinimas;

8. kokybės vadybos sistemos nuolatinio gerinimo proceso kūrimas ir

taikymas.

”YIT Technika”pritaikiusi šią tvarką tikisi įgyt pasitikėjimo savo procesų
geba ir paslaugų kokybe, taip pat sukurti pagrindus nuolatiniam
gerinimui.Tai gali padidinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių
pasitenkinimą bei įmonės sėkmę.

PROCESINIS POŽIŪRIS

Bet kuri veikla ar veiklų visuma ,naudojanti išteklius gaviniams
paversti produkcija,gali būti nagrinėjama kaip procesas.Kad įmonė
funkcionuotų rezultatyviai, ji turi identifikuoti ir valdyti daugelį
tarpusavyje susijusių ir sąveikaujančių procesų.Sisteminis tokių procesų
identifikavimas ir valdymas bei jų tarpusavio sąveika apibūdinama kaip
„procesinis požiūris“.

Taikant šį požiūrį kokybės vadybos sistemai,pabrėžiama svarba:

• suprasti ir tenkinti reikalavimus;

• nagrinėti procesus pridėtinės vertės atžvilgiu;

• nustatyti procesų eigos ir rezultatyvumo duomenis;

• nuolat gerinti procesus, atlikus jų objektyvius matavimus.

Kokybės vadybos sistema grindžiama procesais (3
paveikslas),aprašomais ISO 9001 standartuose.
[pic]

4 pav. Procesais pagrįstas kokybės vadybos sistemos modelis

Paveiksle matyti, kad suinteresuotosios šalys vaidina svarbų vaidmenį
tiekdamos gavinius įmonei.Suinteresuotųjų šalių pa(si)tenkinimo
monitoringas reikalauja įvertinti informaciją, susijusią su interesuotųjų
šalių supratimu apie tai, kaip jų poreikiai ir lūkesčiai buvo patenkinti.
Šis modelis apima visus ISO 9001 standarto reikalavimus, tačiau neparodo
procesų detaliai.Čia termino „produktas“ reikšmė yra „paslauga“.

“YIT Technika” procesus galima suskaidyti į dvi grupes, tai
pagrindiniai ir pagalbiniai. Pagrindiniams procesams priskiriami:

1. Rinkodara

2. Pardavimas

3. Projektavimas

4. Projektų valdymas

5. Pirkimas

6. Inžinerinių sistemų įrengimo darbų vykdymas

7. Infrastuktūros priežiūros paslaugų suteikimas.

Pagalbiniams procesams priskiriami:

1. Darbų vykdymo priežiūra

2. Personalo valdymas

3. Matavimo prietaisų valdymas

4. Dokumentų valdymas

5. Įrašų valdymas

6. Klientų ir vidinių pretenzijų nagrinėjimas

7. Informacinės sistemos priežiūra.

AUKŠČIAUSIOSIOS VADOVYBĖS VAIDMUO KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOJE

Vadovaudama ir veikdama aukščiausioji vadovybė gali sukurti aplinką,
kurioje žmonės yra visiškai įtraukiami į jos veiklą ir kokybės vadybos
sistema gali veikti rezultatyviai.Kokybės vadybos principai gali būti
taikomi aukščiausiosios vadovybės vaidmeniui apibūdinti, kuris yra toks:

• organizacijos kokybės politikos ir kokybės tikslų nustatymas

bei priežiūra;

• kokybės politikos ir kokybės tikslų propagavimas

organizacijoje, siekiant padidinti suvokimą, motyvavimą ir

dalyvavimą jos veikloje;

• organizacijos sutelkimas vartotojo reikalavimams tenkinti;

• vartotojo ir kitų suinteresuotųjų šalių reikalavimams

tenkinti ir kokybės tikslams pasiekti reikiamų procesų

įdiegimo užtikrinimas;

• rezultatyvios ir efektyvios kokybės vadybos sistemos

sukūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra siekiant kokybės tikslų;

• reikiamų išteklių užtikrinimas;

• periodinė kokybės vadybos sistemos vertinamoji analizė;

• klausimų, susijusių su kokybės politika ir kokybės tikslais,

sprendimas;

• klausimų, susijusių su kokybės vadybos sistemos gerinimo

veiksniais, sprendimas.

“YIT Technika” aukščiausioji vadovybė yra paskyrusi vieną narį t.y
kokybės inžinierių, kuris privalo:

1. Užtikrinti, kad kokybės vadybos sistemos procesai yra

nustatyti, įgyvendinti ir prižiūrimi.

2. Pranešti aukščiausiajai vadovybei apie kokybės vadybos

sistemos veiklą ir jos bet kurį gerinimo poreikį.

3. Užtikrinti, kad vartotojo reikalavimai būtų suprantami visoje

įmonėje.
Taip pat į šio įmonės darbuotojo pareigas įeina atsakomybė už ryšius su
išorės šalimis kokybės vadybos klausimais( konkrečiau šiuo metu už ryšius
su IRS konsultantais).

Visi kiti darbuotojai, kurių darbas daro poveikį teikiamos
paslaugos kokybei, turi būti atitinkamos kompetencijos, kuri įgyjama su
išsilavinimu, teoriniu ir praktiniu mokymu, įgūdžių lavinimu ir darbo
patirtimi.Todėl nuolat įmonėje dirbantys darbuotojai yra siunčiami į
apmokymus, yra vertinamas jų atliktų darbų rezultatyvumas, tikrinama ar
darbuotojai suvokia savo veiklos tinkamumą ir svarbą ir prisideda prie
kokybės tikslų pasiekimo.

KOKYBĖS SISTEMOS DIEGIMAS

”YIT Technika” įdiegusi kokybės vadybos sistemą nežada atsisakyti
įprastos darbo tvarkos bei kurti naują.Priešingai įmonė tikisi sutvarkyti
ir susisteminti savo darbo tvarką.Be abejo, bus ir naujų dalykų, kurių
anksčiau įmonė nedarydavo.Bet pagrindinis dalykas, kurį pajus įmonės
darbuotojai- tai naujas požiūris į darbą, jo darbo vietos supratimas
galutinio darbo rezultato atžvilgiu. Kokybės vadybos sistemos diegimas yra
kompleksiškas darbas, nes vienaip ar kitaip apima beveik visą įmonę ir jos
darbuotojus. ”YIT Technika” mano, kad šis procesas(t.y kokybės vadybos
sistemos diegimas) truks apie 1 metus.

ISO 9001 diegimo procesą įmonėje galima pavaizduoti, kaip parodyta
šiame algoritme.

[pic]

5 pav. ISO 9001 diegimo procesas ”YIT Technikoj”

DOKUMENTACIJA

Tai vienas iš didžiausių ir sudėtingiausių ISO 9001 kokybės sistemos
diegimo etapų.Dokumentavimas įgalina perduoti informaciją apie ketinimus ir
užtikrinti veiksmų nuoseklumą.Jo taikymas prisideda prie:

• vartotojo reikalavimų ir kokybės gerinimo atitikties pasiekimo;

• tinkamo mokymo užtikrinimo;

• pakartojamumo ir atsekamumo;

• tikslų pasiekimo objektyvaus įrodymo;

• kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo ir nuolatinio tinkamumo

įvertinimo.

Dokumentų rengimas turi būti ne galutinis tikslas, o pridedamąją vertę
kurianti veikla.

Kokybės sistemos dokumentų struktūrą galima atvaizduoti piramidės
forma.Piramidė rodo, kaip judant žemesniojo organizacinio lygio link,
didėja dokumentų sudėtingumas ir detalių gausa juose. 5 pav. matyti
dokumentų sistemos pavyzdys:

[pic]

6 pav. Kokybės sistemos dokumentacijos struktūra

Kokybės vadovas, tai dokumentai, kurie suteikia nuoseklią informaciją
apie kokybės vadybos sistemą pačiai įmonei ir kitiems.Procedūros, tai
dokumentai, kurie teikia informaciją apie tai, kaip nuosekliai vykdyti
veiklas ir procesus.Dokumentai, kurie teikia objektyvų įrodymą apie
atliktus darbus arba pasiektus rezultatus, vadinami įrašais.

Kiekviena įmonė pati nustato reikiamą dokumentų apimtį ir
laikmeną.Tai priklauso nuo jos tipo ir dydžio, procesų sudėtingumo ir jų
tarpusavio sąveikos, vartotojo reikalavimų, personalo sugebėjimų ir
reikiamo kokybės vadybos sistemos reikalavimų atitikimo įrodymo lygio.

”YIT Technika” visus kokybės vadybos dokumentus ruošiasi laikyti
elektroninėje laikmenoje, kadangi ši laikmena turi keletą pranašumų prieš
rašytinę, tai:

• visi darbuotojai gali naudotis naujausia informacija;

• lengva naudoti ir daryti keitimus bei juos valdyti;

• labai greitai ir lengvai valdyti paskirstymą, spausdinant

dokumentines kopijas;

• yra priėjimas prie dokumentų, esančių nutolusiose vietose;

• lengvai ir efektyviai pašalinti negaliojančius dokumentus.

Rengiant dokumentus įmonė privalo laikytis šių minimalių ISO 9001
standarto reikalavimų dokumentacijai:

1 lentelė ISO 9001 reikalavimai dokumentacijai
|ISO 9001 reikalavimai |P |KV |K |
|Vadovybės atsakomybė | |x |x |
|Kokybės sistema | | |x |
|Sutarčių analizė |x |x | |
|Projekto valdymas |x |x |x |
|Dokumentų ir duomenų valdymas |x | |x |
|Pirkimas |x |x |x |
|Klientui suteikto produkto |x |x | |
|kontrolė | | | |
|Produkto identifikavimas ir |x |x | |
|atsekamumas | | | |
|Proceso valdymas |x |x |x |
|Tikrinimas ir bandymai |x |x | |
|Tikrinimo, matavimo ir bandymų |x |x | |
|įrangos valdymas | | | |
|Tikrinimo ir bandymų statusas |(x) | |(x) |
|Produkto neatitikties valdymas |x |x | |
|Taisymas ir perspėjamieji |x |x | |
|veiksmai | | | |
|Kokybės įrašų valdymas |x | | |
|Vidinis kokybės auditas |x |x |x |
|Mokymas |x |x |(x) |
|Aptarnavimas |(x) |(x) | |
|Statistikos metodai |x | | |

P- kokybės politika, KV- kokybės vadovas, K- kiti darbai.

Trumpai aptarsiu kai kurias parodytas dokumentų grupes.

Kokybės politika yra aukščiausiojo lygio vadovų formaliai išreikšti
įmonės tikslai bei kryptys kokybės srityje.Standartas reikalauja, kad
kokybės politika būtų suprasta, įgyvendinama ir palaikoma visuose
organizacijos lygiuose.Tai reiškia, kad praktiškai visi darbuotojai privalo
turėti bendrą politikos supratimą ir puikiai suvokti, ką jie turi atlikti
savo darbe, kad patenkintų politinius ketinimus.

Labai svarbi kokybės sistemos dalis yra kokybės vadovas, tai
dokumentas, kuriame išdėstyta įmonės kokybės politika ir aprašyta kokybės
sistema.Vadovaujantis standartu, kokybės vadovas turi apimti ar referuoti
apie kokybės veikimą ir pateikti naudojamos kokybės sistemoje
dokumentacijos struktūros schemą.Kokybės vadove turi būti pateikta: kokybės
politika; personalo, kuris vadovauja, atlieka, patikrina ar prižiūri darbą,
atsakomybė ir įgaliojimai, kokybė, tarpusavio santykiai; kokybės sistemos
procedūros ir instrukcijos; vadovo peržiūrėjimo, atnaujinimo ir
kontroliavimo nuostata.Kokybės vadovas turi veikti kaip raktas į kokybės
sistemos elementus ir palaikyti kokybės sistemos struktūros ir tikslų ryšį
su klientais, darbuotojais, vadovybe, sertifikuojančia įstaiga.

SERTIFIKATAS

”YIT Technika” planuoja dėl sertifikato kreiptis į tarptautinę
sertifikacijos įstaigos atstovybę: Bureau Veritas Quality International
(BVQI).Įmonei sertifikatas yra svarbus,nes jis liudija, kad įmonė stabiliai
teikia paslaugas, atitinkančias kliento ir teisinius reikalavimus. Tai yra,
įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka standarto
reikalavimus.

ISO 9001 sertifikato gavimo kaštus galima skirti į dvi dalis :
diegimo kaštai ir sertifikavimo kaštai. Diegimo kaštai įtraukia tas įmonės
išlaidas, kurias ji patiria ruošdama organizacijos kokybės valdymo sistemą
pagal ISO 9001:2000 standarto reikalavimus. Šių išlaidų dydis priklauso nuo
įmonės dydžio, veiklos sudėtingumo, pastangų, skiriamo laiko, konsultacinės
kompanijos ir papildomų priemonių kokybės sistemai poreikio. Antroji dalis
– sertifikavimo kaštai, kurie sudaro apie 10-30 tūkst. litų, skirti jau
parengtos kokybės valdymo sistemos sertifikavimui, kurį atlieka
nepriklausoma sertifikacijos įstaiga. Šios išlaidos priklauso nuo
sertifikuojamos organizacijos dydžio, veiklos sudėtingumo ir pasirinktos
sertifiacinės įstaigos.

ISO diegimas ir sertifikavimas įmonei gali kainuoti kažkur 50-100
tūkst. litų, įvertinant darbuotojų panaudotą laiką, papildomų priemonių
kaštus, mokėjimus už konsultacijas ir sertifikavimą.

IŠVADOS

Mano manymu, naudą, kurią teikia ISO 9001:2000 kokybės vadybos
sistema, pajus visos įmonės veikla suinteresuotos šalys, tai yra :

Klientai. Žymiai sumažėjęs klaidų skaičius ir efektyviai veikianti ryšio
su klientais sistema leis UAB “YIT Technikai” nuolat kelti klientų
pasitenkinimo lygį ir skatins juos naudotis įmonės teikiamomis paslaugomis.

Darbuotojai. Aiški organizacijos valdymo struktūra, reikalavimai, darbo
metodai ir tikslai didina darbuotojų motyvaciją ir skatina kelti kokybę.

Vadovai. Kokybės vadybos sistema, įtraukianti įmonės struktūrą, tikslus,
procedūras yra efektyvus valdymo įrankis.

Savininkai. Padidėjęs įmonės veiklos efektyvumas, klientų patenkinimo
lygis ir nuolatinis tobulinimas įtakoja geresnius verslo rezultatus ir
pelną

LITERATŪRA

1. A.Sakalas ir kt. „Pramonės įmonių vadyba“ , Kaunas „Technologija“

2000m

2. A.Jurkauskas „Visuotinės kokybės vadyba“ , Kaunas „Technologija

2003m

3. Kokybės vadybos dokumentų rengimo vadovas(tapatus ISO/TR

10013:2001)

4. Kokybės vadybos sistemos.Pagrindai,terminai ir apibrėžimai(ISO

9001:2000)

5. Kokybės vadybos sistemos.Reikalavimai(ISO 9001:2000)

6. www.irs.lt

7. www.tbic.lt