Kokybės sistemos “X” firmoje analizė

Turinys

Įvadas 2
Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas 3
“Kokybės vadovas” 9
Kokybės sistemos sertifikavimas 12
Išvados 13
Literatūros sąrašas: 14Įvadas
Paskutiniais metais ekonomikoje stebima tendencija, kurioje kokybės rodiklis užima lyderiaujančią poziciją produkcijos gamyboje bei jos tolesniame realizavime. Produkcijos kokybė (įskaitant jos naujumą, techninį lygį, gamybos defektų sumažėjimą, patvarumą ekspoatacijoje) yra vienas iš svarbiausių konkurencinės kovos būdų, užkariaujant ir išlaikant rinkos pozicijas. Įmonės kokybės vadyboje dalyvauja visi įmonės skyriai, įtakojantys gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų kokybę. To pasekoje įmonės skiria ypatingą dėmesį aukštos produkcijos kokybės palaikymui, įgyvendinant visų gamybos proceso lygių kontrolę, pradedant nuo naudojamų žaliavų ir medžiagų kokybės kontrolės ir baigiant pagaminto produkto techninių parametrų ir charakteristikų atitikimu reikalavimams jo testavimo ir eksploatacijos metu. Produkcijos kokybės vadyba tapo pagrindine gamybinio proceso dalimi. Jos paskirtis ne tik išaiškinti pagaminto produkto broką, bet ir tikrinti gaminio kokybę jo gamybos proceso metu.
Korporacija “National Semiconductors” – tai viena iš didžiausių puslaidininkių gamintojų pasaulyje. Sujungdama naujausiais analogines ir skaitmenines technologijas ji kuria ir gamina modernius komponentus pramoninėms automatizuotoms sistemoms bei personaliniams kompiuteriams, kurie šiame informacijos amžiuje užima svarbią vietą mūsų visuomenėje. Puslaidininkių industrijos pradininkė korporacija “National Semiconductors” įkurta 1959 metais. Nuo tada savo veikloje įmonė naudoja revoliucines elektronikos technologijas. Šiuo metu įmonėje dirba 10.500 žmonių visame pasaulyje, jos metiniai pardavimai siekia 2,1 bilijonus JAV dolerių 2000 metais. Korporacijos būstinė randasi Santa Klara, Kalifornijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jos gamybiniai padaliniai išsidėstę visame pasaulyje. Puslaidininkių shemų gamyklos įkurtos JAV – Arlingtone, Teksase, Pietų Portlende, Maine, Škotijoje – Grenoke. Testavimo ir surinkimo gamyklos Malaizijoje ir Singapūre. “National Semiconductors” komponentai naudojami tokių įmonių kaip Philips, Samsung ir Sony produkcijoje, taip pat aviacijos, automobilių, karinių įrengimų ir kosminių aparatų gamyboje.Kokybės sistema, jos sukūrimas ir įdiegimas
“National Semiconductors” – tai kompleksinės struktūros įmonė, kurioje derinami puslaidininkių projektavimo, gamybos ir realizavimo procesai, įtraukiantys tiek žmones, tiek įrengimus. Šie procesai privalo efektyviai saveikauti tarpusavyje, įmonei siekiant patenkinti pirkėjų keliamus reikalavimus. Vienas iš įmonės tikslų suteikti savo klientams konkurencinį pranašumą, pasiekiamą tiekiamos produkcijos kokybės užtikrinimu. Analizuojant pirkėjų teikiamą informaciją, produktų ir paslaugų kokybės rezultatus buvo sukurta kokybės sistema, skatinanti pastovų gamybos procesų tobulinimą, susiejanti visus verslo ir gamybinius procesus bei pagrįsta komandinio darbo principais. Kokybės sistema – tai sistema apibrėžianti gamybinių ir realizavimo procesų gerinimą ir jų kontrolę.
Kokybės sistema sukuriama ir įdiegiama kaip įrankis, įgalinantis laikytis numatytos politikos ir siekti užsibrėžto tikslo. Įmonės politika kokybės srityje formuojama įmonės vadovybės. Kokybės sistema numato: kokybės užtikrinimą, kokybės vadybą, kokybės gerinimą. Kokybės sistema apjungia:
• Marketingą, rinkos paiešką ir tyrimus;
• Techninių reikalavimų (specifikacijos) parengimą, gaminių projektavimą;
• Aprūpinimą medžiagomis ir technika;
• Techninių procesų planavimą ir įgyvendinimą;
• Gamybinį procesą;
• Produkcijos kontrolę, testavimą ir ištyrimą.
• Produkcijos pakavimą ir sandėliavimą;
• Produkcijos realizaciją ir paskirstymą;
• Montavimą ir ekspoataciją;
• Techninę pagalbą naudojantis (aptarnaujant);
• Utilizavimą pasibaigus naudojimui.
Įmonėje diegiant kokybės sistemą formuojama kokybės politika – tai vadovybės oficialiai suformuluotos pagrindinės organizacijos kryptys ir tikslai kokybės užtikrinimo srityje. Kokybės politika – tai vienas iš elementų bendroje įmonės veiklos politikoje. Kitaip tariant tai orientyras bendrai įmonės veiklos krypčiai kokybės srityje. Kokybės politika įforminama kaip įmonės vadovo, ar kito atsakingo už kokybę darbuotojo, pareiškimas ir, kaip taisyklė, įtraukiama į “Kokybės vadovą” (Quality manual). Kokybės vadovas – tai kokybės sistemos aprašymas, naudojamas įmonės vidaus reikmėms bei pateikiamas užsakovams sudarant sutartis. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys kokybės politikos formavimą yra šie: situacija pardavimo rinkoje, mokslinis – techninis progresas ir konkurentų pasiekimai, esama padėtis įmonės viduje, o taip pat bendras ekonomikos stovis ir turimos investicijos įmonės vystymuisi. Vienomis iš pagrindinių kokybės politikos krypčių reikėtų laikyti mokslinius tyrimus, perspektyvių projektų kūrimą, naujausių technologijų įdiegimą siekiant aplenkti konkurentus. Įmonės kokybės politika privalo įtikinti užsakovus tuo, kad įmonėje teisingai numatyti tikslai ir darbų kryptys kokybės užtikrinimo srityje bei pasirinktos realios lėšos juos įgyvendinti, kas užtikrintų, jog įmonė savo užsakovams tieks reikiamos kokybės produkciją.
Svarbų vaidmenį kokybės sistemos kūrime vaidina kokybės planavimas – tai veikla, kuria nustatomi tikslai ir reikalavimai kokybei, o taip pat ir kokybės sistemos elementų naudojimas. Kokybės planavimas apima ir kokybės įvertinimą, kokybės sistemos ir kokybės programos parengimą bei kokybės gerinimo priemonių parengimą. Kokybės planavimas vykdomas, kaip taisyklė, dviem lygiais:
1. Strateginis planavimas, jo metu nustatomos perspektyvios darbų kryptys kokybės srityje. Strateginis planavimas apjungia išteklių paskirstymą, adaptavimasi prie išorės pokyčių. Kokybės strategija gali būti išdėstyta kartu su kokybės politika;
2. Einamasis kokybės planavimas, apjungiantis veiklos etapus, numatytus einamiems metams. Veiklos etapai paprastai būna tokie: pasenusių gaminių išėmimas iš gamybos; gaminamos produkcijos modernizavimas, siekiant padidinti jos kokybę; naujų gaminių parengimas ir įsisavinimas; moksliniai tiriamieji darbai.
Kokybės planavimo funkcija turi atsakyti į tris klausimus:
1. Kur mes esame šiuo metu?
2. Kur link norime judėti?
3. Kaip ruošiamės tai vykdyti?
Kokybės planavimas vykdomas atsi…žvelgiant į užsakovų reikalavimus, bei siekiant juos patenkinti. Kokybės planai rengiami įmonės planavimo organų ir kokybės tarnybos, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų, konstravimų, technologijų ir gamybos tarnybų, marketingo skyriaus ar, esant reimei, kitų skyrių pasiūlymus. Visi šie pasiūlymai turi būti suderinti tarpusavyje prieš patvirtinant kokybės planą, nustatant pagrindinius rodiklius: tipus, kiekį ir “lyginamąjį svorį” vėl gaminamų, projektuojamų, įsisavinamų ar išimamų iš gamybos gaminių.
Organizuojant kokybės užtikrinimo darbus įmonėje reikėtų išskirti tris etapus: visų pirma – kokybės sistemos parengimo darbai, struktūrų, įeinančių į kokybės sistemos sudėtį nustatymas, jų funkcijų ir darbo metodų apibrėžimas. Kokybės sistema, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, parengiama pagal tarptautinių standartų ISO 9000 rekomendacijas. Po kokybės sistemos parengimo seka jos įdiegimo darbai, kurių metų vykdomi vidiniai sistemos patikrinimai ir, kaip taisyklė, jos papildymai atsižvelgiant į patikrinimų rezultatus. Užbaigiančiu etapu galima laikyti kokybės sistemos sertifikavimą, pagal ISO 9000 standartus. Tokio sertifikato suteikimas autoritetingu nepriklausomu organu žymiai sustiprina įmonės pozicijas rinkoje, užsakovai įgauna papildomo pasitikėjimo įmonės galimybėmis stabiliai užtikrinant reikiamą produkcijos kokybę. Taip pat po kokybės sistemos įdiegimo vykdomi planiniai vidiniai sistemos patikrinimai, jos efektyvaus funkcionavimo palaikymui ir tobulinimui. Atlikus kokybės sistemos sertifikavimą organizuojami inspekciniai patikrinimai, siekiant patvirtinti išduoto sertifikato atitikimą. Organizuojant kokybės užtikrinim darbus įmonėje labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog visuose gamybinio proceso etapuose turėtų būti numatytos visos reikiamos priemonės kokybės palaikymui: geros medžiagos, šiuolaikiniai įrengimai, įvertinimo instrumentai ir priemonės, apmokytas disciplinuotas personalas ir reikiama dokumentacija. Kokybės sistemos sukūrimas ir sertifikavimas, efektyvaus sistemos funkcionavimo užtikrinimas bei jos tolesnis tobulinimas, tai svarbiausi kokybės užtikrinimo darbai įmonėje.
Labai svarbia įtaką kokybės sistemos funkcionavimui teikia darbuotojų personalo apmokymas ir motyvacija. Tai, be abejo, dvi skirtingos savokos. Jas apjungia bendras bruožas, jog abi jos nukreiptos į aktyvaus ir kvalifikuoto personalo formavimą, kuris karti su materialine baze ir darbų organizavimu yra vienas iš svarbiausių kokybės faktorių. Nes tik kvalifikuoti ir suinteresuoti darbuotojai, turintis reikiamą materialinę bazę ir, esant atitinkamam darbų organizavimui, pajėgūs užtikrinti reikiamą produkcijos kokybę. Norint užtikrinti efektyvią įmonės veiklą pastovaus mokslinio – techninio tobulėjimo sąlygomis, reikalingas pastovus kvalifikacijos kėlimas ir personalo paruošimas visomis reikiamomis kryptimis, tame tarpe ir kokybės užtikrinimo. Taip pat būtina užtikrinti diferencijuotą atsidėjimą apmokymams, priklausomai nuo įmonės darbuotojų funkcijų ir vaidmens. Įmonės vadovybei reikalingas ryškus kokybės užtikrinimo ir kokybės vadybos principų supratimas, mokėjimas teisingi numatyti kokybės politiką bei įgyvendinti kokybės strateginį planavimą, atsižvelgiant į išorinius ir vidinius faktorius. Vadybiniam personalui, be jau minėto, privalu tvirtai žinoti savo padalinių funkcijas kokybės sistemoje ir jų vykdymo metodus, turėti bendrą supratimą apie kokybės sistemą ir savo vietą bei vaidmenį šioje sistemoje. Kokybės tarnybos, padalinio darbuotojai privalo turėti reikiamas teorines žinias kokybės srityje ir mokėti praktiškai organizuoti kokybės vadybą ir produkcijos kokybės kontrolę. Taip apt šių funkcijų vykdymui reikia žinoti savo įmonės produkcijos gamybos technologiją ir organizaciją. Vykdant gamybinio personalo apmokymą būtina atsižvelgti į tai, jog kokybės formavimas vyksta gamybinio proceso metu, to pasekoje, produkcijos parengimo ir gamybos metodai turi būti patys nukreipti į reikiamų savybių siekimą (reikiamą kokybės lygį). To dėl šia…me etape kokybės apmokymas turi būti glaudžiai derinamas su profesiniu apmokymu, bei susipažinimu su tokiomis sritimis kaip metrologija, statistika ir kt. Be to, atsižvelgiant į tai, jog darbuotojas vykdydamas savo konkrečią funkciją taip pat dalyvauja ir bendrame įmonės gamybiniame procese, jam būtina turėti bendrą supratimą apie veikiančią įmonės kokybės sistemą, žinoti savo vietą ir vaidmenį šioje sistemoje, o be to, kaip jis kokybės klausimais saveikauja su kitais darbuotojai ir administracija. Pavyzdžiui, kokios pasekmės jo laukia aptikus jo gaminių partijoje broką ir atvirkščiai, kokius moralinius ir materialinius paskatinimus jis gaus, stabiliai užtikrindamas reikiamo lygio produkcijos kokybę. Šių ir kitų klausimų visuma, papildanti grynai profesines žinias, turi sudaryti specialų apmokymą kokybės srityje. Tokioje mokymo programoje tikslinga numatyti sekančių klausimų nagrinėjimą:
– bendras kokybės užtikrinimo darbų organizavimas (kokybės sistema);
– gaminamos produkcijos kokybės kontrolės metodai ir statistiniai kokybės kontrolės metodai;
– produkcijos be defektų gamybos sistema;
– administracijos ir darbuotojų veiksmai, aptinkant pagamintos produkcijos broką ir to pasekoje vykdomos sankcijos;
– racionalizatoriško darbo ir kokybės ratelių organizavimas.
Taip pat gali prireikti specialaus papildomo personalo apmokymo kokybės užtikrinimo klausimais, esant kokrečiam produkcijos išleidimui. Visų įmonės lygių darbuotojai turi būti supažindinti su galiojančia įstatymine baze kokybės srityje, pirmoje eilėje – su vartotojų teisių gynimo, kokybės sertifikavimo, kokybės vertinimo priemonių vieningumo, standartizacijos teisiniais aktais. Darbuotojų personalo apmokymui kokybės užtikrinimo klausimais kviečiant “išorinius” specialistus, taip pat naudinga įtraukti ir vietinius savo įmonės darbuotojus, praktiškai dirbančius nagrinėjamais klausimais ir žinančius įmonės specifiką bei vietos sąlygas. Turi būti įgyvendintas įmonės darbuotojų žinių ir įgūdžių vertinimas pagal apmokymo rezultatus jų oficialiai atestacijai, suteikiant galimybes dirbančiųjų profesionalumo augimui ir jų kilimui karjeros laiptais. Apmokymo organizavimu užsiima įmonės kadrų skyrius, tačiau mokymo programos kokybės klausimais parengiamos kokybės tarnybos, esant reikalui į šį procesą įtraukiant savus ar ”išorinius” specialistus.
Kokybės kontrolė – tai viena iš pagrindinių kokybės vadybos proceso funkcijų. Kokybės kontrolė apjungia matavimų, vertinimų procesus, ekspertizes, bandymus, vieno ar kelių objekto požymių įvertinimą ir rezultatų palyginimą su nustatytais kokybės reikalavimai, įvertinant kiekvieno iš požymių atitikimą. Kokybės kontrolė gali būti sudaroma trimis etapais: normatyvų nustatymas, planuotų ir gautų rezultatų palyginimas, korekcinių priemonių panaudojimas. Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį galima išskirti šiuos kokybės kontrolės tipus (pagal kontrolės vietą ir darbų etapus):
– projektavimo kontrolė;
– medziagų ir komplektuojančių gaminių “įeinamoji” kontrolė;
– techninės įrangos stovio kontrolė;
– Gamybos operacijų kontrolė metu;
– Autorinė gamybos priežiūra;
– Aktyvi kontrolė prietaisais, įmontuotais techninėje įrangoje;
– Gatavos produkcijos priėmimo kontrolė;
– Montavimo ir komplektavimo darbų kontrolė;
– Pasirinktinė kontrolė;
– Ištisinė kontrolė;
Išvardinti tipų kokybės kontrolė įvykdoma pasitelkus įvairius fizinius, cheminius ir kitus metodus, kurie dar skirstomi į griaunančius ir ne griaunančius. Nagrinėjant kokybės kontrolę reikėtų paminėti ir metrologinį gamybos proceso aprūpinimą, be kurio pagalbos būtų neįmanoma vykdyti produkcijos kontrolės. Metrologinė veikla laikoma viena iš sudėtinių kokybės vadybos dalių. Aprūpinant gamybos procesą reikalingais matavimo įrankiais, metrologinė įmonės tarnyba turi užtikrinti reikiamą matavimų tikslumą, periodiškai atlikinėdama patikrinimus.
“National Semiconductors” savo veiklos pradžioje rėmėsi karinės inspekcijos ir kokybės sistemos standartais. Šie standartai buvo grindžia…mi detaliu gamybos procedūrų ir kokybės dokumentavimu įskaitant gausias inspekcijas gamybos padaliniuose siekiant išaiškinti defektinius gaminius. 1960’ais ir 1970’ais defektų lygis produkcijoje buvo matuojamas procentais. Dauguma įmonės klientų buvo priversti atlikti savo pajamų analizę ir gausius gaunamos produkcijos testus siekiant aptikti tiekėjo praleistus defektus. Tobulėjant produkcijai bei sudėtingėjant gamybos procesui, tapo labai neefektyvu ieškoti defektų gamybinių kokybės inspekcijų metodu. 1980’ais įmonėje buvo nuspręsta siekti kokybės gerinimo tobulinant gaminių projektavimą, o gamybos ir realizavimų procesų kontrolę atlikti statistiniais kontrolės metodais. Defektų lygis pradėtais matuoti dalimis per milijoną (ppt – parts per million), be to pirkėjai ėmė palaipsniui atsisakinėti perkamos produkcijos inspekcijų programų.
1990’ais “National Semiconductors” įžengė į sekantį etapą, tobulindama savo produkcijos kokybę. Pradėta naudoti naują Nenutrūkstamos kokybės (Nonstop Quality) užtikrinimo sistemą, grindžiamą pastoviu visų gamybinių ir realizacijos procesų tobulinimu.“Kokybės vadovas”
“National Semiconductors” korporacijos kokybės vadovas (Quality Manual) apibrėžia kokybės politiką, priemones ir procedūras, kurių pagalba įmonė siekia užtikrinti savo produktų ir paslaugų atitikimą tiek pirkėjų keliamies reikalavimams, tiek vidiniams įmonės tikslams. Šis kokybės vadovas yra skirtas visiems įmonės darbuotojams, pirkėjams bei kitiems suinteresuotiems įmonės veikla asmenims. Vadove apibrėžtos politikos kryptys ir procedūros nustato minimalius kokybės reikalavimus, kuriuose atitikti privalo kiekvienas iš įmonės skyrių (padalinių). Minėti reikalavimai sudaromi remiantis pirkėjų pageidavimais bei tarptautinių standartų rekomendacijomis. Kokybės vadovas yra periodiškai atnaujinamas, atsižvelgiant į besikeičiančius pirkėjų reikalavimus, taip pat pastoviai tobulinant įmonės kokybės sistemą. Šį kokybės vadovą tvirtiną įmonės vice-prezidentas, atsakingas už produkcijos kokybę ir patikimumą. Kokybės vadovas sudarytas remiantis tarptautiniu standartu ISO 9000 ir QS 9000 – kokybės sistemų reikalavimais (priedas skirtas puslaidininkių kokybei).
QS 9000 – kokybės sistemų reikalavimai buvo parengti didžiųjų JAV įmonių: Daimler Chrysler, Ford ir General Motors, siekiant apibrėžti fundamentalią kokybės sistemą priimtiną minėtoms kompanijoms. QS 9000 reikalavimai skirti gamybos medžiagų tiekėjams, kaitrių produktų, dažų, kitų dengiamųjų medžiagų gamintojams. Šie reikalavimai sukurti remiantis tarptautiniu standartu ISO 9000:1994, juos sudaro visi ISO 9000 reikalavimai, taip pat papildomi specifiniai automobilių (taip pat ir puslaidininkių) industrijos reikalavimai.
“National Semiconductors” kokybės vadove aprašoma kokybės politika yra orientuota į pastovų gamybos tobulinimą, siekiant įmonės klientams pateikti aukščiausio lygio sprendimus. Kokybės politiką parengia įmonės valdyba. Ji privalo užtikrinti, kad kokybės politika būtų tiesiogiai susijusi su įmonės tikslais (vizija) taip pat atitiktų įmonės klientų lūkesčius. Valdyba yra atsakinga už kokybės politikos perteikimą ir išaiškinimą visų lygių įmonės darbuotojams, atsižvelgiant į jų vietą ir vaidmenį įmonės kokybės valdyme. Įmonės vadybininkai, atsakingi už kokybės užtikrinimą, sudaro savo skyrių verslo planus ir numato organizacinius tikslus, atsižvelgdami į kokybės politikoje apibrėžtas kokybės vadybos kryptis. Siekdami efektyvaus darbo atlikimo įmonės darbuotojai turi aiškiai suvokti savo vaidmenį ir atsakomybę įmonės veikloje, tam įmonėje naudojamos organizacijos struktūrinės schemos, visos organizacijos, skyriaus, gamybos etapo lygiuose, darbo aprašymai, kuriuose kiekvienam specialistui nurodomi bendri darbo reikalavimai, nustatomis metiniai tikslai konkrečios užduotims ar atsakomybėms einamiesiems metams.
Kokybės vadove apibūdinamas verslo planavimas. Tai yra metinis verslo planavimo procesas, susidedantis iš dviejų dalių: ilgo laikotarpio strateginio verslo planavimo ir trumpo laikotarpio einamojo planavimo. Šiais planais, kaip taisyklė, apibrėžiami gaminami produktai, procesai, gamybinės schemos, atlikimo planai, kokybės ir pastovaus gerinimo tikslai, taip pat finansiniai planai. Atitinkamas įmonės administracijos skyrius atsako už įmonės verslo ir kokybės tikslų pasiekimui reikalingus išteklius, įskaitant žmogiškųjų ir kapitalo išteklių apibrėžimą verslo plane. Šis planas yra periodiškai peržiūrimas ir atnaujinamas bent vieną kartą metuose, siekiant atspindėti pokyčius verslo sąlygose ir rinkos paklausą, o taip pat koreguoti kokybės gerinimo procesus.
Kokybės planavimui, kaip vienai iš verslo planavimo dalių, kokybės vadove priskiriamos sekančios funkcijos:
• Kontrolės planų paruošimas;
• Išteklių įvertinimas;
• Naujų projektų tikrinimas, gamybos proceso reikalavimų atitikimui;
• Naujų testavimo ir tikrinimo galimybių sukūrimas;
• Kritininių produktų ar procesų savybių pripažinimo kriterijaus nustatymas;
• Kokybės registracijos identifikavimas ir paruošimas.
Kokybės vadove apibrėžiama produkto ir proceso vystymosi raida. Naujo produkto kūrimas pradedamas …nuo pirkėjų ar rinkos poreikių įvertinimo. Atsiradus naujo produkto galimybei, nustatomi nauji pirkėjų reikalavimai, išnagrinėjams ir dokumentuojamos produkto savybės, sudaromas vystymosi (plėtros) planas. Įgyvendinant naujų produktų gamybą, atsiranda poreikis kurti naujus gamybos procesus. Naujo proceso vystymasis apjungia ateities produktų planavimą, techninių reikalavimų pasikeitimus. Analogiškai naujo produkto kūrimui sudaromas proceso vystymosi planas.
Svarbią vietą kokybės vadove užima dokumentacija ir duomenų kontrolė. Visi kritiniai įmonės veiklos procesai yra dokumentuojami, su jais susiejamos darbo instrukcijos. Įmonės veikloje yra svarbu reguliariai atnaujinti dokumentuotą medžiagą ir sekti, kad gamybiniuose procesuose būtų naudojamos tik paskutinės versijos darbo instrukcijos. Dokumentacijos papildymo ir atnaujimo metu, įvertinami įvykę pokyčiai, darbuotojams užsiimantiems dokumentaciją suteikiama visa reikalingą informaciją apie proceso pasikeitimus. Įmonėje yra sukurta sistema, kurios pagalba vyksta pastovi dokumentų kontrolė, užtikrinanti jog visas įmonės personalas dirba pagal naujausias instrukcijas ir reglamentus.
Įmonės produkcijos kokybė, visų pirma priklauso nuo įmonei tiekiamų žaliavų kokybės, todėl kokybės vadove apibrėžiamas tiekėjų valdymas. Pagal įmonėje sukurta sistemą tiekėjai yra skatinami gerinti savo produkcijos kokybę. Periodiškai atliekami gaunamos žaliavos patikrinimai, tiriamos medžiagos, tikrinama dokumentacija. Įvertinus tiekėjo galimybes ilgą laiką tiekti reikiamos kokybės žaliavą, sumažinami ar nutraukiami jos patikrinimai.
Taip pat kokybės vadove apibrėžiamos tokios sritys, kaip korekciniai ir prevenciniai veiksmai – nusakantys įmonės personalo veiksmus gavus skundus dėl produkcijos broko, ar aptikus defektus gamybiniame procese; personalo apmokymas – darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąlygos ir būdai; kokybės įrašai (quality records) – kokybės sistemos įdiegimo dokumentavimas.Kokybės sistemos sertifikavimas
Vienu iš svarbiausiu kokybės vadybos elementu yra įmonės kokybės sistemos sertifikavimas. Norint patikrinti faktinį tiekiamos produkcijos kokybės atitikimą pasitelkiamos įvairios techninės – organizacinės priemonės, apibrėžiamos formos ir metodai, vykdoma kontrolė, bandymai, broko priežasčių analizė, ieškoma kitų neatitikimų. Visi šie procesai dažnai vykdomi paties gamintojo ar jo samdomos organizacijos. Ko pasekoje pirkėjui gali kilti abejonės dėl pateiktų rezultatų objektyvumo. Kitas kokybės kontrolės būdas užtikrinantis, nešališkos informacijos pateikimą, tai visuotinai pripažintos tarptautinės sertifikavimo agentūros ar organizacijos bei valstybinės kokybės kontrolės institucijos. Norint užkariauti tam tikrą rinkos segmentą, aštrios konkurencijos sąlygomis, būtina savo potencialiems pirkėjams pateikti tikrą ir išsamią informaciją apie savo gaminamą produkciją. Tai įvykdyti padeda įmonei suteikiamas kokybės sertifikatas. Sertifikavimas dažniausiai vykdomas šiais tikslais:
• Siekimas dalyvauti tarptautiniame ekonominiame, moksliniame – techniniame bendradarbiavime ir tarptautinėje prekyboje;
• Padėti pirkėjams kompetetingai pasirinkti produkciją;
• Apsaugoti pirkėjus nuo tiekėjų nesažiningumo;
• Kontroliuoti produkcijos ekologiškumą;
• Patvirtinti atitikimą gamintojo nurodytai produkcijos kokybei.
“National Semiconductors” kokybės sistema įvertinta nepriklausomų ekspertų sertifikatais. Visi korporacijos projektavimo centrai ir gamybiniai padaliniai yra atitinkantys ISO 9001 / 9002 standartus ir sertifikuoti vienos iš lyderiaujančių nepriklausomų sertifikavimo kompanijų Det Norske Veritas (DNV) Certification Incorporated.Išvados
Pastovus gaminamos produkcijos kokybės ir techninio lygio kėlimas tai viena iš svabiausių gamybos efektyvumo augimo prielaidų. Tokioje srityje kaip puslaidininkių komponentų gamyba stebima glaudi visų elementų integracija, ko pasekoje išvegiama antrarušių elementų, kurie gali būti nekokybiškai suprojektuoti ir pagaminti. Tam įtakos turi ir šiuolaikinis mokslinio – techninio vystymosi lygis, kuris sugriežtino gaminių ir jų sudėtinių komponentų kokybės bei techninio lygio reikalavimus. Sisteminės priemonės leidžia objektyviai pasirinkti kokybės vadybos kryptis, produkcijos tipus, gamybos formas ir metodus, užtikrinančius maksimalų pastangų ir lėšų, skiriamų produkcijos kokybės kėlimui, efektą. “National Semiconductor” korporacijos kokybės sistema orientuota į pastovų gamybos procesų tobulinimą bei numatytos kokybės politikos ir užsibrėžto tikslo siekimą. Įmonės kokybės sistema aprašoma kokybės vadove, sudarytame remiantis QS9000 kokybės sistemų reikalavimais. Kokybės vadovas atnaujinamas vieną kartą metuose. Taip pat du kartus metuose visuose gamybos vietose vykdomas kokybės sistemos auditas. “National Semiconductor” yra suteiktas ISO 9001 / 9002 sertifikatas. Šiuo metu įmonės kokybės departamentų personalą sudaro 350 darbuotojų, išsidėsčiusių visame pasaulyje.Literatūros sąrašas:
1. Casimir C.Barczyk Visuotinės kokybės vadyba // Mechanika, Vilnius 1999;
2. P. Balaišis, R. Broniukaitis Produkcijos kokybės kontrolė // Vilnius, 1985;
3. Круглов М.Г. Менеджмент систем качества. // Издательство стандартов, 1997;
4. Антонов Г.А. Основы стандартизации и управление качеством продукции // Учебник, СПбУЭФ, 1995;

Šaltiniai Internete:

http://www.rcg-iso9000.com
http://www.rcglobal.com
http://www.isoeasy.org