inovaciju referatas

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………………………………. 21 NAUJŲ GAMINIŲ KŪRIMO PROCESAS IR PRIEŽASČIŲ ANALIZĖ …………… 31.1. Naujų produktų kūrimas- įmonės augimo sąlyga …………………………………… 31.2. Priežastys lemiančios naujų gaminių kūrimą ………………………………………… 41.3. Naujų produktų kūrimo parengiamųjų darbų apžvalga ……………………………… 62. NAUJOVIŲ KŪRIMO PROCESO ANALIZĖ …………………………………….. 8Išvados …………………………………………………………………………………… 12Literatūros sąrašas ………………………………………………………………………… 13ĮVADASSėkmingą įmonės veiklą rinkoje lemia efektyvus marketingas. Kaip tik marketingas gali padėti verslininkui gauti atsakymus į klausimus: ką reikia pardavinėti?, kam galima pardavinėti?, kodėl reikia pardavinėti?, kur ir kaip reikia pardavinėti?. Galutinis rezultatas turėtų būti- patenkinti įvairūs vartotojų poreikiai, įgytas pranašumas tarp konkurentų ir gautas pelnas. Nors kiekvieno, verslą pradedančio asmens, pirmoje vietoje yra pelno gavimas, bet, kad taip atsitiktų reikia pasirinkti tinkamą rinkos nišą. Reikia apsispręsti ar teiksime paslaugas, gaminsime prekes, ar jau parduosime gatavą produkciją. Jei nusprendėme gaminti prekes, tai vadinasi mes kursime naują prekę, gal būt tokią kurios dar nėra. Šio darbo tikslas: ♦ išsiaiškinti naujų produktų (inovacijų) kūrimo tendencijas. Darbo uždaviniai: ♦ panagrinėti, kas tai- gaminio marketingas; ♦ išsiaiškinti, kokios priežastys skatina įmonę gaminti naujus produktus; ♦ palyginti kelių autorių nuomonę apie naujų produktų kūrimo etapus.Darbo metodai: aprašomoji- palyginamoji literatūros analizė.

1. NAUJŲ GAMINIŲ KŪRIMO PROCESAS IR KŪRIMOPRIEŽASČIŲ ANALIZĖ

1.1 Naujų prekių kūrimas- įmonės augimo sąlyga

Amerikos marketingo asociacija apibrėžia marketingą kaip planavimo, kainų nustatymo procesą, idėjų, prekių ir paslaugų paskirstymą, siekiant sukurti mainus, kurie patenkintų individualius ir organizacijų tikslus. (Bagdonas E., Kazlauskienė E., 2002)Pasak autorių, pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas yra ilgalaikis pelno maksimizavimas. O visa tai galima pasiekti, jei įmonė sugeba patenkinti vartotojų poreikius, pateikia geros kokybės produktus ir pakankamai daug parduoda. Marketingo klasikas Ph.Kotler marketingą apibrėžia taip: tai yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių asmenų ar jų grupių poreikių patenkinimą.(Kuvykaitė R., 2001)

Pranulio V., Pajuodžio A. ir kitų (2000) teigimu, marketingas- tai poreikių ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimas bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmonių ar organizacijos tikslų.Manau, šiuos apibūdinimus galima vadinti identiškais. Abiejuose kalbama apie prekę, kuri patenkintų atskirų asmenų ar grupių norus, pasitelkiant socialinius (darbuotojus, aptarnaujantį personalą) veiksnius. Paprasčiau tai galima pavaizduoti tokia schema:

1 pav. Pagrindinės marketingo sąvokosŠaltinis: Kuvykaitė R. Gaminio marketingas. 2001. Kaunas, p.7

Gaminio marketingo tyrimo objektas yra prekė. Naujų prekių kūrimas yra pagrindinė įmonės augimo ir gyvavimo sąlyga. (Kuvykaitė R., 2001) Naujos prekės kūrimo proceso svarbą lengva suprasti, nes ilgalaikės sėkmės siekiančiai įmonei inovacijos tiesiog būtinos. Kad ir kokios pavykusios dabar įmonės gaminamos prekės, ilgainiui jos vis tiek pasieks smukimo stadiją. Naujovių kūrimas (inovacija) leidžia padidinti rinkos dalį, siekti pardavimo apimčių ir pelno augimo tikslų, apriboti naujų konkurentų atėjimą į rinką.(Bruce R.Jewell, 2000)1.2. Priežastys lemiančios naujų gaminių kūrimąNaujų gaminių kūrimas ir diegimas yra nestabilus, brangus ir rizikingas procesas. Rizikos laipsnį lemia techniniai veiksmai (raidos neapibrėžtumas) ir rizikos veiksniai, kurių poveikis ypač sustiprėja konkurencijos sąlygomis. ( Sakalas A., P.Vanagas ir kt., 2000)Įmonė, norinti toliau augti, gauti pelną, bei išlaikyti savo vartotojų pastovų ratą, bei norėdama pritraukti naujų, turi rūpintis naujų prekių įvedimu į rinką. Kadangi vartotojas ir gamintojas- tai du skirtingi poliai, reiktų išsiaiškinti, kaip suprantamas prekės naujumas. Nauja preke galima laikyti orginalią, patobulintą, modifikuotą prekę arba naują prekės rūšį.(Pranulis V., Pajuodis A. ir kt., 2000) Naujai prekei patekus į rinką, belieka laukti kaip į jos atsiradimą reaguos vartotojai.Šiame darbe nagrinėsiu naujų, dar nesiūlytų rinkai, prekių kūrimo etapus. Todėl, manau svarbu išsiaiškinti kokios priežastys skatina kurti naujus produktus. Tai:

1) Paklausos pasikeitimas. (Vijeikienė B., Vijeikis J.,2000) Laikui einant keičiasi vartotojų požiūris į jau esamus produktus, nes kaip žinome, pirkėjų pasirinkimą lemia mada, pažiūros, skonis, asmeninės pajamos, bei reikšmės turi gyvenama vieta.. Įmonės, norėdamos neprarasti esamų klientų, priversta pateikti naują produktą, kuris atitiktų jų augančius poreikius ir tenkintų reikalavimus. 2) Produkto populiarumo sumažėjimas atsiranda dėl kokybės pablogėjimo. Praktikoje dažnas reiškinys, kai atsiradus naujai prekei būna masinis pirkimas, nes pradžioje tai būna geras ir kokybiškas produktas, bet po kiek laiko kokybė akivaizdžiai prastėja. Įmonė- gamintoja, gaudama pelną iš to produkto, neskiria tiek daug laiko pastoviam kokybės tikrinimui, tikėdamasi, kad vartotojai išliks ištikimi tam produktui. J.Ramanauskienės (1998) žodžiais, kokybė yra tai , ką suvokia vartotojas, o ne gamintojas.3) Visuomeniniai pokyčiai. Visuomeniniai pokyčiai yra kompleksinis dydis, kuris išreiškiamas kaip atitinkamo laikotarpio vertybių sistemos, mados kitimas. Čia madą reikia suprasti kaip produkto medžiagos, formos ir spalvų kitimą laikui bėgant. Visiems yra tekę susidurti su tokiu reiškiniu, kai pasikeičia elementari pakuotė (forma, spalva), vienus tai veikia teigiamai, o kiti tiesiog nepastebi ar neteikia tam didelės reikšmės. Šiai situacijai pavyzdys galėtų būti nauja „Karūnos“ šokolado pakuotė.4) Įmonės potencialo pasikeitimas. Praėjus tam tikram laikui, keičiasi įmonės gamybos, tiekimo, pardavimo ir kt.galimybės. Todėl gali paaiškėti, kad iki šiol gaminami produktai neatitinka naujų įmonės galimybių. Atsižvelgiant į tai, atsiranda būtinybė kurti naujus produktus, kurie geriau tenkintų įmonės galimybes.5) Techninė pažanga, kai panaudojami nauji techniniai sprendimai. 6) Teisinės aplinkos pokyčiai. Kurdama ir gamindama naujus produktus, įmonė susiduria su įvairiais teisiniais apribojimais. Gali atsitikti taip, kad priėmus kokius nors teisinius aktus, produkto gamyba bus negalima. Todėl įmonė turi nuolat pateikti naujus produktus. (Vijeikienė B., Vijeikis J.,2000)
I.Čunderova (1999) išskyrė dar keletą naujovių kūrimosi priežasčių: ♦ siekis rasti tinkamą būdą, kuris padėtų išspręsti tam tikras įmonėje iškilusias problemas. Šiuolaikinei visuomenei reikia išradimų, kuriais remiantis gaminami nauji gaminiai, todėl įmonės nuolat ieško idėjų, galinčių duoti nemažą pelną. Tuo tarpu pelnas gali padėti išlaikyti gerus specialistus, mokėti jiems darbo užmokestį, ar dalį pelno skirti tolesniam sėkmingam įmonės plėtimui, ar reklamai.♦ įmonės prestižo palaikymas ar pagerinimas. Senai veikiančios įmonės naujai pasiūlytas produktas gali padėti pritraukti naujus klientus, ar susigražinti jau prarastus. ♦ įmonės darbuotojų žinių, kurias jie parsiveža iš komandiruočių, įvairių kursų pritaikymas. Manau, šis būdas tinkamas bet kuriai įmonei. Būnant komandiruotėse galima atlikti “žvalgybą” konkurentų, ar panašaus profilio įmonėse. Kursai padeda darbuotojams gilintis į jų darbą, ieškoti naujų siūlymų. Tai gali būti pradžia naujų produktų kūrimui….♦ konkurencinė kova rinkoje. Ši priežastis ko gero yra pats stipriausias veiksnys, įtakojantis naujovių kūrimąsi. Atsižvelgiant į konkurentų veiksmus, siūlomą asortimentą galima gerinti savo įmonės būklę. Kuvykaitė R. (2001) teigė, kad nepaisant šių priežasčių, naujovės gali būti labai rizikingos. Nesėkmė gali būti dėl to, kad naujų produktų kūrimas susijęs su didelėmis išlaidomis; procesas gana ilgai užtrunka, arba dėl nenumatytų trukdymų, kai dėl nepakankamų rinkos tyrimų pasiūlyta nevykusi idėja, neteisingai įvertintas rinkos dydis, dideli kūrimo kaštai ir pan. Nors idėja naujo produkto, galėjo būti ir gera, tačiau viltys gali žlugti dėl to, kad nebuvo tinkamai pasirinktas atitinkamas rinkos dydis. Galbūt produktas nebuvo paklausus, ar per aukšta kaina, netinkama reklama, mažai remta prekės pardavimas. (Kotler Ph., Armstrong G., Sannders Jh. ir kt., 2003)
Jeigu pradėjus vystyti naujo produkto idėją, laukia tiek kliūčių, tada kas iš naujovių diegimo teigiamo? Pasak Kotler Ph., Armstrong G., Sannders Jh. ir kt. (2003), tokiu atveju bendrovė stengiasi išmokti padidinti savo naujų gaminių sėkmės tikimybę. Vienas iš būdų- nustatyti sėkmingus naujus produktus ir išsiaiškinti, ką jie tarpusavyje turi bendra. Reikia kurti unikalų ir pranašesnį už konkurentus produktą, taip pat produktą, kuris patenkintų rinkos poreikius.

1.3. Naujų produktų kūrimo parengiamųjųdarbų apžvalga

Pasauliui reikia įspūdingų išradimų, kuriais remiantis gaminami nauji gaminiai, todėl įmonės nuolat ieško idėjų, galinčių duoti nemažą pelną. Šiandien labia svarbu vadovauti gaminio plėtrai greitai ir efektyviai, to pasekmė yra nuolatinis naujų gaminių kūrimas bei senųjų tobulinimas. (Čunderova I., 1999) Įmonė, nusprendusi kurti naujus produktus, turi atlikti tam tikrus parengiamuosius darbus, t.y.: nustatyti būtinumą kurti naujus produktus, pasirinkti naujos prekės strategiją, sudaryti kūrimo planą, suformuoti kūrimo padalinį, nustatyti naujo produkto vartojimo galimybes, suformuoti naujo produkto tikslus. (Vijeikienė B., Vijeikis J.,2000) Naujo produkto kūrimo procesą visi autoriai vaizduoja skirtingai. Kuvykaitės R. (2001) teigimu, naujo gaminio kūrimo procesas susideda iš 8 etapų. Vijeikienės B.ir Vijeikio J. (2000) analizuoti etapai gana smulkiai išskirti, pradedant parengiamaisiais darbais. Pranulis V., Pajuodis A. ir kt.(2000) išskiria taip pat 8 etapus, pradėdami procesą idėjų generavimu. Nutariau vadovautis Kotler Ph., Armstrongo G., Sannders Jh. ir kt.(2003) pavaizduotu procesu, kuriame išskirti 9 etapai, žinoma, remdamasi ir minėtų autorių šaltiniais. Pasirinkau šią schemą todėl, kad ji aiški, glausta ir paprastai apibūdinta.Prieš pradedant aiškinti gaminių kūrimo procesą, manau vertėtų apžvelgti parengiamuosius darbus, nes būtent nuo jų prasideda visi tolesni praktiniai uždavinių įgyvendinimai. Vijeikienės B. ir Vijeikio J. (2000) aprašyti parengiamieji darbai yra tokie:

♦ būtinumo kurti naujus produktus nustatymas, išanalizuojant savo galimybes, t.y.nustatant kokius produktus jai naudingiausia gaminti.♦ naujo produkto strategijos pasirinkimas. Jos uždavinys yra identifikuoti strateginį naujo produkto vaidmenį, kurį jis atliks siekiant užsibrėžtų įmonės tikslų.

2 pav. Naujo produkto strategijos priklausomybė nuo įmonės tikslųŠaltinis: Vijeikienė B., Vijeikis J. Inovacijų vadyba. Naujas produktas- nuo idėjos iki vartotojo. 2000. Vilnius, p. 46

♦ naujų produktų kūrimo plano sudarymas. Plano sudedamosios dalys: galimybių analizė, produkto kūrimo tikslų formavimas, strategijos kūrimas, naujų produktų kūrimo variantų parinkimas, produktų kūrimo biudžeto sudarymas, plano vykdymo kontrolė. ♦ naujų produktų kūrimo padalinio suformavimas. Naujų produktų kūrimo padalinio vadovo ir jam pavaldžių specialistų pagrindinės darbo funkcijos yra šios: kurti produkto strategiją, rinkti su produktu susijusią informaciją, dirbti su informacija ir reklamos agentūromis, kurti reklamą, pardavimo ir rėmimo programas. ♦ naujo… produkto vartojimo galimybių nustatymas. Čia svarbu analizuoti konkurentų trūkumus, naujas technologijas, įvairius pokyčius, vartotojų poreikius.♦ naujo produkto tikslų nustatymas. Kiekvieno naujo produkto sukūrimas turi turėti konkrečius tikslus dėl būsimo pelno ir realizacijos.2. NAUJOVIŲ KŪRIMO PROCESO ANALIZĖAtlikus parengiamuosius darbus, pereinama prie paties naujo produkto vystymo proceso, kuris pavaizduotas 3 paveiksle.

3 pav. Naujo produkto kūrimasŠaltinis: Kotler P., Armstrong G.,Sannders J., Wong V. Rinkodaros principai. 2003. Kaunas, p. 505 Apžvelkime kiekvieną šio proceso etapą. Naujų prekių kūrimo strategija yra jungtis, siejanti naujų prekių kūrimą su bendrais įmonės tikslais.(Kuvykaitė R., 2001) Čia siekiama keturių pagrindinių tikslų: suteikti naujų produktų kūrimo komandai veiklos kryptį; suvienyti funkcinių padalinių pastangas; vėliau paskirstomos užduotys, kad kiekvienas galėtų savarankiškai veikti; svarbus vadovo pritarimas, kuris padidina tikimybę, kad naujovių galimybių paieška bus nuodugnesnė. (Kotler Ph., Armstrong G., Sannders Jh. ir kt., 2003) Kuvykaitės R.(2001) nuomone, formuojant naujų prekių kūrimo strategiją, svarbu numatyti ir atskirų naujų prekių kategorijų svarbą, siekiant užsibrėžtų tikslų.pagrindinis įmonės pasirinkimas- būti naujos prekės rinkos lydere ar pasekėja.

Idėjų paieška turi būti iniciatyvi ir sistemiška. Pagrindiniai naujų produktų idėjų šaltiniai skirstomi į : 1) vidinius šaltinius, prie kurių priskiriami: ♦ įmonės vadovai, tyrimo ir vystymo, marketingo, pardavimo ir kitų padalinių darbuotojai. Visose įmonėse bent dalis darbuotojų vyksta į komandiruotes, įvairius kursus iš kurių gali pasisemti naujų minčių, kurios vėliau galėtų didinti įmonės pelną. Pasak Vijeikienės B. ir Vijeikio J.(2000) ypač veiksmingas būdas sužinoti darbuotojų idėjas- materialinis ir kitoks skatinimas (premijos, atostogos už pasiūlytas idėjas). 2) svarbiausi išoriniai šaltiniai yra šie: ♦ vartotojai, pasak Pranulio V., Pajuodžio A. ir kt.(2000)yra labia svarbus naujų idėjų šaltinis, kuire savo mintyse nuolat kuria naujas prekes ir įmonės gali tuom naudotis. Vartotojų elgsena tiriama, siekiant surinkti informacijos apie vartotojų poreikius. Atliekant vartotojų elgsenos tyrimus, svarbu išsiaiškinti: a) ką vartotojas sako (kam jie teikia pirmenybę, kuo nepatenkinti, kokie jų norai ir pan.) vartotojų poreikius;b) Ką vartotojai daro (apžiūrinėdami pavyzdžius, pirkdami prekes ir jas vartodami);c) Kokie yra vartotojai (amžius, lytis, užsiėmimas, asmeninės savybės ir pan.)d) Kaip vartotojas keičiasi (demografinių ir psichologinių požymių kitimo tendencijos).(Kuvykaitė R., 2001) ♦ konkurentai- tai dar vienas geras naujų produktų idėjų šaltinis. Bendrovės analizuoja jų veiklą, stebi reklamą, kad nuspėtų kokius produktus jie kuria. Analizavimo būdų galima praktikoje rasti įvairių. Prisiminus anksčiau dėstytų dalykų pavyzdžius, manau daug kas pamena tokį, kaip savos įmonės darbuotojo siuntimas į “žvalgybą”. T.y. kai asmuo, apsimetęs eiliniu pirkėju, stebi parduotuvėje vykstančius procesus: ką žmonės perka, koks konkureėntų prekių asortimentas, ką naujo siūlo rinkai. Anot Kuvykaitės R. (2001) įprastas būdas konkurentų gaminiams ištirti yra juos išmontuoti. Tai vadinama atvirkštine inžinerija. Taip pat informacija galima rinktis dalyvaujant parodose, mugėse; priimant į darbą asmenis iš konkurentų įmonės; tiriant konkurentų reklamos pateikimą.
♦ rinkos tarpininkai, tiekėjai ir kiti, kurie yra arti rinkos ir gali perduoti apie vartotojų problemas bei naujų produktų galimybes rinkoje.(Kotler P., Armstrong G., Sannders J. ir kt., 2003) ♦ nepriklausomos tyrimų institucijos. Naujų idėjų gali kilti, užmezgus ryšius su universitetais ir tyrimų institutais, įmonių konsultantais irk t.institucijomis. Idėjų atrankos etape Kuvykaitė R. (2001) teigia, kad čia siekiama visas siūlytas idėjas apsvarstyti ir jas sumažinti, taip taupant įmonės išteklius. Atrenkant idėjas, vertinama, kaip idėjos atitinka įmonės tikslus, strategiją ir galimybes, atsižvelgiant į idėjos naujumo laipsnį, jos įgyvendinimo galimybes. Dažnai idėjos atrenkamos ekspertiniu vertinimo metodu, kurį atlieka įvairių specialistų grupė. Koncepcijos kūrimas ir tikrinimas. Produkto koncep…cija- tai detalus produkto idėjos aprašymas, apibūdinant vartotojams naudingas savybes. Tikrindama komcepciją, įmonė sudaro naujo produkto charakteristikų ir naudingų savybių aprašymą ir pasiūlo jį vartotojams kartu su naujo produkto iliustracija, kad vartotojai galėtų ją įvertinti. (Vijeikienė B., Vijeikis J., 2000) Iš kiekvienos prekės idėjos galima išplėtoti keletą koncepcijų. Kad būtų sukurta prekės koncepcija, reikia atsakyti į tokius klausimus: ♦ kas vartos prekę? ♦ kokią pagrindinę naudą teiks prekė? ♦ koks būtų geriausias prekės vartojimo būdas? Prekių koncepcijos vertinamos apklausiant vartotojus paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis, tiesiogiai bendraujant.(Kuvykaitė R., 2001) Rinkodaros strategijos santrauką sudaro tyr dalys. Pirmoje aprašoma tikslinė rinka, planuojamas prekės pozicionavimas, prekės pardavimas, rinkos dalis ir planuojamas pelnas. Antroje dalyje bendrais bruožais apibūdinama numatoma produkto kaina bei pirmųjų metų paskirstymo grandinės ir rinkodaros biudžetas. Trečioje dalyje yra aprašomos ilgalaikės planuojamos, siekiamas pelnas ir rinkodaros komplekso strategija. Verslo analizė. Apsisprendusi dėl produkto koncepcijos ir rinkodaros strategijos, vadovas gali įvertinti ar pasiūlymas patrauklus verslo atžvilgiu. Verslo analizė- tai naujo produkto pardavimo, sąnaudų ir prognozuojamo pelno analizė, norint įsitikinti ar priduktas atitinka įmonės tikslus. Jei šie tikslai atitinka, pereinama prie produkto kūrimo etapo. (Kotler P., Armstrong G., Sannders Jh., ir kt., 2003)
Produkto kūrimas. Šiame etape prekės koncepcija tapma prekės prototipu (bandomuoju pavyzdžiu). Už šių pavyzdžių kūrimą atsako tyrimų ir vystymo skyrius.(Kuvykaitė R., 2001) pagamintus prototipus reikia įvairiapusisškai laboratorinėmis ir tikromis sąlygomis patikrinti, kad įsitikinti produkto saugumu ir patikimumu. Vartotojai taip pat gali dalyvaujti bandymuose. Sukurta ir pagaminta prekė turi atitikti ergonomikos reikalavimus, be to vartotojas turi matyti jos naujumą.Produktas išlaikęs testus, pereina į kitą etapą- bandomąją rinkodarą (kitur vadinamu testavimu). Jos metu ir produktas, ir jo rinkdaros programa yra išbandomi realiomis rinkos sąlygomis. (Kotler P., Armstrong G., Sannders Jh. ir kt., 2003) Pagrindiniai prekės testavimo tikslai, remiantis Kuvykaite R. (2001), yra šie: ♦ išbandyti prekę ir jos marketingo komplekso elementus(reklamą, paskirstymą, kainą, įpakavimą ir pan.); ♦ išsiaiškinti prekės perspektyvas rinkoje ir potencialius jos vartotojus; ♦ prognozuoti naujos prekės pardavimo apimtį ir dalį rinkoje; ♦ įvertinti naujos prekės pateikimo rinkai poveikį visai rinkai (įvedus naują prekę, gali sumažėti kitų prekių pardavimai). Visa tai daroma, kad būtų galima nuspresti, ar pradėti masinę prekės gamybą. Ir pravartu žinoti, kad šiame etape padarytos klaidos pranašauja didelius nuostolius. (Ramanauskienė J., 1998)Produkto perengimas rinkai. Nauja prekė, sėkmingai praėjusi visus atrankos etapus, jau paruošta pateikimui rinkai. Šis etapas reiškia sprendimą gaminti ir pateikti rinkai naują prekę. (Kuvykaitė R., 2001) Bet prieš tai įmonė turi atsakyti į keturis klausimus:1. Kada? Tai sprendimas susijęs su laiku- ar dabar tinkamas metas pasiūlyti naują produktą?2. Kur? Reikia nuspręsti kur ji pateiks produktą. Ar tai bus vienas regionas, viena vieta, ar keli regionai. Pavyzdžiui: bendrovės Nokia, Procter&Gamble ar Colgate, savo gaminius gali pristatyti visose pasaulio šalyse. Labia patogus prekės pateikimo rinkai momentas yra mugės, parodos, įvairūs renginiai.3. Kam? Nustatyti vartotojus, kuriems prekė gali būti įdomi, kad paskirstymo ir pardavimo rėmimo pastangas sutelkti į perspektyvias vartotojų grupes. (Kotler P., Armstrong G., Sannders Jh. ir kt., 2003)
4. Kaip? Parengti naujo prekės pateikimo rinkai veiksmų planą: pasirūpinti, kad vartotojai sužinotų apie prekę; rūpintis kaip pristatysime prekes. (Kuvykaitė R., 2001)Prekės pateikimas rinkai etapas pad…eda sukaupti pradinę patirtį ir ja pasinaudoti ateityje, nors tam reikia ne mažai laiko.Ramanuskienės J.(1998) teigimu, naujovių sėkmės taisyklė: naujovės turi būti nenutrūkstamos ir nuoseklios; tuo metu kai viena naujovė masisškai gaminama ir parduodama jau turi būti kuriamos kitos naujovės jai pakeisti.

IŠVADOS

Jau atrodo, jog neįmanoma iš naujo išradinėti dviračio, bet galime tik stebėti kaip kas mėnesį rinkai pristatomas naujas telefono modelis, dėmių valiklis ar kita priemonė. Pateikus naują produktą rinkai, lieka tik laukti ir stebėti, kaip vartotojas reaguoja į ją. Kiekvienai įmonei malonu būti įvertintai už įdėtą triūsą. Vartotojas gali pirkti siūlomas rinkai prekes, taip atnešdamas įmonei pelną, arba parodydamas priešingą reakciją- nepirkdamas. Taip įmonei gali būti vėl iškeltas uždavinys ieškoti naujų produktų (inovacijų).Galima daryti išvadas, kad:1. tarp marketingo ir inovacijų yra glaudus ryšys. Marketingas apima plačiąją prekės sampratą ir „lydi“ prekę nuo jos atsiradimo rinkoje iki pat gyvavimo ciklo pabaigos. T.y.sprendžia pasiūlos ir paklausos problemas, reklamos būtinumą, pardavimo galimybes ir panašiai. O pasak Čunderovos I.(1999), inovatikos mokslas nagrinėja naujovių formavimąsi, jų difuziją (įvedimą į rinką), adaptaciją, pritaikymą žmogaus poreikiams. T.y.visa kas neatsiejama nuo naujo produkto sukūrimo momento.2. kaip matome iš apibūdintų parengiamųjų darbų ir naujovių kūrimo etapų, naujų produktų kūrimą iš esmės lėmia du pagrindiniai veiksniai: ♦ vis didėjanti konkurencija;♦ sparčiai augantys vartotojų poreikiai. 3. palyginus kelių autorių nuomones, matome kaip skirtingai aprašomas naujo produkto kūrimo etapas. Todėl apibendrinant galima pasakyti, kad svarbu idėja, ją tobulai ir realiai išvystyti ir įgyvendinus pasiūlyti rinkai naują produktą.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Bagdonas E., Kazlauskienė E. Verslo pradmenys.- Kaunas: Technologija, 2002.- 342 p.- ISBN 9955- 09- 257- 2.2. Bruce R. Jewell Integruotos verslo studijos.-Vilnius: The Baltic Press, 2000.- 488 p.- ISBN 9955- 9318- 1-7.3. Čunderova I. Inovacijų vaidmuo reformuojant Lietuvos ūkį //Tiltai.-1999, 1.- P.95-99. –ISSN 1392- 3137.4. Kuvykaitė R. Gaminio marketingas.- Kaunas: Technologija, 2001.- 247 p.- ISBN 0955- 09- 039- 1.5. Kotler P., Armstrong G., Sannders J., Wong V. Rinkodaros principai.- Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2003.- 854 p.- ISBN 9986- 850- 50- 9.6. Ramanauskienė J. Marketingo pagrindai.- Vilnius: Žiburys, 1998.- 195 p.- ISBN 9986- 524- 22- 9.7. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas.- Vilnius: Vilspa, 2000.- 470 p.- ISBN 9955- 9318- 0- 9.8. Sakalas A., Vanagas A., Martinkus Br., Nevarauskas Br., Prokupčiukas B., Venskus R., Virvilaitė R., Ivaškienė A. Pramonės įmonių vadyba.- Kaunas: Technologija, 2000.- 492 p.- ISBN 9986- 13- 325- 4.9. Vijeikienė B., Vijeikis J. Inovacijų vadyba. Naujas produktas- nuo idėjos iki vartotojo.-Vilnius: Rosma, 2000.- 182 p.- ISBN 9986- 00- 293- 1.