Įmonės veiklos pristatymas

Įmonės veiklos pristatymas

Juozo paliučio kaimo turizmo sodyba, Veisiejų 9, Leipalingis, Druskininkų Savivaldybė.

TIKSLAI

Pritraukti kuo daugiau turistų į šia sodyba, padaryti viska, kad jiems būtų patogu ir jauku poilsiauti tam tikrą laiką, nieko netruktų, būtų patenkinti ir, kad apie šią puikią sodyba sužinotų jų draugai, giminės ir kiti žmones, kad čia tikrai galima gerai pailsėti.

Įmonės organizacinės struktūros sudarymas

Organizavimo procesas struktūrizuoja darbą ir formuoja padalinius, atsižvelgdamas į organizacijos dydį, jos tikslus, technologiją bei personalą. Hierarchija – tai daugiapakopė organizacinė struktūra, kurios grandys, einant iš viršaus į apačią, sudaro griežtai reglamentuotas pavaldumo ir priklausomybės pakopas. Organizacinės struktūros elementai su jų ryšiais grupuojami keliais valdymo lygiais.

Aukščiausiasis valdymo lygis Strateginis valdymas Institucinis lygis Vidurinysis valdymo lygis Taktinis valdymas Techninis lygis Žemiausiasis valdymo lygis Operatyvus valdymas 1 pav. valdymo lygis Įmonė norėdama užtikrinti gerą darbą turi atlikti šiuos uždavinius: pirma, kiekvienas darbuotojas turi būti informuotas už ką yra atsakingas, antra, kas jam turi duoti nurodymus atliekan darbus. Kaimo turizmo sodyboje, kiekvienas uždavinys reikalauja skirtingos struktūrų.

Rinkos analizė

Kaimo turizmo sodyba rinkoje daznai orentuojasi į Lietuvos turistų rinką. Turistų rinka. Į Druskininkų turizmo informacinį centrą, kaimo turizmo sodybas turistai atvyksta iš visos Lietuvos didesnių miestų ir miestelių. Didieji Lietuvos miestai yra nutolę nuo Druskininkų, todėl šių miestų gyventojams ši sodyba būti daugiau patrauklus atostogų, šeimyniniam ir aktyviam poilsiui. Užsienio rinkos. Siekiant pagauti tolimojo užsienio turistus, vykdyti rinkodaros priemones jų susikaupimo vietose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, taip pat artimiausiuose sienos perėjimo punktuose.KTS turistus skirsto į:Vietinius turistusUžsienio turistusArbaNuolatinius turistusAtsitiktinius arba pavienius turistus

Įmonės ekonominiai rodikliai

Labai svarbus įmonės veiklos kriterijus yra jos likvidumas (mokumas). Pakankamas mokumo rodiklis ypač svarbus įmonės veiklos pradžioje. Įmonės nemokumas nepriklauso nuo pelno ar nuostolio. Ir pelningai dirbdama įmonė gali pasidaryti nemoki, jeigu ilgalaikiam turtui įsigyti ji buvo panaudojusi trumpalaikį kreditą. Išvardyti rodikliai nusako, kaip greitai turtas gali būti paverstas pinigais, kaip įmonė gebės grąžinti skolą.

Trumpalaikio likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio turto ir trumpalaikių skolų santykis; jis rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikio likvidumo koeficientas apskaičiuojamas kaip santykis trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų. Įmonei labai svarbu, kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų ji galės susimokėti iš karto. Tai įrodo apsoliutaus mokėjimo koeficientas, kuris apskaičiuojamas kaip santykis pinigų ir trumpalaikių įsipareigojimų.

Segmentavimas ir tikslinė rinka

Segmentavimo tikslas – pasirinkti ir aptarnauti siauresnę tikslinę rinką, išsiaiškinti teikiamų paslaugų imlumą bei realumą ir potencialius jos vartotojus.Turizmo įmonės tikslinė rinka – tai konkrečios vartotojų grupės, kurioms paslaugų teikėjai stengiasi siūlyti savo produktą. Turizmo rinkos segmentavimui taikome priori metodus – kai remiamasi ankstesnių tyrimų informacija ir faktoriaus klasterizvimo metodu, kai remiamasi segmentais ir taikomi specialūs statistikos metodai.Turizmo rinka segmentuojama pagal penkis pagrindinius požymius:Demografinius: amžius, šeimos gyvenimo ciklas, šeimos dydis, lytis, tautybė, rasė, etninė grupė, religija; Socioekonominius: veikla, pajamos, socialinė klasė;Psichografinius: gyvenimo stilius, keliautojo tipas, interesai, pomėgiai;Pagal vartotojų elgseną: kelionės tikslas, motyvacija ir nauda, vartotojų statusas, paslaugų potencialas ir kokybė;Geografinius: šalis, regionas,miestas, gamtinės, ekologinės ir klimatinės sąlygos, žmonių tankumas.Rinkos segmentavimas tai rinkos padalijimas į vienodus ir panašius poreikius turinčių vartotojų grupės, siekiant sukurti tokį marketingo kompleksą, kuris geriausiai atitiktų pasirinktos vartotojų grupės (segmento) poreikius.

Padalinio veiklos planavimas

PRIVALUMAI

Ši sodyba stovi ramioje vietoje, joje galima gerai pailseti atitrūkus nuo kasdieninio žmonių srauto, darbų.Turizmo paslaugų pasirinkimas atitinka šiandienos rinkos poreikiams, paslaugų kokybė – patenkinama. Veisiejuose rengiami kaimo turizmo darbuotojai.Švari aplinka. Turizmo išteklių tarša minimali.

TRŪKUMAI

Sodyba yra nutolusi nuo didžiausių Lietuvos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų. Neidentifikuotos potencialios turizmo rinkos ir srautai. Šale sodybos nėra ežero, kur būtų galima rengti sporto, zvejybos varžybas, maudytis.

Sodyboje nėra numatyti turizmo plėtros kryptys ir prioritetai. Leipalingio gyventojų sudėtis pagal amžių yra labai nepalanki verslo plėtrai Gyventojai nemoka užsienio kalbų, užmirštos tautodailės ir amatų tradicijos.Kvalifikaciją turizmo srityje Leipalingio gyventojai čia ir Alytaus apskrityje gauti negali. Reikiamą kvalifikaciją jie gali gauti išvykę studijuoti į Kauno arba Vilniaus mokyklas. Turizmo verslą plėtoti trukdo viešosios infrastruktūros stoka: informacijos, renginių, stovyklaviečių, nužymėtų turizmo trasų ir maršrutų.Paslaugų teikiamų Leipalingyje pasirinkimas yra labai ribotas, o kokybė turizmo plėtros požiūriu yra nepakankama. Čia nėra rinkodaros priemonių nukreiptų į esamus ir potencialius turizmo paslaugų tiekėjus siekiant didinti turizmo verslu užsiimančių įmonių skaičių, gerinti paslaugų kokybę bei plėsti jų įvairovę;Turizmo rinkodaroje aktyviai naudojama tik spausdintinė medžiaga. Ji populiarina paslaugas ir dažnai yra nukreipta į siaurą turizmo sritį ar objektą. Rajone nėra išleista leidinių apjungiančių šiuos objektus į vieningą sistemą, kartu sudarant galimybes turistui pamatyti bendrą rajono turizmo vaizdą ir pabrėžti rajono iškirtinumą. Turizmo infrastruktūra Leipalingyje yra nepakankamai išplėtota. Trūksta ežerų, viešųjų paplūdimių, dviračių ir pėsčiųjų trasų, informacinių stendų, nuorodų, pramogų vaikams, trūksta įrengtų poilsio aikštelių, pavėsinių, lauko baldų, informacijos ir kt. Esama turizmo infrastruktūra nesuteikia galimybių kurti įvairius turizmo produktus.

GALIMYBĖS

Marijampolės, Alytaus, Lazdijų, Vilniaus, Kauno vidutinės klasės gyventojai – potencialūs Druskininkų sav.Potencialias Druskininkų sav. turizmo rinkas atitinkanti, naujomis technologijomis pagrįsta rinkodara.Nuosekli, tikslinga savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo, turizmo plėtros ir investicijų politika.Išplėtota Leipalingio turizmo infrastruktūra (paplūdimiai, poilsiavietės, stovyklavietės, turizmo informacijos paslaugos, nuorodos prie kelių ir lankytinų objektų, turizmo inventoriaus nuomos punktai, dirbtuvės ir kt.), pritaikyta įvairioms turistų grupėms, turizmo rūšims. Leipalingyje veikiantis bent vienas vietos turizmo kelionių organizatorius, organizuojantis keliones Marijampolės, Alytaus, Lazdijų, Vilniaus, Kauno gyventojams.

Prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimas. To pasekoje padidėjusi gyventojų perkamoji galia ir poreikis turizmo paslaugoms.

PAVOJAI

Potencialios darbo jėgos išsilavinimo, kvalifikacijos ir motyvacijos trūkumas.Nesutarimai tarp valdžios institucijų: savivaldybės, seniūnijų ir regioninių parkų administracijų, aplinkos apsaugos agentūros, taip pat kultūros vertybių apsaugos padalinio regione. Kitų rajonų, turinčių gausius turizmo išteklius ir esančių arčiau potencialių turizmo rinkų, konkurencija.Kuriam laikui sustojęs šalies ekonomikos augimas, kritusi gyventojų perkamoji galia.Teisės aktų netobulumas ir nepastovumas. Ribotos galimybės gauti kreditus ir paramą.Monopolinės veiklos atskirose sektoriuose atsiradimas ir su tuo susijusi rizika.

Turizmo plėtros galimybių analizė

Druskininkų sav. turizmo išteklius galima sugrupuoti į tris grupes: gamtos ištekliai; kultūros ištekliai; turizmo infrastruktūra.Gamtiniams turizmo ištekliams priskiriami vandens telkiniai, rekreacinės ir saugomos teritorijos, kraštovaizdžio objektai. Turizmo kultūros ištekliams priskiriama: kultūros vertybės, meno, mokslo ir technikos, urbanistikos paveldo objektai, archeologinės, mitologinės, istorinės vietovės, folkloras, tradicijos ir liaudies amatai, saugomos teritorijos ir kiti objektai. Infrastruktūrą sudaro apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, informacinės paslaugos, laisvalaikio ir pramogų paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos yra viena iš pagrindinių turizmo infrastruktūros dalių. Turistų apgyvendinimo paslaugas Druskininkų sav. teikia įmonės ir fiziniai asmenys.

Kaimo turizmo

Kaimo turizmo sodybas tikslinga plėtoti vienkiemiuose, miesteliuose ir kaimuose, kurie yra prie poilsiui ir žvejybai tinkamų ežerų (žr. žemėlapį), bei vandens turizmui tinkamų upių. Tikslinga kurti ir kaimo turizmo sodybas, kurios neturi šalia poilsiui tinkamo vandens telkinio. Tokios sodybos galėtų siūlyti specifines turizmo pramogas – amatų, grybavimo, uogavimo, jodinėjimo, žygių su karietomis ar vežimais, nakvynę dviračių turistams, žiemos pramogas ir kt. Druskininkų sav. turi daug konkurentų, todėl siūlome kaimo turizmo sodyboms jungtis į tinklus pagal papildomų paslaugų rūšį (žvejyba, vandens turizmas, amatai ir kt.), siūlyti specifines, aktyvaus poilsio gamtoje paslaugas vasarą ir žiemą. Siūlome Kaimo turizmo sodyboms, esančioms prie skirtingų ežerų, sukurti kaimo turizmo sodybų tinklą “Žvejybos kelias”.

Kaimo turizmo sodybos, Druskininkų apylinkėse, galėtų būti parengtos ne tik vasaros poilsiui, bet ir žiemos savaitgaliams, turėti patalpas, skirtas pokyliams, vasaros stovykloms, atostogų nameliams ant ratų. Papildomai turėtų būti teikiamos turizmo informacijos (informacija apie apylinkėse esančias lankytinas vietas, turizmo produktus ir maršrutus), kulinarijos, amatų, turistinio inventoriaus nuomos ir kitas paslaugas.

Išvados ir pasiūlymai

Juozo Paliučio kaimo turizmo sodyba atitinka europos standartus ir nusprendę apsilankyti sodyboje tikrai smagiai pailsėsite ir praleisite gerai laiką. Ši sodyba didina turizmo paslaugas, bei plečia teritoriją, didina produktų pasiūlą, tai didina gyventojų užimtumą. Aš manau, kad čia galima tikrai gerai pailsėti ir praleisti laiką. Be to čia yra pramogų ir tikrai nei vienas esantis sodyboje nenuobodžiaus. Tačiau galėtų būti ir daugiau pramogų, bei galėtų renkti ekskursijas po apylinkes. Kiekvienas žmogus čia nori patirti daug įspūdžių, bei patirti nuostabius jausmus, pailsėti, atsipalaiduoti, atitrūkti nuo kasdienybės. Taip pat išryškinti ir pritaikyti turizmą po apilinkių kultūrinį ir gamtinį savitumą.

NAUDOTA LITERATŪRAMedžiaga paimta iš Juozo Paliučio kaimo turizmo sodybos šeimininkų, internetinės svetainės.

TURINYS

Įmonės veiklos pristatymas……………………………………………………………………………………………….2Įmonės organizacinės struktūros sudarymas………………………………………………………………………..2Rinkos analizė…………………………………………………………………………………………………………………3Įmonės ekonominiai rodikliai……………………………………………………………………………………………3Segmentavimas ir tikslinė rinka…………………………………………………………………………………………4Padalinio veiklos planavimas……………………………………………………………………………………………4Turizmo plėtros galimybių anlizė……………………………………………………………………………………..6Išvados ir pasiūlymai………………………………………………………………………………………………………8