ĮMONĖS “Terra X” VERSO PLANAS IR VALDYMO SPRENDIMAI

Turinys

Įžanga 3
1. Valdymo objekto charekteristikos
4
2. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas 5
3. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų chierachijoje 6
4. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas 7
Valdymo prencipai 7
Valdymo metodai 8
Valdymo stilius 8
Organizacinė valdymo stuktūra 8
5. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas 10
6. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio prenašumo nustatymas 11
7. Įmonės potencialo įvertinimas 12
8. Įmonės financinio pajėgumo įvertinimas 13
9. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka 14
10. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai 15
11. Prekės kainos ir pardavimo masto nustatymas 16
12. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai 18
Išvados 192. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas
3. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje4. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas
5. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas
6. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas7. Įmonės potencialo įvertinimas
8. Įmonės finansinio paajėgumo įvertinimas9. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranka
10. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai
11. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas
12. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai

1. Valdymo objekto charakteristika

Verslo rūšis – programinės įrangos – verslo procesų valdymo ir apskaitos programų sistemos – kūrimas, techninis palaikymas, vartotojo apmokymai bei konsultacijos.
Šio tipo verslas pasirinktas todėl, jog mūsų šalyje matomas vis didesnis vartotojų poreikis šiai programinei įrangai. Pasirinkta verslo sritis nenauja šalyje. Tačiau daugelis tokios srities įmonių Lietuvoje nepasižymi aukšta produkto, darbo bei paslaugų kokybe, prieinamomis kainomis, greitu aptarnavimu.
Ši programų grupė nėra nauja, tačiau ji iššsiskiria savo patogumu: verslo procesų valdymo ir apskaitos programų sistemoje automatizuotas visas apskaitos ciklas – nuo pirminių dokumentų iki Didžiosios knygos, balanso, PVM, pinigų srautų ir kitų ataskaitų, atskaitomybės formų, ekonominės analizės. Ši sistema apima materialines vertybes, gamybą, sutartis, užsakymus, ilgalaikį tu

urtą, transportą, finansus, biudžetą, abonentų valdymą.
Įmonės produktas bei teikiamos paslaugos skirtos įvairių sričių įmonėms ir organizacijoms: gamybinėms, prekybinėms, statybinėms, paslaugų, taip pat savivaldybėms, švietimo, sveikatos, teisėsaugos skyriams ir t.t. Jos taikomos AB, UAB, individualioms bei biudžetinėms įmonėms. Lengvai pritaikome įmonių specifiniams poreikiams.
Pradžioje įmonė planuoja parduoti 500 šios programinės įrangos paketų. Bet tuo bus neapsiribojama. Dviejų metų laikotarpyje planuojama įkurti 2 padalinius (Kaune ir Klaipėdoje), taip didinant savo vartotojų ratą.

2. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos numatymas

Valdymo filosofija
Įmonės pasirinkta filosofija yra svarbi įmonės gyvavimo ir sėkmingos veiklos garantija, nusakanti pagrindines vertybes ir principus, kuriais remiantis įmonė vykdys savo veiklą ir sieks užsibrėžto tikslo.
Įmonės veikla orientuota į ateities perspektyvas (kontaktai su garsiomis įmonėmis Europoje, gaminančiomis panašią programinę įrangą), į kokybę (darbuotojai pilnai atsako už savo darbo kokybę; buus atsižvelgiama į klientų atsiliepimus), į inovacijas (bus stengiamasi visas atsiradusias naujoves įsisavinti patiems bei pateikti jas mūsų klientui (vartotojui). Tai bus vykdoma reklamos, seminarų bei dalyvavimo mugėse forma), į rinką ir jos poreikius.
Kadangi visa įmonės veikla priklauso nuo darbuotojų, tai didelis dėmesys bus skirtas būtent jiems. Pasirinkti darbuotojai turi būti angažuoti, t.y. dirbti su dideliu atsidavimu, panaudojant visus savo sugebėjimus. Įmonės tikslo siekimas turi būti pagrindinis darbuotojo tikslas.
Bus siekiama, kad kiekvienas darbuotojas tobulėtų savo profesinėje veikloje, su tuo siejamas tolimesnis jo

o mokymasis ir kvalifikacijos siekimas. Taip pat bus stengimasi, kad visi darbuotojai, suteikiantys naudą klientams, patenkintų savo profesines ambicijas ir sėkmingai darytų karjerą mano bendrovėje.
Stengsiuosi ne apsiriboti pasiektais rezultatais, bet tobulėti, teikti verslo klientams naujausias technologijas, ir moderniausius sprendimus. Klientą vertinti kaip savo verslo dalį, kaip partnerį, nuo kurio sėkmės priklauso ir mūsų sėkminga veikla.
Vizija
Rūpindamasi vartotojo pasitenkinimu paslauga, aptarnavimu, jo poreikių patenkinimu, aš stengsiuosi ne tik prisidėti prie jų sėkmės, bet taip pat skatinti savo darbuotojo tobulėjimą, novatoriškumą.

Misija
Mano įmonės misija – pritaikius pačias pažangiausias šiuolaikines technologijas, žinias bei sprendimus suteikti klientams galimybę dirbti efektyviau nei ligi šiol.

3. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje

Pagrindinis tikslas – per dvejus metus užimti 40 % taikomosios programinės įrangos ir duomenų bazių kūrimo rinkos.
Pasiekus pagrindinį tikslą bus pasiekti ir kiti tikslai. Vienas iš svarbiųjų įmonės tikslų yra didinti produkto pardavimų skaičių. Suprantama, norint pasiekti šį tikslą, aš turiu įrodyti klientams savo produkto reikalingumą, naudingumą, efekty.vumą. Įsitvirtinus rinkoje ir didėjant gaunamai pelno sumai, bus planuojama plėstis – vykdyti savo veiklą kituose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Norint išlaikyti savo esamus klientus bei pritraukti naujus, turėsiu siekti, jog mano produktas bei paslaugos (konsultacijos, mokymai) būtų aukštos kokybės, kuri nuolat turi būti gerinama. Norint tai pasiekti, didelis dėmesys bus skiriamas darbuotojams. Darbo užmokestis turi bū

ūti motyvuotas. Kiekvienas įmonės darbuotojas turi būti suinteresuotas pardavimų skaičiaus didėjimu, o tuo pačiu ir pelno didėjimu. Pasiekus gerų rezultatų, darbuotojams bus išmokamos premijos, ar tam tikro dydžio paskatinamosios piniginės sumos.
Technologiniams ir socialiniams tikslams būdinga ir vienovė, ir prieštaravimas, tačiau tik juos derinant yra gaunamas optimalus rezultatas.

4. Įmonės tipo ir valdymo sistemos parinkimas

Kuriant įmonę, pirmiausia reikia pasirinkti įmonės tipą, kurį lemia verslo rūšis ir jo charakteristika. Įmonė “Terra X” finansiniu požiūriu yra pelno siekianti įmonė, kadangi įkurti šią įmonę paskatino noras sukurti įdomų ir pelningą verslą, darbo vietų ir tenkinti vartotojų poreikius.
Įmonė “Terra X“ Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bus registruojama kaip uždaroji akcinė bendrovė. Šis įmonės tipas pasirinktas todėl, kad jį įregistruoti ir pradėti veiklą yra greičiausia ir paprasčiausia. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, t.y. bet kokie įmonės įsipareigojimai yra nesiejami su kitu akcininkų turtu. O taip pat įstatymo yra nustatyta mažiausia kapitalo riba – 10 000 litų. Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų. Įmonės įstatinis kapitalas padalytas į akcijas, kurios negali būti platinamos bei prekiaujama viešai. Steigiant UAB, asmenys sujungia savo lėšas (kapitalą) bendrai veiklai. Bendrovės akcininkas, nepasisekus sumanytam verslui, rizikuoja tik tuo turtu, kurį įneša į bendrovę.

Valdymo principai – tai taisyklės, elgesio normos ir pagrindiniai nurodymai, kuriais vadovaujasi valdymo organai tam ti

ikromis visuomenėje susiklosčiusiomis socialinėmis – ekonominėmis sąlygomis. Svarbiausias vadybos principų reikalavimas – kad jais būtų nusakomos efektyvaus ir rezultatyvaus tikslo pasiekimo prielaidos.
Pagrindinis principas, kuriuo bus vadovaujamasi yra įgaliojimų delegavimas. Tai yra viena iš svarbiasių organizacijos egzistavimo sąlygų, nes joks vadovas nėra pajėgus savarankiškai priimti visus sprendimus ir kontroliuoti visų savo pavaldinių darbą. Darbuotojui privalo būti suteikiami visi įgaliojimai, užduočių, už kurias jis prisiima atsakomybę, į vykdymui. Taip pat darbuotojas turi aiškiai žinoti savo pareigas, užduotis ir įgaliojimų ribas. Jis privalo pastoviai gauti informacijos, liečiančios jo veiklos sritį. Įmonėje bus kuriama „stimuliavimo sistema“, kuri iš vienos pusės skatintų platesnį įgaliojimų delegavimą, iš kitos pusės – noras prisiimti didesnę atsakomybę. Taigi darbuotojų įtraukimas į valdymą nebus veiksmingas, jeigu jo nelydės efektyvus įgaoliojimų delegavimas.
Kitas principas, kuriuo bus vadovaujamasi įmonėje, yra vienvaldiškumo išlaikymas, t.y. kiekvienas pavaldinys privalo turėti tik vieną vadovą. Tai reiškia, darbuotjas, žinodamas konkrertų vadovą, kuriam yra atsakingas už atliktus darbas, tiksliau suvoks gautą užduotį ir efektyviau atliks savo funkcijas.

Valdymo metodai – tai poveikiai tam tikrai sistemai, kad jos veikla būtų nukreipta į norimą tikslą; tai keliai tikslui pasiekti, kuriais valdymo subjektas veikia valdymo objektą, siekdamas užsibrėžto tikslo. Pagrindinės valdymo metodų grupės yra :
Ø organizaciniai ((administraciniai juridiniai) naudojami siekiant organizuoto valdymo sistemos vieningumo ir reglamentuoja organizacinius darbuotojų santykius);
Ø ekonominiai ( jais formuojami kryptingumo veiklos motyvai);
Ø socialiniai psichologiniai ( jie pagrįsti žmogaus kaip asmenybės socialinėmis, psichologinėmis nuostatomis).
Įmonės „Terra X“ pasirinktas valdymo me.todas yra socialinis psichologinis. Reikia gerai suprasti bendradarbius, jų veiklos motyvus, įvairių socialinių grupių psichologiją ir pasinaudoti ja, didinant veiklos efektyvumą. Į kiekvieną įmonės darbuotoją turi būti žiūrima kaip į šeimos narį. Visuomet turi būti išklausyta jo nuomonė, idėjos, pasiūlymai.

Valdymo stilius – tai vadovo poveikio pavaldiniui būdas, siekiant daryti jam įtaką ir skatinti jį siekti organiozacijos tikslų. Nuo darbo stiliaus pasirinkimo didžia dalimi priklauso visos įmonės veiklos rezultatai, jo vadovaujamų žmonių pasitenkinimas darbu.
Įmonės pasirinktas valdymo stilius yra demokratinis, t.y. vadovas tariasi su pavaldiniais prieš priimdamas sprendimą, atsakomybę paskirsto sulig deleguotais įgaliojimais, teigiamai reaguoja į konstruktyvią kritiką, nuolat kelia savo kvalifikaciją. Toks vadovas apsieina be šiurkštaus spaudimo, remiasi pavaldinių sugebėjimais ir gerbia juos. Skatinant iniciatyvą, suteikiant galimybę dirbti savarankiškai yra ugdomi tokie darbuotojai, kuriems įmonės tikslas tampa jų pačių tiklsu.

Organizacinė valdymo struktūra – tai gamybinių ir valdymo sutvarkymas ir jų priklausomybės nustatymas. Dažniausiai išskiriamos šios įmonių organizacinių valdymo struktūrų rūšys: patriarchalinė, linijinė, funkcinė, funkcinė, programinė – tikslinė ir matricinė struktūra.
Įmonės „Terra X“ pasirinkta valdymo struktūra yra linijinė – tai papraščiausia organizacinė struktūra, paremta tiesioginiu valdymu. Kiekvienas darbuotojas turi tik vieną nurodymus duodantį vadovą. Kiekvienas padalinys atlieka tik savo funkcijas.
1 paveiksle pavaizduota įmonės linijinė valdymo struktūra.

1 pav. Įmonės „Terra X“ valdymo struktūra

Įmonės vadovas yra direktorius, kuris kontroliuoja įmonės veiklą, bendruosius ekonominius rodiklius.
Mano įmonę sudarys tokie skyriai (padaliniai):
Programavimo skyrius. Šį skyrių sudarys projektuotojai, programuotojai, kurių pagrindinis darbas – verslo procesų valdymo ir apskaitos programų kūrimas.
Techninis skyrius. Šį skyrių sudarys konsultantai, kurie kilus neaiškumams dėl programos padės juos išsklaidyti. Jie taipogi esant reikalui sutvarkys visus programos „gedimus“. Taip pat bus mokytojai, kurie rengs mokymo kursus susipažinimui bei išmokimui dirbti su programomis.
Buhalterija. Vedama įmonės buhalterinė apskaita, renkama informacija, kad būtų galima informuoti direktorių apie situaciją įmonėje. Pateikiamos ataskaitos apie veiklos rezultatus.
Vadybininkas. Šis asmuo užsiima naujų klientų paieška, palaiko ryšius su esamais klientais.

5. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas

Makroaplinkos analizė atliekama PEST metodu (political-legal, economical, social-culture, technological), įvertinant politinės-teisinės, ekonominės, socialinės-kultūrinės ir technologinės aplinkos poveikį verslui. 1 lentelėje pateiktas makroaplinkos įvertinimas.
1 lentelė
Makroaplinkos įvertinimas ir aplinkos stabilumas

ĮvertinimoĮvertinimo kriterijaiveiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Politinė situacija
1. Vidinė politinė šalies situacija nepalanki X palanki
2. Santykiai su valdžios institucijomis nepalankūs X palankūs
3. Mokesčių politika nepalanki X palanki
Ekonominė situacija
4. Ekonominis augimas mažas X didelis
5. Užimtumas didelis X mažas
6. Investicijų klimatas nepalankus X palankus
Socialinė situacija
7. Gyventojų vartojimo pokyčiai nepalankūs X palankūs
8. Darbuotojų išsilavinimo pokyčiai nepalankūs X palankūs
9. Darbuotojų kvalifikacijos pokyčiai nepalankūs X palankūs
10. Švietimo sistema nepalanki X palanki
Technologinė situacija
11. Naujų technologijų atsiradimo galimybės mažos X didelės
12. Naujų komponentų atsiradimo galimybės mažos X didelės
Iš viso 0 1 1 2 6 2 0

Aplinkos stabilumo lygis =(1∙1+2∙1+3∙2+4∙6+5∙2)/12 = 3,58
6. Mikroaplinkos analizė ir konku.rencinio pranašumo nustatymas

Mikroaplinkos analizės tikslas – išsiaiškinti konkurencinę verslo aplinką, jos poveikį pasirinktam verslui ir nustatyti konkurencinio pranašumo lygį. 2 lentelėje pateiktas mikroaplinkos įvertinimas.
2 lentelė
Mikroaplinkos įvertinimas ir konkurencinis pranašumas
Įvertinimo kriterijai Įvertinami veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Klientų derėjimosi galia
1. Klientai susitelkę arba jų nedaug nedaug X daug
2. Siūlomas produktas nediferencijuotas pagal vartotojų grupes nediferencijuotas X diferencijuotas
3. Klientai gali perimti jūsų rinkos dalį nepalanku X palanku
Tiekėjų derėjimosi galia
4.Alternatyvių tiekėjų yra nedaug mažai X daug
5. Tiekėjo kainos sudaro didelę sąnaudų dalį mažai X daug
6. Tiekėjai gali perimti rinką nepalanku X palanku
Pakaitalų grėsmė
7. Produkto moralinio nusidėvėjimo vertė yra X nėra
8. Kad klientas nepersiorientuotų į pakaitalus, reikalingi papildomi kaštai mažai X daug
9. Galimas bendro įmonės pelningumo lygio mažėjimas dėl pakaitalų negalimas X galimas
Naujų konkurentų grėsmė
10. Nedidelės investicijos mažos X didelės
11. Produkto diferenciacija nepalanku X palanku
12. Klientų perorientavimo sąnaudos mažos X didelės
13. Ribotos galimybės pasinaudoti esamais platinimo kanalais mažos X didelės
14. Dominuojančių įmonių reakcija nepalanki X palanki
Esamų konkurentų grėsmė
15. Konkurentai lygiaverčiai ir visi siekia padidinti savo rinkos dalį nepalanku X palanku
16. Rinka auga lėtai nepalanku X palanku
17. Didelės investicinės sąnaudos mažos X didelės
Iš viso 0 0 4 7 3 3 0

Konkurencinio pranašumo lygis =(2∙4+3∙7+4∙3+5∙3)/17 = 3,29
7. Įmonės potencialo įvertinimas

Įmonės potencialas – tai vidinė įmonės galia įveikti konkurentus. Svarbu nustatyti tuos komponentus įmonės veikloje, kurie yra geresni nei konkurentų ir kurių lengvai ir greitai konkurentai imituoti negali. 3 lentelėje pateiktas įmonės potencialo įvertinimas.
3 lentelė
Įmonės potencialo įvertinimas

Įvertinimo kriterijai Įvertinami veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
1. Mažos teikiamų paslaugų sąnaudos mažos X didelės
2. Aukšto techninio lygio technologijos žemo X aukšto
3. Gera produkto kokybė bloga X gera
4. Įmonės įvaizdis rinkoje nepalankus X palankus
5. Didelės komunikacijos galimybės mažos X didelės
6. Didelės specializacijos galimybės mažos X didelės
7. Didelė vadovų darbo patirtis maža X didelė
Iš viso 0 0 0 1 3 3 0

Įmonės potencialo lygis =(3∙1+4∙3+5∙3)/7 = 4,28

8. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Įmonės finansinis pajėgumas – tai įmonės finansinė galia siekti numatytų tikslų. Finansinė galia įvertinama pagal kapitalo poreikį verslui vykdyti, galimus finansavimo šaltinius ir finansinių išteklių kainas. 4 lentelėje pateiktas įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas. 4 lentelė
Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Įvertinimo kriterijai Įvertinami veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
1. Nuosavo kapitalo poreikis didelis X mažas
2. Skolinto kapitalo poreikis didelis X mažas
3. Skolinto kapitalo kaina didelė X maža
4.Pagrindinio kapitalo poreikis didelis X mažas
5. Užstato poreikis didelis X mažas
6. Kapitalo grąžinimo rizika didelė X maža
7. Pagrindinio kapitalo grąža didelė X maža
8. Apyvartinio kapitalo poreikis mažas X didelis
9. Dividendų politika nepalanki X palanki
l0. Verslo pelningumas mažas X didelis
Iš viso 0 0 1 2 3 4 0

Įmonės finansinis pajėgumas = (2∙1+3∙2+4∙3+5∙4)/10 = 4,0

9. Marketingo strategijų alterna.tyvos ir jų atranka

Taikant SPACE (strategic position and action evaluating) metodą, atliekamas pirminis marketingo strategijos pasirinkimas pagal 5, 6, 7 ir 8 skyreliuose atliktos analizės rezultatus. Tam tikslui braižoma marketingo strategijų alternatyvų schema (2 pav.).

Finansinis pajėgumas

(4,0)

AGRESYVI strategija

(3,29) (4,28)

Konkurencinis pranašumas Įmonės potencialas

(3,58)

Makroaplinkos stabilumas

2 pav. Marketingo strategijos alternatyvų schema

Nustačius įmonės finansinį pajėgumą, konkurencinį pranašumą, aplinkos stabilumą bei įmonės potencialą, buvo pasirinkta agresyvi strategija, t.y. įmonė, užima rinkoje vyraujančią padėtį, gali pati laisvai priimti strateginius sprendimus ir įtakoti konkurentus. Konkurentai priversti prisitaikyti arba imtis kontraveiksmų.

10. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai

Prekė – tai pirmasis ir pagrindinis marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su pardavimo objekto pateikimo vartotojui forma.
5 lentelėje pateiktas vartotojui teikiamo produkto savybių išplėstinės charakteristikos.
5 lentelė
Prekės savybių išplėstinės charakteristikos
1. Esminės prekės savybės Paprastumas, patogumas, lengvas įsisavinimas Dialogai su jumis (vartotoju) yra paprasti, neperkrauti informacijos. Programos valdymo meniu panašus į WINDOWS EXPLORER, natūraliai suprantamas, intuityviai aiškus. Galite susikurti savo operacijų žurnalus, kuriuose bus fiksuojamos tik jūsų atliktos operacijos.

Lankstumas, dinamiškumas, atvirumas vartotojui Programa lengvai modifikuojama keičiantis įstatymams, apskaitos standartams, verslo sąlygoms. Visi pakeitimai įdiegiami labai greitai ir paprastai. Programa taikosi prie jūsų poreikių, o ne atvirkščiai.

Duomenų saugumas Užtikrinamas saugios ir patikimos duomenų bazės naudojimas. Tai ypač aktualu dirbantiems su dideliais duomenų srautais.

Plačios informacijos pateikimo formų galimybės, integracija su MS Office ir kitomis priemonėmis Aktualią informaciją galite gauti Jums patogiu pavidalu, t.y. lenteles, grafikus, arba eksportuoti i Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML ir kt.

Prieinama kaina Programa už prieinamą kainą tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms.

2. Apčiuopiamos prekės savybės Apmokymas dirbti su programa Įsigijus mūsų programą, Jums bus surengti apmokymo kursai, kuriuose sužinosite naudojimosi programa instrukciją.

Pavyzdinis programos demonstravimas Programa demonstruojama parodose-mugėse, seminaruose. Klientui pageidavus, pavyzdinis programos demonstravimas vykdomas privačiai.

3. Išplėstinės prekės savybės Nemokamas programos įdiegimas Įsigijus mūsų programą, Jūsų įmonėje ji bus įdiegta nemokamai. Visi programos pakeitimai ateityje įdiegiami taip pat nemokamai.

Malonus aptarnavimas Iškilus problemoms ar klausimams, naudojantis mūsų produktu, jums visuomet bus suteikta greita ir efektyvi pagalba, konsultacijos, apmokymai.

Garantijos parduotam produktui teikimas Įsigijus programą, bus vykdoma jos priežiūra, kad dirbtų sklandžiai..11. Prekės kainos ir pardavimo masto nustatymas
Prekės kainos nustatymas yra labai sudėtingas procesas. Reikia atsižvelgti į rinkos analizės duomenis, pasirinktą marketingo strategiją ir pagrindinį verslo tikslą.
Kainos nustatymas pagal konkurento kainą, įvertinant kokybės lygio pasikeitimą pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė
Kokybės koeficiento nustatymas (10 balų sistema)

Prekės savybės Svarumo indeksas Mūsų prekė Konkurentų prekė
1. Esminės prekės savybės:
Paprastumas, patogumas, lengvas įsisavinimas 0,3 10 8
Lankstumas, dinamiškumas, atvirumas vartotojui 0,2 9 7
Duomenų saugumas 0,1 10 7
Plačios informacijos pateikimo formų galimybės, integracija su MS Office ir kitomis priemonėmis 0,05 8 8
Prieinama kaina 0,1 9 7
2. Apčiuopiamos prekės savybės
Apmokymas dirbti su programa 0,1 9 8
Pavyzdinis programos demonstravimas 0,02 9 9
3. Išplėstinės prekės savybės
Nemokamas programos įdiegimas 0,03 9 8
Malonus aptarnavimas 0,05 10 8
Garantijos parduotam produktui teikimas 0,05 9 7

Kaina apskaičiuojama:
C=

C – planuojama programos bazinio paketo kaina, Lt;

– konkurento bazinio paketo kaina, Lt;
w – kokybės pasikeitimo koeficientas.

Kadangi konkurentų kaina yra CK=5600 Lt, tai mūsų planuojama kaina -> 5600∙1,25=7000Lt.
Kadangi mūsų pasirinkta marketingo strategija agresyvi, tai įvertinus reklamos išlaidas planuojama produkto kaina yra 8500 Lt.
7 lentelėje pateiktas pardavimo masto nustatymas.

7 lentelė
Pardavimo masto nustatymas
Segmentavimo požymis irkriterijus Procentinis pasiskirstymas Prognozuojamas pardavimų mastasLietuvoje, natūriniais vienetais
1.Įmonės

Įregistruotos 100 160800

Veikiančios 45 72330
2.Įmonės pagal veiklos rūšį

UAB, AB 41 29709

ĮĮ, 35 25063

Kitos 24 17558
3.Pagal veiklos tipą

Gamybinės 9 5147

Prekybinės 24 13258

Kitos 67 36367
4. Veiklos apimtis

Didelės 16 3014

Vidutinės 52 9537

Mažos 32 5854
5. Užimta rinkos dalis (apytikriai)

Konkurentų 77 9665

Laisva, arba potenciali 23 2886

Taigi, verslo procesų valdymo ir apskaitos programų numatoma parduoti 2886 įmonėms per metus.
Žinant produkto kainą ir pardavimo mastą, prognozuojamos pardavimo pajamos bus:

;
(čia Q – pardavimo mastas per metus, vienetais; C – bazinio vieneto kaina, Lt)

Qp= 2886∙ 8500 = 24531000 Lt.12. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai
Prekės rėmimas – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, kuriais pasirinktos tikslinės rinkos dalyviai informuojami apie prekę ir skatinami ją pirkti.
Siekiant didinti produkto pardavimų skaičių, tikslinga pasirinkti kuo efektyvesnes reklamos priemones. Kadangi mūsų įmonės produktas priklauso tam tikrai vartotojų grupei, tai ir reklamos sprendimai bus kiek kitokie.

Reklamos etapai:
1. Išėjimas į rinką – sukurti internetinį puslapį, kuriame yra aprašyta apie įmonę, jos produktą. Taip pat reklama žurnaluose „Apskaita ir mokesčių apžvalga“, „Vadovo pasaulis“.
2. Pozicijų rinkoje įtvirtinimas – laiškų, kuriuose yra aprašyta įmonė bei pristatytas produktas, siuntimas įmonėms (sudarius potencialių klientų adresų sąrašus). Taip pat rodyti įmonės reklamą TV eteryje. Kadangi tai ne „kasdieninio vartojimo produktas“, tai jis turi būti reklamuojamas tam tikru metu. Siūloma remti Verslo žinias (LNK kanale), t.y. mūsų įmonės reklama ir jos produktas bus reklamuojamas kiekvieną dieną prasidedant Verslo žinioms. Taip pat siūloma reklamuotis laidos „Pinigų karta“ (LTV kanalas) transliavimo metu.
3. Konkurentų išstūmimas – įmonės reklamavimas internete. Taip pat taikyti nuolaidas: pirmiems 50 klientų programa su 30% nuolaida. Įmonės bei jos produkto demonstravimas parodose, mugėse, dalyvavimas įvairiuose seminaruose bei konferencijose. Programų demo versijos išbandymas nemokamai.Išvados
Norint pradėti kokią nors gamybą ar veiklą – gaminti naują gaminį diegti naują technologiją ar ką nors kita – būtina parengti verslo planą. Vienas iš verslo plano privalumų yra tas, kad įmanoma ekonomiškai pagrįsti arba išvis atmesti sumanymą. Lėšos, laikas ir darbas, paaukoti verslo plano ruošimui, naudos daugiau teiks, negu bandymas įgyvendinti nepatikrintą, nors ir patrauklią, idėją ar sumanymo keitimas pradėju veikti.

Paruoštas verso planas – tai darbo priemonė, padedanti valdyti veiklą ir siekti pageidaujamų rezultatų.

Priimant galutinį sprendimą dėl verso plano įgyvendinimo, būtina atsižvelgti, kokią įtaką naujasis projektas turės įmonės financiniai būklei, koks kapitalo, investuotojo į verslą, efektyvumas. Didžiausias bet kokios įmonės rizikos šaltinis yra rinka. Tik įvertinus visus galimus rizikos veiksnius ir jos preižastis bei šių veiksnių įtaką verslo plano rezultatyvumui, galima nustatyti, ar verslo plane numatyti sprendimai kompensuos verslo galimą riziką.

Visiškai išvengti rizikos neįmanoma, tačiau galima ją sumažinti.
Literatūra:

A. Jovaiša “kaip parengti verso planą”V.:Pačiolis, 1997

Įmonių katalogas 2000

E. Bagdonas, E. Kazlauskienė “Biznio įvadas”. Kaunas: Technologija, 1997

L. Lydeka, B. Drilingas, “Firmos ekonomikos pagrindai”.- V.: Pačiolis, 2001

Internetiniai šaltiniai

Leave a Comment