Įmonės „Gaja“ vadybinės problemos analizė

TURINYS
Įžanga

1. Įmonės charakteristika (statusas, juridinė forma, adresas, dydis, darbuotojų skaičius, kontaktiniai telefonai, internetinis puslapis).

2 nurodykite, kaip problema įtakoja vidinę ir išorinę įmonės aplinką

3 nubraižyti X įmonės valdymo struktūrą.

4 įvardinti, kuriame struktūros skyriuje (visoje įmonėje ar padalinyje) vyksta pristatoma problema.

5 Įvardinkite problemą.

6. Nustatyti problemos priežastis( faktai, skaičiai,statistiniai duomenys.)

7. Numatykite sprendimo alternatyvas;

8.įvardinkite alternatyvų paieškos būdus(proto šturmo metodas,delfu metodas.)

9 Įvardinkit galutinį sprendimą ir kaip jis buvo priimtas(pasirinktas metodas)

10. numatykite sprendimo priėmimo pasekmes.
Išvados
Literatūra

ĮŽANGA

Šiandieninėje visuomenėje, kur verslas yra įtakojamas daugybės faktorių, verslininkai neišvengiamai susiduria su įvairiomis problemomis, kurios vienokiu ar kitokiu būdu įtakoja įmonės ve eiklą. Kad suvokti problemos svarbą ir būtinybę ją kuo greičiu išspęsti, siekiant išvengti firmai nepageidautinų pasekmių, reikia išmanyti pakankamai gerai šalies ekonominę politiką, būti susipažinus su teisės aktais reglamentuojančiais verslo vystymąsi ir pakankamai didelį dėmesį reikia skirti kokybiškam vartotojų poreikių tenkinimui.
Nors teikiančių paslaugas įmonių gausėja, tačiau gana menkai išplėtotas poilsio ir pramogų organizavimas. Taip yra todėl, kad ši rinka dar yra mažai pažįstama verslininkam, jos pradėjimas ir vystymas reikalauja didelių investicijų siekiant sudominti ir plėsti esamų ir būsimų vartotojų ra atą.
Lietuvoje šiuo metu taip pat vis didesnę pasiūlą ir paklausą įgyja turizmas. Sparčiai didėja atvykstančių turistų iš užsienio skaičius, per pastaruosius penketą metų jis pakito nuo 2055,4 iki 4195,2 tūkstančių. Na ir išvykstančių lietuvių atostogauti į kitas šalis, skaičius per paskutinius kelis metus pr

radėjo mažėti nuo 3632,4 iki 3389,5 tūkstančių. Tokius pokyčius lėmė tai, kad Lietuvoje pradėjo kurtis daugiau ir platesnio asortimento poilsį organizuojančių įmonių. Taigi kuo Lietuvos verslininkai steigs įvairesnių turizmą organizuojančių įmonių tuo daugiau užsienio kapitalo bus galima pritraukt į mūsų šalį, taipogi savo šalies gyventojam užtikrinti geresnį ir įvairesnį poilsio pasirinkimą. Taigi nusprendžiau pasirinkti dar mažai kam pažįstamą kaimo turizmo įmonę.
Manau, kad mano pasirinkta įmonė gali turėti dideles galimybes tinkamai užkariauti šią rinką, jei sugebės įveikti jai kilusias problemas ir optimaliai tenkins savo klientų poreikius .
Darbe trumpai apibūdinsiu šios įmonės padėtį dabar esančiomis ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis, supažindinsiu su strategija ir ateities perspektyvomis, trumpai išdėstysiu finansinę informaciją ir pristatysiu šioje įmonėje kylančias problemas ir galimus jų sprendimo būdus bei kaip tie būdai paveiktų to olimesnę įmonės veiklą.
Rašydama darbą naudojausi įvairia lietuvių ir užsienio autorių literatūra bei internetiniais puslapiais, kurių sąrašas pateiktas darbo pabaigoje.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Reziumė
Įmonės pavadinimas: Individuali įmonė „Gaja“
Veiklos pobūdis: Kaimo turizmo organizavimas ir plėtra
Įmonės kodas: 9876543
Įmonės savininkas: Sakalauskaitė Renata
Darbuotojų skaičius: 11
Registravimo data: 2002.11.21
Adresas: Utenos r., Daugailių sen., Salų k.
Telefonas: 61069727
Bankas: AB „Hansa – LTB“
Atsiskaitomoji sąskaita: 10002510401

Analizuojamos įmonės vardas parinktas atsižvelgiant į patvirtintus Firmų vardų nuostatus. Parenkant individualios įmonės vardą, buvo siekiama asociacijų su poilsiu, ramybe, jėgų atgavimu, gamtos prieglobsčiu ir gyvenimu kaime, toli nuo miesto tr

riukšmo. Firmos vardas įregistruotas Valstybiniame patentų biure pagal įmonės pateiktą paraišką.
Įmonė turi licenciją, kad jos veikla – kaimo turizmo organizavimas yra leistinas. Taip pat yra užregistruotos visos įmonės veiklos rūšys. Socialinio draudimo skyriuje įmonę taip pat yra įregistruota, kad būtų mokami draudimo įnašai. Gautas yra ir Visuomenės sveikatos centro leidimą užsiimti veikla atitinkančia visus higienos reikalavimus. Taip pat yra pranešta Darbo inspekcijai apie samdomus darbuotojus.
Įmonė įregistruota 2002.11.21 dieną jos įregistravimo numeris yra 02321. Įmonės kodas – 9876543.
ĮI „Gaja“ naudojasi banko AB „Hansa – LTB“ teikiamomis paslaugomis. Šitame banke yra jos atsiskaitomoji sąskaita. Įmonė pasirinko šį banką, nes tai vienas iš seniausių Lietuvos bankų. Taipogi čia palankūs įmonei teikiamų paslaugų tarifai. Kadangi įmonei ateityje gali prireikti finansinės paskolos, tai čia palankios sąlygos ją gauti be didelių palūkanų. Taip pat nuolatiniams klientams šis bankas tekia įvairias nuolaidas, o savo klientų patogumo dėlei sukūrė atsiskaitymų ir sutarčių sudarymo galimybę interneto pagalba. Tai regis būtent tokio visokeriopai šiuolaikinio banko paslaugų reikia ir šitai firmai.
Vidutinis darbuotojų skaičius įmonėje yra 11 žmonių, be kurių pagalbos butų sunku įmonei išsiversti.
Pagrindinė įmonės veiklos srytis yra kaimo turizmo organizavimas ir plėtra. Individuali įmonė „Gaja“ maloniai laukia poilsiautojų. Ji ir čia dirbantis personalas užtikrina gerą poilsį visiems atvykstantiems klijentams ir suteikią aukštos kokybės aprūpinimą savo klijentams, pasirūpindama vi
isakeriopomis paslaugomis, kurios užtikrintų geriausią laiko praleidimo būdą ir palankiausias poilsio sąlygas.
Įnidividualios įmonės „Gaja“ savininkė ir įmonės vadovė yra Sakalauskaitė Renata. Šią individualią įmonę įkūriau siekdama:
o užsitikrinti pragyvenimo šaltinį;
o išbandyti savo jėgas verslo pasaulyje ir įgyvendinti kylančias idėjas;
o pelno didinimo.

INDIVIDUALIOS ĮMONĖS „GAJA“ VALDYMO STRUKTŪRA

Kiekvienoje įmonėje privalu dalintis ne tik darbais bet ir atsakomybe. Todėl ir analizuojama įmonė turi organizacinę struktūrą, iš kurios matyti kas, už ką ir kam atsako. Tai yra būtina, nes kitu atveju darbo ištekliai naudojami nenašiai, o kartais ir svarbios funkcijos gali likti užmirštos ir niekino nevykdomos.

Įmonėje dirba 11 darbuotojų.
(linijinė organizacinė valdymo struktūra)

1 pav. Individualios įmonės „Gaja“ valdymo struktūra

PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS
Problemos atsiradimas

Įmonė plėtodama kaimo turizmo verslą siekia viską daryti sistemingai ir nuosekliai. Tuo tikslu visa veikla yra planuojama. Planavimas reiškia dabartinės padėties įverinimą, trokštamo lygio nustatymą ir jo pasiekimo būdus. Tagi per 2003 – 2004 įmonė tikėjosi įgyvendinti šiuos savo planus:

Įmonė atliko rinkos tyrimus ir per planuojamą laikotarpį įmonė tikėjosi gauti tokias pajamas ir patirti tokias išlaidas:
Lėšų šaltiniai Suma Veiklos išlaidos Suma
Pradinis kapitalas
Pajamos gautos už suteiktas paslaugas

50000

90000 Pasatų paruošimas turistinei veiklai
Inventoriaus supirkimas
Darbo užmokestis (per metus)
Kiti kaštai ( mokesčiai)

20000

15000
66000
25000
Taigi apskaičiavus vidutines pajamas, kurias galetų sukaupti per metus, įmonėje vidutiniškai liektų 14000 litų grynųjų pinigų. Dalį šių pinigų ir skirtų tolimesnėms investicijoms, plėsti įmonės veiklai ir kurti platesnę rinką.
Naujo gyvenamojo pastato statyba bu

uvo planuota pradėti 2003metų spalio pabaigoje, nes tada butų sumažėjęs poilsiautojų skaičius, be to statybų vaizdai nedidntų poilsiautojų skaičiaus, o tik dalį jų tektų prarasti.
Kalbant apie kavinę, tai ją atidaryti buvo planuota kitos vasaros sezono pradžioje. Buvo numatyta, kad lėšų jos atidarymui turėtų atsirasti iš gautų pajamų. Atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, kad vidutiniškai kavinės atidarymui bus galima paskirti apie 10000Lt. Tačiau jau įpusėjus planuotajam periodui įmonei nepavyko surinkti nei trečdalio jos planuojamųjų lėšų, kad galėtų įgyvendinti ateityje norimą planą.

Todėl įmonės vadovė ėmė aiškintis susiklosčiusias problemas, kodėl įmonei nepavyksta surinkti norimų lėšų, tai yra kodėl negauna laukiamo pelno. Kokios priežastys viso šito ir kaip galima būtų tai pakeisti.

Problemos atsiradimo priežastys ir pasireiškimo vieta
Įmonės vadovė tirdama įmonės finansinę būklę nustatė, kad jos vystomos veiklos pelnas sumažėjo dėl turistų srautų sumažėjimo. Kadangi turistų skaičius lyginant su praėjusiais metais beveik dvigubai sumažėjo tai ir įmonės teikiamų paslaugų vartojimo skaičius ženkliai smuko, o tai ir įtakojo įmonės tikėtasi pelno negavimą.
Vadovė, turėdama pakankamai žinių marketingo srityje pradėjo analizuoti, kas galėjo įtakoti tokį neplanuotą turistų skaičiaus sumažėjimą.
Pradinės priežastys buvo:
• pablogėjęs gyventojų ekonominis pragyvenimo lygis;
• per aukštos paslaugų kainos, t.y paslaugų kaina neatitinka jos kokybės;
• aktyvi konkurentų veikla;
• menka firmos reklama;
• klientai teikia pirmenybę poilsį egzotinėse šalyse.
Kadangi įmonės vadovė gan tiksliai numatė kilusios problemos priežastis tai ji turėjo imtis ir kuo skubesnių priemonių šioms nepageidautinoms aplinkybėms likviduoti, nes su kilusia problema susijusi visa įmonės veikla.
Priešingu atveju tokiai situacijai tęsiantis ir toliau įmonė vietoj tikėtasi pelno būtų gavusi nuostolius o ir darbuotojai nebūtų buvę patenkinti esama padėtimi, nes tai būtų paveikę jų atlyginimus ar net darbo vietų netekimą.

Problemos įtaka įmonės vidinei ir išorinei aplinkai.

Visi organizacijos tikslai dalinai yra susiję su įmonę supančia aplinka. Didelę dalimi įmonės veiklą įtakoja vartotojai ir jų poreikiai. Įmonės savo veikla stengiamės kuo tinkamiau patenkinti esamų klientų poreikius, siekdami jų neprarasti ir pritraukti kuo didesnį naujų klientų ratą. Tačiau regis tai ne itin efektyviai darė, nes nebuvo naudojama pakankamai intensyvi reklama, gal būt klientai liko nepatenkinti ir įmonėje dirbusio personalo aptarnavimu,todėl klientų srautas tai ženkliai ir sumažėjo.
Įmonės veiklą įtakoja ne vien tik vartotojai, bet didelę reikšmę turi ir konkurentai, kurie turizmo vartotojams siūlo tokias pat paslaugas, kaip ir ši įmonė. Kadangi kaimo turizmo paslaugų rinka Lietuvoje šiuo metu dar nėra labai išplėtota, tai konkurentų skaičius nėra dar įspūdingas. Tačiau jie klientus sugebėjo pritraukti reklama, kuriai skirdami daugiau lėšų sugebėjo užkariauti didesnę rinkos dalį., dėl to jų situacija rinkoje pagerėjo.
Organizacijos veikla be jau paminėtų faktorių, taip pat labai priklauso nuo bendrosios aplinkos. Įmonės bendrąją aplinką sudaro: teisinė, politinė, socialinė, ekonominė, geografinė ir kultūrinė aplinkos.
Įmonės geografinę aplinką sudaro ežeras esantis netoliese, ir miškelis, kurie pagrinde ir skatina turistus pasirinkti šią poilsiavietę.
Įmonės padėtį lemia ir demografiniai veiksniai, šiuo atveju mažą rinką turintį verslą galima paaiškinti tuo, kad aplinkui nėra didelio miesto, kur būtų gyventojų susibūrimas. Įmonės aplinka yra palanki plėtoti verslą, tik tuo, kad artimais nėra kitos analogiška veikla užsiiminėjančios oganizacijos. Įvertinus socialinius veiksnius svrbu atsižvelgti ir į madą , gyvenimo stilių. Vis labiau yra propoguojama tai kas paprasta, kitoniška ir natūralu. Todėl šią poilsiavietę daugiau linkę pasirinkti vyresnio amžiaus žmonės, kurie pavargo nuo miesto triukšmo ir dumų kvapo, aba žmonės norintys daugiau laiko praleisti su savo šeima.
Žiūrint makroekonominiu aspektu, tokios mūsų įmonės teikiamos paslaugos yra konforto dalis. Todėl bendru atveju šių paslaugų apimtis paklausa priklauso nuo bendrojo nacionalinio produkto. Ekonominė aplinka labiausiai įtakoja įmonės veiklą, nes norint įsigalėti rinkoje yra reikalingos papildomos investicijos. Taipogi didesniai įmonei nebėra taikoma lengvatų, o šiuo metu įmonė neranda papildomo finansavimo šaltinio, todėl ir rinkos plėtimas spartesniais tempais yra beveik neįmanomas.
Kultūrinė aplinka taip pat yra labai svarbi įmonės veiklai, nes žmonės atvyksta siekdami daugiau sužinoti apie savo krašto istorinę patirtį, siekdami susirasti naujų draugų. Turistai labiausiai linkę lankyti poilsiavietę vasaros metu bei atostogų laikotarpiu. Įmonėje susidaranti atmosfera labai prilauso ir nuo vadovo vadovavimo stiliaus, o poilsiavietės lankomumui tai turi tiesioginę reikšmę.
Šiuo metu politinė padėtis Lietuvoje gana stabili, o tai suteikia šiokią tokią galimybę nuspėti ateitį. Vyriausybės vykdoma ekonominė politika nėra gera visų pirma tuo, kad spaudžiami mokesčių mokėtojai, trūksta kontrolės, o tai skatina pajamų slėpimą.
Organizacija siekdama išvengti nesklandumų, stengiasi atsiriboti nuo politinės šalies politikos.
Siekdama išlaikyti savo gerą vardą organizacija veikia pagal visuomenėje įprastas teisines normas, nenusižengdama šalyje galiojantiems įstatymams ir nustatytoms normoms.
Taigi įmonėje kilusi problema labiausiai įtakoja įmonės vidinę aplinką, o ne išorinę, todėl ir spęsti ją galima paprasčiau ir greičiau.
Problemos sprendimas
Susiklosčiusios padėties sprendimui buvo pasirinkta ekspertų apklausa. Šis būdas yra tinkamas tik tuo atveju, kai yra sukurtas naujas produktas, arba iš esmės keičiasi situacija rinkoje, pastarasis atvejis būtent atspindi įmonės padėtį. Ekspertų grupė nebuvo didelė sudaryta iš 10 asmenų.
Nors ekspertų apklausa gali būti vykdoma dviem būdais, tačiau įmonės vadovė pasirinko Dephi metodą, nes pasirinkus smegenų štormo metodą būtų kilusi grėsmė jog vyraus stipresnės asmenybės nuomonė.
Įmonės vadovas išdėstė susiklosčiusią situaciją ekspertų grupei. Tada kiekvienas ekspertas savo vertinimą ir pasiūlytas galimybes problemai spręsti pateikę atskirai. Po to vertinimai buvo surinkti ir apibendrinti, ir gautas galutinis įvertinimas, kuris pranešamas ekspertam.
Įmonė pasirinko šią apklausą todėl, kad maži kaštai, nors neįvertino tinkamai to, kad apklausa užtrunka gan ilgą laiką ir galutinis įvertinimas remiasi vidurkiu, kuris gali būti ir abejotinai patikimas.
Taigi buvo siūloma:
• didinti darbuotojų skatinimą, kad per tai atsispindėtų geresnė klientų aptarnavimo kokybė;
• mažinti paslaugų kainas, kad pritraukti daugiau klientų;
• daugiau lėšų skirti reklamai;
• reklamuojant akcentuoti poilsio svarbą natūralioje aplinkoje.

Galutinis sprendimas ir jo pasekmes

Taigi firmos vadovas nusprendė pagrindinį dėmesį, ir daugiausia lėšų skirti įmonės reklamai. Nes tik taip būtų galima vėl paveikti vartotojus informuojant apie savo siūlomas paslaugas ir pabrėžiant tai kad jų teikiamos paslaugos tikrai yra kokybiškos ir nebrangios, maksimaliai tenkinančios žmonių vertinančių kaimo turizmo poreikius.
Įgyvendinus šį jo priimtą spendimą, pradėjo vėl kisti kaimo turizmą vertinančių žmonių skaičius į didžiąją pusę, o tai padidino ir įmonės gaunamas pajamas, tačiau visišką jos užsibrėžtų planų įgyvendinimą teko nukelti dar vieniems metams. Tačiau nemažinant, o didinant įmonės reklamą, įmonės vadovas turėtų būti garantuotas, kad sugebės išsilaikyti jau užimtą rinkos dalį ir gal nežymiai ją padidinti.
IŠVADOS

Kiekvieno verslininko žemėlapis – tai tinkamas sugebėjimas vadovauti įmonei, įžvelgti laiku joje galinčias kilti problemas ir numatyti būdus, kaip to būtų galima išvengti. Na o jei jau įmonė pateko į nepalankią situaciją t.y. kilo jai problemų, būtina jas greičiau identifikuoti ir išspręsti.
Taigi šiuo darbu bandžiau apžvelgti savo sukurtos individualios įmonės „Gaja“ valdymo situaciją, bei kylančias joje problemas, kuri priklauso ne vien tik nuo pradinio kapitalo, veiklos sryties, bet ir nuo tinkamo vadovo sugebejimo suburti visus kolektyvo narius siekti vieno tikslo – pelningo įmonei ir teikiančio materialinę gerovę įmonės darbuotojams.

LITERATŪRA
1.James A.F Stoner, R Edward Freeman, Daniel R Gilbert, Jr. Vadyba. Kaunas:UAB”Poligrafija ir informatika”p.232-254 psl.

2 E.Bagdonas, L.Bagdovienė. Administravimo principai. K.2001
3.B.Neverdauskas, J. Rastenis. Vadybos pagrindai K.2001
4.Robert C Appleby. Šiuolaikinio verslo administravimas.V.2003p121-137
Keenan K. Kaip planuoti. – Kaunas. Poligrafija ir informatika. 1997. – P.62
Butkus F.S. Organizacijos ir vadyba. – Vilnius. Alma littera. 1996. – P. 157

Leave a Comment