gamybos proceso organizavimas

TURINYS

ĮVADAS 31.GAMYBA 41.1.Gamybos organizavimas 41.2.Gamybos organizacinės struktūros 51.3.Gamybos planavimas 51.4.Naujų gaminių gamybos organizavimas 61.5.Technologinis gamybos rengimo organizavimas 71.6.Gamybos kontrolė 82.UAB “BALTIC MILLS” GAMYBOS APŽVALGA 102.1. Bendrovės įkūrimas, vystymas, statusas, veiklos pobūdis 102. 2.Gaminių nomenklatūra , naudojamos žaliavos,jų tiekėjai. 112.3.Valdymo ir gamybos struktūra 132.4.Darbo santykiai 142.5. Spręstinos gamybos technologijos problemos 163.PROJEKTUOJAMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA 163.1. Projektavimo objektas ir jo aktualumas 163.2. Gamybos tipas , procesai , fazės , ir operacijos projektuojamojoje technologijoje 173.3.Suprojektuotos technologijos procesų ir operacijų aprašymas su technologinėmis schemomis 18IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 25Literatūra 26ĮvadasSavo kursiniame darbe aprašysiu gamybos organizavimo sampratą , tame tarpe ir audinių iš vilnos gamybos technologiją uždaroje akcinėje bendrovėje”Baltic Mills”.Pagrindiniai mano kursinio projektavimo tikslai yra:Ų Pagilinti ir įtvirtinti specialių disciplinų(vadybos ir verslo parindų;raštvedybos,orgtechnikos ir dokumentikos,gamybos technologijų ir organizavimo) teorines žinias;Ų Išspresti pagrindinius audinių iš vilos gamybos technologinijos projektavimo klausimus;Ų Išmokti pagristi savo įgytas žinias tam tikrais literatūros šaltiniais;Ų Padaryti atitinkamas išvadas ir pateikti mano manymu tinkamus pasiūlymus;Norėdama įgyvendinti prieš tai išvardintus tikslus remsiuosi šiais uždaviniais:Ų Apžvelgti UAB”BalticMills” įkurimą ,statusą,vystymąsi,veiklos pobūdį;Apžvelgti įmonės gaminamų gaminių nomenklatūrą,naudojamas medžiagas;Ų Ištirti įmonės valdymo ir gamybos struktūras;Ų Apibūdinti projektuojamą objektą ir ištirti jo aktualumo momentus;Ų Aptarti gamybos tipus,fazes,procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje;Ų Aptarti įmonės gamyboje naudojamus įrenginius,taip pat darbininkų kvalifikacija ir pan.;Ų Aptarti produkcijos realizavimo klausimus;Suprasti gamybos procesą,kaip visumą,išsiaiškinti kaip atskira operacija įtakoja galutinį produktą;Audinių iš vilnos gamybos technologiją,kaip projektavimo bazę,pasirinkau todėl ,kad mano manymu ,ji yra pakankamai įdomi.Be to UAB “Baltic Mills”gamybinė bazė yra įsikūrusi Rokiškio rajone ,Juodupės miestelyje,kurio daugumos gyventojų,kaip ir mano tėvų likimai yra susieti su šia bendrove.Nuo mažens girdėdavau daug kalbų apie įmonės veiklą, o šis kursinis projektavimas yra puiki proga susipažinti su UAB”Baltic Mills” gyvenimu iš arčiau.Man maloniai sutiko pagelbėti ir patys įmonės vadovai ,palankai vertindami mano susidomėjimą audinių iš vilnos gamybos technologija.Manau ,kad nustatytų uždavinių bei tikslų nagrinėjimas didelių sunkumų nesudarys,nes teko pakankamai gerai susipažinti su įmonės veikla,o atvirkščiai,sukels dar didesnį susidomėjimą ir atneš naudingumo tolesnėse studijose.1.GAMYBAGamyba reikalinga tam , kad būtų tenkinami poreikiai: tai išeina, jog ji kuria naudingumą. Žmogus negali sukurti medžiagos: bet jis gali keisti jos formą arba būseną suteikdamas jai didesnį naudingumą. Žmonės teikiantys paslaugas, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai tenkina mūsų poreikius,yra ekonomine prasme tokie patys gamintojai kaip ir tie , kurie gamina materialines gėrybes.Paslaugos yra esminė šiuolaikinės ekonominės sistemos dalis; be jų ši sistema taip pat sėkmingai ir efektyviai funkcionuoti negalėtų.Todėl bankininkas ir advokatas ,mokytojas ir gydytojas, teisininkas ir šiukšliavežys yra tokie patys gamintojai kaip ir kepėjas ,dailidė ar medvilnės verpėja.1.1.Gamybos organizavimasTikslas-susipažinti su gamybos proceso organizavimu ir jo ypatumais mažose įmonėse.Gamybos proceso samprata.Gamybos procese yra šios sudedamos dalys:darbas,darbo priemonės ir darbo objektai.Taigi,kad vyktų gamybos procesas,turi būti visos šios sudedamos dalys.Įmonės turi turėti pakankamai darbo jėgos,įrengti gamybines patalpas,nupirkti reikalingus technologinius įrengimus,įsigyti žaliavų,pagrindinių medžiagų,komplektuojančių dirbinių ir kt.Nors ir turint visas šias reikalingas gamybos proceso sudedamąsias dalis –gamybos procesas neįvyks.Tam būtina organizacinė veikla.Gamybos proceso organizavimas-tai priemonių ,racionaliai derinančių dalinius gamybos procesus su darbo priemonių ir darbo objektų naudojimu,sistema.Ji apima visus įmonės veiklos etapus ir visas veiklos sritis.Mažos ir vidutinės įmonės turi savus gamybos proceso organizavimo ypatumus:dėl mažų gamybos apimčių,ribotų gamybinių pajėgumų,kapitalinių įdėjimų,darbo organizavimo ypatumų ir kt.Į tai reikia atsižvelgti organizuojant pagrindinius,pagalbinius ir patarnavimo procesus.

Pagrindiniai procesai-tai procesai,kurių metu keičiamos įvairios darbo objektų savybės:formos,matmenys,fizinės bei cheminės savybės ir kt.Pagrindinių procesų galutinis rezultatas gatavi gaminiai,patarnavimai.Pagrindiniai gamybos procesai susideda iš trijų fazių:paruošimo,apdirbimo ir surinkimo.Paruošimo fazėje iš medžiagų gaminami ruošiniai, o iš jų –detalės.Apdirbimo fazėje, gaminamos detalės, o surinkimo fazė skirta gataviems gaminiams surinkti,išbandyti, jų apdailai ir kt.Šių fazių technologiniai procesai priklauso nuo gamybos pobūdžio ir paslaugų rūšies.Mažosiose ir vidutinėse įmonėse gali ir nebūti visų šių fazių.Tai priklauso nuo specializacijos lygio.Gamybos procesus reikėtų kooperuoti tarp įmonių tada sumažėtų gamybos išlaidos,padidėtų darbo našumas.Gamybos proceso organizavimą mažosiose ir vidutinėse įmonėse lemia palyginti maži gamybiniai pajėgumai (gamybiniai plotai),maža gamybos apimtis ,specifinės darbo organizavimo sąlygosir kt.1.2.Gamybos organizacinės struktūrosKiekviena įmonė sudaryta iš mažesnių ar didesnių struktūrinių vienetų,kuriuos sieja gamybiniai ir valdymo ryšiai.Mažose įmonėse dažniausiai būna vienas gamybos baras(cechas), o vidutinėse – keletas.Barui vadovauja meistras.Čia daugiausia vyrauja visos gamybos fazės,Struktūros formavimas priklauso nuo gamybos pobūdžio ir taikomų technologijų.Tačiau sudarant gamybos struktūrą įmonėje ,reikėtų įvertinti įmonės augimo perspektyvą:galimybes atsirasti naujoms įmonėms arba galimybę įsijungti į kitų įmonių valdymo struktūras.Mažiausias struktūrinis vienetas -darbo vieta.Darbo vieta –darbo priemonių komplektu aprūpinta gamybinio ploto dalis, kurioje darbininkas atlieka tam tikrą gamybos proceso dalį.Darbo vietose vyksta darbo procesas.Jo organizavimas ir aptarnavimas yra svarbus gamybos organizavimo uždavinys.Nuo darbo vietos įrengimo ,sutvarkymo priklauso darbo kokybė,normos ir kultūra.Svarbiausi darbininkų darbo vietų klasifikavimo požymiai yra dalinis gamybos procesas, į kurį įeina darbo vieta;specializacijos lygis;darbininkų dirbančių vienoje darbo vietoje skaičius;pagrindinių įrengimų skaičius vienoje darbo vietoje;darbo vietų pastovumas.1.3.Gamybos planavimasĮmonės planais sprendžia veiklos problemas ir tikslus,kurie reikalauja skirtingo trukmės bei skirtingų valdymo specialistų lygių.Paprastai yra skiriami du pagrindiniai planų tipai:strateginiai ir operatyviniai.Strateginius įmonės planus rengia aukščiausio lygio vadovai.Jie numato pagrindinius įmonės tikslus.Operatyvinius planus rengia žemesnio lygio vadovai kurie remdamiesi strateginiai planai numato , kaip juos įgyvendinti kasdieninėje veikloje.Strateginiai planai nuo operatyviųjų skiriasi šiais aspektais:laiko atžvilgiu,apimtimi ir detalumu.Strateginiai planai aprėpia kelerius metus ar net dešimtmečius, o operatyviniams planams tinkamiausias laikotarpis –metai.Strateginiai planai apima plačią įmonės veiklos sferą, o operatyvinių planų apimtis siauresnė ir ribota.Strateginiai planai yra mažesnio detalizavimo lygio, operatyviniai detalesni, nurodomi konkretūs vykdytojai, terminai ir pan.Operatyviniai planai skirstomi į dvi grupes: vienkartinius ir pastovius.Vienkartiniai planai – tai tiksli veiksmų eiga ,kuri ateityje tikriausiai ta pačia forma nepasikartos.Pavyzdžiui, įmonei reikia išplėsti kokį gamybos barą.Tuo tikslu reikia išplėsti gamybos patalpas, numatyti vykdytojus, finansavimo šaltinius,turi būti parengta programa , projektas bei sąmata.Programoje nurodomi pagrindiniai etapai, jų eiliškumas, laikas, atsakingas asmuo už kiekvieno etapo atlikimą. Projektas yra mažesnė, atskira programos dalis.Ji yra ribotos apimties ir turi aiškias paskirties ir laiko direktyvas.Sąmata –finansinių išteklių ,skirtų konkrečioms veikloms per nustatytą laikotarpį,planas.Pastovūs planai apima įmonės veiklą, kuri kartojasi.Sėkmingai veiklai pakanka pastovaus plano- iš anksto priimto vieno ar keleto sprendimų.Juos sudaro :politika ,taisyklės ir labiausiai detalizuotos procedūros.Politiką sudaro sprendimų priėmimo gairės ,taisyklės nurodo ,kokių veiksmų reikia imtis konkrečiu atveju, o procedūrose pateikiami detalūs nurodymai , kaip elgtis pasitaikančiose situacijose.
Būna atvejų ,kada dalis klausimų nepatenka į sudarytus planus.Tuomet sudaromi projektiniai planai,pvz., naujų gaminių , technologijų, rinkų įsisavinimo ir pan.1.4.Naujų gaminių gamybos organizavimasKiekviena įmonė turi susikurti naujų gaminių ir projektų kūrimo strategiją, kuri padėtų nuspręsti , ką ir kaip gaminti.Tai ypač svarbu dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis.Tačiau mūsų pasirinkimui turi įtakos išoriniai ir vidiniai veiksniai.Prie išorinių galima būtų priskirti rinkos dydį, gaminio pasirinkimo alternatyvas, kainas,konkurenciją ir kt.,galimybes.Naujų gaminių gamybos organizavimas apima keletą etapų:konstrukcinį gamybos rengimą; technologinį gamybos rengimą ir gamybos organizavimą.Konstrukcinio gamybos rengimo paskirtis – sukurti naujo gaminio konstrukciją, pavaizduoti ją technologiniame projekte bei pagaminti bandomąjį pavyzdį.Gaminio konstrukcija – tai atskirų detalių ir surinkimo vienetų ,sujungtų tam tikru būdu ,visuma.Kuriamas gaminys patenkins vartotojų poreikius, jei konstrukcija atitiks techninius , konstrukcinius, technologinius, eksploatacinius bei socialinius, ekonominius reikalavimus.Prie techninių reikalavimų priskiriamas našumas, greitaeigiškumas,patikimumas,tikslumas,kiti bendrieji ir specifiniai reikalavimai.Konstrukcinis ir technologinis reikalavimas turi būti užtikrintas funkcinis-mazginis gaminio bei kontrolės automatizavimą, paprastą gaminio surinkimą, derinimą bei remontą, optimalų technologiškumą,gabaritus,masę.Eksploataciniams reikalavimams priskiriame valdymo ir aptarnavimo paprastumą,darbo saugumą,eksploatavimo paprastumą,ergonominius reikalavimus ir kt.1.5. Technologinis gamybos rengimo organizavimasTechnologinis gamybos rengimas (TgGR) –tai techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių visuma, leidžianti per tam tikrą laiką su minimaliomis sąnaudomis sukurti kokybišką produkcijos gamybos technologiją.Įmonė technologiškai pasiruošusi gamybai, jei yra visa technologinė dokumentacija, pagaminta ir sukomplektuota reikalinga technologinė įranga, jei technologija, esant tam tikrai gamybos apimčiai ir organizaciniam-techniniam lygiui, leidžia minimaliomis darbo ir materialinėmis sąnaudomis pasiekti gerus projektinius – ekonominius gaminio rodiklius.Visi gamyklos technologiniai gamybos rengimo darbai skirstomi į keturias funkcijas:1. Gaminio konstrukcijos technologiškumo užtikrinimas.2. Technologinis projektavimas.3. Technologinės įrangos projektavimas ir gamyba.4. Technologinio gamybos rengimo organizavimas ir valdymas.

TGR funkcijų turinio lentelė1 pav.

1.Gaminio konstrukcijos technologiškumo užtikrinimas 2.Technologijos projektavimas 3.Technologinės įrangos projektavimas ir gamybaGaminio konstrukcijos technologiškumo lygio įvertinimasGaminio technologiškumo gerinimo priemonių numatymas ir pakeitimai dokumentacijoje. Pažangių gamybos, kontrolės, surinkimo ir bandymo technologijos sudarymas ir techninis –ekonominis įvertinimas.Technologinio proceso normavimas. Aprūpinimo įranga koeficientų,įrangos kiekio ir nomenklatūros nustatymas,techninis – ekonominis įvertinimas.Specialios technologinės įrangos projektavimas ir gamyba.

1 pav. tesinysTechnologinio gamybos rengimo organizavimas ir valdymasTgGR valdymo ,planavimo prognozavimo ir modeliavimo sistemos ,paremtos pažangių metodų taikymu, mechanizavimo ir automatizavimo priemonių naudojimu,kūrimas.Perspektyvinių ir einamųjų TgGR planų ,užduočių vykdytojams sudarymas bei jų vykdymo kontrolė.

Trys pirmosios funkcijos nusako TgGR turinį, ketvirtoji funkcija turi užtikrinti ,kad pirmosios trys funkcijos vyktų optimaliu rėžimu ir leistų pasiekti didžiausią TgGR proceso efektyvumą.Trumpai TgGR uždaviniai gali būti apibūdinami dviem reikalavimais:greitai ir kokybiškai.Technologinio gamybos rengimo darbai gali būti atlikti centralizuota,decentralizuota ir mišria sistema.Centralizuotoje technologinio gamybos rengimo sistemoje visų uždavinių sprendimas sukoncentruotas VTS.Cechuose arba iš viso nėra technologų,arba jų labai mažai.Ši sistema taikoma serijinėje ir masinėje gamyboje,kur gamybinis procesas stabilus, gaminamų ir diegiamų gaminių nomenklatūra nedidelė, bet technologinis gamybos rengimas labai sudėtingas ir darbas imlus.Decentralizuota technologinio gamybos rengimo sistema būdinga vienetinei ir smulkiaserijiniai gamybai.Pagrindiniai technologiniai gamybos rengimai ir įdiegtos kontrolės darbai atliekami cechų technologiniuose biuruose.VTS atlieka kontrolės ,planavimo funkcijas, technologinių procesų tipizavimo, įrangos standartizavimo darbus, metodiškai vadovauja biurų darbui.Kai diegiamų gaminių daug, jų įvairovė didelė, tačiau darbų imlumas ir sudėtingumas nedidelis, projektavimo priartinimas prie gamybos leidžia padidinti technologinio proceso projektavimo operatyvumą.Taikant mišrią sistemą ,naujos technologijos kuriamos VST padaliniuose, tuo tarpu technologiją diegia ir koreguoja cechų technologiniai biurai.Labai dažnai decentralizuojamas specialių technologinių procesų kūrimas.

Mažose įmonėse nėra tarnybų , kurios galėtų atlikti technologinį gamybos rengimą.Tai atlieka specialistai arba pasinaudojama kitų organizacijų ,firmų paslaugomis.1.6.Gamybos kontrolėKontrolė yra viena iš valdymo funkcijų.Tai procesas, užtikrinantis realios ir planuotos veiklos atlikimą.Jos tikslas – pasiekti aukštą organizavimo ir vadovavimo efektyvumą.Kontrolė padeda įmonės vadovams stebėti aplinkos pokyčius bei įtaką gamybinei veiklai ir, reikalui esant, imtis koregavimo veiksmų.2 pav.pateiksiu pagrindinius kontrolės proceso žingsnius.2 pav.

NE

TAIP

Iš 2 pav. matyti, kad kontrolės procesas yra dinamiškas. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas naujiems konstruktyviems veiklos būdams kurti,kurie užtikrintų veiklos atlikimo lygio atitikimą standartams, o ne konstatuotų buvusios klaidos.Kiekviena įmonė turi turėti savo kontrolės sistemas, kurios būtų priimtinos darbuotojams.Per griežta kontrolė gali moraliai paveikti darbuotojus,kelti jiems nerimą, varyti vadovus į neviltį, gaišti laiką ir pan.Tokiu būdu svarbiausia nustatyti svarbiausias veiklos atlikimo sritis ir strateginius kontrolės taškus.Pagrindinės veiklos atlikimo sritys apima pagrindines įmonės veiklos sritis arba su ta veikla susijusias veiklos grupes.Ypatingas dėmesys turi būti skirtas finansinės ataskaitos analizei ir kontrolei.Pagrindas yra įmonės balanso, pelno ataskaitos.Su kontrolės organizavimu susijęs auditas,kuris pritaikytas finansiniams patikrinimams ir vadovų priimtiems sprendimams įvertinti.Audito yra dvi rūšys:išorinis ir vidinis.Išorinis auditas yra plataus masto patikrinimas, siekiant įvertinti įmonės finansines ataskaitas ir sąskaitas.Dažniausiai atliekamas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir turint reikiamas ataskaitas.Vidinį auditą atlieka pačios įmonės specialistai.Tikslas – pateikti pagrįstus įrodymus ,jog įmonės turtas saugomas tinkamai,finansiniai įrašai laikomi patikimai.Valdymo kontrolei nereikia papildomų lėšų,pakanka efektyviau panaudoti turimą informacinę sistemą, kompiuterinę įrangą kiekviename valdymo lygyje ir kiekvienoje organizacijoje.Kai kas kontrolę supranta kaip nuobaudą ar nepasitikėjimą darbuotojais.Toks požiūris manau yra klaidingas.Kontrolė – tai pagrindinė priemonė geram gamybos ir ūkinės veiklos valdymui ir organizavimui užtikrinti,todėl ji reikalinga visuose valdymo etapuose.Kontrolės schema3pav.

Paveiksle matyti ,kad kontrolė prasideda veiklos planavimo stadijoje, tiksliau sakant, pačių normatyvinių aktų etape. Nutarimai ir įsakymai be nuolatinės kontrolės ir priežiūros gali likti neįgyvendinti.Išankstinė jų kontrolė gali padėti pataisyti padėtį atsižvelgiant į susidariusias sąlygas ir aplinkybes.Taip daroma , bet, kai pataisų labai daug, galima prarasti kontrolę.Kontrolė turi būti tikslinga ,kryptinga ,operatyvi ,paprasta, ekonomiška ir orientuota į tikslų įgyvendinimą.Turint norimus ar reikiamus rodiklius ,reikalavimus ,patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, kituose etapuose patikslinami siekiai, sąlygos ,įvertinamos susidariusios socialinės ,ekonominės ir politinės aplinkybės.Žinoma jai nieko nedarant, valdymo kontrolė prarandama, o darbo rezultatai netenkina valstybės ar įmonės keliamų tikslų ir uždavinių.Apžvelgus pagrindinius gamybos proceso organizavimo tikslus eisiu prie praktinės dalies.2.UAB “BALTIC MILLS” GAMYBOS APŽVALGA2.1. Bendrovės įkūrimas, vystymas, statusas, veiklos pobūdisUAB”Baltic Mills”turi ilgą priešistorę, nors jos įsikūrimas pažymimas 1999-jų gruodžio 20-tosios data.Pasistengsiu trumpai aprašyti pagrindinius faktus. 1907m.Rokiškio rajone, Juodupėje ,atidaryta privati vilnų karšykla,ilgainiui išsiplėtusi.1931m. ji bankrutavo ir buvo nupirkta AB”Nemunas”. 1940m.”Nemuno” fabrikas –nacionalizuotas.Po 5 metų pradėta austi paltiniai audiniai.1952m. fabrikas stipriai nukentėjo nuo gaisro.Atsigauti padėjo kitos tekstilės įmonės.Įmonė ne tik buvo atstatyta,bet ir išsiplėtė jos materialinė bazė:daugėjo įrengimų, plėtėsi plotasi, buvo statomos pagalbinės patalpos, sandėliai. Pradėjo dirbti apdailos cechas, sudaryti ir įvykdyti verpimo ir audimo cechų rekonstrukcijos techniniai projektai.Pradėjo sparčiai gerėti įmonės padėtis.Audiniai buvo parduodami ne tik Lietuvoje , bet ir už jos ribų.”Nemuno” fabriko audiniai savo gera kokybe įgijo nemažą paklausą.Kasmet 70% buvo atnaujinamas gaminių asortimentas. Ilgainiui šalyje pradėjus kurtis kitoms audinių įmonėms ,keičiantis madai , produkcija tapo mažiau paklausi.1994m. kaip ir daugelis įmonių fabrikas buvo kauniečių privatizuotas ir oficialiai įregistruotas AB”Juodupės Nemuno” vardu. Įmonės veikla nepagerėjo ir sulaukė bankroto.Darbininkams net dabar dar nėra išmokėtas panašiai metinis atlyginimas.

1999m.AB “Juodupės Nemunas” perpirktas kito savininko taip pat iš Kauno ir įregistruotas UAB”Baltic Mills” vardu.Dabar tai uždaroji akcinė bendrovė su bendru –JAV kapitalu.Šiuo metu įmonėje dirba apie 150 darbuotojų ,maždaug dešimt kartų mažiau ,nei dirbo “Nemuno” fabrike.Dauguma eilinių darbuotojų nėra aukštos kvalifikacijos,jie apmokomi darbo vietoje.Įmonė dirba remdamasi tradicijomis, naudodamasi atnaujinta įranga bei šiuolaikinėmis vadybos žiniomis.Pagrindinė bendrovės veikla –kočiotinos vilnos audinių bei verpalų gamybai ir didmeninė prekyba.Įmonėje atliekamas pilnas gamybos ciklas: nuo paruošimo iki audimo.UAB”Baltic Mills” yra įmonė ,kurios įstatinis kapitalas sudarytas iš steigėjų įnašų ir padalintas į akcijas.Bendrovė įsteigta uždaru būdu, neribotam laikui, steigėjų pasirašytos bendrovės steigimo sutarties pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais.Bendrovė yra juridinis asmuo,kurio įstatinio kapitalo dalį sudaro investuotas užsienio kilmės kapitalas , turintis savo antspaudą,sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose , komercinį – ūkį ,finansinį bei organizacinį savarankiškumą.Ji yra ribotos turtinės atsakomybės.Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.Akcininkai neturi jokių mokestinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina.2. 2.Gaminių nomenklatūra , naudojamos žaliavos,jų tiekėjai.

Audinys –medžiaga ,suformuota iš verpalų.Audiniai iš vilnos turi senas gamybos tradicijas.UAB”Baltic Mills” yra išskiriamos šios vilnonių audinių rūšys:

AUDINIŲ RŪŠIAVIAMS

Grynavilniai Vienspalviai PaltiniaiMišrūs su: Įviriaspalviai: Plediniai1) viskoze; 1) nopiniai; Baldiniai2) poliamidu; 2) melanžiniai Kostiuminiai3) poliasteriu;4) akrilanu;5) polipropilenu4pav. Audinių rūšiavimasBendrovė gamina įvairių tipų vilnonius audinius : veliūrą,flanelę,tvidą,audinius iš fasoninių verpalų ir kt.Labai platus įmonės gaminių asortimentas.Gatavi audiniai apibūdinami šiais pagrindiniais parametrais:Ų Artikulo pavadinimu;Ų Ilgiu(m);Ų Svoriu;Ų Pločiu;Ų Rūšimi. Net 97% savo produkcijos eksportuoja į užsienį,daugiausia –JAV.Taip pat į Dominykos Respubliką,Rusiją, Švediją,kitas šalis.Vyksta derybos su anglais i…r italais.Lietuvos rinkai gaminama tik pagal užsakymus, nes vidaus rinkoje produktas paklausus tik 4-5 mėnesius per metus.Įmonė neturi net savo firminių parduotuvių ,nes yra netikslinga išlaikyti prekybinius plotus.UAB “Baltic Mills” produkcija Lietuvoje prekiauja mažmenininkai ,o pati įmonė užsiima didmenine prekyba ,nukreipta į užsienio šalių rinkas.Nors įmonė ,palyginus ,gyvuoja dar labai trumpai,tačiau ji jau suspėjo įgyti pasitikėjimą užsienio šalių rinkose,ne UAB “Baltic Mills” produkcija yra aukštos kokybės ir nebrangi.Maksimalūs gamybiniai pajėgumai yra 30 tūkstančių ilginių metrų per mėnesį.Didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinių ir perspektyvių audinių kūrimui.2.3.Valdymo ir gamybos struktūraVisuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias UAB”Baltic Mills” valdymo organas.Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi bendrovės akcininkai,nesvarbu,kiek ir kokios klasės akcijų jie turi.Visi akcininkai turi balsavimo teisę.Su patariamojo balso teise susirinkime gali dalyvauti administracijos vadovas,revizorius, jeigu jie ir nėra šios bendrovės akcininkai.Kol bendrovėje yra tik vienas akcininkas ,jo raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams.Be kitų teisių ie pareigų tik visuotinis akcininkų susirinkimas įmonėje turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus,rinkti stebėtojų tarybą, revizorių (auditorių),bet juos atšaukti ,taip pat tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę skirti ekspertą (ekspertų grupę) bendrovės reikalų tvarkymui patikrinti ,gali likviduoti ar reorganizuoti bendrovę

5 pav.UAB”Baltic Mills” valdymo struktūra

Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija .Ji dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatais, darbo reglamentu, padalinių bei pareigybinių nuostatais, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir administracijos vadovo sprendimais.Administracijos darbo reglamentą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės direktorių renka ir nustato jo atlyginimą bendrovės visuotinis susirinkimas.Sutartį su administracijos vadovu jis gali nutraukti vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka.Kitus administracijos darbuotojus priima į darbą ,sudaro su jais sutartis administracijos vadovas.Bendrovės direktorius savarankiškai vykdo bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pavestas funkcijas,jo nutarimus,tvarko komercinės –ūkinės veiklos reikalus ir kita.Jam yra pavaldūs visi žemiau stovintieji organizacijos darbuotojai.Tačiau be jų tiesioginio pavaldumo,skyriai tarpusavyje susieti operatyviniais ryšiais.

Operatyvinis ryšys Tiesioginis ryšys6 pav. UAB”Baltic Mills” skyrių sąryšiaiGamybos skyriaus tikslas –sujungti darbo procese naudojamą darbo jėgą, priemones ir objektą,kad būtų garantuota maksimali aukščiausios kokybės produkcijos gamyba minimaliomis darbo ir kitų veiksnių sąnaudomis.2.4.Darbo santykiaiDarbuotojai darbui šioje įmonėje priimami sudarant su jais darbo sutartį. Kiekvienoje darbo sutartyje ir darbuotojas ir darbdavys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų:darbuotojo darbo vietos ( įmonės padalinio ir pan.);darbo funkcijų – dėl tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbo arba tam tikrų pareigų;darbo apmokėjimo sąlygų.Gana dažnai sudarant darbo sutartį yra susitariama dėl išbandymo. Išbandymas yra nustatomas siekiant patikrinti ar darbuotojas tinka jam pavestam darbui. Per išbandymo laikotarpį darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai. Išbandymo terminas būna ne didesnis nei trys mėnesiai. Į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai, kai darbuotojas nebuvo darbe. Jei pripažįstama, kad išbandymo siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, iki išbandymo termino pabaigos darbuotojas yra atleidžiamas iš darbo nemokant jam išeitinės pašalpos. Darbo sutartis yra sudaroma raštu pagal tipinę šios sutarties sudarymo formą. Darbo sutartį dviem egzemplioriais pasirašo darbdavys ir darbuotojas. Kiekviena darbo sutartis yra registruojama įmonės darbo sutarčių registravimo žurnale, kurio formą ir darbo sutarčių registravimo taisykles tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Už darbo sutarties sudarymą, jos registravimą yra atsakingas darbdavys. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba jo įgaliotas asmuo pasirašytinai supažindina priimamą dirbti asmenį su būsimojo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais lokaliniais norminiais aktais, reglamentuojančiais jo darbo sąlygas. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą dieną po sutarties sudarymo. Šioje įmonėje administracija dirba 5 dienas per savaitę ir turi 2 poilsio dienas. Jų darbo diena yra nuo 7val. 30 min. iki 16 val. 00 min., su pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 00 min. Darbininkai dirba dviem pamainomis. Viena pamaina yra nuo 8 val. 00 min., iki 15 val. 00 min. Kita pamaina nuo 15 val. 00 min., iki 22 val., 00 min. Šioje įmonėje darbininkai pagal slenkantį grafiką dirba tris dienas iš eilės, paskui turi vieną dieną laisvą. Darbuotojų darbingumui ir sveikatai atstatyti numatomos šios poilsio rūšys: pertrauka pailsėti ir pavalgyti; papildomos ir specialios pertraukos pailsėti; paros poilsis; savaitės poilsis. Be poilsio laiko, darbingumui ir sveikatai atstatyti Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka suteikiamos atostogos. Darbuotojams pailsėti ir pavalgyti suteikiama pusės valandos pertrauka, kurios metu jie turi teisę palikti darbo vietą ir pertrauką naudoti savo nuožiūra. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama po 4 valandų darbo. Pertrauka paisėti ir pavalgyti neįskaitoma į darbo laiką. Asmeniniams darbuotojų poreikiams, darbo dienos metu yra skiriama iš viso 15 minučių. Darbuotojams nuovargio profilaktikai suteikiamos po vieną papildomą pertrauką pirmoje ir antroje darbo dienos pusėje. Darbuotojams yra suteikiamos kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos – tai kalendorinės dienos, suteikiamos darbuotojams pailsėti ir atstatyti darbingumą, paliekant darbo vietą ir mokant vidutinį darbo užmokestį. Švenčių dienos, paskelbtos nedarbo dienomis, į atostogų trukmę neįskaičiuojamos. Kasmetinių atostogų trukmė – 28 kalendorinės dienos. Už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos po šešių mėnesių nepertrauktojo darbo toje įmonėje, bet ne vėliau kaip iki darbo metų pabaigos. Atostogos už antrus ir paskesnius darbo metus suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal atostogų suteikimo eilę.

Atostogų laiku darbuotojui garantuojamas vidutinis darbo užmokestis. Jo apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.2.5. Spręstinos gamybos technologijos problemosDauguma UAB”Baltic Mills” įrengimų buvo perpirkti iš bankrutavusios AB “Juodupės Nemunas”.Jie yra morališkai pasenę.Turint naujesnius įrengimus būtų galima su tomis pačiomis sąnaudomis pagaminti kokybiškesnę produkciją,padidinti jos apimtį.Taigi ,bendrovė orientuojasi į gamybos proceso išplėtimo klausimus.Pagrindines investicijas skiria naujų įrengimų įsigijimui.3.PROJEKTUOJAMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA3.1. Projektavimo objektas ir jo aktualumasJuodupė,miestelis Rokiškio rajone ,jau šimtą metų garsėja vilninių audinių gamyba.UAB”Baltic Mills” sėkmingai tęsia šias tradicijas, atnaujindama esamas kolekcijas, kurdama vis naujus audinius ,kurie yra įvairaus storio ,rašto, sudėties paskirties ir t.t.Taigi ,mano projektavimo objektas ir yra vilnonis audinys.Bendrovėje gaminami audiniai yra skirti:1) kostiumams;2) paltams;3) pledams;4) baldams.Vilnoniai audiniai Lietuvos rinkoje yra labiau paklausūs šaltuoju metų laiku, o į užsienį eksportuojami ištisus metus.Audiniai yra aukštos kokybės ir konkurentabilūs, sugeba nukonkuruoti kitų šalių gaminius.3.2. Gamybos tipas , procesai , fazės , ir operacijos projektuojamojoje technologijojeUAB”Baltic Mills” specializuojasi kaip masinės gamybos įmonė: dideliais kiekiais gamina ribotą giminingų gaminių asortimentą.Gaminių nomenklatūra maksimaliai unifikuota, normalizuota ir standartizuota.Bendras gamybos procesas –tai sudėtingos struktūros visuma,kurią nagrinėjant sisteminiu požiūriu tenka išskirti keletą tarpusavyje sąveikaujančių posistemių arba procesų rūšių.Išskirčiau tokias gamybos procesų rūšis:Pagrindiniai procesai-tai procesai. Kurių metu keičiasi įvairios darbo objektų savybės: forma bei matmenys, struktūra , išvaizda ,atskirų darbo objektų padėties keitimas kito atžvilgiu.Pagalbiniai procesai sudaro sąlygas normaliai ,be sutrikimų vykti pagrindiniams procesams.Jų produkcija nerealizuojama ,o naudojama įmonės vidaus reikalams:įrengimų remontas, energijos priežiūra.Aptarnavimo procesai padeda nenutrūkstamai vykti pagrindiniams ir pagalbiniams procesams,juos patarnauti.Tai gali būti transporto ,sandėliavimo ,kokybės kontrolės ,darbo vietų aptarnavimo (valymo) operacijos. Pagrindiniai procesai vaidina didžiulį vaidmenį, tačiau be pagalbinių ir aptarnavimo procesų tinkamo organizavimo bendras gamybos procesas ,susidedantis iš atskirų operacijų negalėtų sklandžiai vykti.Operacija – elementari gamybos proceso dalis kurią darbininkas ar darbininkų brigada atlieka toje pačioje darbo vietoje , tiems patiems darbo objektams,neperderindama įrenginių.Galima išskirti:1.Gamybinės –tikslingas darbo objektų bei cheminių savybių keitimas;2.Kontrolės- darbo objektų ,pusfabrikačių arba gaminių kokybės ir kiekio kontrolė;3.Transporto –bet koks darbo objekto perkėlimas iš vienos vietos į kitą.4.Sandėliavimo arba saugojimo –tokia gamybos objektų būklė,kai jų negalima paimti be atitinkamo asmens leidimo arba net be dokumentinio apiforminimo.3.3.Suprojektuotos technologijos procesų ir operacijų aprašymas su technologinėmis schemomis6 pav.UAB”Baltic MILLS”bendros technologinės schemos

Kaip keičiasi Žaliava (nuo vilnos iki gatavo audinio) gamybos proceso eigoje, pasisyengsiu išnagrinėti ir aprašyti kiekvieną žingsnį.Gauta žaliava yra nukirpta ir plauta vilna.Ji yra mechaniškai užteršta.Vilna yra karbonizuojama sieros rūgštimi.Šio proceso metu visi nešvarumai išdega.Po to ji dažoma,neutralizuojama, džiovinama.Dabar jau turime švarią vilną, kurią presuoja ,vėliau kedena,kedenimo mašinoje.AAudiniai būna grynavilniai ir susintetinti (su viskoze,poliamidu, poliesteriu, akrilanu, polipropilenu).Jei reikia gaminti audinį,kurio sudėtyje bus sintetikos, tai dabar į maišymo mašiną dedama atitinkamas kiekis vilnos ir sintetikos.Gautas mišinys yra karšiamas ir gaunamas karšinys.Karšiant formuojasi knatelis.Po trijų karšimo kartų jis galutinai susiformuoja.Tada jis gabenamas į verpimo cechą,kuriame verpimo mašinos suformuoja verpalus.

Verpalai suvyniojami ant šyvų.Gali būti formuojami fasoniniai siūlai.Iš gatavų verpalų audžiami audiniai.Mano manymu, audimas yra viena iš svarbesnių operacijų, todėl ją aptarsiu plačiau.Audinį sudaro dvi ar net kelios viena su kita persipynusios siūlų sistemos: išilginių siūlų-metmenų ir skersinių siūlų –ataudų.Verpalų paruošimo audimui nuoseklumas.Prieš audžiant , verpalai turi būti paruošiami .Metmenys ir ataudai ruošiami skirtingai .Svarbesnis ir ilgesnis metmenų paruošimas.Ataudų paruošimas,kai kada juos tereikia palaikyti tam tikrose klimatinėse sąlygose.(žiūr.7 pav.).

7pav.Audinio gamybos technologinio proceso schemaMetmenų paruošimas:1) pervijavimas (norint padidinti verpalų ilgį pakuotėje,patikrinti verpalų kokybę);2) metimas (norint suvynioti nustatytą siūlų skaičių lygiagrečiai vienas su kitu ant metimo veleno);3) šlichtavimas (norint padidinti verpalų atsparumą mechaniniui poveikiui);4) vėrimas (prieš įstatant metmenų veleną, verpalai turi būti suverti į metmenų saugiklius –lameles,nyteles ir skietą).

Ataudus audimo staklėse mažiau veikia mechaninės jėgos,todėl jų kokybei keliami mažesni reikalavimai.Ataudų paruošimas:1) ataudų emulsinimas arba drėkinimas (priklauso nutrūkimų skaičius ir nuosmaukos);2) ataudų pervijavimas (kad suformuoti ataudų pakuotę,tinkančią ataudų staklėms).Audinių pynimu vadinama ataudų ir metmenų persipynimo tvarka.Kai metmenys ir ataudai praėjo atitinkamą paruošimą,prasideda atskiras procesas –audimas.Gaunamas žaliavinis audinys .kuris dar bus perdirbamas.Išaustą audinį tikrina kontrolė, po patikrinimo jis ądomas.Prieš apdailą jis dar sykį praeina kontrolę.Pilnai paruoštas žaliavinis audinys pasveriamas, išmatuojamas ,kad žinoti kiek toliau velti ir pan.Žaliaviniai audiniai tokiu pavidalu beveik nenaudojami.Jie taurinami.Tada audinys patenka į vėlimo –plovimo mašiną,kur kartu veliamas ir plaunamas.Po to išdžiovinamas,šiaušiamas.Pereina dekatyrą ir patenka į galutinę kontrolę.Po jos audiniai suvyniojami,pasveriami ,sumatuojami,sumarkiruojami ir nugabenami į sandėlį.Audinių kokybė priklauso nuo defektų kiekio.Jie vertinami sąlyginiais vienetais –balais.Tai nurodoma standartuose.Audinių apdailos tikslas –pagerinti išorinį audinio vaizdą ir kokybę.Apdaila skirstoma į pagrindinius etapus.Pagrindinė audinių apdailos gam. susideda iš:1) paruošimo;2) dažymo;3) marginimo;4) baigiamosios apdailos.Iš žalių audinių išvalomos priemaišos, jie apkerpami,apretuojami, drėkinami,platinami ir kalandruojami.Lygūs audiniai (balinti ,dažyti ar marginti )apretuojami,drėkinami, platinami ir kalandruojami.Apretavimas –tai audinių įmirkymas keliomis medžiagomis: krakmolu ,klijais, dektrinu, specialiomis cheminėmis medžiagomis.Priklausomai nuo aprieto ir audinio rūšies,apretuojama gali būti dviejų ar trijų velenų pliusuotėse,sujungtose su džiovinimo platinimo mašinomis.Prieš pateikiant audinius pardavimui ,visiems audiniams atliekami testai ,kad nustatyti jų tvirt…umą ,spalvos atsparumą, atsparumą įvairiems veiksniams ir t.t.

8 pav.Audinių apdailos technologinė schema

Audinių dažymas .Tikslas – suteikti audiniui spalvą ir ją užfiksuoti.Audiniai dažomi dažymo –plovimo mašina.Pluoštai ir verpalai dažomi gaminant melanžinius ir raštuotus audinius.Prieš dažymą pluoštas iškedenamas ir plakamas, po to dažomas.Nudažytas ir išplautas pluoštas atgaivinamas specialiu druskos glicerino tirpalu.Audinių marginimas.Tikslas –nudažyti tik kai kurias audinio vietas, kad pasidarytų raštas.Cheminiai procesai marginimo metu panašūs į dažymo , tačiau reikalingos kitokios sąlygos ir įrenginiai.Marginimo piešinius ,pačių audinių raštus kuria desinatorės.Baigiamosios apdailos operacijos skirstomos į mechanines ir chemines.Mechaninės :džiovinimas, kalandravimas,platinimas.Cheminės – aperitavimas įvairiomis medžiagomis.Prieš baigiamąją apdailą audiniai grupuojami pagal rūšis.Kiekvienai grupei parenkamos skirtingos apdailos operacijos.Klientui pateikiamame asortimente pateikiamos kitoks gaminio apibūdinimas.9lent.Gaminių asortimentas.Artikulo pav. Sudėtis Ilgis g/m2 Ilgis g/m Kaina USDAdas 80%V,20%SYNT 260 39 4.95Adinas 35%V,65%SYNT 260 390 4.50

Aira 90%V,10%PA 410 615 6.95Aiva 40%V,60%SYNT 240 360 4.40Akvilė 40%V,60%SYNT 278 417 4.95Aldas 80%V,20%SYNT 430 645 5.50Algis 70%V,30%SYNT 390 585 5.55Ana 100%VILNA 530 795 6.80Anele 33%V,67%SYNT 242 363 4.50Arminas 55%V,45%SYNT 250 375 4.55Aurimas 30%V,70%SYNT 250 375 4.25Benita 40%V,60%SYNT 345 518 5.05Diana 100%VILNA 220 330 4.75Donas 80%V,20%SYNT 250 375 4.70Dovė 80%V,20%SYNT 265 398 4.35Dovilė 30%V,70%SYNT 375 563 5.40Ervina 80%V,20%SYNT 245 368 4.40Eva 35%V,65%SYNT 250 375 4.60Gedas 50%V,50%SYNT 260 390 4.35Gina 30%V,70%SYNT 310 465 4.95Gloria 80%V,20%SYNT 435 653 6.60Ida 55%V,45%SYNT 270 405 4.90Ilma 80%V,20%SYNT 366 549 5.50Irma 70%V,30%SYNT 415 623 5.60Irmina 75%V,25%Synt. 520 780 6.00Šią lentelę dar būtų galima tęsti ,nes įmonė gamina apie šimto rūšių vilnonius audinius, o kur dar spalvų ir atspalvių įvairovė.Audinio spalva priklauso nuo užsakovo pagedavimo.Yra dešimt dominuojnačių spalvų.Kitų spalvų daromi tik pavyzdžiai.Kadangi UAB “Baltic Mills” atliekamas pilnas gamybos ciklas:nuo pluošto paruošimo iki audinio,tai žaliava yra tik nukirpta, išplauta,bet nepdirbta vilna.Vilnos kilmė yra labai įvairi.

10 pav.Vilnos tiekėjaiVilnos ir gatavų audinių apdorojime,apdailoje naudojami:1) chemikalai ir dažai, kurie importuojami iš Šveicarijos,Švedijos;2) verpimo emulsijos ir antistatikai iš Vokietijos,Anglijos;3) vėlimo skystis, minkštikliai, purvą, vandenį atstumiantys chemikalai iš Vokietijos,Šveicarijos.IŠVADOS IR PASIŪLYMAIRinkdama medžiagą ir rašydama savo kursinio projektavimo darbą galėjau iš arčiau susipažinti su vilnonių audinių gamybos technologija ir organizavimu bei su vilnonių audinių gamyba konkrečioje įmonėje- uždaroje akcinėje bendrovėje “Baltic Mills”.Nors bendrovė neseniai įsikūrusi (1999m gruodžio 20d.), tačiau jau spėjo puikiai įsitvirtinti ne tik Lietuvos , bet ir užsienio rinkose.Pirmoje kursinio darbo dalyje , kaip vienas iš kursinio darbo uždavinių rezultatas yra aptartos valdymo bei gamybos struktūros.Šias struktūras aš pavaizdavau grafiškai, tačiau ne nagrinėjau jas ,kaip atskiras dalis ,o sujungiau į vieną schemą.Taip pat po grafinio struktūrų pavaizdavimo . aprašiau struktūros dalių funkcijas.Spręstinos gamybos technologijos problemos yra išsidėstytos visame kursiniame darbe, jos nėra koncentruotos kurioje nors vienoje iš dalių.Taip yra dėl to ,kad šitas klausimas yra pakankamai platus ,ypač kai bendrovė nuolat siekia tobulinti savo produkciją ir jos gamybą, o dėl to tokie klausimai atsiranda nuolat ir bet kurioje gamybos stadijoje.Vilnonių audinių gamybos technologija yra aptarta plačiai antroje kursinio darbo dalyje.Tam ,kad procesai būtų pavaizduoti aiškiau, aš nubrėžiau technologines schemas.Belieka pridurti ,kad gamybos organizavimas ir technologija nuolat tobulinama, siekiama vis aukštesnių kokybės rezultatų, tam naudojama moderni technika, tobulinamos darbuotojų žinios.Po visos išnagrinėtos informacijos, galiu padaryti išvadą, kad bendrovės vadovai puikūs savo darbo specialistai.Tai rodo jų darbo vaisiai – nepriekaištinga kokybė, įmonės gaminių paklausa ne tik Lietuvoje , bet ir už jos ribų.Efektyviu vadovavimu pavyksta organizaciją iš dabartinės būklės perkelti į ateitį,pasinaudojant vadovų gebėjimais sukurti potencialių galimybių ateities paveikslą.Efektyvų vadovavimą besirenkantiems vadovams pavyksta iš organizacijos “išgauti” tai,ką ji turi geriausio, t.y. darbuotojų iniciatyvą, entuziazmą bei kūrybiškumą.Rašydama kursinio projektavimo darbą aš susipažinau su UAB”Baltic Mills” gamyba , mano manymu, ganėtinai svarbus įmonės valdymo faktas yra struktūrų tamprūs ryšiai, tad reikia pabrėžti vadovų valdymo ypatumų gebėjimus.Bendrovei siūlyčiau kelti pagrindinių darbininkų kvalifikaciją, kviečiant į seminarus tam tikrus šios srities specialistus.Stengtis pritraukti jaunus , išsilavinusius žmones, kurie savo sugebėjimais ,energija ir patirtimi keistų nusistovėjusią tvarką.Literatūra1.Kazys Lukaševičius”Mažųjų ir vidutinių įmonių vadyba”,Kaunas”Technologija”, 20002.Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.I tomas .Vilnius,1966.3.Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.II tomas.Vilnius,1971.4.Technikos enciklopedija.I tomas.Vilnius,2000.5.Pramonės įmonių vadyba.Kaunas,1996.

6.Įmonės pateikta informacija,7.R.Demančiūtė “Medvilnės apdirbimo bendroji technologija”,Vilnius,1994.8.Interviu su UAB” Baltic Mills” gamybos vadybininke J.Kaštonaite.9. UAB “Baltic Mills” įstatai.