Gamybos planavimas

Turinys

Namų darbo užduotis ………………………………………………….11. Produkcijos pardavimo planas………………………………………….32. Produkcijos gamybos planas………………………………………….3-43. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas…………………44.1. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas…………………….4-64.2. Pagrindinių medžiagų pirkimo planas………………………………….65. Energijos poreikio ir išlaidų planas…………………………………….71. Produkcijos pardavimo planas.Produkcijos pardavimo planas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį j gaminių skaičių (Bpnj) ir vertę, t.y. pinigų sumą, kurią įmonė planuoja gauti pardavus pagamintą produkciją (Bpardj). ši suma vadinama pardavimo apimtimi ir apskaičiuojama, dauginant parduodamų j gaminių skaičių (Bpnj) iš jų pardavimo kainos (cj): ; 1 lentelė.Produkcijos pardavimo planasRodikliai Gaminiai Viso A J K Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 4000 3000 13000 20000Gaminio kaina, Lt. 517.22972 540.50284 250.25613 Pardavimo planas, tūkst.Lt 2068.9188 1621.5085 3253.3296 6943.7569

Planuojamos gamnių pardavimo apimtys duotos 1* lentelėje. Gaminio kaina apskaičiuojama tuomet, kai apskaičiuojama savikaina, t.y. atlikus 3-11 skyrių skaičiavimus

2. Produkcijos gamybos planas

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagaminti per planinį laikotarpį j gaminių skaičių(Bgnj). Gamybos apimtis priklauso nuo produkcijos pardavimo plano ir prekių(gatavų gaminių) atsargų plano gatavos produkcijos sandėlyje. Prekių atsargos sandėlyje planinio periodo pradžioje(PAprj) ir periodo pabaigoje (PApabj) duotos lentelėje 1*. Produkcijos gamybos planas apskaičiuojamas 2 lentelėje pagal sekančią formulę:

2 lentelė.Produkcijos gamybos planasRodikliai Gaminiai Viso A J K Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 4000 3000 13000 20000Prekių atsargos periodo pabaigoje , vnt. 500 1200 1500 3200Produkcijos kiekis kurį reikia turėti per planinį periodą ,vnt. 4500 4200 14500 23200Prekių atsargos periodo pradžioje, vnt. 0 0 1800 1800Produkcijos gamybos planas ,vnt. 4500 4200 12700 21400Gaminio kaina, Lt. 517.22972 540.50284 250.25613 Pagaminta (prekinė) produkcija, tūkst. Lt. 2327.5337 2270.1119 3178.2528 7775.8984

Pagamintos produkcijos vertė(Bpagj) apskaičiuojama pagal sekančias formules: ; (3) Bendra produkcijos gamybos apimtis vertinėje išraiškoje apibūdinama bendrosios produkcijos rodikliu (Bbendr), kuris apskaičiuojamas pagal formulę: , (4) čia: ir – nebaigtos gamybos vertė atitinkamai periodo pabaigoje ir pradžioje(apskaičiuojama 31 lentelėje). Kai žinomas gamybos planas, toliau galima skaičiuoti žaliavų, medžiagų, energijos, darbo ir kitų išteklių poreikį, reikalingą planuojamai gamybos apimčiai įvykdyti. Remiantis apskaičiuotu išteklių poreikiu natūriniais vienetais ir jų verte, sudaromas gamybos kaštų planas: apskaičiuojamas tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos.3. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas

Planuojant gamybos aprūpinimą žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pirmiausia skaičiuojamas šių medžiagų kiekis, reikalingas gamybos planui vykdyti. Po to, įvertinus medžiagų atsargų lygį sandėlyje, nustatomas reikalingas nupirkti medžiagų kiekis.

4.1. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Duomenys šiems skaičiavimams atlikti yra parodyti 2* ir 3* duomenų lentelėje: tai pagrindinių medžiagų nomenklatūra(Mi), jų kainos(cmi), sunaudojimo normos – medžiagos kiekis reikalingas gaminio vienetui pagaminti – (Hmij); medžiagų atsargos sandėlyje periodo pradžioje (MApri) ir pabaigoje(MApabi). Kiekvienos i-tosios medžiagos poreikis produkcijos gamybai apskaičiuojamas pagal sekančią formulę: ; (4) čia: – i-tosios medžiagos poreikis j gaminio gamybai, nat. vnt.; – j-tojo gaminio gamybos planas, vnt. – bendras i-tosios medžiagos poreikis visai planinei gamybos apimčiai, nat. vnt. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms(medžiagų kaštai) apskaičiuojami, dauginant medžiagų kiekį(Bmi) iš jų kainos(cmi): ; ; (5) čia: – išlaidos i-tąjai medžiagai, Lt. – i-tosios medžiagos kaštai j gaminio gamybai, Lt.: – j gaminio medžiagų kaštai, Lt.Pagrindinių medžiagų poreikį ir išlaidas galima skaičiuoti tokioje lentelėje:

3 lentelė.Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planasMedžiagos Gamybos planas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma gaminiui,kg. Medžizgos kaina .Lt/kg. Medžiagos poreikis, t Medžiagos kaštai Gaminio kaina Lt Viso LtA 111 2,5 7 11,25 17,5 78750114 0,7 2,5 3,15 1,75 7875116 4,6 5 20,4 23 103500119 7 3,8 31,5 26,6 119700Viso: 4500 68,85 309525J 112 0,9 10 3,78 9 37800115 5 3,2 21 15 63000116 4,5 5 18,9 13,5 56700118 2,8 2,6 11,76 8,4 35280Viso: 4200 54,78 192780K 111 1,9 7 24,13 13,3 168910113 0,5 12,4 6,35 6,2 78740117 2,4 4,4 30,48 10,56 134112120 8,4 1,5 106,68 12,6 160020Viso: 12700 42,66 541782Viso medžiagų 166,29 1044087

Kadangi ta pati medžiaga gali būti naudojama kelių gaminių gamyboje, tai bendram kiekvienos medžiagos poreikiui apskaičiuoti sudarome poreikio suvestinę, į kurią surašome duomenis iš 3 lentelės:

4 lentelė.Medžiagų poreikio suvestinėGaminiai Medžiagų poreikis, t. 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120A 10 0 0 2.8 0 18.4 0 0 28 0J 0 2.7 0 0 15 13.5 0 8.4 0 0K 24.7 0 6.5 0 0 0 31.2 0 0 109.2Viso: 34.7 2.7 6.5 2.8 15 31.9 31.2 8.4 28 109.2

4.2 Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Kada gamyba apskaičiuoja, kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos programos įvykdymui, aprūpinimo tarnyba įvertina turimas medžiagų atsargas sandėlyje planinio periodo pradžioje(MApri) ir numatomas atsargas periodo pabaigoje(MApabi) ir nustato,kokį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį(Bmpi). Vėliau sudaromas medžiagų tiekimo planas

(6) Medžiagų pirkimo planą galima apskaičiuoti sekančioje lentelėje, pasinaudojant 3* ir 4 lentelės duomenimis.

5 lentelė.Pagrindinių medžiagų pirkimo planasRodikliai Medžiagos Viso: 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui, t. 34.2 2.7 6.5 2.8 15 31.9 31.2 8.4 28 109.2 269.9Medžiagų atsargos sandėlyjeperiodo pabaigoje, t. 5 4 3,5 0 2,5 5,4 2,0 3,0 7,0 6,0 38,4Medžiagos kiekis reikalingas planiniame periode 39.2 6.7 10 2.8 17.5 37.5 33.2 11.4 35 115.2 308.3Medžiagų atsargos sandėlyje periodo pradžioje, t. 0 2 1 2,8 6 5,4 3,6 0 7,0 3,8 31,6Reikalinga nupirkti medžiagu kiekis, t 39.2 4.7 9.0 0 11.5 31.9 29.6 11.4 33.0 111.4 281.7Medžiagų kaina, Lt/kg. 7 10 12,4 2,5 3,2 5,0 4,4 2,6 3,8 1,5 Išlaidos medžiagoms , tūkst.Lt. 274.4 47 111.6 0 36.8 159.5 130.24 29.64 125.4 167.1 1081.685. Energijos poreikio ir išlaidų planasPramonės įmoneės naudoja įvairių rūšių energiją(elektros, šiluminę energiją, šaltį, vandenį it kt.). Energija įmonėje naudojama įvairiems reikalams: technologijai, įrengimų variklių varymui(jėgai), apšvietimui, apšildymui ir t.t. Įmonės aprūpinimas energija planuojamas ir organizuojamas pagal atskiras jos rūšis. Planinis energijos poreikis gali būti nustatomas įvairiais būdais. Šiame darbe apskaičiuosime elektros, šiluminės energijos ir vandens poreikį, panaudojant tiesioginio skaičiavimo metodą: t.y. skaičiuosime energijos poreikį, atsižvelgdami į jos panaudojimo paskirtį. Priimame, kad: šiluminė energija yra naudojama technologijoje, patalpų apšildymui ir buitiniams tikslams: elektros energija – variklių varymui ir apšvietimui; vanduo – buitiniams tikslams. Skaičiavimus atliksime, kaip buvo minėta, kiekvienai energijos rūšiai.

5.1. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas

Šiluminės energijos poreikį technologijai apskaičiuosime remdamiesi 2* lentelėje pateiktomis šiluminė energijos sunaudojimo normomis(Gkal/gaminiui) ir produkcijos gamybos planu(2 lentelė). Skaičiavimą galima atlikti sekančioje lentelėje:

6 lentelė.Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planasGaminiai Gamybos planas, vnt Energijos sunaudojimo norma Gkal/vnt. Energijos kaina, Lt/Gkal Energijos poreikis, Gkal Energijos kaštai, tūkst.LtA 4500 0,05 104,4 225 23.490J 4200 0,06 104,4 252 26.3088K 12700 0,02 104,4 254 26.5176Viso: 731 76.3164

Šiluminės energijos poreikį apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiuojame atskirai administracijai ir gamybiniams cechams, remdamiesi 11* lentelėje parodytais normatyvais. Įmonės gamybinių cechų plotas duotas 6* lentelėje. Administracijos ir kitų įmonės patalpų plotą priimame 30% nuo gamybinio ploto. Įmonės ploto skaičiavimą galima atlikti tokioje lentelėje:

7 lentelė.Įmonės ploto skaičiavimasRodykliai Plotas , m²Gamybinis plotas 1800Administracinis plotas 540Viso: 2340

Šiluminės energijos poreikį ir išlaidas apšildymui ir buitiniams reikalams galime apskaičiuoti sekančioje lentelėje:

8 lentelė.Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiavimasRodikliai 1. Šildymo sezono trukmė, mėn. 62. Šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1 m² apšildyti, Gkal 0.013. Šilumos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus, Gkal 0.154. Šiluminės energijos kaina, Lt/Gkal 104.45. Gamybiniai cechai: 5.1. Gamybinis potas, m² 18005.2. Gamybinis personalas, žm. 3045.3. Šiluminės energijos poreikis per metus, Gkal 5.3.1. Apšildymui 1085.3.2. Buitiniams reikalams 45.65.4. Išlaidos šiluminei energijai, tūkst. Lt. 5.4.1. Apšildymui 11.27525.4.2. Buitiniams reikalams 4.760646. Administracija ir kiti įmonės negamybiniai padaliniai: 6.1. Plotas, m² 5406.2. Personalas, žm. 516.3. Šiluminės energijos poreikis, Gkal 6.3.1. Apšildymui 32.46.3.2. Buitiniams reikalams 7.656.4. Išlaidos šiluminei energijai, tūkst. Lt 6.4.1. Apšildymui 3.382566.4.2. Buitiniams reikalams 0.79866

Pastaba: darbuotojų skaičius bus skaičiuojamas sekančiame(6) skyriuje; todėl energios poreikio planą geriau skaičiuoti sudarius personalo planą.

9 lentelė.Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planasPaskirtis Poreikis, Gkal Išlaidos, tūkst. Lt. Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija VisoTechnologijai 731 0 731 76.3164 0 76.3164Apšildymui 108 32.4 140.4 11.2752 3.38256 14.65776Buičiai 45.6 7.65 53.25 4.76064 0.79866 5.5593Viso: 884.6 40.05 924.65 92.35224 4.18122 96.53346

5.2 Vandens poreikio ir išlaidų planavimas

Įmonėje vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Jo poreikį ir išlaidas skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Skaičiavimui reikalingi duomenys parodyti 11* lentelėje. Skaičiavimą galima atlikti sekančioje lentelėje:

10 lentelė.Vandens poreikio ir išlaidų planasRodykliai Reikšmė1. Vandens sunaudojimo per dieną , m³/žm… 0.052. Darbo dienų skaičius 228.73. Vandens tarifas , Lt/m³ 4.584. Gamybiniai cechai Gamybinis personalas, žm 304Vandens poreikis, m³ 3476.240Išlaidos vandeniui, tūkst. Lt. 15.92115. Administracija ir kiti negamybiniai padaliniai: Personalas , žm 51Vandens poreikis, m³ 583.185Išlaidos vandeniui, tūkst. Lt. 2.6716. Bendras vandens poreikis , m³ 4059.4257. Viso išlaidų vandeniui , tūkst. Lt. 18.5922

5.3 Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas

Elektros energija įmonėje naudojama įrengimų variklių varymui(Wjėgai) ir apšvietimui(Wapšv). Elektros energijos poreikis jėgai priklauso nuo įrengimų variklių aktyvinio galingumo(Pa) ir jų efektyvaus darbo laiko(Tef. įr.), todėl energijos poreikį jėgai šiame darbe skaičiuosime tiktai gamybiniams cechams. Pradiniai duomenys šiems rodikliams apskaičiuoti pateikti 4* lentelėje: (7) čia – efektyvus įrengimų darbo laikas, h; – darbo dienų skaičius; – režiminė pamainos trukmė(5* lentelė) – įrengimų darbo pamainumo koeficientas; – įrengimų panaudojimo koeficientas, kuris įvertina įrengimų planines prastovas, susijusias su jų remonto ir priežiūros darbais ir apskaičiuojamas pagal formulę: (8) čia – įrengimų planinės prastovos %(4*lentelė); (9) čia – elektros energijos poreikis vriklių varymui, kWh. Pa – įregimų variklių suminis aktyvinis galingumas, kW – variklių galingumo panaudojimo koeficientas(0,6-0,8): Elektros energijos poreikį apšvietimui skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai bei kitiems negamybiniams įmonės padaliniams. Jis priklauso nuo apšviečiamo ploto(Q), šviestuvų galingumo normos 1m2 ploto apšvieti(Hapšv):

(10)

Apšvietimo laikas, šviestuvų galingumo norma, elektros energijos tarifas parodytas 11* lentelėje.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1463 žodžiai iš 4841 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?