Etikos kodeksas

TEMA: „N ĮMONĖS ETIKOS KODEKSAS“

Darbo apimtis 20-30 puslapių (atspausdintų spausdintuvu). Namų darbo informacija privalo remtis nuorodomis į konkretaus literatūros šaltinių puslapius. Naudota literatūra pateikiama darbo pabaigoje. Darbą apipavidalinti pagal KTU raštvedybos reikalavimus.

Darbo dalys:
1. Užduotis (pridedama)
2. Turinys
3. Įvadas (jame trumpai aprašomas darbo tikslas ir pateikiama kiekvienos dalies esminė santrauka: Nurodoma, kiek puslapių apima šis darbas, kiek yra iliustracijų, kiek panaudota literatūros šaltinių ir kt.)
4. Etikos kodekso struktūra:
4.1. Įvadinis žodis
4.2. Santykiai su vadovybe
4.3. Darbuotojai
4.4. Dalyvavimas
4.5. Interesų konfliktai
4.6. Politikos ir procedūros
4.7. Veikos įvertinimo formos
4.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų
4.9. Etiketo reikalavimai
4.10. Konfidencialumas
4.11. Informavimas
4.12. Dokumentavimas
4.13. Dovanos, kyšiai
4.14. Santykiai su vartotojais
4.15. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais
4.16. Saugumas
4.17. Santykiai su ko onkurentais
4.18. Santykiai su valdžia
4.19. Santykiai su bendruomene, kaimynais
4.20. Viešieji santykiai
5. Išvados
6. Literatūros sąrašas

Rekomenduojama literatūra:
1. V. Misevičius. Bendravimo etikos ir organizavimo pradmenys. – Kaunas, Smaltija, 2002. – 208 p.
2. D. Rutkauskienė ir kt.Windows aplinka ir raštvedyba.–Kaunas, Technologija. 1996. – 358p.
3. V. Baršauskienė. Studijų darbų parengimo tvarka. – Kaunas, Technologija. 2002
4. Interneto puslapiai ir kiti šaltiniai
5. Vanderbilt A. Viskas apie etiketą. – Vilnius: Melsva, Algarvė, 2000. – 684 p.
6. Vasiljevienė N. Verslo etika ir elgesio kodeksas. – Kaunas: Naujasis lankas, 200. – 470 p.
7. Vyšniauskienė D., Kundrotas V. Verslo etika. – Kaunas: Technologija, 1999. – 261 p.

Paruošė KTU Vadybos katedros dėst. Lina Girdauskienė

tel.300571
Turinys

Įvadas .............................. 4

1. Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas ............................. 5

1.1. Įvadinis žodis .............................. 5

1.2. Santykiai su vadovybe .. ............................. 6

1.3. Darbuotojai .............................. 7

1.4. Dalyvavimas .............................. 8

1.5. Interesų konfliktai .............................. 8

1.6. Politikos ir procedūros .............................. 9

1.7. Veikos įvertinimo formos .............................. 10

1.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų ......................... 10

1.9. Etiketo reikalavimai .............................. 11

1.10. Konfidencialumas .............................. 11

1.11. Informavimas .............................. 11

1.12. Dokumentavimas .............................. 12

1.13. Dovanos, kyšiai .............................. 12

1.14. Santykiai su klientais .............................. 13

1.15. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais ............................. 14

1.16. Saugumas .............................. 14

1.17. Santykiai su konkurentais .............................. 15

1.18. Santykiai su valdžia .............................. 15

1.19. Santykiai su visuomene, ka

aimynais............................. 15

1.20. Viešieji santykiai .............................. 16
Išvados .............................. 18
Literatūros sąrašas .............................. 19

Įvadas

Šiuo metu, kai verslo veiklos sričių yra gana daug, o toje srityje veikia ne viena, o keliolika konkuruojančių įmonių, tampa ypač aktualu verslą tvarkyti etiškais pagrindais. Kadangi, etiškais pagrindais pagrįsta veikla, didina visuomenės pasitikėjimą, padeda palaikyti gerus santykius su vyriausybe, verslo partneriais, vartotojais, visuomene, leidžia išvengti vis didėjančio vyriausybės reguliavimo, užsiimti sąžininga konkurencine veikla, spręsti kokybės problemas, be to, padeda susikurti ir išsaugoti gerą įmonės įvaizdį bei ugdyti įmonės kultūrą – pirmąjį žingsnį link sėkmės ir progresavimo.

Pagrindiniu sprendimu, kaip pagrįsti įmonės veiklą etiškais principais, yra laikomas įmonės etikos kodeksas, kuriame reglamentuojami įmonės darbuotojų santykiai su vadovybe, vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, vyriausybe, visuomene bei konkurentais, apibrėžiamos elgesio taisyklės ir skatinimas jų laikytis.

Šiame darbe pateikiamas įsivaizduojamos įmonės „ „Trustworthy“ etikos kodeksas.

Įmonė „Trustworthy“ turi salonų tinklą, teikiantį rinkai mobiliuosius telefonus ir jų priedus bei turinti savo telefonų tinklą.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso įvadiniame žodyje pateikiamos įmonės vizija ir misija, vertybės, etikos kodekso svarba ir adresatas. Apibrėžiami vadovybės ir darbuotojų santykiai, darbuotojų etikos ir organizacijos įsipareigojimai dirbantiesiems, išsakomas darbuotojų dalyvavimas bei galimybės pasireikšti tobulinant įmonę, atsakomybės ir įsipareigojimų paskirstymas, santykiai su kolegomis bei išorine aplinka, t.y. su vartotojais, kreditoriais, tiekėjais, valdžia, bendruomene, kaimynais, konkurentais, pateikiama interesų konfliktų sąvoka, atvejai bei jų sp

prendimo būdai, elgesio, normos bei jų kontrolės būdai, informacijos konfidencialumas, įmonės požiūris į dovanas ir kyšius jos nariams bei į naudojimąsi užimamomis pareigomis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir apibendrinimai apie sukurtą įmonės etikos kodeksą.

Darbą sudaro 19 puslapių. Jį atliekant buvo panaudota 12 literatūros ir informacijos internete šaltinių bei medžiaga iš „Verslo etika ir bendravimo organizavimas“ paskaitų ir pratybų. Naudotų šaltinių darbo atlikimui sąrašas pateikiamas darbo pabaigoje.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodeksas
1.1. Įvadinis žodis

Įmonė „Trustworthy“ siekia savo veikloje vadovautis etikos principais, kad galėtų tikslingai, atsakingai ir produktyviai įsilieti į Lietuvos rinką ir vystyti ne tik jos, bet ir savo plėtrą, kad sugebėtų tai padaryti, laikantis aukštų etikos, garbės, sąžiningumo ir etiško elgesio standartų bei ugdant visuomenės pasitikėjimą jos teikiamomis paslaugomis. Kiekviena organizacija ar įmonė yra tikslus savo darbuotojų ir savo veiklos atspindys, todėl įmonė „Trustworthy“ kelia griežtus reikalavimus savo darbuotojų etikai, tinkamam elgesiui ir gyvenimo būdui. Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, kad jo asmeninis elgesys gali turėti įtakos ir įmonės patikimumui bei reputacijai, todėl darbe ir ne darbo metu jis privalo elgtis deramai bei laikytis visuotinai pripažintų moralės normų.

Įmonė „Trustworthy“ savo veiklos etiką grindžia šiomis pagrindinėmis vertybėmis ir principais:
· Teisėtumas – mes norime, kad mūsų įmonės veikla būtų pagrįsta ne tik vidaus taisyklėmis, tačiau ir neprieštarautų Lietuvos Respublikoje galiojantiems įs

statymams, Lietuvos Respublikos konstitucijai bei žmogaus asmeninėms teisėms. Norime, kad mūsų veikla būtų teisėta.
· „Patys geriausi“ – mes ieškome ir į darbą priimame tik pačius geriausius, savo veiklos sritį išmanančius ir mokančius dirbti žmones, kuriuos skatiname ir apdovanojame už sąžiningai ir gerai atliktą darbą, tobulėjimą ir greitą mokymąsi.
· Atvirumas ir skaidrumas – siekiame, kad mūsų veikla būtų aiški ir atvira ne tik įmonės vadovams ar jos darbuotojams, tačiau ir prieinama visuomenei.
· Orientacija į klientą – siekiama, kad visa įmonės veikla būtų orientuota ir pasiekiama įmonės klientams. Norime, kad kiekvienas klientas būtų visiškai patenkintas įmonės darbuotojais ir jos teikiamomis paslaugomis.
· Bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba – mūsų įmonę veda noras tobulėti ir mokytis, todėl kiekvienas jos darbuotojas yra linkęs bendradarbiauti ir padėti, dirbti vienoje komandoje ir dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais.
· Profesionalumas ir lyderystė – įmonėje neslopinamas savo veiklos sferos geras išmanymas ir lyderystė. Mes kiekvienas gerai ir profesionaliai atliekame savo darbą, matydami tikslą ir stengiamės panaikinti bet kokias kelyje iškilusias kliūtis.
· Kokybės ir pergalės siekis – mūsų siekimas būti geriausiais yra grindžiamas geru ir kokybiškai atliktu darbu bei noru dar labiau tobulėti ir tobulinti savo produkciją, paslaugas bei jų kokybę. Pakilę vienu sėkmės laipteliu į viršų, mes siekiame pakilti dar ir dar kartą.
· Sąžiningumas ir atsakomybė – mūsų įmonėje visada stengiamasi elgtis sąžiningai ir į darbą žiūrėti at
tsakingai. Mes esame sąžiningi kolektyve ne tik vienas kito atžvilgiu, tačiau ir su klientais. Stengiamės savo veiklą kiekviename žingsnyje grįsti įstatymais, etikos kodeksu bei įmonės „Trustworthy“ vertybėmis ir principais.
· Pagarba ir pasitikėjimas – mes pasitikime savo kolegomis, klientais, tiekėjais ir kitais asmenimis, kurie palaiko su mumis ryšius ir juos gerbiame. Mes elgiamės su jais vadovaudamiesi nuostata: „Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad su tavim būtų elgiamasi“. Pasitikėjimas sukuria malonų ir teigiamą įmonės mikroklimatą, kuriame veikiant, gerėja ne tik darbo atlikimo kokybė, bet ir didėja noras dirbti.

Įmonės „Trustworthy“ etikos kodekso tikslas – nustatyti bendruosius etikos principus, kuriais visoje savo veikloje vadovaujasi telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ ir jo darbuotojai. Kodeksas atitinka etikos principus tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Šis etikos kodeksas yra įvairių įmonės „Trustworthy“ veiklos sričių bei įmonės vidaus politikų, tvarkų ir taisyklių bei kitų vidaus teisės aktų, reglamentuojančių tikslesnį šio etikos kodekso įgyvendinimą, pagrindas.
Kodeksas pagrįstas įmonės „Trustworthy“ misija, vertybėmis, gera praktika ir žinojimu, kad gerą reputaciją sunku įgyti ir labai lengva prarasti. Visuomenė tikisi, kad mūsų telekomunikacijų įmonė, kaip įtakinga ir teigiamai vertinama institucija, visa savo veikla sieks kurti ir įtvirtinti pasitikėjimą bei tobulinti kiekvieną savo sritį.
Įmonės nuomone, nieko nėra tobula, todėl, manome, yra labai neetiška naudotis įstatymų bei šio etikos kodekso spragomis – tai, kas nėra draudžiama – nėra savaime ir leidžiama.
Kodekso turi laikytis kiekvienas ir visi įmonės darbuotojai. Vadovai taip pat negali pažeisti šio etikos kodekso ir neturi toleruoti netinkamą savo kolegų elgesį.
Kiekvienas asmuo, kuris nėra užtikrintas dėl savo veiksmų teisėtumo ir atitikimo įstatymams bei šiam kodeksui, turi kreiptis patarimo į savo tiesioginį vadovą.
1.2. Santykiai su vadovybe

Įmonėje „Trustworthy“ laikytis etikos kodekso įsipareigoja ne tik darbuotojai, bet ir vadovybė. Vadovybė turi:
1.2.1. pasirūpinti įmonėje palankiu darbui mikroklimatu ir sąlygomis;
1.2.2. gerbti kiekvieną įmonės darbuotoją, jo norus ir lūkesčius;
1.2.3. nediskriminuoti ir kitaip nepažeidinėti darbuotojų asmens teisių ir laisvių;
1.2.4. skatinti įmonės darbuotojų įsiliejimą į bendrą (komandinį) darbą;
1.2.5. išklausyti ir atsižvelgti į kiekvieno įmonės darbuotojo protingus pasiūlymus;
1.2.6. sudaryti palankias sąlygas darbuotojų troškimui tobulėti (kelti kvalifikaciją) ir kilti karjeros laiptais;
1.2.7. užtikrinti premijas ir kitokius paskatinimus, už greitai, kokybiškai ir sąžiningai atliktą darbą;
1.2.8. nepateisinti darbuotojų netinkamo elgesio ir šio kodekso nesilaikymo;
1.2.9. taikyti drausmines priemones nusižengusiems darbuotojams;
1.2.10. stengtis savo vadovavimą grįsti demokratiniais ir liberaliais principais.
1.3. Darbuotojai

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo prisiminti, jog bet kokie jo veiksmai yra labai svarbūs ir lemiami įmonės veiklai, jos reputacijai ir geram įvaizdžiui. Todėl kiekvienas įmonės darbuotojas įsipareigoja:
1.3.1. dirbti garbingai ir sąžiningai;
1.3.2. visą savo veiklą orientuoti į klientą;
1.3.3. visada atsižvelgti į kliento norus ir lūkesčius;
1.3.4. siūlyti klientui tik tai, ko jis prašo, o ne tai, kas būtų darbuotojui palankiau;
1.3.5. elgtis etiškai, maloniai ir garbingai, bendraujant su klientais, tiekėjais, kolegomis, vadovais ir visuomene;
1.3.6. iškilus konfliktui, elgtis taip, kaip reglamentuoja šis etikos kodeksas ir kiti teisės aktai;
1.3.7. nesinaudoti užimamomis pareigomis;
1.3.8. tvarkant asmeninius reikalus, naudotis tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir klientai;
1.3.9. dirbti ir palaikyti kitus, geranoriškai jiems padėti ir dalintis savo mintimis bei patirtimi;
1.3.10. dirbti ir skatinti kitus dirbti profesionaliai, etiškai, sąžiningai ir garbingai;
1.3.11. ugdyti savo ir kitų norą tobulėti ir kelti kvalifikaciją;
1.3.12. klientų ir kitų asmenų akivaizdoje nekritikuoti ir nevertinti savo kolegų elgesio, požiūrių, nuomonės, kitų asmeninių savybių, galimybių bei kompetencijos;
1.3.13. nepateisinti savo kolegų netinkamo elgesio ir veiksmų, prieštaraujančių šiam etikos kodeksui ir kitoms vidaus taisyklėms;
1.3.14. perspėti asmeniškai kolegą, pastebėjus etikos kodekso ar kitų įmonės vidaus taisyklių pažeidimus;
1.3.15. matant, kad kolega nekreipia dėmesio į padarytas pastabas, raštu pranešti apie pažeidimą savo tiesioginiam vadovui arba įmonės valdybai;
1.3.16. visus konfliktus ir nesutarimus, iškilusius darbo vietoje spręsti draugiškai, etiškai ir greitai;
1.3.17. nepažeisti kolegų bei klientų orumo bei asmens laisvių.

1.4. Dalyvavimas

Mūsų įmonės vadovybė stengiasi nebūti autoritariniais lyderiais ir nesinaudoti vienvaldystės galia, todėl kiekvieną „Trustworthy“ darbuotoją skatina:
1.4.1. stengtis savarankiškai ir dėmesingai priimti sprendimus, susijusius su kokybiškesniu ir greitesniu darbo atlikimu;
1.4.2. dėl itin svarbių ir reikšmingų sprendimų, susijusių su įmonės veikla, priėmimo pasitarti su tiesioginiu vadovu ar viršininku;
1.4.3. visą laiką būti aktyviam ir stengtis dalyvauti įmonės veikloje ir priimant sprendimus;
1.4.4. visada stengtis priimti etiškus, gerus ir teisingus, neprieštaraujančius daugumos puoselėjamoms vertybėms sprendimus;
1.4.5. stengtis savo nuomonę išreikšti įmonės susirinkimuose;
1.4.6. dalyvauti įvairiuose renginiuose, kurių pobūdis susijęs su darbu;
1.4.7. įmonės atstovavimą renginiuose kitose šalyse, konferencijose, įvairiuose renginiuose (prieš tai, gavus įmonės valdybos leidimą);
1.4.8. dalyvauti, sprendžiant kolegų netinkamą elgesį ar atleidimo iš darbo galimybes;
1.4.9. stengtis dalyvauti konferencijose, seminaruose ir kituose moksliniuose susirinkimuose, kuriuose keliama jų kvalifikacija.
1.5. Interesų konfliktai

Mūsų įmonės paslaugomis naudojasi daug ir įvairaus amžiaus, skirtingo išsilavinimo bei nuomonių žmonių, todėl žinome, jog ne visada pavyksta ramiai išsiaiškinti ir pasiūlyti klientams tai, ko jie iš mūsų reikalauja. Kartais gali iškilti tokių situacijų, kuriose įmonės darbuotojas yra verčiamas arba skatinamas vadovautis nuomone ar interesais, kurie neatitinka įmonės etikos kodekso ar įmonės interesų. Įmonės darbuotojai privalo vengti interesų konfliktų, kurių veikimas arba neveikimas gali pakenkti darbuotojo ar įmonės reputacijai ar padaryti įmonei žalą. Siekiant apsaugoti savo darbuotojus nuo interesų konfliktų, įmonės Etikos komisija apibrėžia šiuos punktus:
1.5.1. tiek įmonė, tiek jos vadovai ir darbuotojai privalo dirbti vienoje komandoje, t.y. jų interesai turi būti bendri ir neišskiriami;
1.5.2. atidžiai atlikti operacijas ir pasirašyti sutartis su tiekėjais, klientais ir asmenimis, kurie pageidauja būti „Trustworthy“ vartotojais;
1.5.3. stengtis nepatekti į trečiųjų asmenų įtaką;
1.5.4. nenukrypti nuo nustatytų darbinės veiklos principų;
1.5.5. nepropaguoti ir atvirai nepalaikyti darbo vietoje interesus ar nuomones, susijusias su politika, politinėmis partijomis ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis, nesusijusias su įmonės veikla;
1.5.6. nesielgti taip, kad įmonėje arba tarp jos klientų kiltų abejonės arba interesų konfliktas;
1.5.7. sprendžiant interesų konfliktą, visada laikytis etiško elgesio ir moralės normų, teikti pirmenybę įmonės ir jos klientų, o ne savo asmeniniams interesams;
1.5.8. įmonės turtas ir kiti ištekliai, pavyzdžiui, darbo laikas, baldai, kompiuteriai, programinė įranga, lėšos ir informacija gali būti naudojami tik siekiant įgyvendinti įmonės verslo tikslus, o ne tvarkant asmeninius reikalus;
1.5.9. aptarnaujant klientus negalima jų diskriminuoti, t.y. darbuotojas neturi atsižvelgti į jo amžių, rasę, lytį ar vertinti kitais aspektais. Darbuotojas turi vadovautis įstata, jog visi klientai lygūs ir visų užsakymai vienodai svarbūs ir juos aptarnauti užsakymų gavimo tvarka;
1.5.10. iškilus interesų konfliktui, darbuotojas privalo elgtis taip, kaip reglamentuoja šis etikos kodeksas, įmonės vidaus taisyklės bei Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai;
1.5.11. jei darbuotojas pateko, arba mano patekęs į interesų konflikto situaciją, jis savo tolimesnius veiksmus ir elgesį privalo suderinti su savo tiesioginiu viršininku, įmonės valdyba arba įmonės Etikos komisija;
1.5.12. kai tik įmanoma, darbuotojas, norintis išvengti interesų konflikto, privalo darbą, kuris gali sąlygoti konfliktą, perduoti bendradarbiams;
1.5.13. jei įmonės „Trustworthy“ darbuotojo interesai visiškai prieštarauja įmonės interesams, įmonės narys turi palikti ne tik darbo vietą įmonėje, bet ir nebedalyvauti įmonės veikloje kaip esamas ar buvęs darbuotojas, tačiau jis gali tapti įmonės klientu.
1.6. Politikos ir procedūros

Telekomunikacijų įmonė „Trustworthy“ yra politiškai neutrali organizacija, kurios darbuotojai privalo atsižvelgti į kitų asmenų laisvę ir gerbti nuomonių skirtumą. Tačiau įmonės darbuotojai turi teisę:
1.6.1. tarpusavyje laisvai reikšti politinius įsitikinimus, jei jos netrukdo tiesioginių pareigų įmonėje atlikimui, neliečia klientų ir nekenkia įmonės politiniam neutralumui;
1.6.2. asmenų, atliekančių vadovų, valdytojų, su klientais dirbančių darbuotojų, vadovybės narių pareigas atviras politinis aktyvumas ir nuomonių reiškimas laikomas nepriimtinu;
1.6.3. darbuotojams draudžiama skleisti politinę, religinę ar kitų rūšių propagandą, platinti agitacinę medžiagą, atlikti klientų apklausas ir nustatyti savo kolegų politinius įsitikinimus, remti politines partijas, organizacijas, judėjimus darbo metu ir naudojantis savo pareigomis įmonėje;
1.6.4. įmonės nario, pažeidusio etikos kodeksą, elgesys svarstomas uždarame įmonės susirinkime, kuriame dalyvauja padalinio darbuotojai, vadovybė, valdyba ir Etikos komisija;
1.6.5. pažeidus įmonės etikos kodeksą, darbuotojui taikomos drausminės priemonės: žodinis ar raštiškas įspėjimas, piniginė nuobauda arba pažeminimas pareigose;
1.6.6. jeigu įmonės nario pažeidimas labai rimtas arba kelis kartus pasikartojantis, įmonės vadovai, valdyba arba Etikos komisija gali siūlyti darbuotoją atleisti iš darbo įmonėje;
1.6.7. gavus pasiūlymą, atleisti iš darbo darbuotoją, grubiai pažeidusį etikos kodeksą ar kitas įmonės vidaus taisykles ir padariusį įmonei materialinę žalą, darbuotojas privalo pats privalo atlyginti padarytą žalą arba žala kompensuojama iš jo atlyginimo ir išeitinės pašalpos.
1.7. Veikos įvertinimo formos
Visa darbuotojų veika įmonėje – tiek neigiama, tiek teigiama – yra įvertinama:
1.7.1. darbuotojų etišką elgesį ir tinkamą veiką reglamentuoja įmonės etikos kodeksas ir vidaus taisyklės;
1.7.2. kiekvieno darbuotojo veiką vertina jo tiesioginis vadovas, pranešdamas apie jį įmonės valdybai arba Etikos komisijai;
1.7.3. darbuotojui dirbant ypač gerai ir produktyviai, jis gali būti apdovanojamas pinigine premija arba aukštinamas pareigose;
1.7.4. veika, turinti ypač didelės teigiamos reikšmės įmonės veiklai arba veika, kuri pažeidžia įmonės etikos kodeksą bei kitus teisės aktus, sprendžiama įmonės susirinkimuose;
1.7.5. etišką darbuotojų elgesį sprendžia ir analizuoja įmonės Etikos komisija ir praneša sprendimą įmonės vadovybei arba valdybai;
1.7.6. darbuotojai, padarę nežymius nusižengimus, gali būti perspėjami įspėjimo forma.
1.8. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų
Mūsų įmonėje ne tik vadovai, tačiau ir įmonės darbuotojai yra suinteresuoti laikytis etiško elgesio standartų, kadangi tai ne tik kelia įmonės prestižą, tačiau ir darbuotojų gerą įvaizdį visuomenėje, tam tikroje žmonių bendruomenėje ir tarp įmonės klientų, be to yra naudinga patiems įmonės darbuotojams. Įmonė įvairiausiais būdais skatina laikytis pažangaus ir etiško elgesio standartų:
1.8.1. apdovanodama darbuotojus apmokamomis atostogomis;
1.8.2. skirdama pinigines premijas;
1.8.3. pakeldama darbuotojus pareigose;
1.8.4. pakeldama darbuotojų atlyginimus;
1.8.5. suteikdama įvairių nuolaidų įmonės paslaugoms;
1.8.6. išsiųsdama į įvairias konferencijas, seminarus ir kitokius renginius, apmokėdama jų išlaidas ir kt.
1.9. Etiketo reikalavimai
Kad įmonėje būtų užtikrintas geras, greitas, malonus ir kokybiškas aptarnavimas, mes priimam į darbą pačius geriausius, savo veiklos sritį išmanančius asmenis. Tačiau net ir patys geriausi turi:
1.9.1. sekti savo kalbą, nevartoti necenzūrinių ir vulgarių žodžių;
1.9.2. mandagiai bendrauti ne tik su klientais, tačiau ir kolegomis bei kitais asmenimis, palaikančiais su įmonę santykius;
1.9.3. būti tolerantiškas savo, savo kolegų, vadovų, klientų ir kitų asmenų atžvilgiu;
1.9.4. gerai išmanyti gimtąją kalbą, jos stilistiką ir gramatiką, nevartoti barbarizmų ir skolinių;
1.9.5. gebėti valdyti savo mintis, kalbą, veiksmus ir neigiamas emocijas;
1.9.6. laiku, greitai ir kokybiškai vykdyti savo pareigas ir paskirtus darbus bei įsipareigojimus įmonei bei jos darbuotojams, vadovybei bei klientams;
1.9.7. kreipti didelį dėmesį į savo aprangą, malonų kūno aromatą, išvaizdą ir stilių.
1.10. Konfidencialumas
1.10.1. konfidencialumo sąlyga yra taikoma visiems įmonės nariams be išimties
1.10.2. visi įmonės darbuotojai privalo griežtai laikyti paslaptyje visą konfidencialią informaciją, kurią jie sužino, vykdydami savo pareigas įmonėje, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymas arba šis kodeksas;
1.10.3. įmonės darbuotojai privalo labai atsakingai naudoti darbinę informaciją, ypač informaciją apie klientus (jų asmens duomenis, gyvenamąją vietą, telefono numerius bei kitus klientų rekvizitus);
1.10.4. informacijos apie klientus, verslo partnerius ir kitus asmenis negalima atskleisti darbuotojams, kurių veiklos sritis įmonėje yra visiškai kitokios krypties, arba šeimos nariams ir artimiesiems;
1.10.5. darbuotojai privalo būti labai atsargūs, naudodami tokią informaciją telefoninio pokalbio metu, siunčiant paprastą ar elektroninę korespondenciją;
1.10.6. įmonės darbuotojas negali platinti įmonės apskaitos ir finansų informacijos daugiau, nei jam leidžiama tai daryti. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai.
1.11. Informavimas
Įmonėje didelis dėmesys skiriamas visuomenės ir klientų informavimui, todėl:
1.11.1. darbuotojas turi teisingai informuoti klientą, jam atvira ir pasiekiama informacija;
1.11.2. vadovai visada turi informuoti savo darbuotojus apie naują informaciją ir pasikeitimus;
1.11.3. įmonė turi savo atstovą spaudai, kuris viešai informuoja visuomenę ir žiniasklaidą apie įmonės pažangą;
1.11.4. įmonės „Trustworthy“ darbuotojai turi skirti konfidencialią informaciją nuo informacijos, kuria galima informuoti klientus, kitus įmonės darbuotojus ar visuomenę.
1.12. Dokumentavimas
1.12.1. visi įmonės nariai privalo saugoti visą gaunamą ir gautą informaciją, kuri užfiksuota bet kokiuose laikmenose;
1.12.2. kiekvienas įmonės narys yra asmeniškai atsakingas už savo darbo srities dokumentavimą ir jos saugojimą;
1.12.3. įmonės narys privalo laikyti ir saugoti apskaitos dokumentus, korespondenciją bei informaciją taip, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai ir kiti teisės aktai, įmonės vidaus taisyklės ir šis Etikos kodeksas;
1.12.4. įmonės narys turi laikyti ir saugoti atskirai kiekvieno kliento duomenis ir juos tvarkyti pagal bendras raštvedybos nuostatas ir įmonės dokumentavimo taisykles;
1.12.5. įmonės narys neturi slėpti informacijos apie gautus skundus, dėl savo neetiško elgesio, veiklą ar neatliktos paslaugos, kuria buvo skundžiamasi.
1.13. Dovanos, kyšiai
Įmonės „Trustworthy“ vadovybė, atsižvelgdama į tai, jog kartais iškyla labai didelių problemų dėl kyšių paėmimo, ar priimtų dovanų, kuriuos visuomenė gali traktuoti kaip kyšį, siekia apsaugoti savo darbuotojus nuo papildomų ir nereikalingų rūpesčių, todėl įmonės vadovai į šį etikos kodeksą įtraukė tokius punktus:
1.13.1. įmonė yra nusiteikusi ne tik apsaugoti savo darbuotoją nuo nereikalingų rūpesčių, bet ir yra visiškai prieš kyšių ėmimą ir jų davimą
1.13.2. įmonė nesuteikia ir nepropaguoja neteisėtų paslaugų ir apmokėjimų;
1.13.3. rodydami pagarbą klientams bei darbo partneriams, darbuotojai turėtų vengti visko, kas gali būti laikoma papirkimu;
1.13.4. bet kurio įmonės nario elgesys, įtarus kyšininkavimu ar kyšio paėmimu, svarstomas įmonės arba Etikos komisijos posėdyje;
1.13.5. turint tikslios informacijos apie įmonės „Trustworthy“ darbuotojų neteisėtą elgesį, susijusį su kyšio paėmimu ar davimu, jis atleidžiamas iš darbo ir netenka galimybių dirbti jokioje „Trustworthy“ dukterinėje įmonėje;
1.13.6. įmonės darbuotojas nebus atleistas, jei dėl atsisakymo vykdyti neteisėtus veiksmus, nesusijusius su įmonės „Trustworthy“ interesais, praras užsakymą arba klientą;
1.13.7. draudžiamas elgesys, kurį klientas ar kiti asmenys, turintys ryšių su įmone, gali palaikyti reikalavimu atsidėkoti arba duoti dovaną;
1.13.8. jokiomis aplinkybėmis įmonės „Trustworthy“ darbuotojai negali iš klientų ir įmonės partnerių priimti kaip dovaną pinigus ar jų pakaitalą, dovanas, kurias priėmus gali atsirasti interesų konfliktas;
1.13.9. įmonė tikisi iš savo darbuotojų atviraus ir nuoširdaus bendravimo, todėl manome, jog apie dovanas reikia pranešti tiesioginiam vadovui arba jas deklaruoti;
1.13.10.darbuotojas turėtų atsisakyti dovanų, kurių vertė viršija paprasto suvenyro vertę.
1.14. Santykiai su klientais

Kiekvienas įmonės „Trustworthy“ darbuotojas privalo suprasti, jog jo elgesys darbo vietoje, bendravimas su kolegomis, tiekėjais ar klientais yra labai svarbus. Labiausiai vertinamas darbuotojo ir klientų bendravimas, iš kurio vertinama ne tik darbuotojo kompetencija ir galimybės atlikti jam pavestą darbą, tačiau ir įmonės įvaizdis bei darbo sąlygos joje. Todėl:
1.14.1. įmonė ir jos darbuotojai visų savo klientų ir partnerių atžvilgiu elgiasi be išankstinės nuostatos ir su vienoda pagarba bei dėmesiu;
1.14.2. darbuotojas neturi diskriminuoti klientų ir privalo aptarnauti juos neatsižvelgdamas į jų kilmę, finansinę padėtį, operacijų pelningumą ar kitokius veiksmus;
1.14.3. įmonės darbuotojas klientui teikia tik teisėtas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikoje galiojantiems įstatymams, paslaugas;
1.14.4. kiekvienas įmonės darbuotojas privalo užtikrinti kliento informacijos konfidencialumą;
1.14.5. darbuotojas niekada neturi stengtis laimėti kliento dėmesį, šmeižiant ar kitokiais veiksmais ar kalbomis žeminant konkurentus;
1.14.6. įmonės darbuotojas visada turi siūlyti klientams tik tai, ko jie prašo ir ko jiems reikia;
1.14.7. darbuotojas privalo užtikrinti klientams etišką, malonų, greitą aptarnavimą, pateikiant išsamią ir reikalingą klientui informaciją;
1.14.8. . teikia klientui išsamią informaciją apie jo teises, galimybes bei su tuo susijusias pareigas;
1.14.9. pasitelkia į pagalbą patyrusius specialistus, jei to reikalauja kliento interesai;
1.14.10. įmonės darbuotojas, bendraudamas su klientais, visada į savo paties darbą ir jo atlikimą privalo pabandyti pažiūrėti kliento akimis, t.y. ar norėtų, kad toks aptarnavimas būtų taikomas jam pačiam – darbuotojui turi būti pačiam malonu tai, ką jis veikia ir kaip aptarnauja klientus;
1.14.11. neigiamą atsakymą būtina pateikti tokia forma, kuri neįžeidžia kliento;
1.14.12. darbuotojo elgesys visada turi būti grindžiamas šiuo Etikos kodeksu ir kitomis įmonės vidaus taisyklėmis.
1.15. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais
Vienas iš svarbiausių įmonės sėkmės principų – gerai organizuotas ir patikimas darbas su kreditoriais ir tiekėjais, padedančiais įmonei plėsti savo veiklą ir ją dar labiau tobulinti. Todėl įmonė „Trustworthy“ turi susikūrusi padalinį, kurio veikla yra specialiai orientuota tik į bendravimą su kreditoriais ir įvairių medžiagų bei kitų paslaugų, reikalingų geram įmonės funkcionavimui, tiekėjais. Kiekvienas šio padalinio darbuotojas privalo:
1.15.1. saugoti akcininkų ir kitų kreditorių investuojamas lėšas;
1.15.2. apsaugoti informaciją ir apskaitos dokumentus nuo informacijos nutekėjimo;
1.15.3. siekti tiek vienai, tiek kitai pusei naudingų santykių;
1.15.4. kurti naujus, dar produktyvesnius projektus, užtikrinančius dar didesnę įmonės sėkmę Lietuvos ir užsienio rinkoje;
1.15.5. tausoti ir saugoti gaunamų iš tiekėjų paslaugų kokybę;
1.15.6. užtikrinti šio kodekso ir kitų įmonės vidaus taisyklių padalinyje;
1.15.7. skatinti šių principų taikymą, bendraujant su kreditoriais ir tiekėjais.
1.16. Saugumas
1.16.1. įmonės „Trustworthy“ vadovai turi užtikrinti savo darbuotojams saugią ir be poveikio žmogaus sveikatai darbo vietą;
1.16.2. įmonė visoje savo veikloje stengiasi nedaryti žalos aplinkai;
1.16.3. įmonė „Trustworthy“ teikia savo klientams tik saugius produktus ir paslaugas;
1.16.4. įmonė visoje savo veikloje vadovaujasi visų tarptautinių aplinkos apsaugos reikalavimų;
1.16.5. jei nustatoma, kad įmonė su savo veikla padarė žalą, įmonės vadovai ir valdyba yra atsakingi už jos atlyginimą.

1.17. Santykiai su konkurentais
Įmonė „Trustworthy“ telekomunikacijų veiklos srityje yra konkuruojanti su kitomis įmonėmis ir organizacijomis įmonė, tačiau mūsų įmonė ir šioje srityje yra nusistačiusi keletą etiško elgesio taisyklių, kurių pravartu laikytis, norint sėkmingai ir gerai dirbti:
1.17.1. įmonė niekada nesistengia laimėti klientų pasitikėjimo ir juos privilioti, šmeiždama ir kitaip įžeidinėdama savo konkurentus;
1.17.2. įmonė ir jos vadovai palaiko ir kitų asmenų teises kurti savo įmonę ir verslą, kuri gali teikti panašias paslaugas, kaip „Trustworthy“ paslaugos;
1.17.3. vienas iš įmonės tikslų – varžytis sąžiningai, pagal etiško elgesio ir moralės nuostatas, konkurencijos įstatymą ir kitus, Lietuvos Respublikoje galiojančius, teisės aktus;
1.17.4. įmonė gerbia savo konkurentus ir elgiasi su jais taip, kaip norėtų, kad būtų elgiamasi jo atžvilgiu;
1.17.5. įmonės vadovai negali marketingo srityje akivaizdžiai lyginti savo įmonės paslaugų ir prekių kainų su kitų įmonių teikiamomis paslaugomis;
1.17.6. nei darbuotojai, nei įmonės vadovai negali užsiimti savireklama, aukštinančia įmonę, kol nėra atlikti tam tikri tyrimai ir nesurinkti rinkos duomenys.
1.18. Santykiai su valdžia
1.18.1. įmonės „Trustworthy“ darbuotojai gali kelti savo kandidatūrą rinkimuose, tačiau apie tai iš anksto pranešęs įmonės ir suderinęs savo veiksmus su įmonės vadovybe;
1.18.2. paprastai įmonė neremia savo darbuotojų, kandidatuojančių į valstybės ar politinės organizacijos postus;
1.18.3. darbuotojas, dalyvaudamas visuomeninėje ar politinėje veikloje, privalo nesiremti įmonės „Trustworthy“ vardu
1.18.4. darbuotojams draudžiama skleisti politinę propagandą;
1.18.5. įmonė nevengia bendrauti su vyriausybe;
1.18.6. įmonės vadovybė, bendraudama su vyriausybe, išdėsto savo pozicijas, sprendžia iškilusias problemas;
1.18.7. įmonė turi teisę reikšti nuomonę klausimais, kurie liečia ne tik jo interesus, tačiau ir yra susijusi su visuomene ir įmonės darbuotojais.
1.19. Santykiai su visuomene, kaimynais
1.19.1. įmonės ryšiams su visuomene būdingas atvirumas, ramumas, tikslumas ir teigiamas požiūris;
1.19.2. įmonė „Trustworthy“ aktyviai dalyvauja srityse, kurios prisideda prie vietinės rinkos ir visuomenės ekonominės aplinkos plėtros;
1.19.3. įmonės darbuotojai turi teisę bendrauti su žiniasklaida pagal savo darbo sritį įmonėje nustatyta tvarka;
1.19.4. darbuotojas visuomenei turi skleisti tik teisingą informaciją;
1.19.5. bendrauti su žiniasklaida įmonės narys gali tik tada, jei jo veikla įmonėje ir kompetencija tam neprieštarauja;
1.19.6. įmonė remia tas veiklos ir bendravimo su visuomene sritis, kurios net nėra susijusios su jos veikla, tačiau jeigu tai, teigiamai veikia jos darbuotojus, kelia jų kvalifikaciją bei gerina visuomenės požiūrį ir saugumą;
1.19.7. įmonės darbuotojas turi su visais asmenimis, palaikančiais santykius su įmone, elgtis dorai, garbingai, sąžiningai ir mandagiai;
1.19.8. bendraudamas su žiniasklaida, kitomis informavimo priemonėmis, dalyvaudamas apklausose ir tyrimuose, įmonės darbuotojas privalo laikytis tokių pat etiškų moralės normų, kaip ir bendraudamas su klientais, kolegomis bei įmonės vadovais;
1.19.9. informacijoje apie tam tikras paslaugas ir įmonės prekes negalima klientams akcentuoti, kad tai yra pelninga ir nepatiriama jokių nuostolių. Kitokiu atveju darbuotojas privalo prisiimti visišką atsakomybę už galintį atsirasti interesų konfliktą;
1.19.10. skelbdamas visuomenei informaciją, darbuotojas neturi kalbėti itin perdėtai ir neturėtų prognozuoti ateities planų;
1.19.11. bandydamas patarti ar prognozuoti, darbuotojas visada turi perspėti, jog šitie faktai nėra praktiškai pagrįsti ir kad tai tik prognozės;
1.19.12. bendraujant su visuomene negalima daryti klaidinančius pareiškimus, kurie, visuomenės akyse, gali visiškai sumenkinti įmonės ir jų darbuotojų įvaizdį;
1.19.13. darbuotojas visada privalo būti tikras dėl savo skelbiamos informacijos teisingumo – jei žinomas nors vienas klaidinantis ar neteisingas faktas, šios informacijos visuomenei skelbti negalima;
1.19.14. kaimynas įmonėje yra laikomas tokiu pat klientu, kaip ir visi kiti asmenys;
1.19.15. bendraujant su kaimynais, galioja lygiai tos pačios etiketo normos ir taisyklės, nurodytos šiame Etikos kodekse.
1.20. Viešieji santykiai
1.20.1. bendraudamas su įmonės klientais, kolegomis, įmonės vadovais, visuomene, tiekėjais, kreditoriais ir kitais asmenimis, įmonės darbuotojas privalo nešti visą moralinę atsakomybę, t.y. bendrauti tik sąmoningai, reguliuojant savo elgesį bei kalbą, kad įmonės klientai jaustųsi gerai ir saugiai;
1.20.2. įmonė ir jos darbuotojai privalo stebėti savo veiklą, kuri neturi pažeisti kitų asmenų saugumo;
1.20.3. įmonės darbuotojai savo veikloje turi vadovautis šiais Etikos kodekso keliamais reikalavimais – sąžiningumu, kompetencija, atvirumu, orientacija į klientą ir kt., – kad asmenys, turintys ryšių su įmone, niekad nesuabejotų jos galimybėmis ir geru įvaizdžiu;

Išvados

Bendravimas įmonėje turi vertybinės reikšmės, nes, bendraudamas, žmogus išreiškia ir realizuoja save kaip asmenybę, veikia visuomeninį gyvenimą, stiprina ryšius tarp žmonių bei savo kolegų. Tačiau bendravimui būtiniausia sąlyga – kad moralės, kultūros ir etiketo normas įmonės darbuotojai ir kiti asmenys ne tik įsisavintų, bet ir laisva valia taikytų savo kasdieninėje veikloje.

Įmonės vadovai gali pasitikėti savo darbuotojais dėl etiško jų elgesio, tačiau tam, kad būtų visiškai užtikrinti, jog darbuotojas ne tik gerai išmano savo veiklos sritį, bet ir maloniai bendrauja su klientais, kurie turi būti visiškai patenkinti ne tik įmonės teikiamomis paslaugomis, bet ir maloniu aptarnavimu, įmonėje turi veikti Etikos kodeksas.

Mūsų telekomunikacijų įmonės „Trustworthy“ etikos kodekse yra įtvirtinti pagrindiniai asmeninės darbuotojo moralės aspektai, profesinės vertybės, teisiniai draudimai ir paskatinimai laikytis šio Etikos kodekso.

Įmonės Etikos kodeksas užkerta kelią neetiškam žmogaus elgesiui, nubrėžia atsakomybės ribas, atlieka moralinio švietimo funkciją, padeda priimti atitinkamus sprendimus, didina visuomenės pasitikėjimą ir didina darbuotojų profesijos bei įmonės įvaizdį bei ugdo organizacijos kultūrą

Mūsų įmonei etikos kodeksas buvo būtinas ir yra labai reikalingas, kadangi įmonė dirba tokioje srityje, kurioje negali būti pateisinamas amoralus ir neetiškas bendravimas bei elgesys, kadangi tokie veiksmai gali turėti didelės įtakos ne tik tolimesnei įmonės „Trustworthy“ veiklai, bet ir dukterinėms jos įmonėms, įmonėms, teikiančioms tokias pat paslaugas ir produktus, be to neetiškas elgesys daro didelę žalą visuomenei ir ateities kartoms.

Literatūros sąrašas
1. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas, 2003. 16-29, 36 p. ISBN 9955-09-444-3.
2. Baršauskienė V. Studijų darbų parengimo tvarka. Kaunas, 2003.
3. Vasiljevienė N. Verslo etika ir etikos kodeksai: filosofinės ištakos, metodologiniai pagrindai ir šiuolaikinės praktikos bruožai. Kaunas, 2000. 472 p.
4. AB Hansabankas darbuotojų etikos kodeksas. Patvirtintas 2003-10-13.
5. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-19]. Prieiga per Internetą:.
6. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos įstatai (projektas). [žiūrėta 2003-11-19]. Prieiga per Internetą:.
7. Auditorių profesinės etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-22]. Prieiga per Internetą: .
8. Kauno Valstybinės Mokesčių Inspekcijos darbuotojų etikos kodeksas. Patvirtintas 2000-09-24.
9. Lietuvos Respublikos Seimo Statutas. [žiūrėta 2003-10-26]. Prieiga per Internetą: .
10. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjungos etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-19]. Prieiga per Internetą: .
11. Tarptautinis etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-10-26]. Prieiga per Internetą: .
12. Advokato etikos kodeksas. [žiūrėta 2003-11-11]. Prieiga per Internetą: .

Leave a Comment