DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS praktikos ataskaita

2005 m.

Turinys
1. Įvadas..............................3
2. Bendra įmonės charakteristika..............................3
3.. Įmonės veiklos rūšys, jos siūlomos paslaugos.......................4
4.. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos....................5
5. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo, skatinimo sistemos.6
6. Įmonės marketingo aplinkos..............................8
7. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas...................9
8. Įmonės marketingo kompleksas..............................10
9. Įmonės veiklos planavimas..............................11-18
10.Įstaigos pagrindinės problemos, pasiūlymai.......................19
11. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai................20
12. Kokybės laidavimo sistema įmonėje............................21
13. Įmonėje naudojami apskaitos dokumentai.........................22
14. Praktikos įvertinimas..............................22
15.Naudota literatūra.............................. 23
16.Priedai..............................23 1. Įvadas
Aš pasirinkau atlikti profesinę praktiką Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centre, kadangi mano įmonėje, kurioje aš dirbu, šiuo metu vyksta kapitalinis viešbučio remontas, tuo pasinaudodama, kad turiu laisvo laiko, o

šios įstaigos veikla susijusi su turizmo ir verslo vadybos studijomis bei leidžia panaudoti teorines žinias ir kartu daugiau pažinti Druskininkų miestą, o dirbant viešbutyje yra labai aktualu, nes dauguma klientų, atvykę pailsėti nori ir daugiau sužinoti apie Druskininkų miestą.

Šios praktikos tikslas:susipažinti su įmonės atliekamomis funkcijomis,gebėti prisiderinti prie darbo komandoje, gebėti savarankiškai rinkti ir apdoroti informaciją apie įmonės veiklą. Šiame darbe išdėsčiau surinktus duomenis apie įmonę šiais klausimais:
aprašiau apie įmonę, jos valdymą, marketingą ir apskaitą.

2 .Bendra įmonės charakteristika

Pavadinimas: Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir

r
r verslo informacijos centras
Adresas: Gardino g. 3/Čiurlionio g. 65
Tel. nr.: +370-313-60800, 51777
Faksas: +370-313-52984, 51777
El. paštas: information@druskininkai.lt
Internetas: www.druskininkai.lt, www.druskonis.lt/info
Druskininkų Turizmo informacijos biuras buvo įsteigtas 1995 m. rugpjūčio 9d. Tai buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje įsteigtų informacijos centrų. Ir veikė kaip savivaldybės įmonė. Vėliau turizmo in
n
nformacijos biuras (TIB) reorganizuotas į biudžetinę įstaigą. TIB buvo iš savivaldybės biudžeto visiškai išlaikoma įstaiga. Įstaigos pagrindiniai tikslai išliko tokie patys kaip ir savivaldybės įmonėje: kaupti ir platinti turizmo informaciją, vykdyti reklamos marketingą, planuoti turizmo rinkos strategiją, formuoti Druskininkų kaip unikalaus kurorto įvaizdį. Įstaigos veiklos pobūdis: informacijos ir turizmo paslaugų teikimas, turizmo rinkos analizė ir planavimas, turizmo maršrutų ir projektų rengimas.
2003m. vasario 25d. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 868 biudžetinė įstaiga Druskininkų turizmo informacijos biuras 2003m. balandžio 1 d. reorganizuotas į viešąją įstaigą Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centrą (toliau TVIC).

3.Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos

Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro pagrindinis uždavinys – informacijos apie Druskininkus ir jų lankytinus objektus bei verslo informacijos rinkimas, kaupimas ir teikimas.
TVIC veikla ir siūlomos paslaugos:
 Seminarų, konferencijų ir mo

o
okymų organizavimas
 Konsultavimas verslo, finansų ir turizmo klausimais
 Finansinių galimybių paieškos vykdymas
 Informacijos teikimas apie apgyvendinimo galimybes bei kitas turizmo paslaugas
 Apgyvendinimo paslaugų teikimas
 Konferencijų salės ir įrangos nuoma
 Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla
 Informacinių-reklaminių leidinių ir knygų leidyba
 Prekyba suvenyrais, leidiniais ir raštinės reikmenimis
 Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla
 Turizmo rinkos analizė ir planavimas
 Inžinerinė-technologinė veikla
 Teisinė veikla
 Sekretoriavimo ir vertimo veikla
 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla

4. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos

TVIC padalinys-filialas:

Adresas: Čiurlionio g. 65

Tel./faksas: +370-313-51777

El. paštas: dtvic@takas.lt

TVIC padalinys-filialas buvo įsteigtas 2001 m. pagrindinėje miesto gatvėje nedidelėje patalpoje. Labai svarbi fi

i
ilialo lokacijos vieta, dėka to, kad jis randasi centrinėje gatvėje, ženkliai padidėjo apsilankiusiųjų skaičius Centre. Filiale dirba du vadybininkai informacijai. Pagrindinė filialo atliekama funkcija yra miesto svečių aptarnavimas ir prekyba suvenyrais bei literatūra.

5.Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Darbuotojų apmokėjimo bei skatinimo sistemos.

Įmonėje dirba aštuoni darbuotojai: direktorius, vyr. finansininkas, vyr. vadybininkas, vadybininkas rinkodarai, vadybininkas rezervacijai, vadybininka.s verslui ir 2 vadybininkai turizmo informacijai.
Direktorius: koordinuoja visos įmonės darbą, atstovauja įmonę, priima įmonei svarbius sprendimus, neša atsakomybę už įmonės veiklą.
Direktoriaus teisės ir pareigos:

1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, steigėjo rekomendacijas, didinti ar mažinti paslaugų asortimentą.

2. Nustatyti paslaugų, prekių kainas ir tarifus.

3. Tvirtinti įstaigos vidaus struktūrą.

4. Sudaryti su darbuotojais darbo sutartis bei jas nutraukti įstatymų nustatyta tvarka.

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatyti įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas, neviršijant steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo, ir įstaigos darbuotojų tarnybinių atlyginimų personalinius priedus iš įstaigos uždirbtų nebiudžetinių lėšų pagal steigėjo patvirtintą nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatą.

6. Tvirtinti įstaigos vidaus taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus ir instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.

7. Kreiptis į steigėją dėl neefektyviai dirbančios įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo.

8. Atsakyti už įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą.

9. Pagal savo kompetenciją leisti įstatymus, kitus tvarkomuosius dokumentus.

10. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus.

11. Atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;

12. Turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
Vyr. finansininkas (buhalteris): tvarko buhalterinę ūkinę – finansinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos patvirtintais dokumentais, steigėjo sprendimais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. Vyriausiojo finansininko funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
Vyr. vadybininkas: vadovauja įmonei direktoriui išvykus, koordinuoja kitų vadybininkų darbą, atsako už pateiktą ir surinktą informaciją, rūpinasi įmonės įvaizdžiu, atsako už reklamą.
Vadybininkas rezervacijai: tvarko užsakymus, teikia informaciją, ruošia turizmo paketus bei atnaujina informaciją internete, taip pat dirba su privačiu sektoriumi.
Vadybininkas rinkodarai: rengia ir leidžia informacinius-reklaminius leidinius, rūpinasi reklama spaudoje bei televizijoje, organizuoja komferencijas, seminarus.
Vadybininkas verslui: teikia verslo informaciją ir paslaugas pradedantiesiems verslininkams, rengia įvairius verslo projektus, organizuoja verslininkų verslo valdymo kvalifikacijos kėlimo kursus.
Vadybininkas informacijai: renka, apdoroja, sistemina ir skleidžia informaciją, atsako už prekybą ir jos organizavimą, aptarnauja interesantus, taip pat dirba su privačiu sektoriumi. Darbuotojų darbo apmokėjimo bei skatinimo sistemos: TVIC darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nutarimu dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos nutarimu (1993 m. liepos 8d. Nr. 511 Vilnius) ir jo priedais. Nustatyta tarifinė alga ir taikomi koeficientai sudaro darbuotojo mėnesinį darbo užmokestį. Konkrečius įstaigos darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais) bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas nustato įstaigos direktorius. Vadovo tarnybinį atlyginimą (koeficientu), personalinius priedus prie tarnybinių atlyginimų bei skatinimo sąlygas nustato aukštesnė organizacija. Personalinių priedų, kurie nustatomi nurodant konkretų terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos, dydis neturi viršyti tarnybinio atlyginimo dydžio. Personalinis priedas mažinamas arba panaikinamas, jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai..6. Įmonės marketingo aplinkos
Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ar netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams. Marketingo aplinka yra skirstoma į mikroaplinką ir makroaplinką.
TVIC mikroaplinka. TVIC mikroaplinką sudaro pirkėjai, pardavimo tarpininkai bei konkurentai. Centro pirkėjai yra klientai, apsilankantys pačiame centre ir įsigyjantys čia pardavinėjamų suvenyrų, leidinių, atvirukų ir kt. Pardavimo tarpininkai yra bendradarbiaujančios agentūros ar kelionių organizatoriai ir padedančios klientams, pvz. rezervuoti vietas kokioje nors sanatorijoje Druskininkuose. Tokios agentūros yra: FreeWind Travel (JAV), Cinderella Travel (JAV), Blagovest (Latvija), Za Rulem (Rusija) bei kt. Kalbant apie konkurentus, pagrindiniai jų yra “Relaturas”, “Ligaturas” ir kt.
TVIC makroaplinka.
Ekonominė aplinka. Kalbėdami apie TVIC supančią ekonominę aplinką, turėtume kalbėti apie Druskininkus. Šiuo metu ekonominė situacija mieste ypač gerėja: statomi nauji viešbučiai, kavinės, pramogų centrai bei kiti objektai, pritraukiantys vis daugiau turistų ne tik į miestą, bet ir į TVIC.
Socialinė-kultūrinė aplinka. Mūsų kultūra gali būti šiek tiek keista užsieniečiams, taip pat kaip ir mums jų, kadangi kiekviena šalis turi savitus kultūros bruožus. Manau, jeigu būtume “šiltesni” ir daugiau šypsotumėmės, sulauktume daugiau dėmesio iš užsienio valstybių.
Politinė-teisinė aplinka.Šią įmonės aplinką įtakoja įvairūs teisės aktai, kurie šiuo metu yra palankūs įmonės vidaus veiklai ir neigiamos įtakos nedaro. Įstojus į Europos sajungą ir panaikinus vizas padaugėjo turistų iš užsienio šalių, o tai yra labai pelninga Centrui.
Mokslinė-technologinė aplinka. Didelė techninės pažangos sparta yra ypač naudinga kiekvienai pelningai dirbančiai įmonei, taip pat ir TVIC. Centre esantys kompiuteriai, telefonai bei kita įranga ypač pravarti šios įmonės veikloje dėl pastovaus bendravimo su turistais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
Gamtinė aplinka. Ši aplinka greičiausiai yra pagrindinis faktorius, kurio dėka ir gyvuoja Centras. Akivaizdu, jog nesant tokiems gamtiniams ištekliams kaip mineralinio vandens srovės bei gydomasis purvas, kurortas nesulauktų tokio populiarumo kaip dabar, o to pasekoje nebūtų reikmės steigti tokios įstaigos kaip turizmo ir verslo informacijos centras.7. Rinkos segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas
TVIC rinka segmentuojama į vietinę ir užsienio. Viena iš TVIC atliekamų funkcijų yra turizmo rinkos tyrimas. Kasmet daromos apklausos, anketavimai bei renkami statistiniai duomenys. Tiriant šiuos duomenis paaiškėja pagrindinis vartotojas, į kurį stengiamasi orientuotis. Šiuo metu pagrindinės paslaugų teikimo bei prekių platinimo rinkos yra : Lietuva, Lenkija, Izraelis, Vokietija. Į šių šalių rinkas orientuojamasi daugiausiai. Leidžiami informaciniai leidiniai apie Druskininkus šių šalių kalbomis, dalyvaujama šių šalių turizmo mugėse. Stengiamasi, kad šias šalis pasiektų kuo daugiau informacijos apie Druskininkų kurortą ir jo gydomąsias savybes.
2004 metais į Druskininkus atvyko 71441 turistas. Lyginant su 2003 metais – 18176 turistais daugiau. Iš Lietuvos turistų skaičius žymiai padidėjo 2004 metais lyginant su 2003 metais – 14444 turistais. Iš užsienio tuo pačiu laikotarpiu padidėjo – 3732 turistu.

Vietinis turizmas. Per vienerius metus padidėjo atvykstančiųjų į Druskininkus Lietuvos piliečių skaičius, t. y. šiek tiek daugiau nei perpus (51 %). Tokį pagausėjimą lėmė ypač išpopuliarėję savaitgalių pasiūlymai kurorte esančiuose viešbučiuse ir sanatorijose.

Turizmo rinkos. Pagrindinės Druskininkų kurorto rinkos yra vietiniai turistai iš Lietuvos – 42524 (59.5 %), Lenkijos – 10001 (14 %), NVS šalių – 7549 (10.5 %), Izraelio – 4804 (7 %), kitų valstybių – 6563 (9 %).

Pastaruoju metu ženkliai padidėjo turistų skaičius iš Latvijos, JAV, Vakarų Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Olandijos, Estijos.8. Įmonės marketingo kompleksas
Įmonės teikiamos paslaugos:
1. Rezervacija (numerių viešbučiuose, sanatorijų kelialapių pardavimas, poilsio bei nakvynės namų rezervavimas).
2. Gidų bei kelionių vadovų (organizatorių) paslaugos (paslaugų užsakymas, ekskursijų organizavimas ir užsakymas).
3. Informacijos rinkimas, apdorojimas, sisteminimas bei pateikimas suinteresuotiems asmenims (statistinių duomenų rinkimas).
4. Reklama (reklaminių bukletų ir maketų sudarymas, spausdinimas ir platinimas ).
5. Informacinių leidinių leidimas bei platinimas.
6. Seminarų bei konferencijų organizavimas bei rengimas.
7. Konferencijų įrangos bei transporto nuoma.
8. Prekyba suvenyrais bei kitokia turizmo atributika bei informaciniais leidiniais.
9. Lietuvos bei užsienio žiniasklaidos atstovų priėmimas.
10. Spausdinimo, kopijavimo ir spausdinimo bei skanavimo paslaugos.
11. Kambarių, butų ir namų privačiame sektoriuje rezervavimas.
12. Tarpininkavimo paslaugos.

Kainų nustatymo metodai ir strategijos. Kaina nustatoma prie prekės savikainos pridėjus personalo išlaikymo kaštus (darbuotojų atlyginimas, elektros, ryšių išlaidos, įrengimų amortizacijos sąnaudos), sulyginus su rinkos kaina. Kainą tvirtina Druskininkų savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 16 punktu.
Paskirstymas. Paslaugos teikiamos tiesiogiai arba tarpininkaujant užsienio turizmo bei kelionių agentūroms. Tiesioginis paskirstymas vyksta įstaigai bendraujant su klientu, įmonei atstovaujant Druskininkų miesto turistinius objektus ar privačius asmenis. Kalbant apie informacinių leidinių paskirstymą, jie nemokamai platinami užsienio šalių informaciniuose centruose, Lietuvos ambasadose užsienyje. Nemokamas informacinių leidinių, informacijos laikmenų platinimas taipogi vyksta užsienio šalių organizuojamose turistinėse mugėse bei konferencijose. Informacinių leidinių pardavimas organizuojamas TVIC filiale esančioje parduotuvėje, Lietuvos spaudos kioskuose ir kitose turinčiose leidimą prekiauti ir platinti spausdintinę reklaminę-informacinę medžiagą bei informacinėmis laikmenomis.
Rėmimas : reklama, asmeninis pardavimas, pardavimų skatinimas, ryšiai su visuomene:
Įstaigos platinama spausdintinė reklama skirstoma į du tipus: mokama ir nemokama. Nemokamą reklamą, pavyzdžiui leidžiant leidinį, yra tik elementariausios informacijos pateikimas, tokios kaip adresas, kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresai ir pan. Prie nemokamos reklamos priskiriamas ir Druskininkų TVIC interneto svetainė, finansuojama iš Ūkio Ministerijos gaunamų lėšų. Mokamą reklamą sudaro objekto nuotraukos, teikiamų paslaugų sąrašas, lokacijos vietos detalus nurodymas, arba reklaminio ploto suteikimas įdedant savo paruoštą reklaminį maketą. Vaizdinė reklaminė medžiaga pateikiama užsienio ir Lietuvos informaciniams centrams, Lietuvos ambasadoms užsienyje ir Lietuvos bei užsienio televizijoms CD-ROM arba vaizdajuosčių pavidalu. Vaizdinė reklama daroma tik Druskininkų kurorto naudai, privatiems asmenims ar organizacijoms ši paslauga neteikiama. Asmeninis pardavimas vyksta tik TVIC filiale esančioje parduotuvėje, apsilankęs parduotuvėje klientas gali kaip nusipirkti joje parduodamas prekes, taip ir pasirinkti nemokamai platinamos literatūros apie Druskininkus. Didmeninės prekybos atvejais, įmonėms-klientams taikomos nuolaidos priklausančios nuo perkamų prekių skaičiaus.
Ryšiai su visuomene: apie savo darbą Druskininkų TVIC reguliariai praneša miesto gyventojams apie savo vykdomą darbą, pasiektus rezultatus bei tolimesnę planuojamą veiklą. Pristato statistinius duomenis bei pasiūlymus.

9. Įmonės veiklos planavimas
Įmonės veikla
2004 m. VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras vykdė ilgalaikę „Kurorto įvaizdžio formavimo, sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo programą 2003-2005 metams“, kurios pagrindiniai tikslai yra šie:
 skatinti Druskininkų kurorto ir jo apylinkių turizmo verslo plėtrą ir efektyviai išnaudoti jų turistinį potencialą (gamtos, gydymo, rekre.acinius bei žmogiškuosius išteklius),
 kurti teigiamą Druskininkų, kaip patrauklaus kurorto vietinį ir tarptautinį įvaizdį,
 vykdyti aktyvią kurortinio turizmo rinkodarą skatinančią vietinio bei atvykstamojo turizmo plėtrą,
 dalyvauti tarptautinėse turizmo misijose, mugėse, parodose bei konferencijose.
Siekiant įgyvendinti šią programą Centras rinko, kaupė, sistemino ir platino nemokamą turizmo informaciją apie kurorto teikiamas turizmo paslaugas. Taip pat informacija buvo skleidžiama pasitelkiant šias rinkodarines priemones: informacinius leidinius (katalogus, lankstinukus bei kartografinius leidinius), straipsnius spaudoje, internetą, reklamines akcijas, turizmo parodas, misijas bei muges, organizuojant žurnalistų turus ir kt. Per 2004 metus buvo suteiktos šios paslaugos:
– žodžiu turizmo informacija suteikta 30 404 turizmo ir verslo informacijos centro lankytojų iš jų 53 proc. lankytojų iš Lietuvos bei 47 proc. svečių iš užsienio;
– telefonu – 7 110 asmenų;
– faksu atsakyta į 474 užklausimų;
– elektroniniu paštu atsakyta į 5902 užklausimus;
– paštu atsakyta į 73 užklausimus;
– teikiant nemokamos apgyvendinimo rezervacijos paslaugą buvo padaryti 432 užsakymai.
Kasmet renkama kurorto lankytojų statistika, bei Centro lankytojų ir užklausimų statistika. Statistiniai duomenys reguliariai teikiami Valstybiniam turizmo departamentui.
2004 m. buvo apklausti 483 respondentai – Druskininkų miesto svečiai, taip pat 40 respondentų – nakvynės paslaugos teikėjų. Apklausų rezultatai susisteminti, svečių pasiūlymai panaudojami vertinant teikiamų paslaugų kokybę.
Reguliariai atnaujinama informacija interneto svetainėje www.druskininkai.lt. Pristatomos naujovės. Informacija pateikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
Centras dalyvauja Nacionalinės turizmo informacijos sistemos kūrimo ir rinkodaros veikloje.
2004 m. Centras bendradarbiavo su: Lietuvos turizmo informacijos centrais, valstybinėmis turizmo valdymo institucijomis, Lietuvos turizmo informacijos centrais, Lietuvos ir užsienio kelionių agentūromis ir organizatoriais, Druskininkų savivaldybe bei turizmo paslaugų teikėjais, ir kitomis organizacijomis bei įstaigomis.

Birželio 30-ąją 2005 m. šalia Druskininkų turizmo informacijos centro iškilmingai atidarytas buvo 200 vietų kempingas. Atidarymo ceremonijos metu LR valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus A. Lukoševičiaus įteikė TVIC-o direktoriui R. Palioniui dokumentus, liudijančius, jog Druskininkų kempingui suteiktos 4 žvaigždutės, kurios čia pat simboliškai buvo apdovanotos. Jas R. Palionis perdavė savo įmonės darbuotojams. Taip pat buvo atidengta iškaba su Druskininkų kempingo pavadinimu.Atidarymo juostelę perkirpo meras R. Malinauskas, A. Lukoševicius ir kt.

Surengti informaciniai turai bei kita kurorto populiarinimui skirta veikla:

– 2004 m. vasario 5 – 6 d.d. Centras ir LR ambasada Latvijoje organizavo Latvijos žurnalistų turą tema: „Druskininkai – Baltijos regiono sanatorijų centras“, kurio metu kurortą aplankė 9 Latvijos žurnalistai. Kurorto apgyvendinimo bei sveikatinimo įstaigos pristatė svečiams siūlomas paslaugas, bei laisvalaikio praleidimo galimybes. Prieš parodą „Balttour’04“ Latvijos žurnaluose ir laikraščiuose buvo išspausdinti išsamūs straipsniai apie Druskininkus. „Balttour’04“ parodos metu kurorto stendas buvo ypatingai lankomas Latvijos gyventojų. Parodos metu buvo iškeltas klausimas dėl galimybės Rygoje atidaryti Druskininkų kurorto turizmo informacijos centrą.

– 2004 m. kovo 15 – 16 d.d. Centro atstovas kartu su Druskininkų kurorto turizmo verslo atstovais lankėsi didžiausioje Vokietijos turizmo parodoje „ITB‘04“ Berlyne.

– 2004 m. kovo 27 – 31 d.d. Centras dalyvavo Euroregiono „Nemunas“ įgyvendinamo PHARE projekto „Besivystantis regionas besiplečiančios Europos centre“ organizuojamoje turizmo srities specialistų išvykoje į Švediją bei Daniją.

– 2004 m. balandžio 14 d. įvyko Centro direktoriaus vizita.s LR ambasadoje Latvijoje. Vizito metu buvo svarstomas Druskininkų turizmo informacijos centro įkūrimo Rygoje galimybių klausimas.

– 2004 m. gegužės 6-7 d.d. Centro atstovas drauge su Druskininkų savivaldybės atstovais dalyvavo susigiminiavusių miestų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo renginiuose Bialystoke (Lenkija).

– 2004 m. liepos 1 d. Centro direktorius dalyvavo Lietuvos turizmo informacijos centro Varšuvoje (Lenkija) atidarymo renginiuose.

– 2004 m. rugsėjo 6 d. Centras dalyvavo organizuojant konkurso „MISS TOURISM 2004“ dalyvių priėmimą bei miesto pristatymą;

– 2004 m. rugsėjo 23 d. suteikta informacinė medžiaga apie kurortą leidiniui „Vilnius Monthly“;

– 2004 m. rugsėjo 24 d. suteikta informacinė medžiaga leidiniui „The Newspaper Marketing Agency“;

– 2004 m. rugsėjo 27 d. suteikta informacinė medžiaga straipsniui leidinyje „Moters savaitgalis“;

– 2004 m. rugsėjo 20-27 d.d. Turizmo savaitės Druskininkuose organizavimas;

– 2004 m. spalio 6 d. Estijos prezidento vizitas; Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 8 d. Latvijos švietimo skyriaus darbuotojų vizitas; Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 16 d. Latvijos turizmo agentūros „TAS“ vizitas. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 26 d. Baltarusijos turizmo agentūrų infoturas; Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 26 d. svečiai iš Kroatijos; Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 29 d. Baltarusių draugijos narių vizitas; Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 29 d. Lenkijos maršalkų vizitas. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. spalio 27 d. – lapkričio 5 d. surengtas konkursas „Geriausia rudens sezono programa“; atrinkti ir apdovanoti nugalėtojai;

– 2004 m. lapkričio 12 d. Lenkijos turizmo agentūros „ELA-TRAVEL“ atstovų vizitas. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. lapkričio 19 d. susitikimas su Augustovo TIC (Lenkija) darbuotojais. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. gruodžio 8 d. susitikimas su Jurmalos (Latvija) savivaldybės ir kitų įstaigų bei įmonių atstovų delegacija. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. gruodžio 11 d. Baltarusijos spaudos bei TV žurnalistų delegacijos priėmimas. Druskininkų kurorto galimybių pristatymas;

– 2004 m. gruodžio 15 d. surengtas Druskininkų kurorto pristatymas Lenkijos žurnalistams bei turizmo atstovams Varšuvoje.

2004 m. gegužės 4 d. Centras organizavo seminarą Druskininkų kurorto gidams. Seminaro metų buvo svarstoma galimybė įsteigti Druskininkų gidų gildiją, taip pat bendradarbiavimo su Lietuvos gidų asociacija klausimas.

Per 2004 m. įsisavinta 494 0000 Lt savivaldybės lėšų.

2004 m. išleisti informaciniai bei kartografiniai leidiniai:
1. Kartoschema „Druskininkai. Miestas ir apylinkės“ – 5000 vnt., 3 kalbos (lietuvių, rusų, anglų);
2. Leidinys „Atraskite Druskininkus“- 18 000 vnt., 4 kalbos (lietuvių, rusų, lenkų, anglų);
3. Lankstinukas „Druskininkų dviračių takai“ – lietuvių kalba;
4. Lankstinukas „Druskininkai“ – 60 000 vnt., 5 kalbos (lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių)

Reklaminės akcijos:

Druskininkų kurorto reklama Vilniaus mieste ant penkių maršrutinių autobusiukų. Reklamos trukmė 2004 m. rugsėjo 1 d. – 2005 m. rugsėjo 1 d.

Dalyvavimas parodose:
1. 2004 m. sausio 23 – 25 d. dalyvavo jubiliejinėje parodoje – mugėje „Troyes‘04“, kuri vyko Šampanės regione Troyes mieste Prancūzijoje;
2. 2004 m. vasario 13 – 15 d. tarptautinė turizmo paroda „Balttour‘04“, Ryga (Latvija);
3. 2004 m. kovo 4 – 6 d. didžiausia jubiliejinė Lietuvos turizmo, laisvalaikio ir sporto paroda „Vivatur‘04“, Vilnius;
4. 2.004 m. kovo 24 – 27 d. didžiausioje Rusijos turizmo ir laisvalaikio parodoje „MITT‘04“, Maskva (Rusija);
5. 2004 m. birželio 10-12 d. paroda „Alytus 04“, Alytus;
6. 2004 m. rugsėjo 23–25 d. Tarptautinė turizmo paroda „Tour+Travel‘04“ Varšuva (Lenkija);
7. 2004 m. spalio 7-9 d. paroda „Miestas.Investicijos“, Vilnius;
8. 2004 m. spalio 10 d. paroda “Dzūkų dienos”, Alytus;
9. 2004 m. spalio 20–23 d. tarptautinė turizmo paroda „Tour Salon 2004“, Poznanė (Lenkija);
10. 2004 m. lapkričio 11-13 d.d. VI daugiašakė paroda – mugė „Euroregionas Nemunas – 2004“, Gardinas (Baltarusija);
11. 2004 m. lapkričio 25-27 d. tarptautinė turizmo paroda „Tourbusiness’03“ Minskas (Baltarusija);
12. 2004 m. lapkričio 26-28 d. paroda “Šventė”, Vilnius.

Pav. 2. 2000-2004 m. turistų srautų dinamika

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras 2004 metais vykdė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 24 d įsakymu Nr. 4-74 patvirtintą „Paslaugų verslui programą“.
Vykdant „Paslaugų verslui programą“ Druskininkų TVIC teiktos šios paslaugos verslo klientams: atsakymai į informacinius paklausimus, konsultavimas, mokymai bei informacijos sklaidos renginiai.
2004 m. iš viso atsakyta į 750 informacinių paklausimų telefonu, el. paštu ar klientams apsilankius centre.
Suteikta 100 val. konsultacijų 127 asmenims.

Surengta 12 mokymų.
Eilės Nr. Mokymo kurso pavadinimas Mokymo trukmė (val.) Dalyvių skaičius
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. PHARE 2002 ESS – žmogiškieji ištekliai:
Projekto rengimas ir finansinio plano sudarymas, projekto pavyzdžių pristatymas.

Pasiruošimas Europos sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos įsisavinimui.

Projektų rengimas Europos socialiniam fondui.

Gyventojų pajamų deklaravimo už 2003 m. tvarka.

PVM mokesčio metinė deklaracija. Pelno mokesčio metinė deklaracija.

Muitinės procedūrų pasikeitimai, Lietuvai įstojus į ES.

Mokymai Druskininkų gidams „Druskininkai – dabartis ir perspektyvos“.

Elektroninis deklaravimas.

Vienkartinis gyventojų turto deklaravimas. Deklaracijų teikimas elektroniniu būdu.

Verslo apskaitos standartai.

Rinkodara.

Informacinės technologijos ir jų panaudojimas. 8

6

21

Iš viso 94 261

Per 2004 m. įsisavinta 85 000 Lt Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skirtų lėšų.

2005 m. VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro pateiktoje paraiškoje Ūkio ministerijos finansavimui gauti vykdant paslaugų verslui programą planuojamos šios veiklų apimtys:
 Atsakyti į daugiau kaip 600 paklausimų;
 Surengti 13 verslo informacijos sklaidos renginių, planuojama informuoti 200 klientų;
 Suteikti 300 konsultacijų verslininkams ir gyventojams;
 Surengti 20 mokymų..

Siekiant skatinanti regiono verslumą, sumažinti bedarbystę, pakelti esamos darbo jėgos kvalifikaciją bei padidinti konkurencingumą centras 2004m. buvo pateikęs 4 paraiškas į PHARE ir ES struktūrinius fondus dėl finansavimo, iš kurių 3 buvo gautas sutikimas finansuoti:
Nuo 2004 m. pradžios Centre buvo rengiami įvairūs seminarai, konferencijos bei mokymai:
1. 2004 m. sausio 30 d. seminaras tema „PHARE 2002 Ekonominės ir Socialinės sanglaudos programa“.
2. 2004 m. vasario 4 d. seminaras tema „Kurortai Lietuvos turizmo marketingo strategijoje“.
3. 2004 m. vasario 12 d. seminaras tema „Pasiruošimas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos įsisavinimui“.
4. 2004 m. kovo 1 d. įvyko Lietuvos telekomo naujų paslaugų pristatymas.
5. 2004 m. kovo 16–17 d.d. seminaras tema „Projektų rengimas Europos socialiniam fondui“.
6. 2004 m. kovo 31 d. seminaras tema „Muitinės procedūrų pasikeitimai Lietuvai įstojus į ES “.
7. 2004 m. balandžio 6 d. seminaras „Gyventojų turto deklaravimo už 2003 m. tvarka“.
8. 2004 m. balandžio 20 d. semina.ras „PVM naujovės nuo 2004–05-01“.
9. 2004 m. balandžio 22–20 d. vyko Kauno kolegijos organizuojama konferencija „Žmogiškieji ištekliai ir turizmo verslo efektyvumas“.
10. 2004 m. balandžio 26 d. seminaras „ES struktūriniai fondai verslui ir NVO“. Organizatoriai Alytaus Europos informacijos centras.
11.10.Įstaigos pagrindinės problemos, pasiūlymai
Remiantis statistinių duomenų analizę, galima teigti, kad intensyvios rinkodaros dėka svečių iš Lietuvos skaičius yra smarkiai išaugęs ir turi tendencija dar augti. 2000-2004 m. užsienio rinka taip pat plečiasi, didelę užsienio svečių dalį sudaro turistai iš Europos šalių. Tačiau pastebimas kai kurių užsienio šalių (Lenkijos, Izraelio) dalies sumažėjimas, pagrindinės priežastys – valiutų kursų pasikeitimas ir kurorto siūlomų paslaugų pabrangimas gerėjant paslaugų kokybės lygiui.
Siekiant pritraukti didesnę užsienio rinkos dalį, siūlome daugiau dėmesio skirti investicijoms į reklamą turtingesnėse Europos sąjungos šalyse, Skandinavijos šalyse. Taip pat siūlome steigti Druskininkų turizmo informacijos centrų sistemą kaimyninėse šalyse (Ukrainoje, Lenkijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje). Šie centrai veiktų kaip kurorto atstovybės šiose šalyse organizuojamose turizmo parodose. Sutaupytos lėšos būtų panaudojamas naujų turizmo centrų atidarymui arba kitoms marketingo priemonėms.
Centras neturi galimybės vykdyti aktyvesnės marketingo politikos: vykdyti intensyvią informacijos sklaidą Europos valstybėse, organizuoti ne pavienes, o reguliarias reklamines akcijas, kurorto reklamą per TV, užsakomuosius straipsnius spaudoje, didinti leidinių tiražus, atidaryti Druskininkų turizmo informacijos centrus kaimyninėse valstybėse, dalyvauti turizmo parodose pagrindinėse Europos Sąjungos valstybėse, – kadangi nepakanka lėšų išvardintoms rinkodarinėms priemonėms įgyvendinti.
Siūlome steigti kurortinės rinkliavos fondą, kurio lėšos būtų panaudotos kurorto paslaugų rėmimui ir reklamai.
Verslo srityje galima išskirti šią problemą – verslo paslaugoms teikti Centras gauna finansavimą iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, tačiau Druskininkų regione didelę verslininkų dalį sudaro smulkūs prekybininkai (turgaus prekeiviai, kioskelių savininkai ir pan.), kurių veikla pagal Vyriausybės 2003 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 4 „Dėl valstybės neremtinos veiklos rūšių“ yra numatyta kaip neremtina. Todėl jie negali pasinaudoti Centro siūlomomis verslo konsultacijomis, organizuojamais seminarais, mokymais bei kitomis paslaugomis, taigi negali kelti savo kvalifikacijos ir, atitinkamai, teikti kokybiškesnes paslaugas.
Centro paslaugomis ir patirtimi struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo srityje negali pasinaudoti ir Druskininkų regione veikiančios viešosios įstaigos, kadangi jų veikla taip pat yra neremtina.
Šiai problemai išspręsti siūlome kreipiantis į Vyriausybę su prašymu keisti nutarimą dėl neremtinų veiklų, atsižvelgiant į šalies regionus, kurių verslo sferoje dominuoja ne pramonė, o smulki prekyba.

2004 m. kovo 15 d. Centras pateikė paraišką PHARE 2002 ESS subsidijų programai „Prisitaikymas prie kintančių rinkos sąlygų ir naujų gebėjimų skatinimas“ .
Projekto pavadinimas „Žmonių išteklių tobulinimas ir modernių vadybos sistemų diegimas Druskininkų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse“
Pareiškėjas – Viešoji įstaiga Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras
Partneris – Viešoji įstaiga Vilniaus verslo konsultacinis centras
Projektas yra skirtas žmonių išteklių kokybės tobulinimui ir šiuolaikiškų vadybos bei rinkodaros sistemų diegimui Druskininkų smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, darbo jėgos prisitaikymui prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų bei orientuojantis į rinkos poreikius naujoms paslaugoms bei produktų gamybai. Žmonių išteklių kokybės tobulinimas – darbuotojų bendrieji gebėjimai bei įgūdžiai – bus vykdomas tęstinio suaugusiųjų mokymo forma darbuotojų darbo vietoje, paruošiant ir pateikiant tikslinės grupės atstovams adaptuotas mokymo ir įgūdžių lavinimo programas. Projekto tikslas yra teikti aukštos kokybės mokymus smulkių ir vidutinių įmonių darbuotojams, pateikti ir įdiegti modernias valdymo bei rinkodaros sistemas verslo įmonėse, tuo pačiu didinant įmonių konkurencingumą, skatinant pridėtinės vertės augimą projekto remiamose įmonėse, užtikrinant kaip jau esančių darbo vietų išsaugojimą, taip ir naujų darbo vi.etų kūrimą Druskininkų mieste.11. Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai ir jų apskaičiavimai
Pagrindiniai TVIC veiklos rodikliai yra apsilankiusiųjų Druskininkuose bei pačiame TVIC turistų skaičius. Grafike apačioje parodytas turistų lankomumas Druskininkų kurorte nuo 2000 iki 2003 metų. Šioje lentelėje aiškiai matosi atvykstančių žmonių padidėjimas 4 metų bėgyje. Visa statistika apie apsilankymą TVIC sudaroma iš savanoriškai pateiktų klientų duomenų apie save (šalis, atvykimo tikslas ir pan.). Didėjant atvykstančiųjų į Druskininkus turistų skaičiui atitinkamai augo ir Centre apsilankančiųjų skaičius: 2002 m. apsilankė 18468, 2003 m. – 29118 turistai.12. Kokybės laidavimo sistema įmonėje
Visą laiką stengiamasi, kad visa pateikiama klientui informacija būtų teisinga. Siekiant visą laiką operuoti teisinga informacija, kas dvi savaites visa TVIC turima informacija patikrinama. Kas liečia informacinius leidinius, TVIC atsako tik už juose pateiktą informaciją, renkant ją, visi duomenys kruopščiai tikrinami, taip pat jie tikrinami prieš išleidžiant leidinį. Už pačio leidinio kokybę atsako leidėjas. Už teikiamų paslaugų kokybę TVIC atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir garantuoja savo paslaugų kokybiškumą. Už teikiamų paslaugų kokybę atsakomybę neša direktorius. 13.Įmonėje naudojami apskaitos dokumentai
• TVIC įstatai
• Informaciniai siunčiamieji dokumentai
• Gaunami raštai
• Įsakymai personalo klausimais
• Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais
• Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais
• Įmonės darbų saugos instrukcijos
• Darbo sutartys
• Bendradarbiavimo sutartys – lietuvių ir rusų kalbomis
• Turizmo paslaugų užsakymo dokumentas
• Užsakymo patvirtinimo dokumentas
• Ir kiti dokumentai

14 . Praktikos įvertinimas

Ši praktika man buvo labai naudinga. Jos metu susipažinau su vadybininko turizmo informacijai pareigomis, įgijau praktinių ir teorinių žinių turizmo srityje. Daugiau sužinojau apie TVIC atliekamas funkcijas ir jų svarbą Druskininkams. Praktikos vietą pasirinkau todėl, kad šiuo momentu viešbutis, kuriame aš dirbu, kapitališkai remontuojamas, todėl tuo pasinaudodama, kad turizmo informacijos centre galiu daugiau sužinoti apie Druskininkų miestą, kartu panaudoti įgytas žinias Kauno kolegijoje, taip pat lavinti užsienio kalbos žinias, kadangi į turizmo informacijos centrą užsuka pakankamai daug turistų iš užsienio šalių, o dirbant viešbutyje viskas yra labai aktualu.Įmonės pavestas užduotis pavyko įvykdyti puikiai, į kolektyvą integruotis irgi nekilo jokių problemų,naudojausi kompiuteriu, kopijavimo aparatu, faksu.
Naudingiausia man buvo tai, jog turėjau galimybę bendrauti su įmonės klientais, t. y. turistais iš įvairiausių šalių (Lenkija, Vokietija, Izraelis ir kt.), kurių dėka patobulinau savo užsienio kalbų žinias. Taip pat suvokiau, jog norint sudaryti gerą įspūdį apie miestą ir pačią įstaigą, svarbu įvertinti ne tik tai, kokia informacija yra pateikiama turistui, bet ir tai, kaip ji pateikiama. Todėl labai stengiausi, kad kiekvienas turistas, išėjęs iš įstaigos su savimi “išsineštų” ne tik puikią nuotaiką, bet ir gerą nuomonę apie įstaigos, o taip pat ir Druskininkų svetingumą.
Darbo dienos aprasymas:
8val. ryto prasideda darbas. Atsakinejau i skambinusiųų skambučius, i atejusiųjų klientų klausimus. Kai reikėdavo dirbdavau prie kompiuterio, kopijuodavau dokumentus, kadangi vyko ivariūs seminarai, tai kopijavimo buvo pakankamai daug.Užsakinejau kempinge apsigyvenimo vietas, nes naujai atsidare 4 žvaigždučiųkempingas. Kempingas tikrai auksto lygio, tai ir klientų pakankamai, reikedavo užssirezervuoti vietas is anksto, tai vykdžiau vietų rezervavimą.15. Naudota literatūra
Visa praktikai naudojama medžiaga imta iš įmonės.