DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

Darbo autorius

Darbo vadovė, 2015

SANTRAUKA

Esu……………………………………. Verslo vadybos trečio kurso studentė. Studijuodama darbo ir civilinės saugos  dalyko medžiagą, darbo ir civilinės saugos projektiniame darbe pateiksiu, pagrindinius maitinimo įmonėse, taikomus darbo saugos reikalavimus. Savo darbe naudosiu Ramutės Rubikienės I.Į pavyzdį.

R.Rubikienės maitinimo įmonė priklauso uždarojo tinklo ir žemesniojo lygio maitinimo įmonei. Ši maitinimo įmonė yra valgykla, orentuota į aplink įsikūrusių organizacijų darbuotojų maitinimą. Nors įmonėje dirba tik keletas darbuotojų, bet nemažiau svarbi darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje. Kasdieną šios įmonės darbuotojams tenka dirbti su elektros prietaisais: viryklėmis, peiliais, pjaustyklėmiss ir kitokiais pavojį keliančiais prietaisais. Kadangi įstatymai teigia, kad įmonės vadovas yra atsakingas už darbuotojų sveikatą ir darbo saugą įmonėje, tai svarbiausias vadovo uždavinys yra užtikrinti darbo saugos reikalavimų pateikimą, išaiškinimą žmonėms, ir jų vykdymą. Šiame darbe ir apžvelgsiu kaip yra reglamentuojami darbo saugos reikalavimai tokio tipo įmonėje.

TURINYS

4.1 Bendros taisyklės dirbant su technologiniais įrengimais. 9

4.2 Sveikatos profilaktinio patikrinimo dokumentai maitinimo įstaigose: 10

4.3 Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje: 11

4.4 Ekologiniai reikalavimai. 12

4.5 Bendrieji elektros saugos reikalavimai. 12

4.6 Priešgaisrinė apsauga: 14

4.7 Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas: 16

4.8 Privalomas potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų aprašymas: 17

4.9 Sveikatos teisinis reguliavimas įmonėse 18

ĮVADAS

Kiekvienais metais žūsta ir yra sužeidžiami žmonės dirbdami profesinį darbą, o nesuskaičiuojama daugybė žmonių patiria sveikatos sutrikimų, darbo vietose. Žmonių kančios, kurių suteikia nelaimingi atsitikimai ir sveikatos sutrikimai, kelia susirūpinimą visiems. Todėl yra būtina nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos standartus visuose sektoriuose. Nustatyta, kad apie 70 proc. nelaimingų atsitikimų darbo vietoje įvyksta dėl to, kad darbuotojai nežino saugaus darbo reikalavimų ir metodų, neišmano įrenginių konstrukcijų, nesusipažinę su technologiniais procesais, nežino, kaip organizuoti darbo vietą ir t.t. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas, teises ir atsakomybę nustato Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija. Darbuotojai privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis kitų darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo inspekcijos uždavinys – vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių darbų saugą ir darbo santykius, pažeidimų prevenciją įmonėse, kontroliuojant, kaip laikomasi šių teisės aktų, ir konsultuojant darbuotojus bei darbdavius.

Temos aktualumas: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje pasakyta, kad kiekvie­nas žmogus turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tai reiš­kia, kad vienas iš pagrindinių valstybės uždavinių – darbuotojų sveikatos apsau­ga, saugių darbo sąlygų sudarymas, profesinių susirgimų ir gamybinio traumatizmo likvidavimas. Visos įmonės ir įstaigos privalo užtikrinti saugų darbą, nes visuomet gali įvykti nelaimingų atsitikimų ne tik pačiame darbe, bet ir už jo ribų. Tai gali įvykti bet kurioje įmonėje. Todėl įmonė privalo parengti darbų saugos ir sveikatos taisykles bei užtikrinti geras darbo sąlygas, kad nenukentėtų darbuotojų sveikata ir gyvybė. Tai turi būti itin svarbu toms įmonėms, kuriose dirbama su pavojingais įrenginiais.

Darbo tikslas: pateikti darbo saugos reikalavimus maitinimo įmonėje.

Darbo uždaviniai:

Apibendrinti darbo saugos reikšmę;

Apžvelgti saugaus darbo maitinimo įmonėse pagrindinius aspektus;

Išanalizuoti saugos reikalvimų paskirti;

Pristatyti darbo saugos reikalavimus taikomus maitinimo įmonėje;

Aprašyti R. Rubikienės maitinimo įmonėje taikomus saugos reikalavimų dokumentus.

Pateikti statistikos pvz. apie saugos taisyklių nesilaikymo pasekmes.

Darbo metodas: Literatūros šaltinių studijavimas ir analizė.

DARBo SAUGOS REIKŠMĖ.

Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojo darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visuose pramonės įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma apsaugota.

Konstitucinė teisė į saugias ir sveikas darbo sąlygas įpareigoja darbdavį užtikrinti, kad kiekvieno darbuotojo darbo vieta, neatsižvelgiant į įmonės veik­los rūšį, darbo pobūdį ir kitas asmenines darbuotojo aplinkybes, turi būti saugi, patogi, nekenksminga žmogaus sveikatai. Didelėse pramonės įmonėse, kurių veikla gali kelti pavojų darbuotojams, darbdavys steigia arba samdo darbuotojų saugos ir sveikatos atestuotą tarnybą, arba šias funkcijas atlieka pats.

Saugaus darbo maitinimo įmonėje pagrindiniai aspektai.

Darbuotojų darbo sauga apima įvairius visuomeninius santykius – teisinius, ekonominius, organizacinius, techninius ir kitus.

Visose įmonėse ir įstaigose yra svarbios darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės. Taisyklės skirtos saugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę nuo nelaimingų atsitikimų ir darbe esančių profesinių rizikos veiksnių.

Ekonominės ir socialinės gerovės kūrimo pagrindas – tai darbuotojų sveikata ir darbingumas. Valstybės įstatymai, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, darbo aplinkos būklė ir skiriamos lėšos parodo valstybės rūpinimąsi kiekvieno žmogaus konstitucinių teisių bei Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų dėl darbo sąlygų įgyvendinimu.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymai, darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais:

¾ darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimo prioritetu, palyginus su darbo arba gamybos rezultatais;

¾ darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;

¾ trišaliu valstybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

¾ darbuotojų saugos ir sveikatos mokslo plėtojimu;

¾ ekonominių priemonių, skatinančių saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, taikymu;

¾ darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų rengimo, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų priežasčių tyrimo vienodos tvarkos nustatymu;

¾ vienoda valstybine darbuotojų saugos ir sveikatos kontrole.

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ir planuojamos visuose įmonės veiklos 4 etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Šiam tikslui įgyvendinti sprendžiami tokie uždaviniai ir numatomos šios priemonės:

darbuotojų saugos ir sveikatos, gamybinės buities gerinimas, darbo vietų tobulinimas techniniu ir organizaciniu požiūriu,

darbų saugos ir darbo medicinos teisinio reguliavimo sistemos kūrimas,

darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo sistemos kūrimas ir mokslo plėtojimas,

darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos kūrimas.

Šių priemonių įgyvendinimas sumažino nelaimingų atsitikimų darbe skaičių ir sergamumą

profesinėmis ligomis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, nesvarbu kokia įmonės veiklos rūšis, kokia sudaryta darbo sutartis (terminuota ar neterminuota), darbuotojų skaičius, įmonės rentabilumas, darbo vieta, darbo aplinka, darbo pobūdis, darbo dienos arba darbo pamainos trukmė, kokia darbuotojo pilietybė, rasė, tautybė, lytis, seksualinė orientacija, amžius, socialinė kilmė, politiniai ar religiniai įsitikinimai.

Siekdamas užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbdavys steigia įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, susidedančią iš vieno ar daugiau saugos ir sveikatos specialistų. Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, darbdavys samdo saugos ir sveikatos tarnybą arba vieną ar daugiau šios srities specialistų tarnybos funkcijoms atlikti. Darbdavys savarankiškai sprendžia, ar steigti bendrą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar steigti atskirą įmonės darbuotojų saugos tarnybą ir atskirą įmonės darbo medicinos tarnybą.

Komitetai – steigiami įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų. Komitetų veiklą reglamentuoja Bendrieji nuostatai, kuriuos tvirtina DSS komisija.

Kadangi šioje įmonėje darbuotojų skaičius susideda iš 16 žmonių tai darbdavys pats asmeniškai koordinuoja prevencinių priemonių, skirtų darbuotojų apsaugai nuo traumų ir profesinių ligų, įgyvendinimą, kontroliuoja kaip įmonės darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Įmonės direktorius prižiūri, kad darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami sveikatai kenksmingų veiksnių, privalomai tikrintųsi sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami tikrintųsi periodiškai. Periodiški sveikatos patikrinimai atliekami pagal įmonės darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti sveikatą, sveikatos tikrinimo grafiką. Darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą ir sveikatos tikrinimo grafiką, suderintą su teritoriniu visuomenės sveikatos centru, tvirtina darbdavys. Darbuotojai su sveikatos tikrinimo grafiku supažindinami pasirašytinai. Darbdavys atsako už darbuotojų nukreipimą tikrintis sveikatą ir nepasitikrinusiųjų priėmimą į darbą įstatymų nustatyta tvarka. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti darbdavio nušalinamas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą, nemokamas darbo užmokestis.

Kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas.

Darbdavys, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais, darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, technologinių procesų bei darbo priemonių techniniais dokumentais: įvertina galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai; užpildo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą; nustato darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarką įmonėje, duodamas įpareigojimus padalinių vadovams įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir kontroliuoti, kaip jų laikomasi; rengia, tvirtina įsakymu arba potvarkiu įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos lokalinius norminius teisės aktus bei pasirašytinai supažindina su jais.

Darbdavys privalo rūpintis, kad šios priemonės būtų naudojamos visuose įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonė) veiklos etapuose, o darbuotojų saugos pakenkimo tikimybė būtų kuo mažesnė. Saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimą įmonėse finansuoja darbdavys.

Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais

 

Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas.

Visi įmonės darbuotojai yra supažindinti su saugiais darbo bū­dais nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobū­džio. Šiuo tikslu vykdomas instruktavimas saugos ir sveikatos klausi­mais pagal nustatyta tvarka darbdavio patvirtintas instrukcijas. Įmo­nėje yra parengta :

įvadinė instrukcija (įvadinio instruktavimo);

instruktavimo darbo vietoje instrukcijos.

Patvirtintas instrukcijas saugos ir sveikatos tarnybos specialistas įrašo Įmonės darbų saugos ir sveikatos instrukcijų registracijos žurnale.

Darbuotojų instruktavimas.

Darbdavys neskiria darbuotojų darbui, kol pastarieji neinstruk­tuoti apie saugius darbo būdus. Darbuotojams yra privalomi šie saugos ir sveikatos instruktavimai:

įvadinis;

pirminis darbo vietoje;

periodinis darbo vietoje;

papildomas darbo vietoje;

specialusis darbo vietoje.

Įvadinį instruktavimą vykdo darbdavys naudodamasis įvadine darbų saugos instrukcija. Šio instruktavimo metu darbuotojas privalo susipažinti su įmonės veikla, darbo sąlygomis, bendraisiais saugos darbe, darbo higienos reikalavimais, darbdavio ir darbuotojo atsakomybe už saugos ir sveikatos norminių aktų pažeidimus, medicininiu aptarnavimu, gaisrine ir civiline sauga įmonėje ir kitais bendraisiais klausimais, nurodytais instrukcijoje. Darbuotojas, išklausęs įvadinę instrukciją, pasirašo Įvadinio instruktavimo re­gistracijos žurnale.

Pirminį instruktavimą darbo vietoje privalo išklausyti darbuotojai, gaminantys produkciją, dirbantys su medžiagomis, žaliavomis, įrankiais, įrenginiais arba kurių darbas susijęs su kenksmingais bei pavojingais veiksniais, potencialiai pavojingais įrenginiais. Pirminis instruktavimas darbo vietoje yra privalomas ir nuolatiniams darbuo­tojams, ir laikinai dirbantiems bei komandiruotiems asmenims.

Periodiškai instruktuojama darbo vietoje ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. Periodinis instruktavimas įforminamas tame pačiame Instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale.

Papildomas instruktavimas darbo vietoje.

pakeitus darbo tame pačiame pada­linyje, perkeliant į kitą darbą;

pasikeitus gamybos technologiniam procesui, pradėjus nau­doti naujas technologijas, naujas ir modernizuotas darbo prie­mones;

įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai arba susirgus profe­sine liga, jei tai atlikti įpareigoja tyrimo komisija ar darbo inspektoriai;

pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos saugai ir sveika­tai;

pakeitus darbo organizavimą, patvirtinus naują darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją arba padarius pakeitimus esan­čioje;

darbdaviui, padalinio vadovui, darbo inspektoriui arba įmo­nės saugos ir sveikatos tarnybos specialistui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos;

kitais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų numatytais atvejais.

Papildomas instruktavimas įforminamas tame pačiame Instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale.

Specialusis instruktavimas darbo vietoje. Specialųjį instruktavimą privalo išklausyti darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus arba rašytinius nurodymus.

Visus instruktavimus vykdo pats įmonės vadovas.

darbo saugos priemonių paskirtis.

Darbo saugos priemonių paskirtis yra nustatyti:

teisines nuostatas ir reikalavimus siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti;

profesinės rizikos įvertinimo, įteisinta atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimo tvarkos bendrąsias nuostatas;

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, taikomus dirbantiems jauniems asmenims, nėščioms, neseniai pagimdžiusioms, krūtimi maitinančioms moterims, invalidams;

darbuotojų saugos ir sveikatos viešąjį administravimą ir valstybės institucijų kompetenciją,

darbdavių, darbdavių atstovų ir darbuotojų teises bei pareigas siekiant sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas, taip pat darbuotojų atstovų teises sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

atsakomybės už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus bendruosius principus.

Sėkmingą kompanijos veiklą lemia daugelis priežasčių: puikus organizacijos valdymas, efektyvus problemų sprendimas, gebėjimas konkuruoti, kvalifikuoti ir novatoriški darbuotojai, kokybiškų prekių gaminimas ar paslaugų teikimas ir pan. Įrangos parinkimas ir eksplotavimas.

darbo saugos reikalavimai maitinimo įmonėje: Bendros taisyklės dirbant su technologiniais įrengimais.

Maitinimo įmonėse dirbant su technologiniais įrengimais, būtina žinoti ne tik įrengimų paskirtį, bet ir kokį pavojų jie kelia, jeigu nesilaikoma eksploatavimo ir darbo saugos reikalavimų. Technologiniai įrengimai yra skirstomi į mechaninius (mašinos, mechanizmai), šiluminius (virimo, kepimo aparatai) ir šaldomuosius įrengimus. Svarbu, kad visi mechaniniai įrengimai bus pastatyti gerai apšviestoje, prieinamoje, saugioje vietoje. Judančios mechanizmų dalys yra pavojingos jas aptarnaujantiems darbuotojams, todėl labai svarbu žinoti jų veikimo principą ir darbo metu laikytis saugos reikalavimų, kurie iškabinti matomoje vietoje. Darbo saugumas priklauso nuo įrengimų konstrukcijos. Prieš darbo pradžią patikrinama mašinos ar mechanizmo sanitarinė – higieninė ir techninė būklė. Po to mašina (mechanizmas) įjungiami tuščiąja eiga. Įsitikinama, kad mašina paruošta darbui (negirdėti nebūdingų garsų). Eksploatavimo metu mašinos, keičiamieji mechanizmai nepaliekami be priežiūros. Produktai apdorojimui iš anksto gerai nuplaunami, nuvalomi, jeigu reikia – smulkinami. Paruošti produktai dedami į veikianti įrengimą, priešingu atveju darbo detalės gali įstrigti. Negalima perkrauti darbo kameros ir nepatartina dėti per mažai apdorojamų produktų bei ilgai leisti mašiną, keičiamąjį mechanizmą veikti tuščiąja eiga. Produktai į darbo kamerą stumiami tik specialiu grūstuvėliu. Mašinos, mechanizmai turi būti naudojami tik pagal eksploatavimo instrukcijose nurodytą paskirtį. Baigus darbą, išjungiamas variklis, nuimami produktų pakrovimo įtaisai, mašinose išimamos darbo detalės.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2311 žodžiai iš 7671 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?