DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

1178 0

DARBO IR CIVILINĖS SAUGOS PROJEKTINIS DARBAS

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI X MAITINIMO ĮMONĖJE

Darbo autorius

Darbo vadovė, 2015

SANTRAUKA

Esu................ Verslo vadybos trečio kurso studentė. Studijuodama darbo ir civilinės saugos  dalyko medžiagą, darbo ir civilinės saugos projektiniame darbe pateiksiu, pagrindinius maitinimo įmonėse, taikomus darbo saugos reikalavimus. Savo darbe naudosiu Ramutės Rubikienės I.Į pavyzdį.

R.Rubikienės maitinimo įmonė priklauso uždarojo tinklo ir žemesniojo lygio maitinimo įmonei. Ši maitinimo įmonė yra valgykla, orentuota į aplink įsikūrusių organizacijų darbuotojų maitinimą. Nors įmonėje dirba tik keletas darbuotojų, bet nemažiau svarbi darbuotojų sauga ir svveikata įmonėje. Kasdieną šios įmonės darbuotojams tenka dirbti su elektros prietaisais: viryklėmis, peiliais, pjaustyklėmiss ir kitokiais pavojį keliančiais prietaisais. Kadangi įstatymai teigia, kad įmonės vadovas yra atsakingas už darbuotojų sveikatą ir darbo saugą įmonėje, tai svarbiausias vadovo uždavinys yra užtikrinti darbo saugos reikalavimų pateikimą, išaiškinimą žmonėms, ir jų vykdymą. Šiame darbe ir apžvelgsiu kaip yra reglamentuojami darbo saugos reikalavimai tokio tipo įmonėje.

TURINYS

4.1 Bendros taisyklės dirbant su technologiniais įrengimais. 9

4.2 Sveikatos profilaktinio patikrinimo dokumentai maitinimo įstaigose: 10

4.3 Bendrieji darbų saugos reikalavimai įmonėje: 11

4.4 Ekologiniai reikalavimai. 122

4.5 Bendrieji elektros saugos reikalavimai. 12

4.6 Priešgaisrinė apsauga: 14

4.7 Asmeninių apsaugos priemonių sąrašas: 16

4.8 Privalomas potencialiai pavojingų įrengimų ir darbų aprašymas: 17

4.9 Sveikatos teisinis reguliavimas įmonėse 18

ĮVADAS

Kiekvienais metais žūsta ir yra sužeidžiami žmonės dirbdami profesinį darbą, o nesuskaičiuojama daugybė žmonių patiria sveikatos sutrikimų, darbo vietose. Žm

monių kančios, kurių suteikia nelaimingi atsitikimai ir sveikatos sutrikimai, kelia susirūpinimą visiems. Todėl yra būtina nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos standartus visuose sektoriuose. Nustatyta, kad apie 70 proc. nelaimingų atsitikimų darbo vietoje įvyksta dėl to, kad darbuotojai nežino saugaus darbo reikalavimų ir metodų, neišmano įrenginių konstrukcijų, nesusipažinę su technologiniais procesais, nežino, kaip organizuoti darbo vietą ir t.t. Valstybinės darbo inspekcijos funkcijas, teises ir atsakomybę nustato Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas. Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, kontroliuoja Valstybinė darbo inspekcija. Darbuotojai privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis kitų darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo innspekcijos uždavinys – vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių darbų saugą ir darbo santykius, pažeidimų prevenciją įmonėse, kontroliuojant, kaip laikomasi šių teisės aktų, ir konsultuojant darbuotojus bei darbdavius.

Temos aktualumas: Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje pasakyta, kad kiekvie­nas žmogus turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Tai reiš­kia, kad vienas iš pagrindinių valstybės uždavinių – darbuotojų sveikatos apsau­ga, saugių darbo sąlygų sudarymas, profesinių susirgimų ir gamybinio traumatizmo likvidavimas. Visos įmonės ir įstaigos privalo užtikrinti saugų darbą, nes visuomet gali įvykti nelaimingų atsitikimų ne tik pačiame da

arbe, bet ir už jo ribų. Tai gali įvykti bet kurioje įmonėje. Todėl įmonė privalo parengti darbų saugos ir sveikatos taisykles bei užtikrinti geras darbo sąlygas, kad nenukentėtų darbuotojų sveikata ir gyvybė. Tai turi būti itin svarbu toms įmonėms, kuriose dirbama su pavojingais įrenginiais.

Darbo tikslas: pateikti darbo saugos reikalavimus maitinimo įmonėje.

Darbo uždaviniai:

Apibendrinti darbo saugos reikšmę;

Apžvelgti saugaus darbo maitinimo įmonėse pagrindinius aspektus;

Išanalizuoti saugos reikalvimų paskirti;

Pristatyti darbo saugos reikalavimus taikomus maitinimo įmonėje;

Aprašyti R. Rubikienės maitinimo įmonėje taikomus saugos reikalavimų dokumentus.

Pateikti statistikos pvz. apie saugos taisyklių nesilaikymo pasekmes.

Darbo metodas: Literatūros šaltinių studijavimas ir analizė.

DARBo SAUGOS REIKŠMĖ.

Darbuotojų sauga ir sveikata – tai visos darbuotojo darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti skirtos prevencinės priemonės, kurios naudojamos ar planuojamos visuose pramonės įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma apsaugota.

Konstitucinė teisė į saugias ir sveikas darbo sąlygas įpareigoja darbdavį užtikrinti, kad kiekvieno darbuotojo darbo vieta, neatsižvelgiant į įmonės veik­los rūšį, darbo pobūdį ir kitas asmenines darbuotojo aplinkybes, turi būti saugi, patogi, nekenksminga žmogaus sveikatai. Didelėse pramonės įmonėse, kurių veikla gali kelti pavojų darbuotojams, darbdavys steigia arba samdo darbuotojų saugos ir sveikatos atestuotą tarnybą, arba šias funkcijas atlieka pats.

Saugaus darbo maitinimo įmonėje pagrindiniai aspektai.

Darbuotojų darbo sauga apima įvairius visuomeninius santykius – teisinius, ekonominius, organizacinius, techninius ir kitus.

Visose įm

monėse ir įstaigose yra svarbios darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės. Taisyklės skirtos saugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę nuo nelaimingų atsitikimų ir darbe esančių profesinių rizikos veiksnių.

Ekonominės ir socialinės gerovės kūrimo pagrindas – tai darbuotojų sveikata ir darbingumas. Valstybės įstatymai, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, darbo aplinkos būklė ir skiriamos lėšos parodo valstybės rūpinimąsi kiekvieno žmogaus konstitucinių teisių bei Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos nuostatų dėl darbo sąlygų įgyvendinimu.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymai, darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais:

¾ darbuotojų gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimo prioritetu, palyginus su darbo arba gamybos rezultatais;

¾ darbdavių ir darbuotojų pareiga vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;

¾ trišaliu valstybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų bendradarbiavimu darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

¾ darbuotojų saugos ir sveikatos mokslo plėtojimu;

¾ ekonominių priemonių, skatinančių saugių ir nekenksmingų darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, taikymu;

¾ darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų rengimo, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų priežasčių tyrimo vienodos tvarkos nustatymu;

¾ vienoda valstybine darbuotojų saugos ir sveikatos kontrole.

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ir planuojamos visuose įmonės veiklos 4 etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Šiam tikslui įgyvendinti sprendžiami tokie uždaviniai ir numatomos šios priemonės:

darbuotojų saugos ir sveikatos, gamybinės buities ge

erinimas, darbo vietų tobulinimas techniniu ir organizaciniu požiūriu,

darbų saugos ir darbo medicinos teisinio reguliavimo sistemos kūrimas,

darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo sistemos kūrimas ir mokslo plėtojimas,

darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemos kūrimas.

Šių priemonių įgyvendinimas sumažino nelaimingų atsitikimų darbe skaičių ir sergamumą

profesinėmis ligomis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, nesvarbu kokia įmonės veiklos rūšis, kokia sudaryta darbo sutartis (terminuota ar neterminuota), darbuotojų skaičius, įmonės rentabilumas, darbo vieta, darbo aplinka, darbo pobūdis, darbo dienos arba darbo pamainos trukmė, kokia darbuotojo pilietybė, rasė, tautybė, lytis, seksualinė orientacija, amžius, socialinė kilmė, politiniai ar religiniai įsitikinimai.

Siekdamas užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, darbdavys steigia įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, susidedančią iš vieno ar daugiau saugos ir sveikatos specialistų. Jeigu įmonėje tokių specialistų nėra, darbdavys samdo saugos ir sveikatos tarnybą arba vieną ar daugiau šios srities specialistų tarnybos funkcijoms atlikti. Darbdavys savarankiškai sprendžia, ar steigti bendrą darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar steigti atskirą įmonės darbuotojų saugos tarnybą ir atskirą įmonės darbo medicinos tarnybą.

Komitetai – steigiami įmonėse, kuriose dirba daugiau kaip 50 darbuotojų. Komitetų veiklą reglamentuoja Bendrieji nuostatai, kuriuos tvirtina DSS komisija.

Kadangi šioje įmonėje darbuotojų skaičius susideda iš 16 žmonių tai darbdavys pats a. . .

Traumos dėl judančių objektų, įskaitant įrankius 10 Peiliai, krentantys objektai, išpuoliai tarp personalo
Atsitrenkimo į daiktus traumos 4
Darbo su įranga traumos 3 Darbas su pjaustyklėmis, plaktuvais, daržovių smulkinimo mašinomis, daržovių pjaustymo,trynimo ir maišymo mechanizmais.Konditerinės maišyklės, plovimo mašinos taip pat dažnai pasitaikanti nelaimingų atsitikimų priežastis
Nukritimai 1,8 75 proc. šių traumų sudaro nukritimai nuo

nedidelio aukščio (pvz., nuo laiptų)

Ugnis ir sprogimai 1,6 80 proc. neatsargus elgesys su dujomis, dažniausiai naudojant dujines virykles ar orkaites
Elektros šokai 0,5 Dėl prastos elektros instaliacijos priežiūros;

dėl nesaugaus išjungimo ir įjungimo į elektrą.

Susižalojimai dėl

transportavimo

3 Pusė atvejų susiję su autokrautuvais

(1 lentelėje) Šaltinis: mokomoji medžiaga Rasa Melville 2011 m.

 

IŠVADOS

Darbų sauga yra teisinių, socialinių – ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių priemonių sistema. Šios sistemos tiklas – užtikrinti saugų darbą, apsaugoti žmonių sveikata ir ilgam išsaugoti darbingumą gamybos procese.

Sėkmingą įmonės veiklą lemia daugelis priežasčių: puikus organizacijos valdymas, efektyvus problemų sprendimas, gebėjimas konkuruoti, kvalifikuoti ir novatoriški darbuotojai, kokybiškų prekių gaminimas ar paslaugų teikimas ir pan. , bet sėkminga veikla yra – tik saugi aplinka.

Darbo saugos ir tvarkos reikalavimai nustato suminės darbo laiko apskaitos taikymo tvarka, apibrėžia kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiką, kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga bei kiti darbdavio nustatyti darbo drausmės reikalavimai, padedantys palaikyti bendrą tvarką įmonėje ir saugų darbuotojų darbą, teisingą ir tvarkingą įrangos naudojimą ir t.t.

Darbdavys privalo organizuoti darbą įmonėje, nustatyti darbo ir poilsio režimą taip kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios darbuotojus laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos. Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jei gu jis neapmokytas ar neinstruktuotas saugiai dirbti.Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės įmonėse finansuojamos darbdavio lėšomis.

Kiekvienas darbuotojas privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata vadovaujantis savo žiniomis ir darbdavio duotais nurodymais.

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu kyla pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai.

Darbdavys, kuris savo veikimu ar neveikimu pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir neužtikrina saugių ir sveikų darbo sąlygų, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsakomybė, už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų, su kuriais buvo supažindinti, numatyta ir darbuotojams.

LITERATŪRA

Čyras P., Tartilas J. Darbų saugos įstatyminis reglamentavimas. – Vilnius: Technika, 1998.

Profesinė sauga ir sveikata / Čyras P., Girnius V., Kaminskas K. A., Nainys V. ir kt. – Vilnius: Technika, 2003

Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.Žin.2003.Nr.7

Darbuotojų sauga ir sveikata http://www.svv.lt/

Mokomoji medžiaga Rasa Melville 2011 m.

http://old.marko.lt/resource/about/id_119/doc/kolegija_VL2-Mariampoles_kolegija_–_%28280_psl%29.pdf

http://www.vdi.lt/Titulinis/EV_TA.aspx?EV_POGRUPIS=301

Join the Conversation