Darbo ekologija ir priešinimasis permainoms

806 0

6 Darbo ekologija ir priešinimasis permainoms

Darbo ekologija ir permainos

Negalime išvengti toli siekiančio restruktūrizavimo proceso.

Centrinių restruktūrizavimo teorijos faktorių ateinančiais „ekologiniais dešimtmečiais”.

Ekosisteminė perspektyva gali patiekti statybines plytas vadovavimo ir darbo organizavimo teorijai ir apskritai permainų veiklai.

Kasdienines permainas ne visada galima pastebėti.

Bet kuriame permainų procese, kuris trunka tam tikrą laiką, susiduriame su ypatingu reiškiniu – pasipriešinimu. Pasipriešinimu laikome sąmoningą ar nesąmoningą žmonių ar grupių opoziciją permainoms.

Pasipriešinimo išvengimas ar kelio jam užkirtimas yra svarbi viso sėkmingo pertvarkymo ir ypač į aplinką orientuoto pertvarkymo garantija.
Bendrovės viena po kitos ateityje plėtos ir įgyvendins su aplinka susijusio restruktūrizavimo strategijas, o jų vykdymas turės derintis su organizacijos ekologiniais principais. ir remdamasi savo patirtimi.

Organizacijos ekologiniai principai, susiję su permainų procesais

l Situacija. Ant streiko slenksčio

Problema. Problemos sprendimui reikia rasti prityrusį žmogų, jam suteikti plačius įgaliojimus.

Jis turi išspręsti konfliktą ir grąžinti verslą į konstruktyvias vėžes. Netrukus po to, apibūdindamas situaciją, jis iškėlė tokią hipotezę.

Hipotezė Vadovybė ir darbininkai neteisingai įsivaizduoja, kad jų interesai susikerta. Jie veikia vieni prieš kitus, kaad apgintų savo pačių interesus. Šis neteisingas supratimas ir yra konflikto pagrindas. Konfliktą galima išspręsti, jeigu abi šalys pripažins bendrą interesą, kad verslas turi išlikti ir toliau plėtotis.

Organizacinis ekologinis paaiškinimas: ekosistemoje visi komponentai priklauso vieni nuo kitų dėl jų pačių eg

gzistencijos. Organizacijos individai ir grupės tarpusavyje priklauso vienas nuo kito ir turi aukštesnius bendrus interesus.

Jau seniai verslo bendrija laiko, jog kova tarp skirtingų grupių ar lygių yra natūrali ir neišvengiama. Pavyzdžiui, derybose dėl atlyginimų dera dar pakalbėti apie dalyvaujančias „šalis”. Jeigu sugebėsime pažvelgti anapus tariamai konfliktuojančių interesų, rasime nemažai sprendimų, kurie šiaip yra blokuojami.

Į „interesų konfliktus” galima žiūrėti kaip į nesusipratimus arba blogos komunikacijos rezultatą.

Viskas yra tarpusavy susiję

2 situacija. Komunikacijos suirimas korporacijos vadovybėje

Organizacinis ekologinis paaiškinimas: individai ir (arba) žmonių grupės gina savo teritoriją nuo įsibrovėlių ir hierarchinius postus nuo konkurentų.

Nevaržomai bendradarbiauti, paprašyti sektoriaus pagalbos, sprendžiant sunkius klausimus, nemenkindamas savo orumo.

Neracionalų poelgį galima interpretuoti kaip natūralių procesų, kuriuos turime traktuoti konstruktyviai, išraišką.

3 situacija. Stiprėjanti kompetencija didina produktyvumą

Nuolat randama smulkmenų, kurias reikėjo pataisyti.

Organizacinis ekkologinis paaiškinimas. Mažų krūvių komponentai (indukcija) gali duoti didelių krūvių efektus ekosistemoje ir organizacijose. Didelių krūvių komponentai (indukcija) gali duoti mažų krūvių efektus ekosistemoje ir organizacijose.

„mažas kupstelis gali apversti didelį vežimą. Didelis vežimas negali apversti mažo kupstelio”.

Mažas poveikis gali sukelti didelių pasikeitimų. Šito pavyzdys gali būti bendrovė, kuri rengėsi įvesti naują darbo laiko apskaitos sistemą.Darbuotojai visi iki vieno protestavo prieš naują darbo laiko apskaitos sistemą.

4 situacija. Apyvartos smukimas

Prekybos sustingimo priežastis yra ta, jog klientai nebepasitiki bendrove, nes bendrovė per da
ažnai kaitaliojo savo profilį.

Organizacinis ekologinis paaiškinimas: visoms sistemoms ir organizacijoms yra būdingas teorinis optimalus atvirumo lygis:

— uždaros sistemos ir monokultūros išsigimsta ir išnyksta;

— visiškai atviros sistemos netenka savo vientisumo, identiškumo ir fokuso.

Uždarų sistemų” principą – verslai, kurie nereaguoja į rinkos impulsus ir gyvena savo uždarame pasaulyje. Įvairovė yra teigiamos „įtampos” ir kartu stabilumo kriterijus. Būtina siekti pusiausvyros tarp imlumo rinkos signalams ir ilgalaikio vientisumo bei identiškumo

5 situacija. 10% produktyvumo padidėjimas

Numatytas mokymas, kad tarnautojus būtų galima perkelti toje pačioje organizacijoje.

Kai kuriems buvo pasiūlyta atleidimo pašalpa. Buvo ištyrinėtos įdarbinimo galimybės kitose bendrovėse. Pasamdytas neetatinis konsultantas.

Organizacinis ekologinis paaiškinimas: visi ekosistemos komponentai turi funkciją. Visi poelgiai organizacijoje turi funkciją.

Jeigu komponentai arba poelgiai pasikeitė arba tapo pašalinti, esmingesnės funkcijos turi užimti jų vietą.

Nesąmoningas ar slaptas solidarumas su tais, kurie dėl produktyvumo kėlimo turėjo prarasti darbą. Tik atsižvelgus į šį motyvą, buvo galima įgyvendinti reikiamas priemones.

Pasipriešinimas išreiškia norą išlaikyti funkciją.

6 situacija. Blogai dirbanti vyriausybinė organizacija

Prastai panaudojamas laikas, yra daugybė netoleruotino klientų aptarnavimo įstaigoje atvejų, organizacija, kuri vadovaujasi lygybės principais, būdingi smarkūs ginčai tarp bendradarbių ir kova dėl valdžios.

Konkurencija tarp bendradarbių ir kova dėl valdžios buvo individualių bandymų nustatyti hierarchiją ten, kur jos nebuvo, išraiška.

Sprendimas. Programa numatė pakeisti visą atsiskaitymo tvarką. Uždrausti susirinkimai, neturintys aiškios temos. Profesinių sąjungų atstovai, įpratę kreiptis ti
iesiogiai į bet kurį jiems reikiamą lygį, buvo nukreipiami pas atsakingą asmenį.

Organizacinis ekologinis paaiškinimas. Ekosistemos gali būti apibūdintos kaip hierarchijos. Žmonių sistemos sudaro hierarchijas ir veikia hierarchiniu metodu. Organizacijos visada sudaro hierarchijas.

Šioje organizacijoje gamybinį darbą trukdė konfliktai tarp bendradarbių, kova dėl valdžios, nereikalingi susirinkimai.

Tačiau patirtis dažniausiai rodo, jog naudingiausia socialiniam klimatui yra aiški hierarchija.

Kad būtų galima priimti hierarchiją kaip teigiamą organizacijos dalį, svarbu atskirti organizacijos hierarchiją nuo kitų hierarchijos tipų.

Nereikia painioti verčių hierarchijos su organizacijos hierarchija. Visi organizacijos individai yra vienodai vertingi.

Struktūrinė hierarchija su aiškiai apibrėžtomis atsakomybės ir valdžios sritimis įgalina lanksčiai veikti.

7 situacija. Įstringa kokybės sertifikato projektas

Pasipriešinimą priemonių įgyvendinimui sukėlė tai, kad tarnautojams nebuvo pranešta apie naują užduotį – gauti kokybės sertifikatą.

Nebuvo žinoma apie strateginius tikslus, strateginę situaciją rinkoje, nei apie kitus elementus, o tai būtų paryškinę padėtį.

Organizacinis ekologinis paaiškinimas: į

. . .

Join the Conversation

×
×