AB „Vilniaus vingis“

Referatas
AB „Vilniaus vingis“

Viena didžiausių Lietuvos elektronikos bendrovių – “Vilniaus Vingis”, užimanti treč-dalį Europos kineskopų kreipiamųjų sistemų rinkos, per pirmąjį šių metų ketvirtį neaudituoto grynojo pelno uždirbo 2,74 mln. litų. Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius bendrovės pardavimai sudarė 46,9 mln. litų – buvo 0,4 proc. “Šiemet išsaugome labai panašų apyvartos ir pelningumo lygį kaip pernai. Pirmojo ketvirčio pelno rodiklius bendrovės vadovybė vertina gana palankiai. Tikimės, kad pasaulinė elektronikos rinka šiemet sezoninių svyravimų nejus ir išsaugos stabilumą. Tokio optimistiškumo teikia artėjančios Olimpinės žaidynės”, – sakė “Vil-niaus Vi ingio” finansų direktorius D. Ožiūnas. “Vilniaus Vingis” šiemet planuoja pasiekti ne mažesnę kaip 136 mln. litų apyvartą ir uždirbti 8 mln. litų grynojo pelno. “Tai gana atsargios prognozės, nes atsižvelgta į galimas pasaulines elektronikos sektoriaus svyravimo tendencijas. Šiuo metu rinkose vyrauja augimas, dirbame gana įtemptai, nes turime pakankamai užsakymų. Tikimės, jog šie metai bus geri, nes atsigauna ir kiti Lietuvos elektronikos gamintojai bei mū-sų partneriai – “Ekranas” ir “Šiaulių tauro televizoriai”. Praėjusių metų rezultatus vertiname neblogai”, – sakė “Vilniaus Vingio” finansų direktorius D. Ožiūnas. Pernai įm monė uždirbo 9,531 mln. litų audituoto grynojo pelno, o pagal Lietuvos apskaitos standartus – 9,345 mln. litų. Kreipiamąsias sistemas televizorių kineskopams gaminanti “Vilniaus Vingio” bendrovė nebijo modernesnių skystųjų kristalų ir plazminių kineskopų gamintojų konkurencijos. Pati ėmusi skirti daugiau dėmesio kreipiamųjų sistemų, skirtų visiškai pl

lokštiems ir didelių įstri-žainių kineskopams, projektavimui ir gamybai, ji prognozuoja, kad įprasti televizoriai ir toliau bus populiarūs tarp pirkėjų. “Mūsų partnerių atlikti tyrimai rodo, kad praėjusiais metais pasau-lyje buvo parduota apie 160 mln. televizorių, iš kurių tik 5 mln. skystųjų kristalų ir plazminių.

Prognozuojama, kad 2007-aisiais įprastų televizorių bus parduota apytiksliai 161 mln. vienetų, o moderniausių – apie 41,6 mln. vienetų”, – sakė “Vilniaus Vingio” generalinis direk-torius Vaclovas Šleinota. Beje, reiktų pastebėti, kad V. Šleinota yra Lietuvos mokslo tarybos narys, kas byloja apie jo aukštą profesinį laipsnį. Taigi, vien tik Europos metinė televizorių rinka vertinama apytiksliai 36 mln. vienetų, kas trečias televizorius parduodamas su “Vilniaus Vingio” gaminamomis kreipiamosiomis sistemomis. “Be to, kad skystųjų kristalų ir plazminių televizorių įsigijimą riboja finansinės žmonių galimybės, Europa dar yra ir konservatyvi”, – sakė be endrovės vadovas. Tačiau, pasak V. Šleinotos, net jei su įprastų televizorių kreipiamo-siomis sistemomis atsitiktų taip kaip su rašomosiomis mašinėlėmis, kurias išstūmė asmeniniai kompiuteriai, “Vilniaus Vingis” gali gaminti ir kitą produkciją: dabar yra patentuojamos ino-vacijos, kalbamasi su Lietuvos ir užsienio aukštųjų technologijų įmonėmis dėl galimų bendrų projektų. “Vilniaus Vingis” yra pateikęs paraišką dalyvauti apie 13 mlrd. eurų vertinamoje NATO žemės stebėjimo programoje, kituose projektuose. Praėjusiais metais Vilniaus elektro-nikos bendrovė pasiekė 128,1 mln. litų apyvartą ir uždirbo 9,345 mln. litų grynojo pelno. 2005-aisiais įmonės apyvarta tu
urėtų siekti 145 mln. litų, pelnas – 8 mln. litų; 2006-aisiais – 152 mln. ir 10 mln. litų, o 2007-aisiais – 165 mln. ir 11 mln. litų. Įstatinis “Vilniaus Vingio” kapi-talas – 36,492 mln. litų. Apie 15 proc. akcijų turi įmonės vadovų komanda, kartu su investici-niais fondais – apie 50 proc. Likusios akcijos priklauso smulkiesiems akcininkams.
Šiuo metu įmonėje dirba apie 2250 darbuotojų. Siekiant didinti darbuotojų suintere-suotumą gerinti darbo rezultatus, įmonėje diegiama motyvacijos sistema. Įmonė specializuoja-si kreipiamosios sistemos spalvoto vaizdo televizoriams, eilučių skleistinės transformatorių televizoriams, monitoriams, video kontrolinei aparatūrai, gamyboje. 1968 metais pagaminti pirmieji spalvoto vaizdo televizoriai: kreipiamosios sistemos OS – 90LC2( delta tipo kinesko-pui su 59 centimetrų ekrano įstrižaine). 1971 metais pagaminta pirmoji kreipiamoji sistema specialios paskirties technikai – OC – 90P3 (medicininei aparatūrai). 1994 metais įmonė reor-ganizuota į AB „Vilniaus vingis“.
Pagrindinė AB “Vilniaus Vingis” produkcija yra: Kreipiamosios sistemos spalvoto vaizdo kineskopams. Bendrovėje projektuojamos ir gaminamos kreipiamosios sistemos, skir-tos nuo 14 iki 29 colių kineskopams. Pakopiniai eilučių skleistinės transformatoriai televizo-riams. Bendrovėje projektuojami ir gaminami transformatoriai skirti televizoriams, kurių įstri-žainė nuo 14 iki 32 colių. Specialūs technologiniai įrengimai bei įranga minėtiems produktams gaminti. Bendrovėje yra projektuojama ir gaminama: štampai, liejimo formos, vyniojimo įrengimai, kreipiamųjų sistemų elektroninių-optinių parametrų derinimo įrenginiai. Griežtus Vakarų Europoje nustatytus ekologijos standartus atitinkanti technologija leidžia minimaliai darant įtaką aplinkai ir konkurencingomis kainomis papildomai teikti šias paslaugas: elektro-cheminis metalo apdirbimas, štampavimo darbai, plastmasinių detalių liejimas, ri
ičių vynioji-mas, elektronikos komponentų surinkimas. Visi nauji gaminiai sertifikuojami pagal pasaulyje vertinamas elektronikos saugos reikalavimų sistemas: VDE (Vokietija), BSI (Jungtinė Kara-lystė) ir UL (JAV). Pagrindiniai bendrovės produktų pirkėjai yra stabiliai dirbančios Europos televizorių ir kineskopų gamybos įmonės: Ekranas (Lietuva), Samsung SDI (Vokietija, Veng-rija), LG. Philips Displays (Ispanija, Jungtinė Karalystė), Šiaulių Tauro televizoriai (Lietuva), Rubin (Rusija), Tecnimagen (Ispanija). Bendrovės kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001, o aplinkos vadybos sistema – pagal ISO 14001 reikalavimus. 2003 m. investicijos į naujas technologijas ir naujus produktus sudarė apie 9 mln. Lt. AB “Vilniaus Vingis”yra Ma-šinų ir prietaisų pramonės asociacijos, Pramonės ir verslo asociacijos EURACHEM Lietuva asociacijos Pramonės ir prekybos Rūmų asociacijos Lietuvos pramonininkų konfederacijos EAN Lietuva narė.
Daugiau kaip 40 metų bendrovėje projektuojami ir gaminami elektronikos komponen-tai, skirti televizoriams ir kineskopams. Kreipiamoji sistema yra viena pagrindinių televizo-riaus komponentų nulemiančių televizinio vaizdo kokybę. Kreipiamosios sistemos skirtos formuoti televizinį vaizdą kineskopo ekrane su kliento reglamentuotais minimaliais vaizdo iškraipymais. Bendrovė projektuoja ir gamina kreipiamąsias sistemas, skirtas kineskopams su ekrano įstrižainėmis nuo 14″ iki 29″ colių , taip pat pradėta masinė kreipiamųjų sistemų ga-myba visiškai plokštiems 21″ kineskopams. Šiuo metu daugiau kaip puse produkcijos ekspor-tuojama į Vakarų šalis ir Turkija. Šiuo metu įmonė artimai bendradarbiauja su AB Ekra-nas(Lietuva), Samsung ( Vokietija), LG Philips ( Ispanija, Jungtinės Karalystės), Thompson ( Prancūzija, Lenkija).
Laboratorijose atliekami da
arbai susiję su fundamentalių kreipiamųjų sistemų klausi-mais.šioje įmonėje dirbantys specialistai kurdami gaminius atsižvelgia į pasaulinius rinkos poreikius ir reikalavimus bei siekia minimalių gamybos sąnaudų. Kreipiamųjų sistemų trans-formatorių gamyboje naudojami įrenginiai, pagaminti tame pačiame „ Vingyje“. Vyniojimo automatas EVA- 3 naudojamas kreipimo sistemų eilučių ritėms vynioti. Vyniojimo įsprausti-nis konsolinis tvirtinimo būdas ir temperatūros palaikymas užtikrina reikiamą ričių tikslumą ir stabilumą. Šiam aparatui valdyti yra panaudotas firmos SIEMENS valdiklis ir kintamos srovės dažnio valdiklis. Darbui pagerinti ir pagreitinti yra naudojama japonų pagamintos vyniojimo staklės, kurios iš karto gali vynioti 17 laidų. Kreipimo sistemų gamyboje naudojamos sudėtin-gos ritelių vyniojimo staklės. Staklių darbo ciklas valdomas pagal programą įrašyta į progra-minio valdymo įrenginį. Šių staklių konstrukcija leidžia vienu metu vynioti keturias riteles pusiau automatiniu rėžimu.
Nuo 1989 metų bendrovėje įdiegta kompanijos SANYO technologinė linija. Šios ben-drovės įrenginiais atliekami ričių vyniojimas ir hermetizavimas užtikrina aukštą gaminių ko-kybę.
Pradėjus bendradarbiauti su korėjiečiais buvo išplėsti gamyklos pajėgumai, kurie savo ruožtu leido padidinti ir pagausinti siūlomą prekių asortimentą, bei pagerinti darbo sąlygas. Dabar įmonė per metus pagamina apie 2 mil. transformatorių, o darbuotojai aprūpinti pačia naujausia technika ir programine įranga.
Įmonės svarbiausias tikslas aprūpinti savo klientus pačios aukščiausios kokybės gami-niais, kuri atitinka aukščiausius techninius standartus. Gamybos valdyme naudojamas galuti-nių ir tarpinių produktų testavimas, medžiagų patikrinimas. Per visą savo gyvavimo laikotarpį įmonėje buvo suprojektuoti daugiau nei 80 kreipimo sistemų tipų. Šiuo metu gaminamos kreipiamosios sistemos spalvoto vaizdo kineskopams, kurių įstrižainė 14 – 29 colių. Transfor-matoriai gaminami 14 – 29 colių įstrižainės kineskopams. Pastaruosius šešis metus įmonė savo apyvarta padidino daugiau kaip du kartus.

Literatūra
www.vingis.lt
www.delfi.lt/news
www.jt.lt/ Analitika/
www.ml.lt/
www.lsc.lt/
verslas.banga.lt/
www.lmt.lt/STRUKTURA/taryba.php

Leave a Comment