AB”KM”Strateginis planas(Praktinis darbas)

Įvadas

Klaipėdos kraštas Baltijos pajūryje nuo seno garsėjo savo medžio apdirbimo įmonėmis. Viena pirmųjų tokių gamyklų, sujungus keletą smulkių fabrikėlių, atidaryta 1897 m. “A BISDOM &ZOOM”, kėlusi tikslą – statyti medžio apdirbimo įmones. 1899 m. ši bendrovė užbaigė medžio apdirbimo įmonės statybą, kuri tų pačių metų liepos 1 d. pradėjo veikti, o jau 1900 m. šleido aukštos kokybės fanerą. Tolesnėje fabriko veikloje išskiriami trys ryškesni etapai: I etapas. 1899-1944 metai. Įmonė kūrėsi, ieškojo gamybos profilio. Buvo pradėta gaminti klijuota fanera, stalių plokštės. II etapas. 1945-1991 metai, sietini su pokario laikotarpiu. Įmonė plėtė produkcijos asortimentą: pradėtas gaminti drožtas lukštas.1960 m. pastatytas ir pradėjo veikti medžių drožlės plokščių cechas. Nuo 1972 m. įmonė pavadinta “Klaipėdos medienos medžiagų kombinatu. 1975 m. Liepų gatvėje pastatytas naujas penkiaaukštis administracijos pastatas, papuoštas prof. A.Stoškaus vitražu “Baltija”.1978 m. pastatytas 9 mln.m2 pajėgumo drožto lukšto gamybos cechas. 1989 m. pradėta montuoti, o 1992 paleista firmos “SUNDS DEFIBRATOR” medžio drožlių plokščių su mikrostruktūriniu paviršiumi gamybos linija. III etapas. Lietuvai pasukus rinkos ekonomikos keliu ir augant prekybinio bendradarbiavimo ryšiams su Europos šalimis, neišvengiamai iškilo gamybinio objekto privatizacijos būtinybė. Iki 1992 m. rugpjūčio mėnesio įmonė buvo pavaldi Lietuvos Respublikos Baldų ir popieriaus, Miško pramonės, Pramonės ir Ekonomikos ministerijoms. Privatizavus “Klaipėdos valstybinį medienos medžiagų kombinatą”, buvo įsteigta AB “Klaipėdos mediena”. AB “Klaipėdos mediena” per daugelį metų sukaupta didelė klijuotos faneros ir medienos drožlių plokščių gamybos patirtis. Bendrovė įsikūrusi netoli Klaipėdos jūrų uosto, turi geležinkelio atšaką, autonominę katilinę, vidaus vandenų valymo įrengimus.

Bendrovė nuolat aprūpinama pakankamu medienos kiekiu iš Lietuvos urėdijų. “Klaipėdos mediena” yra medienos pramonės įmonė, medžio drožlių plokščių (MDP) ir faneros gaminių (FG) gamintoja. Šiuo metu įmonės pajėgumai yra 90 tūkst. m3 MDP ir 35 tūkst.m3 FG per metus. “Klaipėdos mediena yra vienintelė faneros gamintoja ir viena iš dviejų MDP gamintojų Lietuvoje.1997 m. bendrovės realizacijos pajamos sudarė 87 mln.Lt, iš kurių 77 %– pajamos už produkciją eksportuotą į Vakarų Europą.

AB “Klaipėdos mediena”tikslų analizė

Misija

Misija – pirmas ir bene svarbiausias strateginio plano kūrimo etapas.Ji apibūdina svarbiausią tikslą, veiklos sritį ir veiklos kryptį. Pagal ją parinkti tikslai leidžia tolimesniame darbe priimti vienokius ar kitokius valdymo sprendimus.Misiją galima vertinti kaip vartotojų pagrindinių poreikių nustatymą ir efektyvų jų patenkinimą. Organizacija yra atvira sistema, todėl ji išliks tik tada, jei tenkins kokį nors poreikį už jos ribų..AB “Klaipėdos mediena” misija – medienos drožlių plokščių,apdailintos medienos plokščių, klijuotos faneros ir klijuotos faneros detalių gamyba,eksportas ir importas.Be to , klientui pageidaujant, klijuotinės faneros ir medienos drožlių plokščių pjaustymas įvairiais dydžiais.Tenkinant vartotojų poreikius,tapti moderniausia medienos industrijos įmone Lietuvoje.

Bendrieji įmonės tikslai:

1) Artimiausioje ateityje užsienyje surasti daugiau patikimų marketingo partnerių, įsitvirtinti rinkoje.2) Įdiegti Europinių standartų faneros gamybos technologiją,kuri leistų pirkėjams pasiūlyti aukštos kokybės konkurentišką produktą.3) Siekti didesnio pelno.4) Užtikrinti gerą įmonės vardą klientų tarpe.5) Mažinti gaminamos produkcijos savikainą.

Norint įgyvendinti tikslus įmonė privalo iškelti uždavinius. Jie būtų tokie:

1) Pritraukti naujus klientus išplečiant klijuotos faneros plokščių ir fanerinių baldų detalių gamybos apimtis ir asortimentą, iki 2003 m.2) Įdiegti naują technologinę klijuotinės faneros gamybos liniją, kurios produkcija atitiktų Europos standartus,iki 2004 m.3) Padidinti pelną 15% iki 2004 m.

4) Kelti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybes tobulintis kursuose ir seminaruose, nuo 2002 m. vasario 1 d.5) Pastatyti baldų fabriką iki 2002 m. liepos 1 d. 6) Rekonstruoti katilinę, iki 2006 m. liepos mėn. 1 d.7) Gaminti drėgmei atsparią produkciją nuo 2002 spalio 2 d.8) Įdiegti pažangią ir ekonomišką lukšto džiovinimo technologiją iki 2003 m sausio 1 d.

AB “Klaipėdos mediena” SWOTanalizė

SWOT analizė literatūroje vadinama organizacijos stiprumų ir trūkumų iš vidaus, bei galimybių ir grėsmių analizė iš išorės. SWOT analizė strategijos planuotojams naudinga, nes:– ji aprūpina vadovus logine struktūra jų organizacijos egzistavimui ir pozicijos įvertinimui,– ji gali informuoti ,kokiuose išorės ir vidaus plotuose reikia didinti ar mažinti organizacijos veiklos svarbumą.

Išorinės veiklos įvertinimasGalimybės O Grėsmės TEkonominė aplinka• valiutos stabilumas• pigi darbo jėga• • didelis nedarbo lygis• dideli mokesčiai• didelės kredito paėmimo palūkanos• mažėja gyventojų perkamoji galiaPolitinė – teisinė aplinka• Integracija į Europos sąjungą• Eksporto skatinimas • Įstatymų nestabilumas Leidžiami įstatymai ,ribojantys teršalų kiekį.Technologinė aplinka• sparti techninė pažanga• kompiuterinės informacinės programos• kokybiškos komunikacinės technologijos • Konkurencinė aplinka• Žinoma informacija apie konkurentus, jų veiklą• Geri santykiai su konkurentais

• pakaitalo grėsmė

Rinkos aplinka• Kontaktai su užsienio šalių partneriais.• Vietinė žaliavinė mediena• Žema produkcijos savikaina • Sumažėjo lukštinto lukšto paklausa• Netikusi prekių paklausos analizė

Gamtinė – geografinė aplinka• Bendrovė įsikūrusi netoli Klaipėdos jūrų uosto(1,5 km iki prekybos uosto)• Patogi geografinė padėtis klientų požiūriu

Vidinės aplinkos įvertinimasPranašumai S Trūkumai WFinansinių aspektų vertinimas• Įmonė yra moki ir likvidi• Gauna pastovų pelną• Aktyvi rėmimo politika• Investavimo galimybės • Maži piniginių atsargų rezervai• Marketingo aspektai• Įmonė žinoma ir gerai vertinama• Platus gaminių ir paslaugų asortimentas,bei aukšta kokybė

• Geras aptarnavimas• Klijuotinės faneros gamybos linijos yra vienintelės Lietuvoje• Pastovus aprūpinimas medžiagomis • Nepakankama reklaminė kompanija• Naujos paslaugų formos• Personalo aspektas• Aukštas išsilavinimo ir kvalifikacijos lygis• Iniciatyva• Patirtis• Aukštas organizacijos lygis • Didelė atsakomybė• Vidinės technologijos• Telefonai, faksai• Švietimo aparatai• Autonominė katilinė• Laminavimo linija • Nepakankamai kvalifikuotų specialistų, galinčių dirbti su naujausiomis informacinėmis, technologinėmis programomis• Pasenę įrengimai• Neaukšto lygio klijuotos faneros technologija

Įmonės SWOT strateginiai siūlymai

SW

OT PranašumaiS TrūkumaiWGalimybės(O) SO

Didelis nedarbo lygis leis samdyti darbuotojus už mažesnį atlyginimą

Patogi įmonės geografinė padėtis pritrauks klientus

Dėl aktyvios rėmimo politikos įmonė gali įsigyti naujų įrengimų

Aukštas personalo išsilavinimo ir kvalifikacijos lygis leis palaikyti gerus santykius su užsienio partneriais. WO

Sparti techninė pažanga ir naujausios informacinės programos leis įmonei reklamuotis internete, spaudoje ir t.t.

Būdama vienintelė klijuotos faneros gamintoja, Lietuvoje neturi konkurentų.

Grėsmės(T) ST

Platus gaminių ir paslaugų asortimentas bei aukšta kokybė leis išlikti konkurencinėje rinkoje.

Kadangi įmonė moki, neiškyla problemų mokant mokesčius.

Plečiantis įmonės gamybos apimtims, bus sukurta naujų darbo vietų. WT

Dėl pasenusių įrengimų ( lukšto džiovyklų) patiriama žymių technologinių nuostolių,gaminama nekokybiška produkcija.Džiovinimo procesas labai brangus.Perėjimą į pigesnes kuro rūšis riboja reikalinga brangi džiovyklų modernizacija.Be to sumažėjusi lukšto paklausa privers labiau tyrinėti prekių paklausą.

Esant mažai gyventojų perkamajai galiai įmonė bus priversta taikyti nuolaidas.

Didėjant konkurencijai ir siekiant didesnio pelno, įmonė turės skirti lėšų naujiems įrengimams ir technologijoms, bei palaikyti aukštą darbuotojų kvalifikaciją.

Strategijų esminių vystymo strategijų nustatymaspagal Bostono CG metodiką

Strategijų tikslas yra parinkta alternatyva, kuri maksimaliai padidina ilgalaikį organizacijos efektyvumą. Tai galima atlikti keliais metodais.Vienas iš jų pagal Bostono konsultacinės grupės (BCG) metodiką.

BCG matrica

“Žvaigždės” “Klaustukai” Didelės Augimo galimybėsd“Melžiamos karvės” “Šunys” Mažos Didelė Maža Rinkos dalis

Įvertinus pagrindinių AB”Klaipėdos mediena” paslaugų ir gaminių apimties augimo galimybes bei rinkos dydį galima pažymėti jų vietą šioje lentelėje. Apdailintos medienos plokštės (1) gamyba užima nemažą rinkos dalį be to turi dideles augimo galimybes. Ši produkcija priklauso “žvaigždžių” grupei.Šiai grupei reikėtų taikyti intensyvaus augimo strategiją.Vidinė įmonės strategija būtų:didinti darbo našumą.Išorinė: naujų cechų kūrimas. (Pvz.: pastačius baldų fabriką stipriai išaugtų laminuotos(apdailintos) medienos plokštės poreikis.Padidinus gamybos apimtis, padidinsime pelną. Medienos drožlių plokštė (2) priklauso “melžiamų (pinigų) karvių “ grupei. Tai didelės apimties, tačiau lėto augimo gaminiai.Tai daugiausiai pelno įmonei duodantys gaminiai. Medienos plokščių gamybai reikėtų taikyti riboto augimo strategiją.Čia nenumatoma jokių esminių permainų.Taip pat nemažą rinkos dalį užima klijuotos faneros (3) gaminiai.Šių gaminių augimo galimybės yra didesnės nei medienos plokščių, nes įmonė yra vienintelė Lietuvoje šios produkcijos gamintoja. Norint užimti didesnę rinkos dalį reikėtų padidinti gaminio kokybę tam reikėtų įdiegti naujausius technologinius įrengimus. Taigi čia siūlyčiau intensyvaus augimo strategiją. Baldų detalės (4) užima mažą rinkos dalį, tačiau augimo galimybės nemažos.Tai –“klaustukai” Ši grupė reikalauja nemažai investicijų, norint užimti didesnę rinkos dalį. Lukštas ir grindų skydai priskiriami “šunų” grupei. Tai mažą rinkos dalį užimanti ir nepelninga produkcija.Jai reikėtų taikyti mažinimo strategiją. Iš šios lentelės galima matyti, kad įmonė yra pakankamai geros būklės.Įmonė gamina 6 gaminių rūšis. Ji turi dvi dideles “melžiamas karves”, 1 “žvaigždę”, 1 “klaustuką” ir 2 “šunis”.”Pinigų karvių” pajamos leidžia finansuoti įmonės “klaustukus”, “žvaigždę” ir “šunis”.

BCG matrica turi ir trūkumų. Ji apibūdina įmonės situaciją tik dviem aspektais, o strateginė situacija priklauso nuo didesnio veiksnių skaičiaus.

Strategijų numatymas pagal GE matricą

“General Electric” kompanijos sukurtoje matricoje naudojami du kompleksiniai parametrai: konkurencinė padėtis ir veiklos vertė.

Veiklos patrauklumas (vertė)

Kriterijai Mažas Vidutinis DidelisRinkos dydis V + X O Rinkos augimas X O + VKaina V X + O Konkurencija X O + VJautrumas infliacijai + V O X Jautrumas aplinkos įtakai X O + VPelningumas V + X O

Bendras V + X O

Konkurencinė padėtis

Kriterijai Žemas Vidutinis AukštasRinkos dalis V + X ORinkos dalies didėjimas X + O VKokybė O V + XReputacija O XMarketingo sugebėjimai V O XPersonalo lygis + X ONovatoriškumas V X O +

Bendras V + O X

GE matrica

Verslo vieneto patrauklumas Didelis OInvestavimas į vystymą XPozicijų gynimas Vidutinis +Selektyvus vystymas arba maksimalaus pelno siekimas Mažas VLikvidavimas Žemas Vidutinis AukštasKonkurencinis statusas

Įmonės gaminamoms produkcijų rūšims reikėtų taikyti skirtingas strategijas. “O” produktams siūloma taikyti investavimo į vystymą strategiją.Įmonė turi stengtis išlaikyti tokią padėtį ir toliau plėtoti šią sritį.Tai atliks stiprindama silpnąsias vietas ir siekdama lyderiavimo rinkoje. “X” produktams reikės taikyti pozicijų gynimo strategiją.Siūlymai: didinti rentabilumą (naudingumą) ir koncentruoti pastangas užimtų pozicijų išlaikymui.Įmonė diegs naujausias technologijas, bus sudaromos sutartys su užsienio partneriais. “+” produktams bus taikoma selektyvaus vystymo arba maksimalaus pelno siekimo strategija.Vienas svarbiausių uždavinių ginti užimamas pozicijas. Gaminti kuo pelningiau,kuo mažiau investuojant. Pelno siekti per efektyvumą. “V” produktams taikyti arba likvidavimą arba padidinti pastangas.Šiuo atveju vengti investicijų, mažinti kainas.

Išvados ir siūlymai

Įmonės misija medienos gaminių gamyba,gaminių pardavimas ir eksportavimas bei kitos paslaugos atliekamos tenkinant vartotojų poreikius, ir išlaikant gerą firmos vardą.

AB”Klaipėdos mediena” yra viena iš pirmaujančių medienos pramonės įmonių Lietuvoje.Tai turinti naujausias technologijas, reikalingas darbui, moki ir likvidi įmonė. Įmonę veikia išorinė aplinka. Didelę įtaka turi aukštas nedarbo lygis bei mažėjantis bendras nacionalinis produktas,mažinantis gyventojų perkamąją galią, taip pat ir kitų įmonių prekių bei paslaugų paklausą. Tačiau didelis darbo jėgos pasirinkimas leis pasirinkti darbuotojus mokant jiems mažesnius atlyginimus.Norėdama pasiekti didesnio pelno, įmonė turės skirti lėšų naujiems įrengimams ir technologijoms. Įvertinus įmonės strateginę padėtį pagal BCG matricą, paaiškėjo, kad įmonės būklė pakankamai gera. Apdailintos medienos plokščių (AMDP) gamybai skirsime intensyvaus augimo strategiją.Įmonė didins gamybos apimtis, daugiau dėmesio skirs reklamai. Medienos drožlių plokštės (MDP) užima didžiausią įmonės paslaugų rinką ir duoda daugiausiai pelno. Šiai gaminių rūšiai taikysime riboto augimo strategiją. Artimiausioje ateityje įmonė nieko šioje srityje nekeis. Klijuotos faneros gaminiai ir klijuotos detalės taip pat duoda įmonei nemažai pelno. Tačiau norint pagerinti gaminių kokybę ir siekiant išlaikyti pozicijas įmonė šiai sričiai turėtų skirti lėšų , kad būtų įdiegti nauji įrengimai.Taigi čia siūloma intensyvaus augimo strategija. Iš GE matricos matyti, kad įmonei palanku taikyti pozicijų gynimo, selektyvaus vystymo bei investavimo į vystymą strategijas. Siūloma plėsti paslaugų asortimentą bei gerinti kokybę, sudaryti sutartis su naujais partneriais, koncentruoti pastangas užimamų pozicijų išlaikymui,skirti lėšų gamybos modernizavimui. Augimo, pozicijų gynimo,vystymo strategijos atitinka įmonės tikslus. Šių strategijų taikymas padidins įmonės rinkos dalį.. Skyrusi lėšų gamybos modernizavimui įmonė pagerins gaminių kokybę.Tai pritrauks naujus pirkėjus.Pagerėjusi prekyba padidins pelną. Įmonės darbuotojams bus pagerintos darbo sąlygos bei darbo užmokestis. Tuo būdu įmonė garantuos sau gerą vardą ir reputaciją.

Naudota literatūra:

Vaitiekus A. “Vadyba” 1997 m. II sk. Bagdonas E., Bagdonienė L. Administravimo principai 2000 m. Palubinskas G.T. Strateginio planavimo procesas 1997 m.