ŽŪB ir kooperatyvo panašumai ir skirtumai

TURINYS

ĮVADAS 3ŽŪB IR KOOPERATYVO PANAŠUMAI 4ŽŪB IR KOOPERATYVO SKIRTUMAI 7IŠVADOS 10ĮVADASŽemės ūkio bendrovė yra fizinių asmenų pagal Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymą privatizuota buvusi žemės ūkio įmonė arba, sudarius steigimo sandorį, fizinių ir juridinių asmenų įsteigta įmonė.Žemės ūkio veikla – tai veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto prekių gamyba iš ne savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų, taip pat ir šių produktų realizavimas.Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių ir (arba) juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. Jos nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šia bendrove ir aktyviai dalyvauja kooperatyvo valdyme.ŽŪB IR KOOPERATYVO PANAŠUMAITiek žemės ūkio bendrovės turtas, tiek kooperatyvo turtas yra atskirtas nuo narių ir pajininkų turto. Abiejų bendrovių prievolės vykdomos iš jų turto. Bendrovės neatsako už savo narių ir pajininkų prievoles, nesusijusiais su bendrovių veikla.Ir žemės ūkio bendrovė ir kooperatinė bendrovė turi turėti savo pavadinimus, pagal kuriuos jas būtų galima atskirti nuo kitų juridinių asmenų.Abi bendrovės yra laikomos įsteigto įmonės, kurių pajamos gautos per ūkinius metus už produkciją ir suteiktas paslaugas sudaro daugiau kaip 50 procentų visų realizavimo pajamų.

ŽŪB ir kooperatyvo teisės: – tiek žemės ūkio bendrovė, tiek kooperatinė bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bankuose;– valdyti joms nuosavybės teise priklausantį turtą, juo naudotis ir disponuoti pagal įstatymus;– sudaryti sandorius, skolinti bei skolintis pinigines lėšas ir kitą turtą;– nustatyti savo produkcijos, darbų ir paslaugų kainas, įkainius ir tarifus;

– steigti filialus, atstovybes;– abi bendrovės gali turėti ir kitų teisių, neprieštaraujančių įstatymams ir kitiems teisės aktams;– verstis veikla, neprieštaraujančia įstatymams.

Bendrovių įstatuose turi būti nurodyta:– pavadinimai ir adresai;– tikslai, veiklos pobūdis ir trukmė;– minimalaus pajinio įnašo dydžiai;– narių susirinkimo šaukimo ir balsavimo tvarka;– pelno paskirstymo tvarka;– narių bei pajininkų teisės ir pareigos;– valdymo ir kontrolės organų tvarka, teisės ir pareigos;– turto ir teikiamų paslaugų sudarymo ir naudojimo tvarka.Tiek ŽŪB, tiek kooperatyve gali būti ir kitų taisyklių neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams.Įstatus bendrovėse pasirašo visi bendrovių steigėjai.Bendrovių kapitalas gali būti nuosavas ir skolintas. Ir žemės ūkio bendrovėje, ir kooperatyve nuosavas kapitalas sudaromas iš bendrovių narių stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų, atsiskaitymų iš pelno, kitų pajamų. Abiejose bendrovėse nuosavas kapitalas skirstomas į pagrindinį į pagrindinį ir atsargos (rezervinį). Pagrindinis kapitalas skiriamas einamajai bendrovių veiklai. Atsargos kapitalo fondą sudaro privalomi atsiskaitymai iš grynojo pelno. Atsargos naudojamos nenumatytoms išlaidoms ir nuostoliams padengti. Skolintas kapitalas sudaromas iš kreditų ir kitų skolintų lėšų.

Pajai. Abiejų bendrovių nariai turi teisę perleisti pajų kitiems asmenims. Apie ketinimą perleisti pajų, bendrovių narys privalo raštu pranešti kitiems bendrovių nariams. Buvusios pajininko turtinės teises ir pareigas pajų paveldėjęs ar kitu būdu įsigijęs pajininkas perima nuo pajaus įregistravimo bendrovių dokumentuose momento.

Pelnas ir dividendai. Ir žemės ūkio bendrovės ir kooperatinės bendrovės pelnas turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams.

ŽŪB ir kooperatyvo nariu teisės ir pareigos. Bendrovių narys turi teisę rinkti bendrovės valdymo ir kontrolės organus ir būti juos išrinktas. Skolinti bendrovėms lėšų pagal sutartį. Gauti dalį bendrovių pelno (dividendus). Gauti informaciją apie bendrovių veiklą ir turtą. Gali disponuoti pajumi.

Bendrovių narys privalo laikytis privalo laikytis įstatų, vykdyti bendrovių organų sprendimus, vykdyti apyvartą su bendrovėmis, tausoti jų turtą, rūpintis jo didinimu.

Bendrovių valdyba. Valdybos narius ir jos pirmininką ne ilgesniam kaip keturių mėnesių laikotarpiui renka ir prireikus atšaukia narių susirinkimas. Ir žemės ūkio bendrovėje ir kooperatyvo bendrovėje valdymo organai yra valdyba arba administracija. Narių susirinkimui nutarus, bendrovės valdyba gali būti nesudaroma. Tokiu atveju valdybos funkcijas bendrovėse atlieka narių susirinkimas ir administracija. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 išrinktų valdybos narių. Nutarimai posėdyje priimami dalyvaujančiųjų posėdyje narių balsų dauguma.Kiekvienas bendrovių valdybos narys, administracijos darbuotojas atsako už dėl savo kaltės bendrovei padarytus nuostolius. Bendrovių valdybos nariai privalo solida…riai atlyginti nuostolius, padarytus dėl jų neteisingai priimtų nutarimų. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai, kurie balsavo prieš tokius nutarimus arba kurie posėdyje nedalyvavo juos priimant.Reorganizavimas. Abi bendrovės gali būti reorganizuojamos be likvidavimo procedūros. Bendrovės gali būti reorganizuojamos dviem būdais:– jungimo;– skaidymo.Bendrovės turi parengti reorganizavimo projektus.

Likvidavimas. Šios bendrovės likviduojamos:1) pasibaigus įstatuose numatytam veiklos terminui;2) narių susirinkimo nutarimu;3) likus mažiau narių negu nustatyta įstatymo, jeigu narių susirinkimas per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria bendrovių reorganizuoti ar pertvarkyti;4) juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva;5) teismui pripažinus, kad bendrovės veikla yra netinkama;6) teismui pripažinus, kad bendrovė įsteigta neteisėtai.ŽŪB IR KOOPERATYVO SKIRTUMAIŽemės ūkio bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatyvas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. ŽŪB turi būti ne mažiau kaip du nariai, maksimalus skaičius neribojamas. Kooperatyve turi būti ne mažiau kaip penki nariai.ŽŪB neturi teisės leisti akcijų.

ŽŪB įstatuose nebūtina nurodyti maksimalų pajinio įnašo dydį. Žemės ūkio bendrijos dokumentai:– steigimo sutartis;– narių sąrašas;– steigiamojo susirinkimo protokolas;– įstatai;Kooperatinės bendrovės dokumentai yra įstatai ir steigimo sutartis.

Steigimo tvarka.Žemės ūkio bendrovės steigėjai sudaro steigimo sutartį, nustato minimalų pajinio įnašo dydį, parengia asmenų turto priėmimo ir įvertinimo tvarką, sudaro asmenų, pageidaujančių tapti bendrovės nariais, sąrašą, parengia įstatų projektą, sušaukia steigiamąjį susirinkimą, paskiria įgaliotinius parengiamiesiems bendrovės steigimo darbams atlikti.Kooperatinės bendrovės steigėjai sudaro steigimo sutartį, parengia įstatų projektą, sušaukia steigimo susirinkimą.

Steigimo sutarčių nurodymai.ŽŪB steigimo sutartyje pakanka nurodyti pajinių įnašų priėmimo tvarką, vietą ir laiką, atsakingus asmenis.Kooperatyvo steigimo sutartis kur kas platesnė. Joje turi būti nurodoma:1) steigėjų fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; steigėjų juridinių asmenų – pavadinimas, kodas, buveinė ir jų įgaliotų atstovų vardai ir pavardės.2) steigėjų teisės ir pareigos steigiant bendrovę, jų atsakomybė už steigimo įsipareigojimų nevykdymą.3) steigiamos kooperatinės bendrovės pavadinimas.4) asmenys, įgalioti atstovauti steigiamai bendrovei, jų teisės ir pareigos.5) stojamojo mokesčio, minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai.6) kiekvieno steigėjo įsipareigojimas iki steigiamojo susirinkimo sumokėti stojamąjį mokestį ir įnešti pajinį įnašą, ne mažesnį už minimalų pajaus dydį.7) stojamojo mokesčio ir pajinio įnašo įmokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, delspinigiai už nustatytu laiku nesumokėtą stojamąjį mokestį ir pajinį įnašą.8) steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir balsavimo jame tvarka, jo dalyviai.9) steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą.10) įmokėtų stojamųjų mokesčių ir pajinių įnašų grąžinimo tvarka, jei kooperatinė bendrovė neįsteigiama.11) ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka.12) sutarties sudarymo data ir vieta.

Pajai. Kooperatyvo pajiniu įnašu negali būti žemės ūkio paskirties žemė ir turtas, kuriuo disponuoti pajinį įnašą įmokančiam asmeniui yra ribotos teisės, taip pat turtas, į kurį kooperatinė bendrovė negali įgyti nuosavybės teisės. Kooperatyvo nario už pajų įneštas pajinis įnašas registruojamas apskaitos dokumentuose ir įstatuose nustatyta tvarka bendrovės nariui išduodamas pajaus vardinis dokumentas.

Žemės ūkio bendrovėje pajinius įnašus asmenys į bendrovę gali įnešti pinigais, materialinėmis ir kitomis vertybėmis bei intelektinės veiklos rezultatais. ŽŪB pajai negali būti pardavinėjami ir perkami per biržos įstaigas ir viešuosiuose aukcionuose. Jeigu bendrovės nariai ir pajininkai pageidauja, įstatuose nustatyta tvarka bendrovė organizuoja uždarus aukcionus pajams pirkti ir parduoti.

Pelnas ir dividendai. Kooperatyve dividendams mokėti skiriama iki 10 procentų grynojo pelno. Žemės ūkio bendrovės dividendai yra bendrovės nariui ir pajininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo pajaus vertei. ŽŪB nariai ir pajininkai turi teisę dividendus išreikalauti iš bendrovės taip kaip kreditorius. Dividendus ŽŪB nariams ir pajininkams išmoka pinigais, arba susirinkimui nutarus ir jeigu nariai bei pajininkai pageidauja, tuomet už dividendus gali būti atlyginama materialinėmis vertybėmis arba paslaugomis. Žemės ūkio bendrovė iš nario ar pajininko negali išieškoti išmokėtų dividendų.

ŽŪB ir kooperatyvo nario teisės. Kooperatyve narys turi teisę balsuojant turėti vieną balsą, nepaisant pajaus dydžio, taip pat turi teisę perleisti jam priklausančią balsavimo teisę kitam kooperatyvo nariui ar trečiajam asmeniui. Naud…otis kooperatinės bendrovės turtu ir teikiamomis paslaugomis. Gauti likviduojamos kooperatinės bendrovės turto dalį. Gali būti kelių kooperatinių bendrovių nariu. Išstoti iš kooperatyvo narių ir gauti išmoką už nariui priskirtą turto dalį apyvartai proporcingą išmoką ir dividendą.ŽŪB narys turi teisę perleisti savo pajų bendrovei, kitam bendrovės nariui, pajininkui, bet kuriam kitam fiziniam asmeniui. Šiuos sandorius teisiškai įregistruoja savivaldybės seniūnijos seniūnas. Rinkliava už tokių sandorių registravimą – 0,1 procento perleidžiamo pajaus vertės. Gali siūlyti pakeisti ar papildyti bendrovės įstatus.ŽŪB narys privalo atlyginti bendrovei padarytą žalą, dalyvauti bendrovės narių susirinkimuose, atvirai reikšti savo nuomonę apie bendrovės reikalus, siūlyti būdus bendrovės veiklai gerinti. Kiekvienas ŽŪB narys susirinkime priimant nutarimus turi tiek balsų, kiek susidarytų padalijus jo turimo pajaus dydį iš bendrovės įstatuose nustatyto minimalaus pajinio įnašo. ŽŪB narys neturi teisės balsuoti, kai priimamas nutarimas dėl jo pašalinimo iš bendrovės. Turtiniai ginčai tarp bendrovės, jos narių ir pajininkų sprendžiami teisme.

Bendrovių valdyba. Žemės ūkio bendrovės valdybą sudaro neporinis bendrovės narių skaičius. Kooperatinėje bendrovėje valdybos narių skaičius nustatomas įstatuose, tačiau jis negali būti mažesnis kaip trys.ŽŪB valdybos posėdžius pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, šaukia valdybos pirmininkas.

Reorganizavimas. Galimi kooperatinių bendrovių jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas; galimi skaidymo būdai yra išdalijimas ir padalijimas.IŠVADOS1. Žemės ūkio bendrovės steigimui reikia paruošti kur kas daugiau dokumentų, tačiau kooperatinės bendrovės sutartis platesnė.2. Kooperatinėje bendrovėje pajiniu įnašu negali būti žemės ūkio paskirties žemė ir turtas, kuriuo disponuoti yra apribojama teisė. Žemės ūkio bendrovėje pajinis įnašas neribojamas.3. Kooperatyve dividendams mokėti yra skiriama iki 10 procentų grynojo pelno, o žemės ūkio bendrovės nariams dividendams skiriama pelno dalis proporcinga jų pajaus vertei.4. Kooperatyve narys turi tik vieną balsą balsavime, nepaisant jo pajaus dydžio. Tuo tarpu žemės ūkio bendrovės nario balsų skaičius balsavime priklauso nuo jo pajaus dydžio.5. Reorganizuoti kooperatinę bendrovę yra daugiau būdų.6. Likvidavimas yra vienodas tiek žemės ūkio bendrovėje, tiek kooperatinėje bendrov