Teismų funkcijos

Apylinkių ir apygardų teismų funkcijos

Lietuvos Respublikos Konstitucija nurodo, kad „teisingumą mūsų šalyje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Bylas nagrinėjantys teisėjai vadovaujasi tik įstatymu. Jie negali taikyti Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo“.Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šalies teismų sistema buvo iš esmės reformuota. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje jau 1992 m. buvo įtvirtinta teismų sistema, tačiau ji pradėjo funkcionuoti ne iš karto. Teismų sistemos reorganizavimas truko trejus metus. 1994 m. buvo priimtas Teismų įstatymas ir jo pagrindu Konstitucijoje įtvirtinta teismų sistema pradėjo funkcionuoti nuo 1995 m. sausio 1 d. Tuo metu priimtas Teismų įstatymas su vėlesniais pakeitimais galutinai įtvirtino 4 pakopų bendrosios kompetencijos teismų sistemą veikiančią ir dabar.Taigi Lietuvoje šiuo metu veikia 4 pakopų (arba grandžių) bendrosios kompetencijos teismai: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Jų kompetenciją nustato Teismų įstatymas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo statutas.Apylinkės teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines ir kai kurias administracines bylas (nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai) bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Šis teismas priima sprendimus dėl įstatymų numatytų procesinių prievartos priemonių taikymo. Apylinkės teismas įstatymų numatytais atvejais nagrinėja skundus dėl kvotėjo, tardytojo ar prokuroro veiksmų, šio teismo teisėjai vykdo ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.Prie apylinkės teismo veikia hipotekos skyrius. Hipotekos skyrius įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka registruoja turto įkeitimus ir turto arešto aktus, tvarko hipotekos ir turto areštų aktų registrą, priima sprendimus dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto bei paskirsto išieškotas sumas išieškotojams. Hipotekos skyriui vadovauja, jo darbą organizuoja ir kontroliuoja hipotekos teisėjas. Hipotekos teisėjas turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir kiti apylinkės teisėjai.Prie apylinkės teismo veikia ir teismo anstolių kontora. Teismo anstoliai vykdo teismo sprendimus ir kitus įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus. Teismo anstolis yra valstybės pareigūnas. Jo reikalavimai vykdymo procese yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos fiziniams asmenims ir įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms.

Apylinkės teismas susideda iš šio teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo (-ų) ir kitų teisėjų. Teismo pirmininko pavaduotojas gali būti skiriamas teisme, kuriame yra ne mažiau kaip dešimt teisėjų. Apylinkės teisme, kuriame yra daugiau kaip dvidešimt teisėjų, gali būti skiriami du pirmininko pavaduotojai. Apygardos teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja jo kompetencijai įstatymo priskirtas baudžiamąsias ir civilines bylas. Apygardos teismas – tai apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendimams, nutartims ir nutarimams. Šis teismas nustatyta tvarka kontroliuoja jo veiklos teritorijoje esančių teismų ir teisėjų administracinę veiklą. Apygardos teismas analizuoja teismų praktiką susipažindamas su savo veiklos teritorijoje esančių apylinkės teismų darbu vietose bei kitais būdais, atlieka kitas su teisingumo vykdymu susijusias ir įstatymu priskirtas jo kompetencijai funkcijas. Apygardos teismas susideda iš šio teismo pirmininko, skyrių pirmininkų ir kitų teisėjų. Šiame teisme yra Civilinių bylų skyrius ir Baudžiamųjų bylų skyrius, o teisėjus į šiuos skyrius paskirsto apygardos teismo pirmininkas, atsižvelgdamas į teisėjų darbo krūvį skyriuose.

LITERATŪRA

1. Lietuvos teisės universitetas. Lietuvos konstitucinė teisė, antras leidimas, Vilnius, 2002 m.2. Kauno technologijos universitetas. Šiuolaikinė valstybė, Kaunas, Technologija, 1999 m.3. Lietuvos Respublikos Konstitucija.4. Teismų įstatymas.5. Interneto naršyklė: http://www.teiseskonsultantas.lt/41.htm