TEISĖS NORMŲ KLASIFIKACIJA

Teisės normų klasifikacija
I. Pagal teisės šakas
1) Darbo teisės norma
LR DPK 112 str. 2 d. Sezoninė darbo sutartis
Sezoninių darbų sąrašą,sezoninės darbo sutarties sudarymo,pakeitimo ir nutraukimo,taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes remdamasi šiuo Kodeksu nustato Vyriausybė.
2) Administracinė teisės norma
LR ATPK 249 str. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarką nustato šis kodeksas ir kiti lietuvos Respublikos įstatymai.
(Lietuvos Respublikos 1992 m. Gegužės 26 d. Įstatymo Nr. I-2589,įsigal.1992 m. Birželio 15 d.(Žin.,1992, Nr. 21-610) redakcija).
3) Baudžiamojo proceso teisės norma
LR BPK 4 str. 1 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ga

a
aliojimo laikas ir teritorija
Proceso tvarką nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas,galiojantis proceso veiksmų atlikimo metu.
4) Konstitucinės teisės norma
LR KK II skirsnis 19 str. Žmogus ir valstybė
Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.
5) Civilinės teisės norma
LR CK 198 str. 3 d. Rašytinių įrodymų pateikimas
Byloje esantys dokumentų originalai juos pateikusių asmenų prašymu gali būti grąžinami.tuo atveju byloje turi būti paliekami šio Kodekso nustatyta tvarka patvirtinti grąžinamų dokumentų nuorašai.
II. Teisės normos pagal funkcijas
1. Reguliacinės teisės normos
a) įpareigojančios
LR BPK 111 str. 3 d. Civilinis atsakovas
Civilinis atsakovas privalo:
1) kviečiamas dalyvauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme;
2) laikytis nustatytos teismo proceso tv
v
varkos.
b) draudžiančios
LR CK 485 str. 1 d. Įvaikinamo vaiko sutikimas
Įvaikinamasis,kuriam yra suėję dešimt metų,dėl įvaikinimo turi būti išklausytas teismo posėdyje.

Teismas išsiaiškina,ar įvaikinamasis sutinka būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis,ar sutinka,kad įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais,o jis – įvaikintojų vaiku,taip pat ar sutinka,kad būtų pakeistas jo

o
o vardas,pavardė.Be įvaikinamojo,kuriam yra suėję dešimt metų,rašytinio sutikimo įvaikinti negalima.
c) įgalinančios
LR BPK 55 str. 4 d. Įgaliotieji atstovai
Įstatymų,reglamentuojančių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą,numatytais atvejais nukentėjusysis bei civilinis ieškovas turi teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą.
2. Apsauginės teisės normos
LR 117 str. Išdavystė
Lietuvos Respublikos pilietis,karo metu ar po karo padėties paskelbimo perėjęs į priešo pusę arba padėjęs priešui veikti prieš Lietuvos valstybę,baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.
3. Specializuotos teisės normos
a) įtvirtinamosios
LR K 11 str.
Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas.
b) definityvios
LR BK 166 str. 2 d. Ikiteisminio tyrimo pradžia
Šio Kodekso nustatytais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju,kai yra nukentėjusiojo skundas.
c) deklaratyviosios
LR BPK 1 str. Baudžiamojo proceso paskirtis
Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves,visuomenės ir valstybės interesus greitai,išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą,kad nusikalstamą veiką padaręs as
s
smuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.
III. Pagal subjekto teises ir pareigas
1) Procesinės teisės normos
LR BPT 311 str. 2 d. Teismai,nagrinėjantys bylas apeliacine tvarka
Apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja apylinkės teisme išnagrinėtas bylas.
2) Materialiosios teisės normos
LR BPT 184 str. 3 d. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausa
Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamoje liudytojo apklausoje privalo dalyvauti prokuroras.Apklausos metu prokuroras turi teisę užduoti apklausiamam asmeniui papildomų klausimų.Kai apklausa baigta,prokuroras turi teisę susipažinti su apklausos protokolu ir prašyti jį papildyti.
IV. Pagal įpareigojimų pobūdį
1. Imperatyvios teisės normos
LR CPK 495 str. 2 d. Gl
l
lobos ar rūpybos pabaiga
Nepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų,jo globa pasibaigia,jo globėjas tampa nepilnamečio rūpintoju be papildomo sprendimo.
2. Dispozityvios teisės normos
LR DK 60 str. 1 d. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys
Įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys,kuriems,sudarant šią sutartį,atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai.
V. Pagal teritorinį veikimą
1. Respublikinės teisės normos
LR 37 str.
Piliečiai,priklausantys tautinėms bendrijoms,turi teisę puoselėti savo kalbą,kultūrą ir papročius.
2. Vietinės teisės normos
3. Lokalinės teisės normos
VI. Pagal laiką
1. Laikinos teisės normos
LR ATPK 85 str. 2 d. Medžioklės taisyklių pažeidimas
Medžiojimas be reikiamo leidimo arba uždraustu laiku,arba uždraustose vietose,arba uždraustų medžioti gyvūnų,arba uždraustais įrankiais ar būdais,arba medžioklės taisyklių pažeidimas,kuriuo padaryta žalos gyvūnijai,-
užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba atėmimą teisės medžioti iki penkerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir baudą pareigūnams – nuo vino tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba atėmimą teisės medžioti iki penkerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
2. Pastovios teisės normos
LR ATPK 55 str. Vandens apsaugos taisyklių pažeidimas
Vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų pažeidimas,-
užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Teisės normų struktūra
I. Hipotezė
1. Pagal sandarą yra:
a) paprastos
LR CPK 376 str. 4 d. Teismo vaidmuo
Jei byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų,teismas,nustatęs,jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo,gali savo iniciatyva,kai yra pagrindas,taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.
b) sudėtinės
LR CPK 405 str. Teismo teisė pakeisti ieškinio pagrindą
Jei ieškovo nurodytu pagrindu ieškinys negali būti patenkintas,tačiau nagrinėdamas bylą teismas nustato kitas aplinkybes,dėl kurių ieškinys gali būti patenkintas,gavęs valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą,teismas ieškinį patenkina.
d) alternatyvios
LR CPK 479 str. 1 d. Teismo sprendimo panaikinimas
Jeigu nustatomos aplinkybės,kad pripažintas veiksniu nepilnametis savarankiškai įgyvendindamas savo teises ar vykdydamas pareigas daro žalos savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams,teismas pagal šio nepilnamečio tėvų ar globos (rūpybos) institucijų pareiškimą gali sprendimą nepilnametį pripažinti veiksniu panaikinti.
II. Dispozicija
1. Pagal sandarą