TEISĖS NORMŲ KLASIFIKACIJA

Teisės normų klasifikacijaI. Pagal teisės šakas1) Darbo teisės normaLR DPK 112 str. 2 d. Sezoninė darbo sutartisSezoninių darbų sąrašą,sezoninės darbo sutarties sudarymo,pakeitimo ir nutraukimo,taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes remdamasi šiuo Kodeksu nustato Vyriausybė.2) Administracinė teisės normaLR ATPK 249 str. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarkaAdministracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarką nustato šis kodeksas ir kiti lietuvos Respublikos įstatymai.(Lietuvos Respublikos 1992 m. Gegužės 26 d. Įstatymo Nr. I-2589,įsigal.1992 m. Birželio 15 d.(Žin.,1992, Nr. 21-610) redakcija).3) Baudžiamojo proceso teisės normaLR BPK 4 str. 1 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso galiojimo laikas ir teritorijaProceso tvarką nustato Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas,galiojantis proceso veiksmų atlikimo metu.4) Konstitucinės teisės normaLR KK II skirsnis 19 str. Žmogus ir valstybėŽmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas.5) Civilinės teisės normaLR CK 198 str. 3 d. Rašytinių įrodymų pateikimasByloje esantys dokumentų originalai juos pateikusių asmenų prašymu gali būti grąžinami.tuo atveju byloje turi būti paliekami šio Kodekso nustatyta tvarka patvirtinti grąžinamų dokumentų nuorašai.II. Teisės normos pagal funkcijas1. Reguliacinės teisės normosa) įpareigojančiosLR BPK 111 str. 3 d. Civilinis atsakovasCivilinis atsakovas privalo:1) kviečiamas dalyvauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme;2) laikytis nustatytos teismo proceso tvarkos.b) draudžiančiosLR CK 485 str. 1 d. Įvaikinamo vaiko sutikimasĮvaikinamasis,kuriam yra suėję dešimt metų,dėl įvaikinimo turi būti išklausytas teismo posėdyje.

Teismas išsiaiškina,ar įvaikinamasis sutinka būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis,ar sutinka,kad įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais,o jis – įvaikintojų vaiku,taip pat ar sutinka,kad būtų pakeistas jo vardas,pavardė.Be įvaikinamojo,kuriam yra suėję dešimt metų,rašytinio sutikimo įvaikinti negalima.

c) įgalinančiosLR BPK 55 str. 4 d. Įgaliotieji atstovaiĮstatymų,reglamentuojančių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą,numatytais atvejais nukentėjusysis bei civilinis ieškovas turi teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą.2. Apsauginės teisės normosLR 117 str. IšdavystėLietuvos Respublikos pilietis,karo metu ar po karo padėties paskelbimo perėjęs į priešo pusę arba padėjęs priešui veikti prieš Lietuvos valstybę,baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.3. Specializuotos teisės normosa) įtvirtinamosiosLR K 11 str.Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas.b) definityviosLR BK 166 str. 2 d. Ikiteisminio tyrimo pradžiaŠio Kodekso nustatytais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju,kai yra nukentėjusiojo skundas.c) deklaratyviosiosLR BPK 1 str. Baudžiamojo proceso paskirtisBaudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves,visuomenės ir valstybės interesus greitai,išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą,kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas.III. Pagal subjekto teises ir pareigas1) Procesinės teisės normosLR BPT 311 str. 2 d. Teismai,nagrinėjantys bylas apeliacine tvarkaApygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja apylinkės teisme išnagrinėtas bylas.2) Materialiosios teisės normosLR BPT 184 str. 3 d. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekama liudytojo apklausaIkiteisminio tyrimo teisėjo atliekamoje liudytojo apklausoje privalo dalyvauti prokuroras.Apklausos metu prokuroras turi teisę užduoti apklausiamam asmeniui papildomų klausimų.Kai apklausa baigta,prokuroras turi teisę susipažinti su apklausos protokolu ir prašyti jį papildyti. IV. Pagal įpareigojimų pobūdį 1. Imperatyvios teisės normos LR CPK 495 str. 2 d. Globos ar rūpybos pabaigaNepilnamečiui sulaukus keturiolikos metų,jo globa pasibaigia,jo globėjas tampa nepilnamečio rūpintoju be papildomo sprendimo.
2. Dispozityvios teisės normosLR DK 60 str. 1 d. Įmonės kolektyvinės sutarties šalysĮmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys,kuriems,sudarant šią sutartį,atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai.V. Pagal teritorinį veikimą 1. Respublikinės teisės normosLR 37 str.Piliečiai,priklausantys tautinėms bendrijoms,turi teisę puoselėti savo kalbą,kultūrą ir papročius.2. Vietinės teisės normos3. Lokalinės teisės normosVI. Pagal laiką1. Laikinos teisės normosLR ATPK 85 str. 2 d. Medžioklės taisyklių pažeidimasMedžiojimas be reikiamo leidimo arba uždraustu laiku,arba uždraustose vietose,arba uždraustų medžioti gyvūnų,arba uždraustais įrankiais ar būdais,arba medžioklės taisyklių pažeidimas,kuriuo padaryta žalos gyvūnijai,-užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba atėmimą teisės medžioti iki penkerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo ir baudą pareigūnams – nuo vino tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba atėmimą teisės medžioti iki penkerių metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.2. Pastovios teisės normosLR ATPK 55 str. Vandens apsaugos taisyklių pažeidimasVandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių apsaugos juostų pažeidimas,-užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų šimtų litų.

Teisės normų struktūraI. Hipotezė1. Pagal sandarą yra:a) paprastosLR CPK 376 str. 4 d. Teismo vaidmuoJei byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų,teismas,nustatęs,jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo,gali savo iniciatyva,kai yra pagrindas,taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.

b) sudėtinėsLR CPK 405 str. Teismo teisė pakeisti ieškinio pagrindąJei ieškovo nurodytu pagrindu ieškinys negali būti patenkintas,tačiau nagrinėdamas bylą teismas nustato kitas aplinkybes,dėl kurių ieškinys gali būti patenkintas,gavęs valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadą,teismas ieškinį patenkina.d) alternatyviosLR CPK 479 str. 1 d. Teismo sprendimo panaikinimasJeigu nustatomos aplinkybės,kad pripažintas veiksniu nepilnametis savarankiškai įgyvendindamas savo teises ar vykdydamas pareigas daro žalos savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams,teismas pagal šio nepilnamečio tėvų ar globos (rūpybos) institucijų pareiškimą gali sprendimą nepilnametį pripažinti veiksniu panaikinti.II. Dispozicija1. Pagal sandarą