teises normu analize

NAMŲ DARBAS
TEISĖS NORMŲ ANALIZĖ
Vilnius, 2006

Užduotis: Atlikti teisės normos, nustatytos Baudžiamojo kodekso str. Nr. 104.

Sprendimas

1. Nagrinėjamas BK straipsnis:

BK str. Nr. 104 Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas
Tas, kas karo, tarptautinio ginkluoto konflikto metu arba okupacijos ar aneksijos sąlygomis pažeisdamas tarptautinės humanitarinės teisės normas prievarta išvarė iš gyvenamosios vietos ar perkeldino civilius gyventojus, ar privertė juos pereiti į kitą tikėjimą; žagino moteris, įtraukė jas į seksualinę vergovę ar vertė jas užsiimti prostitucija; priverstinai sterilizavo arba apvaisino; naudojo bauginimo ir teeroro priemones; ėmė įkaitus; taikė kolektyvines bausmes; uždarė į koncentracijos stovyklą; atskyrė vaikus nuo tėvų ar globėjų; sukėlė jiems mirties nuo bado grėsmę; baudė kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo arba be gynybos garantijų teisme; konfiskavo jų turtą ar vykdė didelio masto jo nusavinimą, nepateisinamą kariniu būtinumu; nustatė nepagrįstai dideles kontribucijas bei rekvizicijas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

2. Analizei kitų BK straipsnių nereikia.

3. Teisės normos užrašymas “Jei...., tai..., priešingu atveju”.

Jeigu asmuo yra sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus, yra pakaltinamas irr jis karo, tarptautinio ginkluoto konflikto metu arba okupacijos ar aneksijos sąlygomis pažeidė tarptautines humanitarines teisės normas, tai jam draudžiama prievarta išvaryti iš gyvenamosios vietos ar perkeldinti civilius gyventojus, ar priversti juos pereiti į kitą tikėjimą; žaginti moteris, įtraukti jas į seksualinę ve

ergovę ar vertsti jas užsiimti prostitucija; priverstinai sterilizuoti arba apvaisinti; naudoti bauginimo ir teroro priemones; imti įkaitus; taikyti kolektyvines bausmes; uždaryti į koncentracijos stovyklą; atskirti vaikus nuo tėvų ar globėjų; sukelti jiems mirties nuo bado grėsmę; bausti kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo arba be gynybos garantijų teisme; konfiskuoti jų turtą ar vykdyti didelio masto jo nusavinimą, nepateisinamą kariniu būtinumu; nustatyti nepagrįstai dideles kontribucijas bei rekvizicijas, priešingu atveju jis baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų.

4. Hipotezės analizė
Asmenys, kuriems taikoma ši teisės norma: asmuo, sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus, yra pakaltinamas ir pažeidė tarptautines humanitarines teisės normas.

Faktinės aplinkybės, kada taikoma teisės norma:
Asmuo nusikaltimą įvykdė karo, tarptautinio ginkluoto konflikto metu arba okupacijos ar aneksijos sąlygomis.

Pagal aprašymo būdą hipotezė yra aprašomoji, nes jii ne tik pateikia turinį, bet ir papildomai jį paaiškina.

Pagal sandarą hipotezė yra sudėtinė, ją sudaro tokios sudėtinės dalys:
1. Nusikaltimą padarė asmuo, sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus, yra pakaltinamas ir pažeidė tarptautines humanitarines teisės normas.
2. Asmuo nusikaltimą padarė karo, tarptautinio ginkluoto konflikto arba okupacijos ar aneksijos sąlygomis.

Šių dviejų minėtų aplinkybių egzistavimas yra būtina sąlyga, kad galiotų ši teisės norma.

1. Nagrinėjame pirmąją teisės normos hipotezės sudėtinę dalį. Ji yra sudėtinėir ją sudarošios dalys:.
1.1. Nusikaltimą padarė asmuo, kuris sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus;
1.2. Nusikaltimą padarė asmuo, kuris yra pakaltinamas;
1.3. Nusikaltimą pa

adarė asmuo, kuris pažeidė tarptautines humanitarines teisės normas.

2. Nagrinėjame antrąją teisės normos hipotezės sudėtinę dalį. Ji yra alternatyvioji ir ją sudaro keturios alternatyvos:
2.1. Nusikaltimą padarė karo sąlygomis;
2.2. Nusikaltimą padarė tarptautinio ginkluoto konflokto sąlygomis;
2.3. Nusikaltimą padarė okupacijos sąlygomis;
2.4. Nusikaltimą padarė aneksijos sąlygomis.

2. Dispozicijos analizė

Dispozicija: Asmeniui draudžiama išvaryti iš gyvenamosios vietos ar perkeldinti civilius gyventojus, ar priversti juos pereiti į kitą tikėjimą; žaginti moteris, įtraukti jas į seksualinę vergovę ar vertsti jas užsiimti prostitucija; priverstinai sterilizuoti arba apvaisinti; naudoti bauginimo ir teroro priemones; imti įkaitus; taikyti kolektyvines bausmes; uždaryti į koncentracijos stovyklą; atskirti vaikus nuo tėvų ar globėjų; sukelti jiems mirties nuo bado grėsmę; bausti kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo arba be gynybos garantijų teisme; konfiskuoti jų turtą ar vykdyti didelio masto jo nusavinimą, nepateisinamą kariniu būtinumu; nustatyti nepagrįstai dideles kontribucijas bei rekvizicijas.

Dispozicija pagal aprašymo būdą yra aprašomoji, nes joje yra tiksliai paaiškinta kokiais atvejais žmogus laikomas kaltu ir kas jam yra draudžiama.

Dispozicija pagal sandarą yra alternatyvioji, nes joje yra pateikta daugiau nei vienas elgesio variantas ir bent vienas iš šių variantų turi būti atliktas, kad galiotų ši norma. Šią dispoziciją sudaro 23 alternatyvos:
1. Asmuo padarė nusikaltimą, išvarydamas iš gyvenamosios vietos civilius gyventojus;
2. Asmuo padarė nusikaltimą, perkeldindamas civilius gyventojus;
3. Asmuo padarė nusikaltimą, priversdamas juos (civiliu gyventojus) pereiti į kitą tikėjimą;
4. Asmuo padarė nusikaltimą, ža

agindamas moteris;
5. Asmuo padarė nusikaltimą, įtraukdamas jas (moteris) į seksualinę vergovę;
6. Asmuo padarė nusikaltimą, versdamas jas (moteris) užsiimti prostitucija;
7. Asmuo padarė nusikaltimą, priverstinas sterilizuodamas;
8. Asmuo padarė nusikaltimą, priverstinai apvaisindamas;
9. Asmuo padarė nusikaltimą, naudodamas bauginimo priemones;
10. .Asmuo padarė nusikaltimą, naudodamas teroro priemones;
11. Asmuo padarė nusikaltimą, imdamas įkaitus;
12. Asmuo padarė nusikaltimą, taikydamas kolektyvines bausmes;
13. Asmuo padarė nusikaltimą, uždarydamas į koncentracijos stovyklas;
14. Asmuo padarė nusikaltimą, atskirdamas vaikus nuo tėvų;
15. Asmuo padarė nusikaltimą, atskirdamas vaikus nuo globėjų;
16. Asmuo padarė nusikaltimą, sukeldamas jiems (vaikams) mirties nuo bado grėsmę;
17. Asmuo padarė nusikaltimą, bausdamas kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo teismo sprendimo;
18. Asmuo padarė nusikaltimą, bausdamas kriminalinėmis bausmėmis be nešališko teismo sprendimo;
19. Asmuo padarė nusikaltimą, bausdamas kriminalinėmis bausmėmis be gynybos garantijų teisme;
20. Asmuo padarė nusikaltimą, konfiskuodamas jų (žmonių) turtą;
21. Asmuo padarė nusikaltimą, vykdydamas didelio masto jo (turto) nusavinimą, nepateisinamą kariniu būtinumu.
22. Asmuo padarė nusikaltimą, nustatydamas nepagrįstai dideles kontribucijas;
23. Asmuo padarė nusikaltimą, nustatydamas nepagrįstai dideles rekvizicijas.

3. Sankcijos analizė

Sankcija: Asmuo pažeidęs šią normą yra baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkiolikos metų. Sankcija yra paprastoji, nes numato tik vieną bausmę.

Leave a Comment