Tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės (INCOTERMS)

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
I INCOTERMS AIŠKINIMAS 4
II INCOTERMS TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS 5
2.1 INCOTERMS NAUDOJIMAS 5
2.1 KADA INCOTERMS TAIKYMOMA IR KADA NETAIKOMA 5
III INCOTERMS SKIRSTYMAS IR AIŠKINIMAS 6
3.1 GRUPĖ E 7
3.2 GRUPĖ F 8
3.2 GRUPĖ C 11
3.3 GRUPĖ D 14
VI INCOTERMS 1900 IR INCOTERMS 2000 PALYGINIMAS 18
Išvados 20
Literatūra 21Įvadas
Santrumpa Incoterms (nuo angl. žodžio “International Commercial Terms “) vadinamas visame pasaulyje gerai žinomas ir tarptautinėje prekyboje plačiai vartojamas dokumentas, skirtas prekių tiekimo-transportavimo santykiams reguliuoti. Jame sutelktos, susistemintos, aptartos ir pateiktos taikymui svarbiausios taisyklės, susiformavusios ilgalaikės tarptautinės prekybos praktikoje. Tai iš esmės su prekių tiekimu susijusios paprotinės normos ir reikalavimai, kurie formavosi kartu su besiplečiančia tarptautine prekyba. Sttambesniuose jos centruose (didesniuose uostuose, atskirose šalyse ar jų regionuose) natūraliai formavosi nerašytos, viešosios valdžios netvirtinamos (nesankcionuotos), tačiau plačiai pirklių tarpusavio santykius bei prekių apyvartos operacijas reguliuojančios taisyklės (paprotines normos). Dėl ilgalaikio ir dažno taikymo praktikoje jos tapo pirkliams įprastomis, savaime suprantamomis, įgijo nusistovėjusių taisyklių pobūdį
Referato tema – Tarptautinės prekybos terminų aiškinimo taisyklės (INCOTERMS).
Darbo tikslas:
• išsiaiškinti kas yra Incoterms;
• kam Incoterms taikomos ir naudojamos;
• išanalizuoti Incoterms skirstymą ir išnagrinėti jų aiškinimą.I INCOTERMS AIŠKINIMAS
Komercinio sandorio šalys, siųsdamos prekes iš vienos valstybės į kitą, tam tikru laaipsniu rizikuoja. Praradus prekes ar pradanginus, negavus jų dėl kitos priežasties, šalys gali prarasti tarpusavio pasitikėjimą ir tenka kreiptis į teismą. Tuo tarpu ir pardavėjas, ir pirkėjas tarptautiniuose kontraktuose pageidauja sėkmingos sandorio baigties. Siekiant patobulinti šį tarptautinės prekybos aspektą, Tarptautiniai prekybos rūmai (I

ICC) Paryžiuje sukūrė INCOTERMS (Tarptautinės prekybos sąlygas). INCOTERMS apibendrina tarptautinėje prekyboje susiklosčiusias ir daugumos tarptautinio verslo dalyvių pripažįstamas tarptautinėse pirkimo-pardavimo sutartyse numatomas šalių teises ir pareigas, atsirandančias dėl parduodamų prekių pristatymo. Pirmą kartą INCOTERMS buvo išleistos 1936 m., nuo tada šias taisykles Tarptautiniai prekybos rūmai peržiūrėjo ir atnaujino šešis kartus. Pavyzdžiui, tobulėjant šiuolaikinei ryšio technikai, šalys gali susitarti bendrauti tarpusavyje elektroniniu paštu, – todėl pripažįstama, kad dokumentai gali būti įforminami ne tik popierine forma. Šios naujovės buvo įtvirtintos naujausiose taisyklėse – INCOTERMS 2000. (Euroverslo naujienos)
INCOTERMS 2000 – tarptautinių prekybos taisyklių rinkinys vertingas ir tuo, kad jis pripažįstamas visame pasaulyje kaip vienas autoritetingiausių unifikuotų tarptautinių prekybos taisyklių ir terminų šaltinis.
INCOTERMS-2000 rinkinyje taisyklės išdėstytos nauja tvarka, kuri leidžia pardavėjui ir pirkėjui nuosekliai sekti įsipareigojimus. Jeigu sudarant kontraktą pardavėjas irr pirkėjas vadovaujasi INCOTERMS taisyklėmis, jie gali būti tikri, kad jų teisės ir pareigos bus tiksliai apibrėžtos, o prielaidos kilti konfliktinei situacijai sumažintos iki minimumo.
INCOTERMS nėra normatyvinis dokumentas ir nesistengia aprėpti visų be išimties tiekimų rūšių sąlygų. Tai neįmanoma ir vargu ar to reikia. INCOTERMS taisyklių nuostatos šalims tampa įstatymu, kai tik pasirašomas kontraktas. Remiantis INCOTERMS nuostatomis, taip pat būtina nurodyti, kokiu metų yra rinkinys (pvz., INCOTERMS-80, INCOTERMS-90) ir pasirinktos bazinės sąlygos kodą (pvz., FOB, DOF). Kai kurie specialistai rekomenduoja va
artoti pilną tiekimo sąlygų. (M. Čeikauskienė „INCOTERMS taikymas kontraktų sudarymo praktikoje“ 6psl)
Šiuo metu taikomos Incoterms 2000 taisyklės įsigaliojo 2000 sausio 1 d. Šiame (naujame) jų variante perredaguota įvadinė dalis, patikslinti bei išryškinti kai kurie prekių transportavimo, draudimo ir elektroninės prekybos klausimai. Be to, šiame leidinyje patobulinta anksčiau galiojusių Incoterms’90 atskirų sąlygų redakcija, naujai suformuluoti kai kurie pirkėjui ir pardavėjui taikomi reikalavimai, patikslintos jų pareigos, atsakomybės ribos ir kt. (J. Šatas „Tarptautinės komercinės teisės šaltiniai“ 69 psl.)II INCOTERMS TAIKYMAS IR NAUDOJIMAS
2.1 INCOTERMS NAUDOJIMAS
INCOTERMS sąlygos nėra automatiškai įtraukiamos į prekių pardavimo sutartį. Jei jūs norite naudoti INCOTERMS, jūs privalote būtinai įrašyti tai į sutartį. Be to, jūsų sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad jūs naudojatės paskutine INCOTERMS VERSIJA, pavyzdžiui INCOTERMS 2000. Jūs turite garantuoti tinkamą šių sąlygų taikymą, jei reikia įtraukdami į sutartį papildomas sąlygas. Beje, INCOTERMS nėra įstatymas. Jei iškyla ginčas, teismai ir arbitražai atsižvelgs į: 1) pardavimo sutartį, 2.) kam priklauso prekės ir 3.) koks apmokėjimas , jei toks apskritai buvo, jau įvykdytas2.1 KADA INCOTERMS TAIKYMOMA IR KADA NETAIKOMA
INCORETMS taikoma
INCOTERMS 2000 gali būti įtraukta į pirkimo ir pardavimo sutartį, jei šalys pageidaują: ((Edward G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“ 328 psl)
1. Kad jų sutartis būtų išbaigta.
2. Nustatyti kiekvienos iš sutarties šalių įsipareigojimus pristatant prekes pagal tai:
a) kada pristatymas laikomas baigtu?
b) kaip viena šalis apsidraudžia, kad kita šalis elgsis standartiškai?
c) kuri šalis tu
uri gauti reikalaujamas licencijas ir įvykdyti vyriausybės nustatytus formalumus?
d) kokios yra pervežimo priemonės ir sąlygos?
e) kokios yra pristatymo sąlygos ir koks yra pristatymo įrodymas?
f) kada nuostolių rizika pereina iš pardavėjo pirkėjui?
g) kaip transportavimo kaštus pasidalins abi šalys?
h) ką turi pranešti viena šalis kitai apie prekių transportavimą ir perdavimą?
3. Apibrėžti pagrindines transportavimo ir perdavimo sąlygas naudojant sutrumpinimą.
INCOTERMS netaikoma
Vien tik INCOTERMS 2000 neužtenka norint išreikšti visus šalių ketinimus. Jie nėra taikomi:
1. Paslaugų pardavimo sutartims.
2. Apibrėžti šaliŲ teises ir pareigas, išskyrus pristatymą.
3. Apibrėžti perdavimo, transportavimo ir pristatymo detales.
4. Apibrėžti, kaip prekės vardas ar ženklas bus perduoti.
5. Apsaugoti vieną iš šalių nuo jo/jos asmeniškos nuostolių rizikos.
6. Apdrausti prekes prieš ar po pristatymo.
7. Apibrėžti priemonėms, kurias būtų galima taikyti, jei sutartis būtų pažeista ar nutraukta.
INCOTERMS sąlygos gali būti labai naudingos, bet jų naudojimas turi tam tikras ribas. Jei sąlygos bus taikomos neteisingai, sutartis gali tapti neaiški, ar net neįvykdoma. Todėl labai svarbu suprasti INCOTERMS sritį ir paskirtį — kada ir kodėl jos naudojamos — ir prieš rašant jas nustatyti tokias svarbias sąlygas kaip transportavimo būdas, išmuitinimas, nuosavybės teisės perėjimas ir perdavimo rizika.III INCOTERMS SKIRSTYMAS IR AIŠKINIMAS
INCOTERMS 2000 sudaro trylika terminų, suskirstytų į keturias grupes: (J. Vijeikis, B. Vijeikienė „Tarptautinis marketingas“180 psl)
E grupė – Išsiuntimas,
F grupė — Pagrindinis transportavimas neapmokėtas,
C grupė- Pagrindinis transportavimas apmokėtas,
D grupė – Pristatymas.
Kiekvienoje iš šių grupių numatyti tam tikri pardavejo įsipareigojimai pristatant prekes. Ap
pibendrinus galima teigti, kad INCOTERMS taisyklės apibrežia, kas ir kaip turi sumokėti už prekes, kokiu būdu prekės pristatomos iš pardavejo pirkejui, kas bus atsakingas už muitinės procedūrų atlikima, kur ir kada atsakomybė už prekių atsitiktinį pražuvimą tenka ne pardavejui, o pirkejui ir pan. Pavyzdžiui, sąvoka ,,Išsiuntimas” (EXW) apibrėžia, kad pardavėjas gali minimizuoti savo išlaidas, kadangi susitariama prekes perduoti pardavejo gamykloje ar verslo buveinėje. Kadangi kiekvienoje tarptautineje pirkimo-pardavimo sutartyje paprastai susitariama dėl prekių kainos, kiekio, kitų jų savybių, prekių perdavimo būdų, apmokėjimo, rizikos perėjimo ir kitų šalims aktualių dalykų, šie trylika standartizuotų tarptautinės prekybos terminų neabejotinai išsamiau apibrėžia šalių tarpusavio santykius. Kita vertus, INCOTERMS nenumato visų pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų. Pavyzdžiui, šios taisyklės nenagrinėja, kokie yra sutarties pažeidimo padariniai, kokiomis sąlygomis asmuo atleidžiamas nuo atsakomybės ir pan.

Tarptautinės prekybos terminų taisyklės INCOTERMS 2000
Grupė E
išvykimas EXW Iš įmonės (...vietos pavadinimas)
Grupė F
Pagrindinio vežimo išlaidos neapmokėtos FCA Pristatyta iki vežėjo (..vietos pavadinimas)

FAS Pristatyta iki laivo borto (. išsiuntimo uosto pavadinimas)

FOB Pristatyta iki denio (.išsiuntimo uosto pavadinimas)
Grupė C
Pagrindinio vežimo išlaidos apmokėtos

CFR Kaina ir frachtas (.paskirstymo uosto pavadinimas)

CIF Kaina, draudimas ir frachtas (.paskirstymo uosto pavadinimas)

CPT Transportavimas apmokėtas iki (.paskirstymo vietos pavadinimas)

CIP Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki (.paskirstymo vietos pavadinimas)
Grupė D
Atvykimas DAF Perduota pasienyje (. vietos pavadinimas)

DES Perduota laive (.paskirstymo uosto pavadinimas)

DEQ Perduota krantinėje (.paskirstymo uosto pavadinimas)

DDU Perduota, muitas nesumokėtas (. paskirstymo vietos pavadinimas)

DDP Perduota, muitas sumokėtas (. paskirstymo vietos pavadinimas)
1 pav. Pardavimo sąlygos INCOTERMS 2000 (pagal J. Vijeikis, B. Vijeikienė „Tarptautinis marketingas“181 psl)3.1 GRUPĖ E
Pagal ,,iš įmonės” (EXW) sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas viso labo parengia prekes pirkėjui pardavėjo verslo vykdymo ,,nurodytoje vietoje”. Šis prekybos terminas didžiausią atsakomybę užkrauna pirkėjui, tuo tarpu pardavėjo įsipareigojimai yra minimalūs. Pardavėjas neatlieka eksporto formalumų ir nurodytoje išvykimo vietoje nepakrauna prekių į sunkvežimį ar kitą transporto priemonę. Tačiau sandorio šalys gali susitarti, kad pardavėjas prisiims prekių pakrovimo į transporto priemonę kaštus ir bus atsakingas už pakrovimo riziką. Toks susitarimas turi būti įrašytas į pardavimo sutartį.
Ši sąlyga negali būti naudojama, kai pirkėjas negali įvykdyti eksporto formalumų. Tokiais atvejais yra rekomenduojama FCA (Franko transportuotojas) sąlyga. ,,Iš įmonės” sąlyga dažai naudojama pradiniame prekių pardavimo siūlyme. Taip parodoma prekių kaina be jokių papildomų kaštų. Įprastinis „iš įmonės“ sąlygos sandorių apmokėjimas yra: išankstinis apmokėjimas ir atvira sąskaita.
INCOTERM kategorija EXW yra vienintele ,,E” grupės sąlyga. ,,E” sąlyga naudojama tada, kai pardavėjas/eksportuotojas paruošia prekes pirkėjui/importuotojui pardavėjo/eksportuotojo patalpose/gamykloje/sandelyje. Galimi visi transportavimo būdai, tarp jų ir multimodalinis.

PARDAVĖJAS

PIRKĖJAS

2 pav. EXW iš įmonės (...nurodyta vieta) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“332 psl.)3.2 GRUPĖ F
FCA franko transportuotojas (..nurodyta vieta). Pagal šią sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir tada jas pristato pirkėjo nurodytoje vietoje. Jei nurodyta vieta yra pardavėjo verslo vykdymo vieta, pardavėjas yra atsakingas už prekių pakrovimą į transporto priemonę. Jei nurodyta vieta yra bet kuri kita vietovė, tokia kaip vežėjo pakrovimo aikštelė, pardavėjas nėra atsakingas už prekių pakrovimą į transporto priemonę.

3 pav. FCA franko transportuotojas (...nurodyta vieta) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“334 psl.)
,,Franko transportuotojo” sąlyga gali būti naudojama visoms transporto rūšims, tarp jų ir multimodaliniam transportui. ,,Nurodyta vieta”. ,,franko transportuotojo” ir visose kitose ,,F” sąlygose turi būti pardavėjo šalyje. Transportuotojas turi specifinę ir tam tikrą išplėstą reikšmę. Transportuotojas gali būti laivų, oro linijų, sunkvežimių transporto įmonė ar geležinkelis. Vežėjas taip pat gali būti asmuo ar firma kuri imasi garantuoti vežimą bet kuriuo iš šių nurodytų, tarp jų ir multimodaliniu, transporto metodų.. Taigi asmuo, toks kaip ekspeditorius, pagal šią sąlygą gali būti ,,transportuotojas”. Šiuo atveju pirkėjas nurodo vežėją arba asmenį, kuris turi gauti prekes. ,,Franko transportuotojo” sąlyga dažnai naudojama pradiniame prekių pardavimo siūlyme.
Įprastinės apmokėjimo ,,franko transportuotojo” sąlygos sandoriuose yra išankstinis apmokėjimas ir atvira sąskaita.
INCOTERMS kategorija FCA yra „F“ grupės sąlyga, kai pardavėjas/eksportuotojas, atlikęs eksporto formalumus, pristato preke vežėjui, kurį nurodo pirkėjas. Perdavus prekes, pardavėjo/eksportuotojo rizika ir išlaidos baigiasi. Galimi visi transportavimo būdai, tarp jų ir multimodalinis.

FAS Franko prie laivo (. išsiuntimo uosto pavadinimas). Pagal ,,franko prie laivo” sąlygą, pardavėjas/importuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir tada jas pristato prie laivo ,,nurodytame pakrovimo/išsiuntimo uoste”. (Pardavėjo atsakomybė už eksporto formalumų atlikimą yra nauja INCOTERMS 2000.) Tačiau sandorio šalys gali susitarti ir įrašyti į pardavimo sutartį, kad pirkėjas atliks eksporto formalumus. ,,Franko prie laivo” sąlyga yra naudojama tik jūrų ar vidaus vandenių transportui. ,,Nurodyta vieta” ,,franko prie laivo” sąlygoje ir visose kitose ,,F” sąlygose turi būti pardavėjo šalyje.

4 pav. FAS franko prie laivo (...išsiuntimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“336 psl.)

„Franko prie laivo“ sąlyga yra dažnai naudojama birių prekių kroviniams, tokiems kaip nafta, grūdai, ar rūda. Įprastinės apmokėjimo sąlygos „franko prie laivo“ sandoriuose yra išankstinis apmokėjimas ir atvira sąskaita, bet taip pat naudojami ir akredityvai.
INCOTERMS kategorija FAS yra „F“ grupės sąlyga, kai pardavėjas/eksportuotojas pristato prekes neatlikęs eksporto procedūrų prie laivo ir nuo to momento, kai jas perduota, jo rizika ir išlaidos baigiasi. Galimi tiktai jūrų ar vidaus vandenų transportas.

FOB franko laivo denis (.išsiuntimo uosto pavadinimas). Pagal ,,franko laivo denio” sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir imasi prekių pristatymo ant laivo denio nurodytame pakrovimo uoste išlaidas ir riziką. ,,Franko laivo denis” sąlyga naudojama tik gabenant jūrų ir vidaus vandenų transportu. ,,Nurodytas išsiuntimo uostas” ,,franko laivo denio” sąlygoje ir visose kitose ,,F“ sąlygose turi būti pardavėjo šalyje. Įprastinės apmokėjimo sąlygos ,,franto laivo denio” sandoriuose yra išankstinis apmokėjimas, atvira sąskaita ir akredityvas. ,,Franko laivo denis“sąlyga yra dažnai naudojama birių prekių kroviniams, tokiems kaip nafta, grūdai ir rūda, kai svarbu perkelti per laivo turėklus. Tačiau ji dažnai naudojama ir vežant kitų prekių krovinius konteineriuose.

5 pav. FOB franko laivo denis(...išsiuntimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“338 psl.)

Pagri.ndinis dokumentas FOB sandoriuose yra borto važtaraštis. Pardavėjai ir pirkėjai dažnai painioja ,,franko laivo denio” sąlygą su „franko transportuotoju”. ,,Franko laivo denis” nereiškia, kad prekės bus pakrautos į sunkvežimį pardavėjo verslo vietoje. ,,Franko laivo denis” naudojamas tik tuo atveju, kai prekės pristatomos į jūrų ar vidaus vandenių transportą, perkeliant jas per laivo turėklus. Tuo tarpu ,,franto transportuotojas” yra taikoma visoms transporto rūšims.
INCOTERMS kategorija FOB yra „F“ grupės sąlyga, kai pardavėjas/eksportuotojas yra atsakingas už prekių pristatymą ant laivo denio, eksporto formalumų sutvarkymą, ir tai atlikus jo rizika ir išlaidos baigiasi. Galimi tiktai jūrų ar vidaus vandenų transportas.3.2 GRUPĖ C
CFR Kaina ir frachtas (. paskyrimo uosto pavadinimas). Pagal ,,kainos ir frachto” sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už prekių perkėlimą per laivo turėklus pristatymo (ne iškrovimo) uoste. Pardavėjas yra atsakingas už išlaidų, susijusių su prekių transportavimu į nurodytą galutinės paskirties uostą, padengimą. Tačiau kai prekės perkeliamos per laivo turėklus išsiuntimo uoste, pirkėjas imasi atsakomybes už nuostolių ar žalos riziką, taip pat ir visas kitas papildomas transportavimo išlaidas. ,,Kainos ir frachto” sąlyga naudojama tik gabenant jūrų ir vidaus vandenų transportu. ,,Nurodytas paskirties uostas” ,,kainos ir frachto” sąlygoje ir visose kitose „C” sąlygose turi būti pirkėjo šalyje. Įprastinės apmokėjimo sąlygos „kainos ir frachto“ sandoriuose yra išankstinis apmokėjimas, atvira sąskaita ir akredityvas.
,,Kainos ir frachto” sąlyga paprastai naudojama itin didelio svorio ar dydžio kroviniams, kurie netelpa į jūrinį frachto konteineri ar viršija tokių konteinerių svorio apribojimus. Ši sąlyga taip pat naudojama ICI (mažiau nei pakrautas konteineris) kroviniams ir prekėms, kurios kraunamos per laivo turėklus į jūros transportą vagonuose.

6 pav. CRF kaina ir frachtas(...paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“340 psl.)

Dėl draudimo. Nors pardavėjas teisiškai nėra atsakingas už prekes nuo to momento, kai jos kerta laivo turėklus pakrovimo uoste, kelionės metu jis gali pasinaudoti ,,pelno draudimu”. Apdairumas gali skatinti įsigyti papildomo draudimo polisą.
INCOTERMS kategorija CFR yra „C“ grupės sąlyga, pagal kurią pardavėjas yra atsakingas už prekių vežimo sutarties sudarymą ir apmokėjimą, bet neatsakingas už papildomas išlaidas ar nuostolių bei žalos riziką nuo to momento, kai prekės yra išsiųstos . „C“ sąlygos reiškia „pakrovimą“. Galimas tik jūrų ar vidaus vandenų transportas.

CIF. Kaina, draudimas ir frachtas (.paskyrimo uosto pavadinimas). Pagal „kainos, draudimo, ir frachto“ sąlyga pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už prekių perkėlimą per laivo turėklus pristatymo (ne iškrovimo) uoste. Pardavėjas yra atsakingas už išlaidų, susijusių su prekių transportavimu į nurodytą galutinės paskirties uostą, padengimą. Tačiau kai prekės perkeliamos per laivo turėklus išsiuntimo uoste, pirkėjas imasi atsakomybę už nuostolių ar žalos riziką, o taip pat ir visas kitas papildomas transportavimo išlaidas. Pardavėjas taip pat atsakingas už jūrinio draudimo pirkėjo vardu parūpinimą ir apmokėjimą.

7 pav. CIF kaina, draudimas ir frachtas(...paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“342 psl.)

„Kainos, draudimo ir frachto“ sąlyga naudojama tik gabenant jūrų ir vidaus vandenų transportu. „nurodytas paskirties uostas“ „kainos, draudimo ir frachtą“ sąlygoje ir visose kitose „C“ sąlygose turi būti pirkėjo šalyje. Įprastinės apmokėjimo sąlygos „kainos, draudimo ir frachto“ sandoriuose yra išankstinis apmokėjimas, atvira sąskaita ir akredityvas.
Kadangi pardavėjas yra atsakingas už kelionės draudimo į nurodytą paskirties uostą parūpinimą ir apmokėjimą, pirkėjas gali iš atsargumo įsigyti papildomą draudimą.
INCOTERMS kategorija CIF yra „C“ grupės sąlyga, pagal kurią pardavėjas atsakingas už prekių vežimo sutarties sudarymą ir apmokėjimą, bet neatsakingas už papildomas išlaidas, susijusias su rizika dėl nuostolių ar žalos nuo to momento, kai prekės yra pakrautos. „C“ sąlygos reiškia „pakrovimą“. Galimas tik jūrų ar vidaus vandenų transportas.

CPT. Už transportavimą sumokėta iki..(paskirstymo uosto pavadinimas). Pagal ,,Už transportavimą sumokėta iki” sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus, pristato jas vežėjui ir yra atsakingas už transportavimo apmokėjimą iki nurodyto paskirties uosto. Tačiau kai pardavėjas pristato prekes vežėjui, pirkėjas tampa atsakingas už. visas papildo.mas išlaidas. Pagal INCOTERMS 2000 pardavėjas privalo apmokėti ir už iškrovimą, muitinės formalumus, mokesčius ir kitas išlaidas, jei jos įtraukiamos į transportavimo kaštus, pavyzdžiui, už mažų krovinių pristatymą kurjeriu.
Pardavėjas nėra atsakingas už draudimo parūpinimą ir apmokėjmą, CPT sąlyga tinka visoms transporto rūšims, tarp jų ir multimodaliniam.

8 pav. CPT už transportavimą sumokėta iki (...paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“344 psl.)

„Nurodyta paskirties uostas“ CPT ir kitose „C“ sąlygose turi būti pirkėjo šalyje, bet tai neprivalo būti galutinis pristatymo punktas. „Už transportavimą sumokėta iki” sąlyga dažnai naudojama sutartyse, kai krovinys gabenamas oru, juriniu konteineriu, mažos pakuotės – kurjeriu ir „ro-ro“ – automobilių transportu. „Transportuotojas“ gali būti jūrų, oro linijų, sunkvežimių transporto įmonės, geležinkelis. Vežėjas gali būti irt asmuo ir firma, kuri imasi garantuoti gabenimą bet kuriuo iš šių nurodytų, tarp jų ir multimodaliniu, transporto metodų. Taigi asmuo, toks kaip ekspeditorius,. pagal šią sąlygą gali būti „transportuotojas”. Jei transportavimui iki sutarto punkto yra naudojami keli vežėjai, rizika pereina, kai prekės pristatomos pirmajam vežėjui. Nors nei pirkėjas, nei pardavėjas neprivalo įsigyti draudimo pagrindinei kelionei, abu gali pasinaudoti ,,pelno draudimu”.
INCOTERMS kategorija CPT yra „C“ grupės sąlyga, pagal kurią pardavėjas yra atsakingas už prekių vežimo sutarties sudarymą ir apmokėjimą, bet neatsakingas už papildomas išlaidas, susijusias ar nuostolių bei žalos riziką nuo to momento, kai prekės yra išsiųstos . „C“ sąlygos reiškia „pakrovimą“. Galimi visi transportavimo būdai, įskaitant ir multimodalinį.

CIP. Už transportavimą ir draudimą sumokėta iki (. paskirstymo uosto pavadinimas). Pagal „už transportavimą ir draudimą sumokėta iki” sąlyga pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus, pristato jas vežėjui ir yra atsakingas už transportavimo ir draudimo apmokėjimą iki nurodyto paskyrimo uosto. Tačiau kai pardavėjas pristato prekes vežėjui, pirkėjas tampa atsakingas už visas papildomas išlaidas. Pagal INCOTERMS 2000 pardavėjas privalo apmokėti ir iškrovimą, muitinės formalumus, mokesčius ir kitas išlaidas, jei jos įtraukiamos į transportavimo kaštus, pavyzdžiui, mažų krovinių pristatymą kurjeriu. Pardavėjas yra,atsakingas už draudimo parūpinimą ir apmokėjimą. CIP sąlyga tankai visoms transporto rūšims, tarp jų ir multimodaliniam.

9 pav. CIP Už transportavimą ir draudimą sumokėta iki (. paskirstymo uosto pavadinimas). (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“346 psl.)

„Paskirstymo uostas“ CIP ir visose kitose „C“ sąlygose turi būti pirkėjo šalyje, bet tai neprivalo būti galutinis pristatymo punktas. „Už transportavimą ir draudimą sumokėta iki” sąlyga dažnai naudojama sutartyse, kai krovinys gabenamas oro, jūriniu konteineriu, mažos pakuotės — kurjeriu ir „ro-ro” — automobilių transportu. ,,Transportuotojas” gali būti jūrų, oro linijų, sunkvežimių transporto įmonė ar geležinkelis. Vežėjas gali būti ir asmuo ar firma, kuri imasi
garantuoti vežimą bet kuriuo iš šių nurodytų, tarp jų ir multimodaliniu, transporto metodu.
INCOTERMS kategorija CIP yra „C“ grupės sąlyga, pagal kurią pardavėjas yra atsakingas už prekių vežimo sutarties sudarymą ir apmokėjimą bei prekių draudimą, bet neatsakingas už papildomas išlaidas ar riziką dėl nuostolių bei žalos riziką nuo to momento, kai prekės yra pakrautos. „C“ sąlygos reiškia „pakrovimą“. Galimi visi transportavimo būdai, įskaitant ir multimodalinį..3.3 GRUPĖ D
DAF. Pristatyta iki sienos (..nurodyta vieta). Pagal „pristatyta iki sienos“ sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už jų pristatymą pirkėjui į nurodytą punktą ar vietą prie sienos, tačiau jų neiškrauna ir neatlieka prekių importo formalumų. Pagal DAF sąlygą tikslaus punkto, vietos ir laiko pristatymo prie sienos nurodymas yra labai svarbus, nes pirkėjas turi laiku suorganizuoti prekių iškrovimą ir jų apsaugą. Siena gali reikšti bet kokią, tarp jų ir eksporto sieną.
DAF sąlyga tinka visoms transporto rūšims, tačiau pristatymas iki nurodytos vietos turi vykti sausumos keliais. Pardavėjas neatsakingas už draudimo poliso parūpinimą ir apmokėjimą.

10 pav. DAF pristatyta iki sienos (..nurodyta vieta) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“348 psl.)
INCOTERMS kategorija DAF yra „D“ grupės sąlyga, pagal kurią pirkėjas yra atsakingas už visas išlaidas, susijusias su prekių pristatymu į paskirties vietą ir punktą. „D“ sąlyga remiasi „atvykimu“. Naudojamos visos transportavimo priemonės, tačiau pristatymas iki nurodytos vietos prie sienos turi vykti sausumos keliais

DES. Pristatyta laive (...paskirstymo uosto pavadinimas). Pagal „pristatyta laive“ sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus, yra atsakingas už jų pristatymą pirkėjui į nurodytą paskyrimo uostą ir perduoda jas pirkėjui laivo denyje neatlikęs importo formalumų. Taigi pirkėjas imasi apmokėti visas išlaidas už prekių pristatymą į nurodytą paskirties uostą iki jų iškrovimo.

11 pav. DES pristatyta laive (..paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“350 psl.)

DES sąlyga naudojama tik prekėms gabenti jūra, vidaus vandenimis, arba multimodaliniu transportu, kai galutinis pristatymas yra laivu nurodytame paskirstymo uoste. DES sandoriuose naudojamos visos apmokėjimo formos.

DEQ. Pristatyta krantinėje (.paskirstymo uosto pavadinimas). Pagal „paskirstyta krantinėje“sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už jų pristatymą pirkėjui į nurodytą paskirstymo uostą ir perduoda jas pirkėjui krantinėje (prieplaukoje) neatlikęs importo formalumų. Taigi pirkėjas imasi visos atsakomybės už importo formalumų vykdymą, mokesčius ir kitas importo ir transportavimo iki galutinio taško išlaidas. Tai nauja INCOTERMS 2000.

12 pav. DEQ pristatyta krantinėje (..paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“352 psl.)
DEQ sąlyga naudojama gabenti prekėms, kurios atgabenamos į paskirtie Suostą jūrų arba vidaUS vandenims. DEQ sandoriuose naudojamos visos apmokėjimo formos.

DDU. Pristatyta, muitas nesumokėtas (.paskyrimo vietos pavadinimas). Pagal „paskirstyta, muitas nesumokėtas“ pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už jų pristatymą pirkėjui į nurodytą paskirstymo vietą neatlikęs importo formalumų. Todėl pardavėjas imasi visos atsakomybės už prekių pristatymą į nurodytą vietą, o pirkėjas imasi visos atsakomybės už importo formalumų atlikimą, mokesčius, administracines išlaidas ir kita su importu susijusias, taip pat pats transportuoja prekes iki galutinio punkto.
DDU sąlyga gali būti naudojama visoms transporto priemonės, tačiau jei pardavėjas ir pirkėjas pageidauja, kad perdavimas vyktų laivo denyje ar krantinėje (prieplaukoje), tada rekomenduojama DES arba DEQ sąlygos. DDU sandoriuose naudojamos visos apmokėjimo formos. DDU sąlyga naudojama, kai nurodyta paskirties vieta (pristatymo punktas) yra kita nei jūros ar oro uostas.

12 pav. DEQ pristatyta krantinėje (..paskyrimo uosto pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“352 psl.)

DDP.pristatyta, muitas sumokėtas (.paskirstymo vietos pavadinimas). Pagal „pristatyta. Muitas sumokėtas“ sąlygą pardavėjas/eksportuotojas/gamintojas atlieka prekių eksporto formalumus ir yra atsakingas už jų p.ristatymą pirkėjui į nurodytą paskyrimo vietą, turi atlikti importo formalumus, bet neprivalo iškrauti prekių iš transporto priemonės. Todėl pardavėjas imasi visą atsakomybę už prekių pristatymą į nurodytą paskirties vietą, tarp jų ir atsakomybę už importo formalumų įvykdymą, muitus ir kitas susijusias išlaidas.

14 pav. DDP pristatyta, muitas sumokėtas (..paskyrimo vietos pavadinimas) (pagal E. G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“356 psl.)
DDP sąlyga gali būti naudojama visoms transporto priemonėms. Sandoriuose naudojamos visos apmokėjimo formos. DDP sąlyga naudojama, kai paskirties vieta (paskirstymo punktas) yra kita, nei jūros ar oro uostas.VI INCOTERMS 1900 IR INCOTERMS 2000 PALYGINIMAS
EXW – Nepasikeitė.
FCA – Nepasikeitė, tačiau pateiktas patikslintas “pristatymo” apibrėžimas.
FAS – Pardavėjas (o ne pirkėjas) turi atlikti eksporto procedūras.
FOB – Nepasikeitė.
CFR – Nepasikeitė.
CIF – Nepasikeitė.
CPT – Nepasikeitė.
CIP – Nepasikeitė.
DAF – Nepasikeitė, bet patikslinta interpretacija. Šis terminas taikomas tik sausumos transportui. Kai siunčiama vandens transportu, rekomenduotina taikyti DES arba DEQ.
DES – Nepasikeitė, bet patikslinta interpretacija. Pardavėjas pristato prekes į laivo denį nurodytame paskyrimo uoste. Pardavėjui nebeatitenka iškrovimo rizika ir kaštai bei importo procedūros sutvarkymas.
DEQ – Pagal 1990 INCOTERMS versiją pardavėjas turėjo sutvarkyti visus muitinės formalumus, sumokėti muito ir kitus mokesčius, pagal 2000 versiją ši atsakomybė tenka pirkėjui.
DDU – Patikslintas “pristatymo” apibrėžimas. DDU galima naudoti bet kokiam transportui, o pervežimas laikomas baigtu, kai prekės pateikiamos pirkėjui pastarojo nurodytoje vietoje, nebūtinai jas iškraunant ir sutvarkant importo procedūras. Visus muitinės formalumus sutvarko ir mokesčius sumoka pirkėjas. Vandens transportui patogiau naudoti DES arba DEQ.
DDP – Patikslintas “pristatymo” apibrėžimas. Pagal DDP terminą pardavėjas turi pristatyti prekes pirkėjui pastarojo nurodytoje vietoje, nebūtinai jas iškraunant. Importo procedūras turi atlikti pardavėjas. Jei reikalingi specialios importo licencijos, leidimai ar kiti dokumentai, kurių negalėtų gauti pardavėjas, DDP terminas negalėtų būti naudojamas. Abipusiu pardavėjo ir pirkėjo susitarimu pardavėjas gali būti atleistas nuo kai kurių įsipareigojimų, pvz., sumokėti PVM. Tokiu atveju tai turi būti tiksliai nurodyta pardavimo kontrakte arba naudojamas DDU terminas. Vandens transportui patogiau naudoti DES arba DEQ.
Veiksniai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, nustatant pristatymo sąlygas
C grupėje eksportuotojas apmoka transportavimo išlaidas, todėl svarbu tiksliai nurodyti pristatymo punktą, iki kurio turi būti apmokėtas transportavimas.
C grupėje eksportuotojas laikomas įvykdęs savo įsipareigojimus prekių išsiuntimo šalyje. Tai reiškia, kad į eksportuotojo įsipareigojimus įeina išlaidų apmokėjimas už prekių pervežimą įprastiniu būdu iki paskirties vietos, o atsitiktinio prekių sugadinimo ar praradimo rizika ir papildomos išlaidos, atsiradusios perdavus prekes transportuotojui, tenka pirkėjui.
Vartodamos C grupės terminus, šalys dažnai patikslina, iki kokio laipsnio eksportuotojas užtikrina transportavimą. Dažnai šalia termino yra nurodoma “su iškrovimu (landed)”.
Dažnai pirkėjas šalia C grupės terminų siūlo prirašyti “iškrovimas (išsiuntimas) ne vėliau kaip.”. Tačiau toks terminas yra dviprasmiškas, nes bet kokia vėlavimo rizika gabenimo metu šioje terminų grupėje tenka pirkėjui.
Pagal D grupės terminus eksportuotojas atsako už prekių pristatymą į numatytą punktą ar uostą. Eksportuotojui priklauso visa rizika ir jis apmoka visas išlaidas už prekių pristatymą į numatytą vietą.
Pagal DAF, DES, DDU ir DEQ terminus eksportuotojas neprivalo sutvarkyti būtinų importo formalumų, o pagal DDP eksportuotojas privalo sutvarkyti visus prekių importo formalumus.
Prekių praradimo ir sugadinimo rizika, taip pat įsipareigojimai apmokėti tam tikras išlaidas pereina iš eksportuotojo pirkėjui nuo to momento, kai eksportuotojas įvykdo prekių tiekimo įsipareigojimus. (Toby B. Gooley „INCOTERMS 2000: what the changes mean to you“)Išvados
INCOTERMS 2000 sudaro trylika terminų, jie suskirstyti į keturias grupes (E grupė – išsiuntimas, F grupė – pagrindinis transportavimas neapmokėtas, C grupė – pagrindinis transportavimas apmokėtas, D grupė – pristatymas). Kiekvienoje iš šių grupių numatyti tam tikri pardavėjo įsipareigojimai pristatant prekes. Apibendrinus galima teigti, kad INCOTERMS taisyklės apibrėžia, kas ir kaip turi sumokėti už prekes, kokiu būdu prekės pristatomos iš pardavėjo pirkėjui, kas bus atsakingas už muitinės procedūrų atlikimą, kur ir kada atsakomybė už prekių atsitiktinį pražuvimą tenka ne pardavėjui, o pirkėjui ir pan. Kadangi kiekvienoje tarptautinėje pirkimo- pardavimo sutartyje paprastai susitariama dėl prekių kainos, kiekio, kitų jų savybių, prekių perdavimo būdų, apmokėjimo, rizikos perėjimo ir kitų šalims aktualių dalykų, šie trylika sustandartintų tarptautinės prekybos terminų neabejotinai šalių tarpusavio santykius padaro apibrėžtesnius. Kita vertus, INCOTERMS nenumato visų pirkimo- pardavimo sutarčių sąlygų.
Praktikoje paprastai INCOTERMS nuostatos yra tiesiog įtraukiamos į pasirašomą sutartį, pateikiant nuorodą, pavyzdžiui, į INCOTERMS 2000 ar į ankstesnius jos leidimus. Būtina pabrėžti, kad INCOTERMS terminai pirmiausia yra skirti tarptautinei prekybai, numatant, kad pristatomos prekės kirs valstybių sienas. Tačiau šios taisyklės taip pat gali būti naudojamos ir parduodant prekes šalies viduje, netaikant tų nuostatų, kurios reglamentuoja prekių importo ir eksporto procedūrų atlikimo ir muitinės mokesčių sumokėjimo tvarką.Literatūra
1. Juozas Šatas „Tarptautinės komercinės teisės šaltiniai“ Vilnius 2000 „Leidybos centras“ ISBN 9986-9166-2-3, 215 psl.
2. Algirdas Garalis „Logistikos terminų aiškinamasis žodynas“ Šiaulių universiteto leidykla 2003 ISBN 9986-38-416-8.
3. Leidinys „Euroverslo naujienos“ Incoterms 2000 – tarptautinės prekybos vadovas lietuvių kalba“ 2005m. Rugpjūčio mėn. Nr. 457. Dr. Jaunius Gumbis, Gintautas Šulija.
4. Toby B. Gooley „INCOTERMS 2000: what the changes mean to you“ Logistics management and distribution report. Jan.2000. Vol. 39, Iss 1, pg 49.
5. Edwadr G. Hinkelman „Tarptautinis prekybos žinynas“ Kaunas „Šviesa“ 2003
6. Juozas Vijeikis, Birutė Vijeikienė „Tarptautinis marketingas“ Vilnius 2003 Vilspa, ISBN 9986-14-082-X, 265 psl.
7. Marytė Čeikauskienė „INCOTERMS taikymas kontraktų sudarymo praktikoje“ Vilnius1996 ISBN 9986-12-110-8 50psl

Leave a Comment