Sprendimo administracinėje byloje apskundimo stadija

T U R I N Y S

1. Įvadas 32. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo 4stadijos bruožai3. Asmenys, turintys nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje 5apskundimo teisę4. Nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka ir 5-6terminai5. Apygardos administracinio teismo skundų nagrinėjimo tvarka 66. Apygardos administracinio teismo spendimų rūšys 6-87. Bylos šalių procesinė padėtis 88. Apeliacinių skundų padavimo tvarka ir jų priėmimo klausimas 8-109. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo skundų nagrinėjimo tvarka 1010. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimamų sprendimų rūšys 1111. Teismo sprendimų priėmimo pasekmės 11-1212. Išvados 1313. Literatūros sąrašas 14

ĮVADAS

Teisena- tai įstatymo nustatyta procesinė pažeidimo bylų iškėlimo , nagrinėjimo, nuobaudų skyrimo, priimtų nutarimų apskundimo ir nutarimų vykdymo tvarka.Teisena apima daug įvairių giminingų procesų: piliečių skundų nagrinėjimą, aktų priėmimą. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą reglamentuoja įstatymas. Teisena yra savarankiška administracinio proceso rūšis. Mano rašto darbo tikslas- atskleisti sprendimų administracinėje byloje apskundimo stadijos ypatumus bei esminius bruožus.Tyrimo uždaviniai: aptarti, kas turi nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje apskundimo teisę, apskundimo tvarka ir terminai; išanalizuoti nutarimo vykdymo sustabdymą, jį apskundus; aptarti skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminus; skundo dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ; apžvelgti šalių teises ir pareigas nagrinėjant skundą dėl nutarimo administracinės teisės pažeidimo byloje; aptarti galimas teismo sprendimų rūšis ir jų priėmimo pasekmes.

Tyrimo metodai: literatūros šaltinių analizė.

Tikslus administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos principų laikymasis ir jų reikalavimų vykdymas užtikrina bylose priimtų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Pasitaikančioms klaidoms ištaisyti bylų teisenoje išskiriama stadija- priimtų nutarimų apskundimas administraciniam teismui.

Ši stadija- fakultatyvinė, nes ne visi nutarimai yra skundžiami. Jeigu piliečiai įsitikinę, kad administracinio teisės pažeidimo byla ištirta ir išnagrinėta tinkamai ir priimtas byloje nutarimas yra teisingas, pagrįstas ir teisėtas, jie nutarimo paprastai neapskundžia.Tačiau praktika rodo, kad tam tikra dalis asmenų, patrauktų administracinėn atsakomybėn, o taip pat nukentėjusiųjų priimtais byloje nutarimais lieka nepatenkinti ir juos įstatymo nustatyta tvarka skundžia administraciniam teismui.Tokiais atvejais nutarimų apskundimas teismui, p i r m i a u s i a yra efektyvi ir veiksminga priemonė šalinant klaidas ir įstatymų pažeidimus.A n t r a, nutarimo apskundimas yra labai svarbi traukiamų administracinėn atsakomybėn asmenų, taip pat nukentėjusiųjų teisių apsaugos garantija. Apskųsdami, jų nuomone, nepagrįstus, neteisėtus, neteisingus nutarimus, šie asmenys turi galimybę ginti Konstitucijoje ir kituose įstatymuose garantuojamas jų teises i teisėtus interesus.T r e č i a, pagal gautą skundą išaiškindamas ir šalindamas bylos tyrimo ir jos nagrinėjimo metu padarytas klaidas, įstatymų pažeidimus, administracinis teismas vykdo institucijų (pareigūnų), tiriančių ir nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, priežiūrą bei kontrolę, padeda gerinti jų darbo kokybę, siekia užtikrinti, kad vienodai būtų aiškinami ir taikomi įstatymai nurodytose bylose. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose apskundimo tvarką reglamentuoja ATPK 291-301 straipsniai ir Administracinių bylų teisenos įstatymo normos.Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnis numato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas ir atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja.

Apskundimo objektas yra organo (pareigūno) nutarimas, priimamas išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, o būtent:• nutarimas skirti administracinę nuobaudą

• nutarimas nutraukti bylą• motyvuotas nutarimas perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui) (ATPK 287str.)Nors įstatymuose nenumatyta, tačiau apskundimo objektu gali būti ir kitas dokumentas, pagal kurį asmeniui paskiriama administracinė nuobauda. Pavyzdžiui, ATPK 262 straipsnio 1 i 2 dalyse numatytais atvejais, kai už Kelių eismo taisyklių pažeidimus bauda skiriama ir paimama vietoje, surašomas ne nutarimas skirti administracinę nuobaudą, o kvitas, kuris pasirašytinai išduodamas pažeidėjui.

Asmenys, galintys apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 122 straipsnį, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti:• asmuo, dėl kurio jis priimtas• institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą• nukentėjęs asmuo.

Tačiau šis asmenų, galinčių apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, sąrašas nėra baigtinis. Paduoti skundą taip pat gali administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir nukentėjusiojo juridiniai atstovai, advokatas ar įgaliotas atstovas, taip pat prokuroras, tais atvejais, kai atsisakius pradėti ikiteisminį tyrimą arba nutraukus ikiteisminį tyrimą jis iškelia administracinio teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas V. Greičius išaiškina, jog advokatas taip pat turi teisę apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje nepaisant to, kad ATPK 291 str. jis tarp asmenų, turinčių šią teisę, nėra nurodytas. Pagal ATPK 272 str. administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę naudotis teisine advokato pagalba, o advokato teisė apskųsti nutarimą įtvirtinta ATPK 275 str. 1 d.

Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka

Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuos priėmė administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų, savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai, policija, valstybinės inspekcijos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgalioti organai (pareigūnai), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą.

Rajono (miesto) apylinkės teismo (teisėjo) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.Jeigu įstatymai nenumato kitaip, skundas gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.Skundo nustatytu laiku padavimas sustabdo nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą iki skundo išnagrinėjimo, išskyrus nutarimus skirti įspėjimą ir administracinį areštą, taip pat tais atvejais, kai skiriama bauda paimama administracinio teisės pažeidimo padarymo vietoje.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1030 žodžiai iš 3429 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?