Socialinio aprūpinimo teisė

Šalpos (socialinių) pensijų samprata, asmenys, turintys teisę į šios rūšies pensijinį aprūpinimą. Šių pensijų skyrimas ir mokėjimas.

1. Šalpos (socialinių) pensijų samprata.Lietuvos Respublikos pensijinio aprūpinimo sistemą sudaro:1. Valstybinio socialinio draudimo pensijos;2. Valstybinės pensijos;3. Šalpos pensijos.Kiekvieną šios sistemos elementą reguliuoja atskiras įstatymas, atitinkamai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, Valstybinių pensijų įstatymas ir Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas.Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo normos konstatuoja, kad Šalpos (socialinių) pensijų pagrindinis tikslas yra remti negalios ištiktus asmenis. Šalpos (socialine) pensija pasižymi tokiomis savybėmis:tai alimentarinė išmoka, ji mokama iš valstybės biudžeto,ji skirta remti asmenims, kurie dėl objektyvių, teisės aktais įtvirtintų priežasčių negalėjo įgyti teisės gauti valstybinę socialinio draudimo invalidumo pensiją.Šalpos pensija nuo valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos, kuria taip pat siekiama panašių tikslų, skiriasi tokiais pagrindiniais bruožais:1. valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensija yra skiriama tik tiems asmenims kurie yra dirbę ir įgiję bent minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, o šalpos pensija skiriama asmenims negalėjusiems dirbti ir todėl neįgijusiems teisės gauti valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensiją,2. valstybinio socialinio draudimo invalidumo pensijos yra skiriamos iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, o šalpos pensijos yra mokamos iš valstybės biudžeto.2. Asmenys, turintys teisę į šios rūšies pensijinį aprūpinimą. LR Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 1 straipsnyje išvardytas baigtinis sąrašas asmenų, turinčių teisę į šalpos pensiją. Šiuos asmenis galima suskirstyti į 3 grupes:1. asmenys, kurie yra invalidais:1) vaikai invalidai,2) I, II, III grupės invalidai nuo vaikystės,3) I, II, III grupės invalidai, tapę invalidais nesulaukę 18 metų,4) asmenys, kurie tapo invalidais mokydamiesi nustatyta tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, ar būdami doktorantais, bet ne vyresni negu 24 metai,5) nustatyta tvarka įregistruotų vidurinių, profesinių, aukštesniųjų ar aukštųjų mokyklų dieninių skyrių absolventai, kurie tapo invalidais prasidėjus naujiems mokslo metams (nuo einamųjų metų rugsėjo pirmos dienos arba, jeigu stoja mokytis ir neįstoja, nuo tos datos, nuo kurios toje mokykloje prasideda nauji mokslo metai), nustatyta tvarka užsiregistravę valstybinėje darbo biržoje bedarbiais, bet nevėliau kaip pirmaisiais metais po šių mokyklų dieninių skyrių baigimo.

2. grupė asmenų, slaugančių tokius neįgaliuosius:1) tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, nepaisant amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus, ar I grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I grupės invalidais iki 18 metų; (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).2) tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai, sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus, kurie ne mažiau 15 metų namuose slaugė vaikus (įvaikius) invalidus, ar I ar II grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų; (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).3) tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai patys pripažinti I ar II grupės invalidais, kurie ne mažiau 15 metų namuose slaugė vaikus (įvaikius) invalidus, ar I ar II grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų. (Tėvai (įtėviai) savo vaikus (įvaikius).3.daugiavaikės motinos:1) sukakusios senatvės pensijos amžių, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų,2) arba pripažintos I ar II grupės invalidėmis, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų 5 ar daugiau vaikų;4. mirusio šalpos pensijos gavėjo vaikai iki 18 metų bei vyresni vaikai, jei yra tapę invalidais iki 18 metų; jie šias pensijas gauna iki baigia mokslus nustatyta tvarka įregistruotose vidurinėse, profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose (dieniniuose skyriuose) bet ne ilgiau iki jiems sukaks 24 metai. Vaikams ši teisė išlieka net ir juos įvaikinus.Aukščiau išvardyti asmenys šalpos pensiją gali gauti, jeigu atitinka šiuos reikalavimus: 1. nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje; 2. atvykusiesiems iš kitų valstybių asmenims, tenkinantiems įstatyminius reikalavimus, šalpos pensija skiriama ne anksčiau kaip nuo tos dienos, kurią jie tampa nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais;3. neturėti teisės gauti didesnės ar tokio pat dydžio valstybinės socialinio draudimo pensijos ar valstybinės pensijos (išskyrus tam tikras išimtis, nurodytas LR Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje).
Šalpos pensijų įstatymo 1 str. 5 dalyje numatyta atskirų asmenų grupių teisė kartu su šalpos pensija gauti ir kitas pensijas.Tokią teisę turi:1) vaikai invalidai, asmenys, kurie tapo I, II ar III grupės invalidais iki 18 metų arba vyresni, jeigu jie pripažinti invalidais nuo vaikystės, kol jie yra invalidai, kartu su šalpos pensija turi teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją ir valstybinę našlaičių pensiją.2) visi šalpos pensijų gavėjai kartu su šalpos pensija turi teisę gauti jiems priklausančią valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją.3) tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, neatsižvelgiant į jų amžių ir darbingumą, slaugantys namuose vaiką (įvaikį) invalidą ar I grupės invalidą nuo vaikystės arba tapusį I grupės invalidu iki 18 metų, kartu su šalpos pensija turi teisę gauti jiems patiems priklausančias valstybines socialinio draudimo pensijas ir valstybines pensijas.

3. Šalpos (socialines) pensijų skyrimas. Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 3 straipsnis nurodo, kad šalpos (socialinės) pensijos yra mokamos iš valstybės biudžeto. Taip pat šio įstatymo 4 straipsnis nurodo, kad šalpos (socialines) pensijas skiria ir moka miestų (rajonų) savivaldybių globos ir rūpybos institucijos, vadovaudavosi Šalpos (socialinių) pensijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais.Dažniausiai šalpos pensija skiriama ir mokama nuo teisės ją gauti atsiradimo dienos. Tačiau ji gali būti mokama ir už praeitą laikotarpį, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo kreipimosi dėl šalpos pensijos paskyrimo dienos.Teisės gauti pensiją atsiradimo diena laikoma diena, kurią asmuo pripažįstamas invalidu arba sukanka senatvės pensijos amžių, o atitinkamais atvejais – nuo mirties liudijimo išdavimo dienos. Vaikų (įvaikių) invalidų, I ar II grupės invalidų nuo vaikystės arba tapusių I ar II grupės invalidais iki 18 metų ar visiškos negalios invalido slaugos namuose laikas, suteikiantis teisę gauti šalpos pensiją, skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie tapo invalidais, jų globėjams ir rūpintojams – nuo tos dienos, kuria asmuo nustatyta tvarka buvo paskirtas globėju ar rūpintoju.

Įstatymais taip pat reglamentuojami ir šalpos pensijos mokėjimo ypatumai dėl šios pensijos pratęsimo kreipiantis pavėluotai. Rūpybos institucijos vadovas ar jo pavaduotojas sprendžia ar pavėlavimo priežastys yra pateisinamos, jei jos pripažįstamos tokiomis ir šalpos pensijos gavėjui išlieka teisė gauti šią pensiją – pensija yra išmokama ir už tą laikotarpį, kurį jos mokėjimas buvo nutrauktas. Atskirai reglamentuojami ir šalpos pensijų skyrimo invalidams praleidus pakartotinio tikrinimo laiką, nutraukus šalpos pensijos mokėjimą dėl atgauto darbingumo ir vėl jį praradus. Asmenims, kurie turi teisę gauti kelias šalpos pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu – viena iš pensijų. Tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, nepaisant amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus, ar I grupės invalidus nuo vaikystės, ar tapusius I grupės invalidais iki 18 metų, gali gauti ne tik šią šalpos pensiją, bet ir dar kurią nors šalpos pensiją, kurios reikalavimus atitinka (šalpos pensijų įstatymo 1 str. 1 d 1-6 ar 8 punktus).Kreiptis dėl šalpos pensijos paskyrimo galima:1) prieš tris mėnesius iki teisės gauti šią pensiją atsiradimo;2) bet kuriuo metu po teisės gauti šią pensiją atsiradimo.Nuolatinės gyvenamosios vietos (miesto (rajono)) savivaldybės globos ir rūpybos institucijai yra paduodamas prašymas skirti šalpos pensiją, pridedami visi reikiami dokumentai (įvardyti Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 17 punkte). Globos ir rūpybos institucija, priėmusi tokį prašymą, išduoda atitinkamą pažymą apie prašymo ir dokumentų priėmimą. Sprendimą dėl šalpos pensijos skyrimo priima globos ir rūpybos institucijos vadovas. Toks sprendimas turi būti priimamas per 10 dienų nuo kreipimosi. Globos ir rūpybos institucijos apie šalpos pensijos skyrimą konkrečiam asmeniui informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atitinkamą teritorinį skyrių.Asmeniui, kuriam paskirta šalpos pensija yra išduodamas pensininko pažymėjimas.

4. Šalpos (socialines) pensijų mokėjimas. Šalpos pensija yra mokama asmeniui gyvenančiam Lietuvoje šiais atvejais:1. iki gyvos galvos,2. laikotarpį, kurį šios pensijos gavėjui išlieka teisė gauti paskirtąją šalpos pensiją.Šalpos pensija mokama tol, kol asmuo gyvena Lietuvoje.Šalpos pensija yra nemokama, kai yra mokama kompensacija ne mažiau 10 metų invalidus vaikus ar įvaikius slaugiusiems asmenims ir daugiavaikėms motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų amžiaus, iki 1995 01 01, tai yra iki įstatymo įsigaliojimo. Numatyta išimtis: tėvai (įtėviai), globėjai ir rūpintojai, nepaisantį amžiaus ir darbingumo, slaugantys namuose vaikus (įvaikius) invalidus ar I grupės invalidus nuo vaikystės arba tapusius I grupės invalidais iki 18 metų. Įstatyminiais aktais yra numatyti atvejai, kada šalpos pensijos yra nemokamos jas turintiems teisę gauti asmenims:1) vaikams, gyvenantiems globos įstaigose ir gaunantiems visišką išlaikymą, skiriamą iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto;2) šalpos pensijos gavėjui, nuteistam laisvės atėmimu šios bausmės atlikimo laikotarpiu.Šalpos pensijos mokamos iš Lietuvos valstybės biudžeto. Šalpos pensijos dydis priklausomai nuo subjektų, kuriem ji skiriama ypatumų, invalidumo grupės, gali būti nuo 0,5 iki 1,5 valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio.Šalpos pensija mokama už praėjusįjį mėnesį. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių šalpos pensija baigiama mokėti, pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo pirmosios dienos mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį atsirado šios aplinkybės.Šalpos pensija mokama nepriklausomai nuo to, ar pensijos gavėjas dirba.

I uždavinys.1. Pil. Žukauskienės 15 metų duktė invalidė buvo apgyvendinta globos įstaigoje ir ten buvo išlaikoma valstybės. Nuo tada pil. Žukauskienei buvo nustota mokėti dukteriai priklausančią 138 Lt šalpos pensiją ir už dukters slaugą namuose priklausančią 138 Lt šalpos pensiją. Iš globos namų duktė buvo perkelta į psichiatrinę ligoninę, kurioje išbuvo 2 mėnesius.

1. Ar teisėtai pil. Žukauskienei buvo nutrauktas šalpos pensijų mokėjimas? 2.Ar turi būti išmokėtos šalpos pensijos už dukters stacionarioje gydymo įstaigoje išbūtą laiką?

Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, 37 punkte sakoma, kad :“Vaikams, gyvenantiems globos įstaigose ir gaunantiems visišką išlaikymą, skiriamą iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto, šalpos pensijos nemokamos. “Pil. Žukauskienei dukteriai priklausančios 138 Lt šalpos pensijos mokėjimo nutraukimo teisėtumas priklauso nuo to, ar jos duktė invalidė globos įstaigoje gauna visišką valstybės išlaikymą, tai yra ar ji gauna nakvynę, maistą bei aprangą ir ar pil. Žukauskienė neturi apmokėti viso ar dalies mokesčio už išlaikymą, ar apmokėti už globos įstaigoje teikiamas paslaugas. Jei pil. Žukauskienės duktė gauna visišką išlaikymą – šalpos pensija nemokama teisėtai.Tačiau situacija keičiasi, jei:1. mergaitė globos namuose negauna visiško valstybės išlaikymo. Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkoje, reglamentuojant šalpos pensijų mokėjimą vaikams apgyvendintiems globos įstaigose (III skyriuje) nereglamentuota tokia situacija. Šiame akte (14 punkte) yra aptariama tik analogiška situacija su 16 metų asmenimis ir asmenimis invalidais, kuriems visa šalpos pensija (nesant rašytinio sutikimo išskaityti iš šalpos pensijos mokestį už išlaikymą ar teikiamas globos įstaigas paslaugas nėra) ar dalis šalpos pensijos (esant rašytiniam sutikimui, ne mažiau kaip 20 procentų) tokiais atvejais yra išmokama. Todėl remiantis Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkos III skyriaus nuostatomis, pil. Žukauskienės dukra turi būti laikoma negaunančia visiško valstybės išlaikymo ir pil. Žukauskienei turėtų būti išmokama visa dukteriai priklausanti 138 Lt. šalpos pensija.2. mergaitė yra paimama iš globos įstaigos į namus savaitgaliais, atostogų, švenčių, ligos ar kitomis dienomis – ši šalpos pensija pil. Žukauskienei turi būti mokama už dukros namuose praleistas dienas.

Iš uždavinio sąlygos nėra aišku, kokiu pagrindu pil. Žukauskienei priklauso 138 Lt šalpos pensiją ir už dukters slaugą namuose – ar pagal LR Šalpos (socialinių) pensijų įstatymo 1 straipsnio 5 punktą ar pagal šio straipsnio 7 punktą, todėl situaciją vertiname dvejopai.Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 37 punkte numatyta, kad:“Kitiems asmenims, turintiems teisę gauti šalpos pensijas <…> tėvams <…> slaugantiems vaikus invalidus, <….>, kai šie invalidai gyvena globos įstaigose, šalpos pensijos mokamos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta ir su Finansų ministerija suderinta tvarka.”Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkoje (18, 19 punkte) numatyta, kad:“18. Kai invalidai, už kurių slaugą namuose jų tėvams, globėjams ar rūpintojams mokamos šalpos pensijos, apgyvendinami globos įstaigose, šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose mokėjimas jų gavėjams nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį namuose slaugyti invalidai buvo apgyvendinti globos įstaigose, pirmos dienos nepriklausomai nuo to, ar globos įstaigose apgyvendinti invalidai gauna visišką valstybės išlaikymą, ar jo negauna.19. Kai invalidai paimami iš globos įstaigų į namus savaitgaliais, atostogų, švenčių, ligos ir kitomis dienomis – šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose jų gavėjams išmokamos tik už tas dienas, kurias invalidai buvo namuose. “Todėl pil. Žukauskienei už dukters slaugą namuose priklausančios 138 Lt šalpos pensijos mokėjimas yra nutrauktas teisėtai. Tačiau jei mergaitė yra paimama iš globos įstaigos į namus savaitgaliais, atostogų, švenčių, ligos ar kitomis dienomis – ši šalpos pensija pil. Žukauskienei turi būti mokama už dukros namuose praleistas dienas.Tačiau uždavinio sąlyga leidžia numatyti ir situaciją, kurioje pil. Žukauskienei paskirtos 138 Lt šalpos pensijos mokėjimas yra nutrauktas neteisėtai. Taip yra tuo atveju, jei pil. Žukauskienė yra sulaukusi Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus ar pati yra pripažinta I ar II grupės invalide ir 15 metų dukrą 15 metų yra slaugiusi namuose.
2. Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkoje įtvirtinta nuostata, kad:“Nelaikomi globos įstaigose gaunančiais visišką valstybės išlaikymą šalpos pensijų gavėjai – vaikai invalidai ir vaikai, 16 metų sukakę asmenys ir invalidai, kurie: … 5.5. iš globos įstaigų paguldomi į stacionarias gydymo įstaigas – per stacionariose gydymo įstaigose būtas dienas.”Taip pat šiame teisės akte 7.2 punkte numatyta, kad šalpos pensijos mokamos vaikams:– kai vaikai invalidai ir vaikai iš globos įstaigų paguldomi į stacionarias gydymo įstaigas – už stacionariose gydymo įstaigose būtas dienas.”Todėl pil. Žukauskienei turi būti išmokėta dukteriai priklausanti 138 Lt šalpos pensija dukros buvimo stacionarioje gydymo įstaigoje laikotarpiu. Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkoje (8 punkte) įtvirtinta nuostata, kad situacijoje, kai vaikai ir vaikai invalidai, apgyvendinti globos įstaigose paimami į namus šalpos pensijos yra mokamos: “… taip pat mokamos šalpos pensijos už vaikų invalidų slaugą jų gavėjams – už dienas, kurias vaikai invalidai buvo namuose.”Pil. Žukauskienei, dukrą, perkėlus į psichiatrinę ligoninę 2 mėnesiams, už dukters slaugą namuose priklausanti 138 Lt šalpos pensija neturi būti išmokėta, nes mergaitė šiuos du mėnesius nebuvo namuose.Tačiau jei pil. Žukauskienė yra sulaukusi Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus ar pati yra pripažinta I ar II grupės invalide ir dukrą yra slaugiusi namuose visus 15 metų jai paskirta 138 Lt šalpos pensija turi būti mokama.

II uždavinys.Pil. Radomskienės 8 metų duktė invalidė pradėjo lankyti savaitinį vaikų invalidų globos skyrių vaikų darželyje. Ten 5 dienas savaitėje ji gauna maistą, nakvynę ir drabužius. Savaitgaliais pil. Radomskienė pasiima dukrą namo.1. Ar priklauso šalpos pensija pil. Radomskienei? 2. Jei priklauso, tai už kiek dienų per mėnesį?

1.Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarkos 3 punkte įtvirtinta nuostata, kad:

“Gaunančiais visišką valstybės išlaikymą laikomi vaikai invalidai ir vaikai, 16 metų sukakę asmenys ir invalidai, kurie apgyvendinti finansuojamose iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto globos įstaigose nepriklausomai nuo jų tipo, pavadinimo ir pavaldumo gauna jose nakvynę, maistą bei aprangą ir neturi apmokėti viso ar dalies mokesčio už išlaikymą globos įstaigose ar apmokėti už globos įstaigose teikiamas socialines, buitines ar kitokias paslaugas (toliau – teikiamos paslaugos).”Kad pil. Radomskienės duktė būtų laikoma gaunančia visišką valstybės išlaikymą ji turėtų gauti sekančias, iš valstybės biudžeto apmokamas aprūpinimo rūšis:1. nakvynę,2. maistą,3. aprangą,4. neturi apmokėti viso ar dalies mokesč5. io už išlaikymą globos įstaigose,6. neturi apmokėti už globos įstaigose teikiamas socialines, buitines ar kitokias paslaugas.Minėto teisės akto 5.2 bei 5.4 punkte yra pabrėžiama, kad yra nelaikomi globos įstaigose gaunančiais visišką valstybės išlaikymą asmenys, kurie:“5.2. turi apmokėti atitinkamų teisės aktų nustatytą visą ar dalį mokesčio už išlaikymą globos įstaigose ar apmokėti už teikiamas paslaugas;“… 5.4. paimami iš globos įstaigų į namus savaitgaliais, atostogų, švenčių, ligos ir kitomis dienomis – per namuose būtas dienas;…”Todėl, jei pil. Radomskienė apmoka už socialines, buitines ar kitokias paslaugas bei moka mokestį (visą ar dalį) už dukros išlaikymą savaitiniame vaikų invalidų globos skyriuje vaikų darželyje yra nelaikoma, kad jos dukra gauna visišką valstybės išlaikymą ir šalpos pensija jai priklauso. Taigi jei pil. Radomskienė nemoka viso ar dalies mokesčio už dukros išlaikymą savaitiniame vaikų invalidų globos skyriuje vaikų darželyje ir neapmoka už šioje globos įstaigoje teikiamas socialines, buitines ar kitokias paslaugas – šalpos pensija jai nepriklauso. Tačiau šiuo atveju – šalpos pensija jai priklauso už savaitgalius, kada pil. Radomskienė pasiima dukrą namo.
2.Apskaičiuojant už kiek dienų per mėnesį pil. Radomskienei priklauso šalpos pensiją turi būti sumuojamos dienos, per kurias jos dukra buvo namuose tą mėnesį.

NAUDOTA Literatūra:1. Šalpos (socialinių) pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai. Patvirtinti LR Vyriausybės nutarimu Nr. 96. Valstybės žinios, 1999, Nr.13-323 (aktuali redakcija, su pakeitimais ir papildymais).2. Šalpos (socialinių) pensijų mokėjimo šių pensijų gavėjams, apgyvendintiems stacionariose ar laikino gyvenimo globos įstaigose tvarka. Patvirtinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.72. Valstybės žinios, 2001, Nr.52-1851.3. Lietuvos Respublikos Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas. Valstybės žinios, 1994, Nr.96-1873 (aktuali redakcija, su pakeitimais ir papildymais).