Savarankiškas darbas: Nuoma

[pic]

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Humanitarinių ir socialinių mokslų katedra

Dieninių studijų skyriaus

II kurso grupės studentė

NUOMA

Tesisės dalyko savarankiškas darbas

Lektorė Aušrelė MASUNDUKAITĖ

Vertinimas

Vilnius

2005

TURINYS

ĮVADAS 3
1. NUOMA 4

1. Nuomos sutarties samprata 4

2. Nuomos sutarties sąlygos 4

3. Vartojimo nuoma 5

4. Transporto priemonių nuoma 5

1. Teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas 6

2. Neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas 6

5. Pastatų, statinių ar įrenginių nuoma 7

6. Žemės nuoma 7

7. Finansinė nuoma 7

8. Gyvenamosios patalpos nuoma 8

2 PATALPŲ SUTARTIES NUOMA 8
IŠVADOS 10
LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Nuoma – mūsų gyvenimo galimas svarbus įvykis. Svarbu žinoti ir
mokėti atsirinkti informaciją iš daugiau galimų. Manau, ši tema buvo
pasirinkta atsižvelgiant į tai, kad gyvenime viienaip ar kitaip kiekvienas
individas gali su ja susidurti.

Darbe bandysiu apžvelgti nuomos sutarčių rūšių po truputį.

Šio darbo uždaviniai:

• Apžvelgti nuomos sutarčių rūšis

• Pasirinktos sutarties apibendrinimas.

1. NUOMA

1. NUOMOS SUTARTIES SAMPRATA

Numos sutartis – tai vienos šalies (nuomotojas) įsipareigojimas
duoti laikinai valdyti ir imti už tai mokestį, kai kita šalis (nuomininkas)
sutinka ir įsipareigoja mokėti nuomos mokestį pasirašydamos abi šalys
sutartyje.

Nuomos sutarties dalykas gali būti daiktas, kuris nėra
sunaudojamas, suvartojamas. Būtina yra sutarties sąlyga. Nuomos sutartis
laikoma nesudaryta, jei kitokie požymiai nenurodyti sutartyje. Įstatymai
nusako, kokių daiktų nuoma draudžiama ar ribojama rūšis.

Nuomos sutarties rūšys

Civiliniame kodekse (XXXVIII straipsnis Nuoma) numatomos šios nuomos
sutarčių rūšys:

1. Vartojimo nuoma (prasideda 6.504 straipsniu LR civiliniame

kodekse).

2. Transporto priemonių nuoma teikiant vairavimo ir techninės

priežiūros paslaugas (6.512 straipsniu LR civiliniame

kodekse)

3. Transporto priemonių nuoma neteikiant vairavimo ir techninės

priežiūros paslaugas (6. 522 straipsniu)

4. Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis (6.530

straipsniu)

5. Įmonės nuoma (6.536 straipsniu)

6. Žemės nuoma (6.545 straipsniu)

7. Finansinė nu

uoma – lizingas (6.567 straipsniu)

8. Gyvenamosios patalpos nuoma (LR Civiliniame kodekse XXXI

skyrius nuo 6.575 straipsnio)

Numos sutarčių rūšių yra gana nemažai, bet kiekvienai iš jų
smulkiau išanalizuoti paskirti tam daugiau laiko, o ir darbo apimtis būtų
kitokia

1.2. NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

Kad būtų sudaroma nuomos sutartis reikalinga sutarties forma,
sutarties terminas, nuomos mokestis, nuomos sutarčių šalies teisės ir
pareigos, nuomos sutarties terminas.

Nuomos sutartis ilgiau nei vieneri metai turi būti rašytinė.
Nekilnojamojo turto nuomos sutartis, sudarytas ilgesniam kaip vienerių metų
terminui, rekomenduojama įregistruoti atitinkamoje rejestro įstaigoje.

Bendrosios nuomos sutarties formos nuostatos pagal Civilinio
kodekso 6.531 straipsnį:

✓ statinių, pastatų ar įrenginių nuomos sutartis turi būti

rašytinė;

✓ valstybinio turto nuomos sutartis įforminama LR Vyriausybės

nustatyta tvarka pagal tipinę nuomos sutarties formą;

✓ tik įregistruota viešame registre pastatų, statinių ar

įrenginių nuomos sutartis gali būti panaudota prieš

trečiuosius asmens.

Nuomos sutarties terminas nustatomas šalių susitarimu. Jei nuomos
sutartyje nenurodytas terminas, tai laaikoma sutartis sudaryta neapibrėžtam
laikui. Sutartyse gali būti numatoma kita atsiskaitymo tvarka (ilgesni
įspėjimo terminai). Nuomos sutarties terminas pasibaigęs , o nuomininkas
ilgiau naudojasi turtu, ir nuomotojas tam neprieštarauja, sutartis laikoma
neapibrėžtam laikui.

Nuomotojo pareigos. Privalo pateikti nuomininkui turtą pagal
sutarties sudarymo sąlygas, naudojimo paskirtį, bei jo būklę.

Nuomininkas privalo tinkamai naudoti išsinuomotą turtą, padengti jų
išlaikymo išlaidas. Taip pat jis laiku privalo mokėti nuompinigius. Už
naudojimąsi išnuomotu turtu turi teisę reikalauti sumažinti nuompinigius,
jei ko kita nepasakyta sutartyje. Išsinuomoto turto duodamos pajamos
priklauso nuomininkui, jei ko kita nenumato sutartis.

Nuomotojas gali nutraukti n

nuomos sutartį prieš terminą: jei
nuomininkas naudoja turtą ne pagal turto paskirtį, ar sutartį; tyčia
blogina daikto būklę; neatlieka kapitalinio remonto pagal sutartyje
nurodytas sąlygas, jei to reikia; jei nuomininkas nesumoka nuompinigių per
sutartyje ar įstatyme nustatytą terminą.

Mano pasirinkta sutartis yra patalpų nuomos sutartis. Sutartis
pridedama darbo gale kaip prieduose.

Nuomininkas gali nutraukti sutartį prieš laiką: jei nedaromas
nuomotojo kapitalinis remontas, jei daiktas pasidaro netinkamas naudoti
(jei taip pat tai numatyta sutartyje), bei perduotas daiktas turi trūkumų,
kurie nuomotojo nebuvo aptarti ir nuomininkui nebuvo aptarti ir nuomininkui
nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų daikto neįmanoma naudoti pagal jo paskirtį
ir sutarties sąlygas.

Nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti
išsinuomotą turtą savininkui (nuomotojui) pradinės būklės, atsižvelgiant į
normalų nusidėvėjimą arba į tą būklę pagal sutarties sąlygas.

Prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, nustatytu terminu. Prievolės
dalykas yra tik pagal rūšies požymius apibūdintas daiktas, skolininkas turi
perduoti tokios pat rūšies požymius apibūdintos daiktas, skolininkas turi
parduoti tokias pat rūšies, bet ne paprastesnės kokybės už vidutinę tokių
daiktų kokybę, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

1.3 VARTOJIMO NUOMA

Pagal vartojimo nuomos sutartį nuomotojas, t. y. asmuo, kurio
nuolatos verslas – daiktų nuoma, įsipareigoja duoti nuomininkui
(vartotojui) kilnojamąjį daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis už
užmokestį nuomininko ar jo šeimos asmeniniams, namų ūkio poreikiams,
nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti, o nuomininkas įsipareigoja
mokėti nuomos mokestį. Šios sutarties nuomininkas gali atsisakyti, gali
atsisakyti ne vė

ėliau kaip prieš 10 dienų iki sutarties atsisakymo.

1. 4 TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMA

1. 4 1 TEIKIANT VAIRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Pagal šią sutartį nuomotojui suteikiama teisė naudotis nuomojama
transporto priemone laikinai už užmokestį bei suteikti tos transporto
priemonės vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o nuomininkas
įsipareigoja tuomet mokėti nuomos mokestį. O ši sutartis turi būti
rašytinė, nepaisant transporto priemonių nuomos sutarties termino.

1. 4. 2 NETEIKIANT VAIRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Pagal šią sutartį nuomotojas įsipareigoja mokėti užmokestį
transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas
įsipareigoja tam tikru laikotarpiu (nustatyti terminu) mokėti nuomos
mokestį. Šia sutartimi taip pat yra patvirtinama ir nuomininkas privalo
techniškai prižiūrėti bei užtikrinti transporto priemonę, jos būklę.

1.5 PASTATŲ, STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ NUOMA

Pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis. Nuomotojas
įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti
arba laikinai naudoti pastatų, statinį ar įrenginį. Šios nuomos sutarties
įregistruota viešame registre, pastatų, statinių ar įrenginių nuomos
sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis.

1. 6 ŽEMĖS NUOMA

Ši sutartis turi būti rašytinė. Privačių žemės dydis nustatomas
nuomotojo ir nuomininko susitarimu. „Valstybinės žemės, nuomojamos ne
aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis nustatomas teisės aktų nustatyta
tvarka“ (LR civilinio kodekso, 6.552 straipsniu). Žemės nuomos sutarties
dalykas yra valstybinės žemės arba privačios žemės sklypas (jos dalis),
suformuotas pagal žemėtvarkos projektų ar kitą detalų teritorijų planavimo
dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas viešame registre.
Nuomos sutarties terminas tiek valstybinės, tiek privačios žemės yra
nustatomas nuomotojo ir nuomininko susitarimu. S

Skiriamas tik privačios
žemės nuomos sutartis yra sudaroma neterminuotai, o valstybinės žemės
nuomos terminas nustatomas ne ilgiau kaip devyniasdešimt devyneriems
metams.

Žemės nuomos sutartyje turi būti nurodytas ne tik nuomotojas,
nuomininkas, žemės nuomos terminas, bet ir žemės nuomos objekto duomenys,
kurie įrašyti viešame registre bei pagrindinė tikslinė žemės naudojimo
paskirtis. Išnuomotojoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems
asmenims nuosavybės teise priklausančių įrengimų, statinių ir kitos
sąlygos, taip pat pastatai ar įrengimai kam jis bus naudojami pasibaigus
nuomos terminui, žemės naudojimo sąlygos ir apribojimai.

1. 7 FINANSINĖ NUOMA (LIZINGAS)

Pagal šią sutartį šios nuomos davėjas turi pareigą įsigyti
nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies nurodytą daiktą. Gali
perduoti daiktą naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga. Šio
sutarties daiktais gali skaitytis nesunaudojamieji daiktai (kilnojamieji ir
nekilnojamieji), išskyrus žemę bei gamtos išteklius. Lizingo gavėjas turi
teisę sustabdyti periodinių įmokų mokėjimą tol,, kol lizingo davėjas
tinkamai įvykdo savo prievolę perduoti daiktą. Lizingo gavėjas privalo
daiktą išlaikyti ir juo naudotis rūpestingai ir atidžiai, palaikyti jį
tokios būklės kokios jam buvo perduotas. Jei šios sutarties pareiga buvo
pažeista, tai finansinės nuomos davėjas turi nutraukti sutartį ir atlyginti
nuostolius. Tačiau yra išimtinė sąlyga, kad lizingo gavėjas neturi teisės
nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius.

Kai lizingo gavėjo pažeidžia sutartį, lizingo gavėjas turi raštu
pareikalauti, kad per tam tikrą laikotarpį lizingo gavėjas šį pažeidimą
pašalintų , jeigu nėra kitokių aplinkybių (ar tai įmanoma). Kai ši
sutartis nutraukta, tai šios finansinės nuomos davėjas gali reikalauti
grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo nuostolius,
padedančiais grąžinti į tokią situaciją, kokia butų buvusi, jei gavėjas
šios finansinės nuomos būtų tinkamai įvykdę sutartį.

1. 8 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMA

Šia sutartimi nuomininkas įsipareigoja mokėti mokestį už nuomotojo
suteiktą gyvenamąją patalpą laikinam valdymui ir naudoti ją gyvenimui, o
nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti
nuomos mokestį.

Šios sutarties šalys yra nuomotojas ir nuomininkas. Nuomotojas gali
būti gyvenamųjų patalpų nuomininkas, kuris įstatymų nustatyta tvarka sudaro
subnuomos sutartį.

Ši sutartis gali būti sudaroma žodžiu arba raštu. Ši sutartis gali
būti tiek terminuota, tiek neterminuota. Jei terminuota sutartis sudaroma
nepaisant, kas yra jos šalis, tai turi būti raštu. Nuomos mokestį turi
sumokėti nurodytu sutartyje terminu, arba šalių susitarimu. “Gyvenamosios
patalpos nuomos sutartyje gali būti numatyta, kad šalių susitarimu nuomos
mokestis gali būti perskaičiuojamas, bet ne daugiau kaip vieną kartą per
metus“. (A. Masundukaitė, „Teisė“, 229 psl).

1. 9 PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS

Ši sutartis yra pasirinkta iš V. Sūdžius „Sutartys: principai ir
praktika“, kuri pateikta mano darbo 1priede. Patalpų nuomos sutartyje visų
pirma nėra tikslios datos. Sutartyje nuomojimo terminas yra neapibrėžtas
pagal metus, nes jie nėra nurodyti, o kartu ir prirašyta 1. 3 „arba
neterminuotai“.

Sprendžiant pagal šią sutartį tai yra negyvenamą bendro naudingo
ploto patalpa.

Sutartyje nurodytas 1. 3 punkto pabaiga yra neteisingas, nes
terminas remiantis civiliniu kodeksu yra nustatomas. Nuomininkas turi teisę
sunuomoti turtą tik gavęs nuomotojo sutikimą.

Kad ši sutartis galiotų, reikėtų sutartyje patvirtinančių rekvizitų
(t. y. ženklų, arba įmonės ženklo, kad sutartis būtų pripažinta ir būtent
yra užantspauduota), anspaudo vietoje turi būti abiejų šalių anspaudai. O
kadangi tai sutarties šalys yra ŽŪB „Plūgas“ ir kita šalis – personalinė
įmonė „Akvilė“, turi būti anspaudai. (remiantis duomenimis, kad jos yra
įregistruotos rejestre).

Ši sutartis parengta remiantis Lietuvis Respublikos civilinio
kodekso nuomos skirsnio straipsniais.

IŠVADOS

Ši tema buvo pasirinkta, nes yra gana svarbi mūsų gyvenime, bei
visuomenei aktualus klausimas. Rašant šį darbą, daugiausiai buvo remiamasi
vadovėliais, bei Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

Buvo aptariama dauguma nuomos sutarčių pagrindiniai požymiai.
Pasirinkta sutartis analizuojama, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, bei kita literatūra.

Nuomos sutarčiai sudaryti sutarties forma, nuomos mokestis,
sutarčių šalies teisės ir pareigos, nuomos sutarties terminas. Tai
atsispindėjo ir pasirinktos sutarties apibendrinime.

LITERATŪRA

1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų

rašto rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2003. 72 p. ISBN

9955-9418-5-5.

2. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Vilnius, 2002.

ISBN 9986-452-67-8.

3. SŪDŽIUS, Vytautas. Sutartys: principai ir praktika.

Vilnius, 2001. ISBN 9955-04-006-8.

Darbas baigtas

2005-05-26

Leave a Comment