Praktikos Ataskaita

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS
VILNIAUS FILIALAS

STUDIJŲ PROGRAMA TEISĖ
IIT GR. STUDENTAS ČESLOVAS ZINKEVIČIUS

Policijos Veiklos Teisinis Reglamentavimas

Praktikos Ataskaita

VADOVĖ:

2006-.-.

VILNIUS 2006

Turinys

Įvadas 2
I. Policijos Veiklą Reglamentuojantys Teises Aktai 3
II. Policijos Komisariato Struktūra 4
III. Pagrindiniai PK Uždaviniai ir Funkcijos 7
IV. PK Kaip Fizinis Asmuo Civiliniuose Teisiniose Santykiuosė 10
Išvados 11
Literatūros Sąrašas 12

Įvadas

Praktika atlikta Vilniaus Miesto Vyriausiojo Policijos Komisariato Antrajame Policijos Komisariate Nusikaltimų tyrimo skyriuje. Praktikos trukme 2006–02-01 – 2006–03-31. Didžiąją laiko dalį praleidau dirbdamas archive su bylomis. Rašiau apyrašus, pildžiau nutarimu blankus, siuvau bylas. Užpildžiau kelis protokolus. Stebejau keleta liuditojų, įtariamuju ir nepilnamečiu liuditojų bei įtariamuju apklausų, attpažinimų, akistatų. Dalivavau keliose įvikio vietos apžiūrose ir parodymų patikrinimose.
Vilniaus Miesto Vyriausiojo Policijos Komisariato (toliau – Vilniaus m. VPK) Antrasis Policijos Komisariatas (toliau – 2-asis PK) yra Vilniaus m. VPK struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina policijos uždavinius Vilniaus miesto Naujameščio, Vilkpėdės, Paneriu, Grigiškių seniūnijų taip pat Vilniaus m. VPK viršininko įsakymu kitose miesto teritorijose. Vilniaus m. VPK 2-asis PK tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus m. VPK.

I. Policijos Veiklą Reglamentuojantys Teises Aktai

Lietuvos Respublikos Policijoa savo veikloje vadovaujasi:
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Policijos Veiklos įstatymas nustato Liietuvos policijos (toliau – policija) paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, policijos uždavinius, organizacinę struktūrą, policijos bendradarbiavimo su gyventojais, visuomeninėmis organizacijomis, savivaldybių bei kitomis institucijomis pagrindus, taip pat policijos pareigūnų įgaliojimus, teises, pareigas, atsakomybę bei prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygas, policijos įstaigų fi

inansavimo šaltinius ir formas.
Lietuvos Policijos Pareigūnų Etikos Kodeksas nustato policijos pareigūnui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įtvirtinimo visuomenėje bei prie policijos pareigūnų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos pareigūno autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.
Lietuvos Respublikos Valstybės Tarnybos įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.
Lietuvos Respublikos Vidaus Tarnybos Statutas nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą ir mokymąsi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus, taip paat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus.
Lietuvos Respublikos Ir Europos Sąjungos Susitarimas Dėl Lietuvos Respublikos Dalyvavimo Europos Sąjungos Policijos Misijoje (Espm) Bosnijoje Ir Hercegovinoje (Bih). Lietuvos Respublika pagal šio Susitarimo straipsnių nuostatas prisijungia prie Europos Sąjungos Tarybos 2002 m. kovo 11 d priimto Bendrųjų veiksmų akto (angl. Joint Action) 2002/210/BUSP nuostatų dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje ir prie jo priedo, kuriame trumpai išdėstoma ESPM misija.
Bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Re
espublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus m. VPK ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. Policijos Komisariato Struktūra

Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūros schemą ir etatus tvirtina policijos generalinis komisaras.
Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūrą sudaro:
1. Vadovas
2. Du Pavaduotojai
3. Raštinė
4. Kriminalinė policija
5. Nusikaltimų tyrimo skyrius
6. Viešoji policija
7. Operatyvaus valdymo skyrius
8. Budėtojų grupė
9. Tarnybos grupė
10. Prevencijos grupė
11. Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė
12. Pasų poskyris
13. Naujamiesčio policijos nuovada
14. Vilkpėdės policijos nuovada
15. Panerių policijos nuovada
16. Grigiškių policijos nuovada
17. Ūkio poskyris

1. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas:

1.1. Organizuoja, kontroliuoja ir asmeniškai atsako už Vilniaus m. VPK 2-ojo PK iškeltų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, tiriant ir atskleidžiant nusikalstamas veikas bei vykdant šių veikų prevenciją;
1.2. Planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Vilniaus m. VPK 2-ojo PK ir jo padalinių veiklą, pagal kompetenciją įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus, Vilniaus m. VPK viršininko įsakymus, nurodymus ir kitus teisės aktus;
1.3. Pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
1.4. Vilniaus m. VPK viršininko nustatyta tvarka gali pavesti ar atlikti tarnybinius patikrinimus, skatinti arba Vilniaus m. VPK viršininkui siūlyti skatinti ar skirti tarnybines nuobaudas pavaldiems darbuotojams;
1.5. Rekomenduoja Vilniaus m. VPK viršininkui priimti Vilniaus m. VPK 2-ojo PK

K darbuotojus;
1.6. Organizuoja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK ir jo struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida;
1.7. Vadovauja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK operatyviniams pasitarimams ir organizuoja jų darbą;
1.8. Nustatyta tvarka ir grafiku priima suinteresuotus asmenis;
1.9. Kontroliuoja pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
1.10. Pagal galimybes diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;
1.11. Kompetencijos ribose pasirašo fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus;
1.12. Pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvirtina nutarimus, teikimus;
1.13. Organizuoja ir atsako už priskirtų materialinių vertybių racionalų naudojimą;
1.14. Dalyvauja Vilniaus m. VPK ir kitų institucijų operatyviniuose pasitarimuose, kuriuose atstovauja Vilniaus m. VPK 2-ajam PK;
1.15. Teikia Vilniaus m. VPK viršininkui informaciją ir pasiūlymus kaip gerinti Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūrinių padalinių veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;
1.16. Koordinuoja bei organizuoja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK bendradarbiavimą su prokuratūra, teismais, Vilniaus apskrities žemesnės pakopos policijos komisariatais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisngumo ministerijos padaliniais ir kitomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei visuomene;
1.17. Vykdo Lietuvos policijos generalinio komisaro, Vilniaus m. VPK viršininko įpareigojimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

2. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK vadovas teikia Vilniaus m. VPK nustatytos formos strategines ataskaitas ir pagrindinių priemonių plano įgyvendinimo ataskaitas Vilniaus m. VPK darbo reglamento nustatyta tvarka.
3. Vilniaus m. VPK 2-ajam PK vadovauja viršininkas, kurį Vilniaus m. VP

PK viršininko teikimu skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.
4. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus m. VPK viršininkui.
5. Laikinai nesant Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.
6. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas turi du tiesiogiai jam pavaldžius ir atskaitingus pavaduotojus:
7.1. Vienas viršininko pavaduotojas yra atsakingas už kriminalinei policijai pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus bei kitas nusikalstamas veikas Vilniaus m. VPK 2-ojo PK aptarnaujamoje teritorijoje;
8.2. Antras viršininko pavaduotojas yra atsakingas už organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą 6-ojo PK veiklos, susijusios su viešajai policijai iškeltų uždavinių ir funkcijų vykdymu, užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą, teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, pagal kompetenciją saugaus eismo priežiūrą Vilniaus m. 6-ojo PK aptarnaujamoje teritorijoje.
9. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK KP Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininko pavaduotojui, atsakingam už kriminalinei policijai pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, o atskaitingas Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkui.
10. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK VP Operatyvaus valdymo poskyrio, VP prevencijos grupės, VP nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės, VP Šeškinės, VP Justiniškių, VP Pašilaičių ir VP Fabijoniškių policijos nuovadų vadovai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininko pavaduotojui, atsakingam už organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą 6-ojo PK veiklos, susijusios su viešajai policijai iškeltų uždavinių ir funkcijų vykdymu.
11. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK raštinės, Ūkio poskyrio vadovai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkui.
12. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK VP pasų poskyrio vadovas tiesiogiai pavaldus Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkui, o atskaitingas Vilniaus m. VPK VP Migracijos skyriui.
13. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK budėtojų grupės ir tarnybos grupės vadovai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Vilniaus m. VPK 2-ojo PK VP Operatyvaus valdymo poskyrio vadovui.

Vilniaus m. VPK 2-ojo PK Struktūrą Schema

III. Pagrindiniai PK Uždaviniai ir Funkcijos

1. Pagrindiniai Vilniaus m. VPK 2-ojo PK uždaviniai:

1) Užtikrinti viešąją tvarką, visuomeninę rimtį ir žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;

2) Vykdyti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

3) Atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

4) Užtikrinti saugų eismą;

5) Teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio bejėgiškumo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar panašių veiksnių;

6) teisės aktų nustatyta tvarka aptarnaujamoje teritorijoje spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens dokumentų išdavimo ir keitimo, gyvenamosios vietos deklaravimo klausimus.

2. Funkcijos

1) Viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties, žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje:

1.1. Saugo viešąją tvarką;

1.2. Vykdo teisės aktus dėl kovos su nusikalstamomis veikomis, girtavimu, narkotikų vartojimu, prostitucija, kitais antivisuomeniniais reiškiniais;

1.3. Pagal kompetenciją prižiūri, kad būtų laikomasi nustatytos tvarkos, įgyjant, gabenant, laikant, saugant, perduodant šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas, narkotines priemones ir kitus leidimų sistemos reglamentuojamus daiktus; 1.4. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, pagal savo kompetenciją nagrinėja tokių pažeidimų bylas, teisės pažeidėjams skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracines prievartos priemones, vykdo vengiančių administracinės atsakomybės asmenų paiešką;

1.5. Įstatymų nustatyta tvarka saugo ir konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius ar nuteistuosius asmenis;

2) Nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos srityje:

2.1. Rengia ir įgyvendina teisės aktuose nustatytas nusikalstamų veikų prevencijos programas, projektus, planus ir priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus;

2.2. Analizuoja ir atskleidžia padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas ir imasi įstatymo numatytų priemonių joms pašalinti;

2.3. Sudaro ir tvarko profilaktines, rizikos grupių apskaitos, operatyvines įskaitas bei kitas teisės aktų nustatytas įskaitas;

2.4. Taiko administracines ir kitokias prevencines priemones;

3) Nusikalstamų veikų tyrimo srityje:

3.1. Teisės aktų nustatyta tvarka registruoja ir nagrinėja pareiškimus, ir pranešimus apie rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas;

3.2. Vykdo pasislėpusių įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų, nuteistųjų ir be žinios dingusių asmenų paiešką, taip pat rastų neatpažintų lavonų, nežinomų ligonių ir vaikų asmens tapatybės nustatymą;

3.3. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo operatyvinę veiklą;

3.4. Įstatymų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamosiose bylose;

3.5. Baudžiamojo proceso įstatymo numatytais atvejais vykdo ikiteisminio tyrimo ir kitų įstaigų pavedimus;

3.6. Teikia vilniaus m. Vpk informaciją apie užregistruotas ir atskleistas nusikalstamas veikas;

4) Socialinės pagalbos srityje:

4.1. Teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų, ir tiems, kurių būklė bejėgiška;

4.2. Užtikrina sulaikytų ir pristatytų į policiją asmenų apsaugą, esant būtinumui, imasi priemonių nedelsiant suteikti jiems būtiną medicinos pagalbą;

4.3. Informuoja valstybės institucijas, visuomenines organizacijas, asmenis apie katastrofas, avarijas ir kitas ypatingas situacijas, kurios kelia pavojų žmonių ir nuosavybės saugumui;

4.4. Teikia pagalbą stichinių nelaimių ir kitų ypatingų atvejų metu, gelbstint žmones ir turtą, imasi priemonių žmonių saugumui užtikrinti;

4.5. Saugo rastus ir perduotus į policiją dokumentus, daiktus, vertybes bei kitokį turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;

4.6. Teikia kitokią būtiną pagalbą žmonėms, kurių būklė yra bejėgiška;

4.7. Įstatymų nustatyta tvarka priima asmenis ir teikia jiems informaciją;

5) Eismo priežiūros srityje:

5.1. Pagal kompetenciją reguliuoja transporto ir pėsčiųjų eismą, prižiūri kelių eismo tvarką ir saugumą;

5.2. Vykdo prevencijos priemones, akcijas eismo priežiūros srityje;

5.3. Pagal kompetenciją skiria administracines nuobaudas ir kitokias poveikio priemones už kelių eismo taisyklių pažeidimus;

5.4. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas eismo saugumo užtikrinimo funkcijas;

6) Užtikrinant valstybės politiką migracijos, asmens dokumentų išdavimo, gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais:

6.1. Konsultuoja interesantus ir teikia informaciją lietuvos respublikos piliečiams asmens dokumentų išdavimo, gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais;

6.2. Priima aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, prašymus išduoti, pakeisti dokumentus;

6.3. Priima asmenų prašymus dėl lietuvos respublikos pilietybės, nagrinėja juos bei rengia pažymas, išvadas ir sprendimų projektus;

6.4. Tikrina lietuvos respublikos pilietybės įgijimo ir lietuvos respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo teisėtumą, rengia pažymas, išvadas ir sprendimų projektus šiais klausimais;

6.5. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas su migracijos klausimais susijusias funkcijas;

7) Kitos vilniaus m. VPK 2-ojo pk vykdomos funkcijos:

7.1. Gina teisėtus policijos pareigūnų interesus, jų pilietines ir žmogaus teises;

7.2. Palaiko ryšius su savivaldos institucijomis, žiniasklaida, vadovaudamiesi įstatymų nustatyta tvarka, teikia joms ir visuomenei informaciją apie nusikalstamumo būklę aptarnaujamoje teritorijoje;

7.3. Kaupia ir analizuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie policijos komisariato veiklą;

7.4. Pagal suteiktus įgaliojimus vykdo civilinės saugos priemones;

7.5. Įstatymų nustatyta tvarka vykdo teismų nuosprendžius, nutarimus ir nutartis, ikiteisminio tyrimo ir kitų institucijų pavedimus;

7.6. Tobulina struktūrinių padalinių valdymą, pagal galimybes savo veikloje diegia naujausius mokslo ir technikos laimėjimus;

7.7. Pagal galimybes siekia sudaryti darbuotojams normalias darbo ir poilsio sąlygas, užtikrinti socialines garantijas;

7.8. Organizuoja gyventojų pasiūlymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą;

7.9. Vykdo kitas teisės aktų jiems nustatytas funkcijas.

IV. PK Kaip Fizinis Asmuo Civiliniuose Teisiniose Santykiuosė

Išvados

Literatūros Sąrašas

1. Lietuvos Respublikos Policijos Veiklos Įstatymas // 2000. Nr. VIII-2048
2. http://www.policija.lt
3. http://www.policija.lt/sostine/

Leave a Comment