Policijos pareigunu teises ir pareigos ir ju veiklos garantijos

Kauno Kolegija

Ekonomikos ir teisės fakultetas

Teisėsaugos institucijų savarankiškas darbas

Policijos pareigūnų teisės ir pareigos

ir jų veiklos garantijos

Kaunas 2002

Turinys

Įvadas 3
1.Policijos veikla 4
1.1 Policijos pareigūnų pagalba visuomenei 4
2.Lietuvos, Vokietijos ir JAV policijos sistema 5
3.Policijos pareigūno teisinis statusas 6
3.1 Bendrosios policijos pareigūno teisės 7
3.2 Policijos pareigūno pareigos 7
3.3 Policijos pareigūno atsakomybė 8
3.4 Policijos pareigūno veiklos garantijos 8
IŠVADOS 9

Įvadas

Policija yra valstybei atstovaujanti nusikaltimų užkardymo ir
prevencijos institucija. Tai visuomenės sukurta teisėsaugos institucija
konkretiems visuomenės poreikiams tenkinti. Policija – tokia pat sena
institucija kaip ir pati valstybė. Policijos kilmės ištakų galima ieškoti
Prancūzijoje, žodis “Police”, kuris reiškė m miesto tvarkymo ir krašto
reikalus. Policija ir teisinėje ir demokratinėje valstybėje išliko pati
svarbiausia valstybinio valdymo institucija, kurios padedama valstybės
valdžia vykdo socialinės tvarkos užtikrinimo funkcijas. Policijos veiklos
specifika ir sudėtingumas leidžia pažvelgti, kokią vietą ji užima tarp
kitų socialines paslaugas gyventojams teikiančių institucijų, kokie
prioritetai būdingi tik jai kaip visuotinei teisėsaugos
institucijai.Policijos pagalba gyventojams yra strateginis interesas,
įpareigojantis spręsti visuomenėje ir tarp bendruomenės narių kylančias
nesaugumo ir netvarkos problemas. Policija paprastai yra laikoma valstybės
vykdomosios valdžios “jėgos” institucija, skirta teisėsaugos funkcijoms
įgyvendinti. Kiekvienas jaunas policininkas turi suprasti, jog policija yra
ne va aldžia, o visuomeninė paslauga, garantuojanti ir sauganti visų piliečių
teises ir laisves, ginanti nevaržomą naudojimąsi jomis.Policija nėra
valdžia o, visuomeninė paslauga, garantuojanti ir sauganti visų piliečių
teises bei laisves, tarnaujanti visuomenei.Policija-tai teisingumo vykdymo
paslauga, ginanti piliečio teises nuo neteisėto kėsinimosi o, policininkas
tai visuomenės atstovas, sa

augantis piliečių teises bei teisėtus interesus.
Kad ši jo veikla būtų teisinė, jam turi būti skirtos valdžios atstovo
funkcijos veikti visuomenės vardu (įstatyminiu pagrindu), ir jis turėtų
būti atsakingas visuomenei už savo veiklos rezultatus. Policijos
pareigūnas, norėdamas tapti paslaugos atstovu demokratinėje visuomenėje,
visų pirma turėtų rūpintis visuomenės narių saugios aplinkos užtikrinimu.
Policija užima išskirtinę vietą tarp kitų teisėtvarkos institucijų vien dėl
to, kad policijai juridiniu pagrindu yra suteikta išimtinė teisė taikyti
bendruosius valdymo veiklos metodus- įtikinimą ir prievartą. Policijos
pareigūnų jėgos naudojimas turi būti išimtinio pobūdžio, t.y. jie turi
teisę vartoti jėgą teisėtai sulaikydami pažeidėjus arba asmeninis,
įtariamuosius padarius teisės pažeidimus, tačiau sulaikymo metu neturi būti
vartojama jėga. Prievarta yra valstybinės valdžios įrankis , kuriuo
palaikoma socialinė tvarka šalyje, skirtas jos vykdomajai institucijai-
policijai. Policijos tikslas- būti kuo arčiau žmogaus, bendrauti su jau jam
padėti t.y. įs sitraukti į visuomenę,

1.Policijos veikla

Savo veiklą policijos pareigūnai vykdo remdamiesi įvairiais teisės
aktais, t.y. LR Konstitucija, LR policijos įstatymu, LR policijos veiklos
įstatymu (2000m.spalio 17 d.), LR baudžiamojo proceso kodeksu, LR
baudžiamuoju kodeksu.

Policijos veikla LR grindžiama demokratijos, humanizmo, teisėtumo,
socialinio teisingumo, viešumo ir profesinės paslapties, vienvaldiškumo ir
kolegialumo derinimo principais. Policija ir jos pareigūnai savo veikla
turėtų užtikrinti pagarbą įstatymams, piliečių teisių ir laisvių apsaugą,
visuomenės saugumą.policijos pareigūnas yra dalis viešosios tvarkos ir
teisingumo sistemos, kuri pagrįsta įstatymais ir skirta tvarkai palaikyti
bei įstatymams taikyti. Ne veltui LR policijos įstatymo 5 st. įtvirtinta
nuostata, k

kad policijos pareigūno reikalavimai įtvirtinti visiems
piliečiams, valstybinėms, privačioms ir kitokioms įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms bei pareigūnams. Tačiau tie reikalavimai turi būti teisėti
ir reiškiami tada, kai kyla grėsmė visuomenės arba jos nario saugumui.

Pagrindinė policijos funkcija- saugoti visuomenę ir užtikrinti
kiekvieno valstybės piliečio saugumą nuo pavojingo kėsinimosi į jo gyvybę,
sveikatą, garbę ir orumą, teises, laisves ir teisėtus interesus.

1.1 Policijos pareigūnų pagalba visuomenei

Policijos pareigūnų pagalba visuomenei priklauso nuo piliečių
požiūrio į naujai besikuriančios policijos modelį, kuriuo pabrėžiamas
siekis sustiprinti ir nuolat palaikyti abipusį policijos ir bendruomenės
pasitikėjimą. Prevencinis policijos darbas užtikrinant saugią aplinką būtų
veiksmingas, jeigu pati visuomenė į policiją žiūrėtų kaip į “pagalbininkę”,
teiktų įvairią informaciją policijai, kovojančiai su nusikaltimu. Policijos
pareigūnai visuomenės saugumo užtikrinimo problemas turi spręsti taip, kad
teritorinių policijos įstaigų vadovai būtų suinteresuoti, jog kuo daugiau
viešosios policijos pareigūnų patruliuotų atitinkamoje teritorijoje, t.y.
užmegztų kuo glaudesnius ryšius su gyvenamosios vietovėse bendruomenės
nariais.Teisėtvarkos pareigūnai savo vykdomas funkcijas privalo priartinti
prie visuomenės ir sulaukti iš jos paramos.Jeigu visuomenės nariai nori
saugiai jaustis savo bendruomenėje, jie patys turi rodyti iniciatyvą
bendradarbiauti su policijos pareigūnais. Policija- pagrindinė bendruomenės
partnerystės institucija, kurios pagrindinis uždavinys – suteikti pagalbą
kiekvienam gyventojui užkertant kelią pavojams, kylantiems visuomenės ir
atskiro piliečio saugumui.

2.Lietuvos, Vokietijos ir JAV policijos sistema

Lietuvos policijos sistemą ir uždavinius apibrėžia policijos
veiklos įstatymas. Šio įstatymo 2 st. policija apibrėžiama kaip asmens,
visuomenės saugumą ir viešąją tvarką užtikrinanti policijos įstaigų ir
pareigūnų visuma.Lietuvos policijos sistemą sudaro:

Policijos de

epartamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau-

Policijos departamentas).Teritorinės policijos įstaigos; Policijos
profesinio ugdymo įstaigos.Specialiosios policijos įstaigos.

JAV policija- trijų rūšių: federalinė, valstijų ir vietinė.
Labiausiai reikšmingiausias. Federalinis tyrimų biuras.Jo būstinė yra
Vašingtone o, 59 skyriai išsidėstę taip, kad aprėptų visą JAV teritoriją.Jo
kompetencijoje – kontržvalgyba, kova su organizuotu valdininkų
nusikaltimu.Valstijų policija pagal konstituciją veikia tik tos valstybės
teritorijoje.Vietinės policijos sistemai priklauso srities (grafystės)
policija, pavaldi srities tarybai.jai vadovauja žmonių renkamas šerifas.Jis
vykdo teismo prižiūrėtojo funkcijas, administruoja srities kalėjimą, jis
vadovauja srities policija 2-4 metus.Miesto policijai vadovauja
viršininkas(šefas), kai kuriuose didžiuosiuose miestuose- komisaras,
civilis asmuo, įgaliotas miesto savivaldybės ir mero.Gyvenvietės policija
tai 3-5 policininkai arba vienas konsteblis renkamas 2-4 metus jis vykdo
teismo sutartis, rengia rinkimus.

Vokietijoje teritorinės policijos direkcijos įsikūrusios apskričių
centriniuose miestuose.Kiekviename mieste ir gyvenvietėje yra atitinkamo
dydžio, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus ir darbo apimties policijos
skyriai(nuo 30 iki 90 pareigūnų). Lietuvoje į tarnybą policijoje
savanoriškumo ur atrankos pagrindu priimami ne jaunesni kaip 18 metų,
mokantys valstybinę kalbą LR piliečiai, kurie pagal išsilavinimą, dalykinį
ir fizinį pasirengimą bei sveikatą tinka policijos pareigūno pareigoms. JAV

norint įsidarbinti policijoje reikia turėti vidurinio mokslo diplomą arba
būti baigus koledžo kursą, amžius nuo 20 iki 35 metų, idealus regėjimas, ne
žemesnis kaip 175 cm ūgis. Juos patikrina pagal psichologinius testus,
priimtas į tarnybą duoda priesaiką laikytis policijos pareigūno kodekso.
Tik padirbėjęs 3-5 metus eiliniu patruliu gali kilti karjeros laiptais.
Vokietijoje visiškai skirtinga priėmimo ir mokymo policijos sitema,
priimama nuo 16 metų. Asmenį patikrina speciali madicinos komisija, r
reikia
išlaikyti fizinio parengtumo egzaminą. Baigęs policijos mokyklą (3 metai),
kandidatas išeina į dviejų metų stažuotę policijos regavimo pajėgose, ten
dirba ekstramaliomis sąlygomis. Kai jam sueina 21 metai, asmuo tampa tikru
policininku ir su juo pasirašomas kontraktas, jis gali būti pasiųstas
tarnauti į bet kurį Vokietijos miestą.

3.Policijos pareigūno teisinis statusas

Policijos pareigūnas- LR pilietis, tarnaujantis policijoje,
einantis tam tikras pareigas ir vykdantis policijos funkcijas.Jis visur ir
visada turi valdžios atstovo teisinį statusą bei pareiginį laipsnį.
Policijos pareigūno statusą įgyja asmuo, įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka priimtas į tarnybą policijoje, jo statusą įrodo tarnybinis
pažymėjimas, speciali apranga ir specialu tarnybinis ženklas.Įgyvendindamas
policijos uždavinius, policijos pareigūnas turi teisę reikalauti, kad
tiesiogiai jam nepavaldūs asmenys vykdytų teisėtus jo nurodymus, o jų
nevykdant ar pasipriešinant naudoti prievartą.Policijos pareigūnai,
vykdydami jiems suteiktus įgaliojimus, vadovaujasi tik įstatymais.
Įstatymais pagrįsti policijos pareigūnų reikalavimai yra privalomi visiems
fiziniams ir juridiniams asmenims.Už šių reikalavimų nevykdymą asmenys
atsako įstatymų nustatyta tvarka.Policijos įstaigos vadovai turi teisę
pakeisti jiems pavaldžių policijos pareigūnų priimtus neteisėtus sprendimus
arba sustabdyti jų vykdymą.JAV nėra įstatymo, reglamentuojančio visų
policijos formuočių veiklą. Policininkai privalo laikytis normų, užfiksuotų
Konstitucijoje, Aukščiausio teismo sprendimuose, atitinkamuose valstijų
įstatymuose, municipalinių įstaigų instrukcijose.Tai suteikia policininkui
plačias teises priimti sprendimus konkrečiais atvejais.

3.1 Bendrosios policijos pareigūno teisės

Šios teisės numatytos Policijos veiklos įstatymo 18 st.Policijos
pareigūnas,užtikrindamas jam pavestų policijos uždavinių įgyvendinimą turi
teisę:pagrįstai įtardamas, jog padarytas administracinis teisės pažeidimas
ar nusikalstama veikla, tikrinti su juo susijusio asmens, transporto
priemonės, krovinių dokumentus ir laikinai, kol bus priimtas sprendimas,
juos paimti; įstatymų nustatyta tvarka sulaikyti ir pristatyti teisėtvarkos
pažeidėjus į policijos ar kitų teisėsaugos institucijų tarnybines patalpas
jų asmens tapatybei nustatyti , surašyti protokolams;Vokietijoje kiekvienas
policininkas savo aptarnaujamoje teritorijoje atlieka visas funkcijas:
surašo kelių eismo taisyklų ar kitokių pažeidimų protokolus ,įvykio vietos
protokolus, bei kitus procesinius dokumentus. Policininkas vietoje gali
skirti baudą iki 75 markių, visos kitos nuobaudos skiriamos per teismą.
Surašydamas protokolą taip kaip Lietuvos pareigūnai smulkiai išaiškina
pažeidimo aplinkybes.Lietuvoje persekiodamas asmenį, įtariamą padarius
nusikalstamą veiklą, ar nusikaltėlį, besislepiantį nuo policijos gali
patekti į patalpas bet kuriuo metu tai galioja ir JAV pareigūnams.Policijos
veiklos įstatymo nustatytais atvejais panaudoti šaunamuosius ginklus,
fizinę ar kitokią prievartą, o JAV eilinis policijos pareigūnas
nusprendžia, kada taikyti prievartą, bandyti nuraminti, areštuoti ar
panaudoti ginklą(nes nėra tiesiogiai reglamentuojančio įst.).Važiuodamas į
įvykio vietą, persekiodamas nusikaltėlį,kuriam būtina neatidėliotina
medicinos pagalba, nekliudomas gali naudotis visomis transporto
priemonėmis;Laikinai apriboti patekimą į tam tikrą teritoriją, sustabdyti
vykdomus darbus, jei kyla pavojus viešajam saugumui; tikrinti transporto
priemonę vairuojantį asmenį įtardamas jog jis apsvaigęs nuo narkotinių,
alkoholio, psichotropinių,toksinių medžiagų;įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka bei atvejais reikalauti ir nemokamai gauti iš valstybės
privačių institucijų informaciją, nepažeisdamas asmens teisių užtikrinant
policijos uždavinių įgyvendinimą fotografuoti, daryti vaizdo ir garso
įrašus;Visos teisės neformaliai užtikrintos JAV ir formaliai Vokietijos
pareigūnams.Policijos pareigūnų teisės, vykdant nusikalstamų veikų ir kitų
teisės pažeidimų prevenciją,numatytos 19st policijos veiklos įstatyme,
atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus 20st .

3.2 Policijos pareigūno pareigos

Numatytos Policijos veiklos įstatymo 21 st.Policijos pareigūnas
privalo:gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir
laisves( tai numatyta ir Europos policininkų chartijoje 1993 m.
Strasbūras);gavęs pranešimą apie daromą nusikaltimą veiką ar kitokį teisės
pažeidimą imtis neatidėliotinų priemonių užkirsti kelią daromai
nusikalstamai veikai , sulaikyti bei pristatyti policijos įstaigai;
užtikrinti sulaikytų asmenų teises ir teisėtus, suteikti pagalbą asmeniui
nukentėjusiam; imtis visų galimų priemonių asmens, valstybės, visuomeninių
organizacijų turtui apsaugoti, laikyti paslaptyje konfidencialią
informaciją;JAV policininkas 80% savo tarnybos laiko eikvoja ne kovai su
nusikaltėliais, o teisėtumo žmonių saugumo jausmui visuomenėje įtvirtinti,
pagelbėti žmonėms kritinėse situacijose.JAV policininkas turi fiksuoti ir
įstatymų pažeidimus, išaiškinti ir sulaikyti nusikaltėlius, taip pat
privalo dalyvauti teismo procese liudytoju.Į jo funkcijas įeina ir
prevencinis patruliavimas bei ryšiai su rajono, kurį aptarnauja
gyventojais.

Vykdant tarnybines pareigas, policijos pareigūnas privalo
prisistatyti.

3.3 Policijos pareigūno atsakomybė

Policijos pareigūnas asmeniškai atsako už savo veiksmus ir
sprendimus bei jų padarinius.Pareigūnas, vykdydamas jam patikėtas pareigas,
pažeidęs įstatymą, traukiamas tarnybinėn, materialinėn baudžiamojon
atsakomybėn. Neteisėta policijos pareigūno veikla fiziniam ar juridiniam
asmeniui padarytą žalą atlygina valstybė.JAV policininkas visuomet privalo
laikytis vidurio, jei taikydamas įstatymą, kitose situacijose jis nukrypsta
į kurią nors pusę netenka objektyvumo, jis negali tikėtis paramos iš
piliečių.JAV pareigūnų atsakomybė- tinkamai ir laiku spręsti problemas
susijusias su nusikalstamumu, didinti pasitikėjimą policijos darbu.

3.4 Policijos pareigūno veiklos garantijos

Policijos pareigūnas turi panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti
kelią teisės pažeidimams;policijos pareigūnas įstatymų numatytais atvejais
ir tvarka gali panaudoti fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą bei
sprogstamąsias medžiagas;policijos pareigūnas turi teisę panaudoti fizinę
prievartą:gindamas save, sulaikydamas nusikaltėlį, esant tarnybiniam
būtinumui, masinių riaušių metu;jei kitos priemonės neveiksmingos policijos
pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą: gindamas save,
sulaikydamas nusikalstama veikla įtariamą asmenį, atremdamas saugomų
objektų užpuolimą, kai būtina išlaisvinti įkaitus,pabėgimo iš įkalinimo
vietų ar riaušių jose atvejais, draudžiama panaudoti ginklą žmonių
susibūrimo vietose, jeigu nuo to nukentės pašaliniai asmenys, gali išauti
iš ginklo kai būtina duoti pavojaus signalą, gali panaudoti psichinę
prievartą, jei nusikaltėliai bando panaudoti prievartą artinasi prie
pareigūno.Apsaugoti savo veiklą garantuoja šie įstatymai, tuo tarpu JAV
policininkų veiklai garantuoti nėra įstatymo.

IŠVADOS

Remiantis įstatymais atliekamos policijos pareigūnų paslaugos
pirmiausia tampa naudingos eiliniams visuomenės nariams, nes šie
patarnavimai nukreipti tenkinti jų poreikius, o tai išlaisvina piliečius
nuo nuolatinio rūpesčio dėl savo saugumo.Tenkinant šiuos būtiniausius
žmonių saugumo poreikius policijos pareigūnų veikloje daugiausia dėmesio
būtina skirti teisės pažeidimų prevencijai, svarbiausia, visų gyventojų
interesams, nes būtent saugumo jausmas išlaisvina individą iš nuolatinio
rūpesčio esama materialine ir fizine padėtimi. Lyginant Lietuvos, JAV,
Vokietijos pareigūnų teises, pareigas,veiklos garantijas Lietuvos
pareigūnai turi mažiau galimybių dėl šaunamojo ginklo panaudojimo jie yra
tiesiogiai pririšti prie įstatymo, turi daug mažiau veiklos galimybių.

Literatūra

1) LR Policija.- Vilnius, 2001m-39p.
2) Raimundas Kalesnykas.-Policijos ir kitų socialinių institucijų,

teikiančių socialines paslaugas gyventojams, bendradarbiavimas.-

Vilnius.2000m-42p.
3) Pranas Kuconis, Vytautas Nekrošius.-Teisėsaugos institucijos 2 leidimas.-

Vilnius,2001m-175p.
4) Sargyba Nr.25 (978)p.7
5) Sargyba Nr.50(98)p.7
6) LTU Jurisprudencija Nr.2113, Vilnius,2001mssss

Leave a Comment