Pirkimo-pardavimo sutartis

TURINYS

ĮVADAS 3I. SUTARTIES OBJEKTAS 4II.PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR ŠALIŲ PAREIGOS 4III. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI 4IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 5V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS 5VI. REKLAMINĖ-EKSPOZICINĖ MEDŽIAGA 6VII. SUTARTIES VYKDYMAS 6IŠVADOS 7LITERATŪRA 8ĮVADASSutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti,pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keliasmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus(ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyjareikalavimo teisę. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūranustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodeksonenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės; atlygtinės irneatlygtinės; konsensualinės ir realinės; vienkartinio įvykdymo sutartys irtęstinio vykdymo sutartys; vartojimo sutartys ir kitos. Pagal sudarymo būdąsutartys skirstomos į abipusėmis derybomis sudaromas sutartis irprisijungiant sudaromas sutartis. Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimantpasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiaisveiksmais. Kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartisgalioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėlantraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamasteisme atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas,papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gaunaakceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita. Sutarties sudarymo vieta laikoma oferento gyvenamoji ar verslovieta, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta ko kita. Pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastosrašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šaliųpasirašomą dokumentą, tiek apsikeičiant raštais, telegramomis,telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų

galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta tekstoapsauga ir galima indentifikuoti jį siuntusios šalies parašą. Šio darbo tikslas – išanalizuoti pirkimo-pardavimo sutartį. Siekiant iškelto tikslo reikia atlikti tokius uždavinius: 1) išnagrinėti sutarties objektą; 2) išanalizuoti prekių pardavimo bei mokėjimo sąlygas; 3) išsiaiškinti šalių atsakomybę bei ginčų sprendimo tvarką. I. SUTARTIES OBJEKTASKaip jau minėjau, šiame darbe yra analizuojama pirkimo-pardavimosutratis, šia sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduotidaiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise. Sutarties objektasyra dovanų pakavimo reikmenys. CK 6.305 str. numato, kad pirkėjas pirkdamas daiktą įsipareigojapriimdamas iš pardavėjo daiktą sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą. Šispunktas yra įtrauktas nagrinėjamoje pirkimo-pardavimo sutartyje. II.PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR ŠALIŲ PAREIGOSKaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėrasusitarusios. Tad laikoma, kad šalys turėjo omeny kainą, kurią sutartiessudarymo metu toje verslo srityje yra įprasta imti už tokį pat įvykdymąatitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja, atitinkančiąprotingumo kriterijaus kainą. Sutartyje nurodyta, kad pagrindinis dokumentas, kuriuo remiamiasiapmokant už prekes yra sąskaita-faktūra. Šioje sutartyje nėra nustatytasterminas pagal, kurį pardavėjas turi pristatyti pirkėjui prekes (yrapaminėta, kad pagal iš anksto suderintą asortimentą ir kiekį). Tadremiantis CK 6.319 str. daiktai turėtų būti perduotu per protingą terminąpo sutarties sudarymo. Sutartyje yra nurodyta, kad pardavėjas įsipareigoja sutartiesgaliojimo metu nemokamai suteikti pirkėjui papildomą įrangą (lentynas,stovus ir kt.). Taip pat, kad pirkėjas įsipareigoja šią įrangą naudoti tikpardavėjo teikiamoms prekėms pardavinėti. Tačiau nėra numatyti, kas apmokėsnuostolius, susidariusius dėl netyčinės žalos atsiradimo (pvz. sulūžuslentynoms, stovams ir kt. atvejais). Todėl pagal CK 6.320 str. daiktųatsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento,
nuo kurio pagal sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savopareigą perduoti daiktus, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimomomentą. III. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAIVienas iš svarbiausių sutarties sąlygų yra mokėjimai iratsiskaitymai. CK 6.344 str. reikalauja, kad pirkėjas privalo sumokėtidaiktų kainą per sutartyje nustatytus terminus. Nagrinėjamoje sutartyje yranumatyta, kad pirkėjas atsiskaito su pardavėju ne vėliau kaip per 30kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Taip pat yranurodytos sąlygos kada laikoma, kad pardavėjas gavo apmokėjimą. T.y.mokėjimų datomis laikomos pardavėjo kasos pajamų orderio išrašymo arbapagal mokėjimų paedimus pervestų į pardavėjo sąskaitą sumų įskaitymo į šiąsąskaitą datos. Sutartyje yra nurodyta, kad pardavėjas pirkėjui taiko prekybinęnuolaidą, tačiau nėra nustatytos sąlygos, kurioms atsiradus nuolaida bustaikoma. IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖSutarstis teigia, kad kiekviena iš šalių pilnai atsako už savoįsiapreigojimų įvykdymą ir privalo apmokėti kitai šaliai visus tiesioginiusnuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės. CK 6.344 str. sako, kad už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjasrpivalo mokėti palūkanas, kurios pradedamos skaičiuoti nuo šalių sutartotermino. Nagrinėjamos sutarties terminas, kuriam pasibaigus yra nesumokėtauž prekes ir po to skaičiuojami delspinigiai, – 30 kalendorinių dienų.Tuomet pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio netesybas (delspinigius) užkiekvieną uždelstą dieną. V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOSKaip ir reikalauja CK, sutartyje yra nurodyta, kad visi ginčia,susiję su šia sutartimi, sprendžiami derybų keliu tarp šalių, neišsprendusginčų derybų keliu galutinai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymųnumatyta tvarka. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir patvirtinimoantspaudais momento. Taip pat yra numatytas jos galiojimo terminas. Šiame rašytiniame sandoryje yra nurodyta, kad sutartis laikoma
kasmet pratęsta vienerių metų laikotarpiui, jeigu šalys prieš vieną mėnesįiki sutarties galiojimo pabaigos nepareikš noro ją nutraukti. Nagrinėjamoje sutartyje yra nurodyta, kad ją galima nutraukti irvienašališkai. Šiuo atveju šalys prieš 30 dienų privalo raštu praneštiviena kitai apie ketinimą nutruakti sutartį. Kaip ir reikalauja CK, taip ir šiame sandoryje yra numatyta, kadnė viena iš šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui savoįsipareigojimų vykdymo be kitos šalies raštiško sutikimo. Sutartyje yra nurodyta, kad grąžintos gali būti tik kokybiškosprekės. Pardavėjas nepriima pretenzijų dėl grąžinamų prekių jeigu yrapažeista jų prekinė išvaizda. Tačiau nėra parašyta apie reikalavimus apieprekių kokybei, kuomet paradvėjas prekes pristato pirkėjui. Nes pagal CK6.327 str. parduodamų prekių kokybė, kiekis ir kiti kriterijai turiatitikti sutarties sąlygas. Pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą,kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tasatitikimas paaiškėja vėliau. Tame pat 6.327 str. taip pat teigiama, kadpirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingąlaiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tainepraneša pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neattinka. Sutartyje nėra nurodyta kada pirkėjas turi teisę patikrinti daiktųkokybę. Tad pagal 6.328 str. pirkėjas nuo pirkimo-pardavimo sutartiessudarymo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juospatikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinkapritingumo kriterijus. Daiktų patikrinimo išlaidos tenka pirkėjui. Pirkėjasturi teisę reikalauti, kad pardavėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jeipatikrinimo metu nustatyta, kad daiktas neatitinka jam keliamų reikalavimų(CK 6.328 str. skirsnis). VI. REKLAMINĖ-EKSPOZICINĖ MEDŽIAGAPapildomų susitarimu pirkėjas suteikia pardavėjui vietą
reklaminiam – ekspoziciniam stendui, kuris naudojamas tik paradvėjo prekiųpasiūlytam asortimentui eksponuoti. Pirkėjas materialiai atsako užreklaminio – ekspozicinio stendo išsaugojimą ir įsipareigoja padengtipardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl jo turto netekimo. VII. SUTARTIES VYKDYMASŠalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Jos neturipažeidinėti ir nevykdyti įvairių nurodymų esančių sutartyje. Visų pirma,aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutartiesšalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu.Sutarties standartines sąlygas parengusi šalis įteikia jas kitai šaliairaštu iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašant. Be to, iki sutartiespasirašymo praneša kitai šaliai, kad sutartis bus sudaroma pagal sutartiesstandartines sąlygas, su kuriomis kita šalis gali susipažinti standartinessutarties sąlygas parengusios šalies nurodytoje vietoje. Šalys vykdosutartį sąžiningai dar tada, kai viena šalis pasiūlo kitai šaliai, jei šipageidautų, atsiųsti tų sąlygų kopiją. Taigi vykdydamos sutartį, šalysprivalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Pagaliau jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tamtikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai šišalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pataplinkybėmis protingas asmuo. Šalys sutartį privalo įvykdyti tuo pačiu metu, jeigu ko kitanenumato įstatymai ar sutartis nelemia jos prigimtis ar aplinkybės. IŠVADOS1. Pirkimo – pradavimo sutarties praktinė reikšmė pasireiškia tuo,kad pagal ją perkamo – parduodamo daikto teisė iš pardavėjo pereinapirkėjui. 2. Pirkėjui pagal sutartį nuosavybės teisė atsiranda nuo daiktoperdavimo momento. 3. Pagrindinės pirkėjo pareigos yra priimti nupirktą daiktą irsumokėti už jį sutartą pinigų sumą. 4. Už pavėlavimą sumokėti kainą, pirkėjas privalo sumokėtipalūkanas. 5. Pirkimo – pardavimo sutarties turinį sudaro tos sąlygos, dėl
kurių pirkėjas ir pardavėjas susitaria. 6. Parduodamas daiktas turi atitikti tos rūšies daiktų standartą. 7. Pirkimo – pardavimo sutartes forma atitinka bendrus sandorioformos reikalavimus. LITERATŪRASpecialioji: 1.MIKELĖNAS V., Sutarčių teisė: bendrieji sutarčių teisėsklausimai. Vilnius, 1996. 2. Pavyzdinės sutartys. Vilnius, 2001. Norminė 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1999. 2. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. Vilnius, 2001.