KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VALDYMO ORGANIZAVIMAS

1663 0

Turinys

Turinys 2

Įvadas 3

1. Kūno kultūros ir sporto vaidmuo visuomenėje 4

2. Valstybės įtaka sporto valdyme 6

3. Kūno kultūros ir sporto valdymas 8

4. Kūno kultūros ir sporto finansavimas 11

Išvados 13

Literatūros sąrašas: 14Įvadas

Viena didžiausių vertybių – žmogaus sveikata. Jos būklė labai priklauso tiek nuo mūsų gyvensenos, tiek nuo mus supančios aplinkos. Taip pat nuo sportinės mūsų būklės, kuri palaiko mūsų gerą savijautą. Būsime darbingi, kūrybingi ir žvalūs, jei kūno kultūra ir sportas, taps mūsų gyvenimo būdu ir jei kiekvienas iš mūsų būsime aktyvūs piliečiai, gebantys išsaugoti švarią ir sveiką aplinką.

Praktika rodo, kad gerų rezultatų galima tiikėtis, jei sveikos gyvensenos bei aplinkosauginio ugdymo procesas prasidės vaikystėje ir tęsis per visą žmogaus gyvenimą.

Valstybės, besirūpinančios savo įvaizdžiu, vienas iš pagrindinių tikslų turėtų būti suteikti teisines garantijas šalies gyventojams praktikuoti kūno kultūrą ir sportą, reguliuoti kitus santykius, susidarančius kūno kultūros ir sporto srityje. Taip padedant vystyti ir skatinti jaunųjų, o taip pat ir vyresnio amžiaus piliečių sportinę veiklą.

Labai dažnai valstybės vardas siejamas su tam tikro sportininko pavarde, jo laimėjimais tarptautinėse arenose.

Svarbu sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią viisuomenę bei ieškoti talentingų sportininkų, juos profesionaliai rengti deramai atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose sporto renginiuose.

Savo darbe pamėginsiu glaustai aptarti valstybės daromą įtaką sporto politikai. Kadangi tik valstybinės institucijos gali užtikrinti garbingą ir demokratinę sporto plėtotę panagrinėsiu sporto valdymo struktūrą, aptariant va

alstybės institucijų funkcijas valstybės valdyme.

Darbo tikslas:

Apžvelgti kūno kultūros ir sporto valdymo organizavimą Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti kūno kultūros ir sporto svarbą visuomenės gyvenime.

Išskirti valstybės vaidmenį sporto valdyme.

Apžvelgti sporto valdymo struktūrą.

Darbo metodas:

Literatūros apžvalga.1. Kūno kultūros ir sporto vaidmuo visuomenėje

Kūno kultūra ir sportas yra svarbi visuomenės kultūros sritis. Kūno kultūra plačiąja prasme yra gyvenimo būdas, sveikos gyvensenos samprata, higienos kultūra ir ugdymosi rezultatas. Ji pradeda žmogui egzistuoti nuo pat mažų dienų.

Kūno kultūra ir sportas aprėpia įvairius asmenybes funkcionavimo lygmenis – nuo fizinio iki dvasinio. Todėl ji visada buvo ir yra būtinas asmenybes, taip pat ir visuomenės bei kultūros integracijos veiksnys. Žmogus, išsiugdęs brandžia kūno kultūra, pasidaro vertingesnis ne tik sau, bet ir kitiems, visai visuomenei.

Nuo senų laikų filosofai akcentavo žmogaus kūno ir dvvasios kūno ir dvasios harmonijos idėją neprarado savo aktualumo ir dabar. Kūno kultūra ir sportas tiesiogiai susiję su žmogaus fizine prigimtimi. Ji savo natūraliomis priemonėmis gali veiksmingai spręsti žmonių sveikatos problemas, aktualizuoti organizmo potencijos galimybes.

Didelis nuovargis, nemokėjimas tinkamai ir aktyviai ilsėtis, dažna nervinė įtampa pamažu, bet griauna mūsų sveikata. Todėl kultūringas, apsišvietęs žmogus turėtų ne tik pažinti save, bet ir išmokti rūpintis savo bei kitų žmonių sveikata, ugdytis sveikatai reikalingus gebėjimus, formuotis fizinio aktyvumo motyvus ir save įvertinti.

Fizinis ak

ktyvumas visada buvo išsivysčiusio krašto kultūros požymis.

Mažas vaikas turi įgimtą poreikį judėti, todėl fizinis aktyvumas, kaip visapusiška pasaulio pažinimo, fizinio ir psichinio tobulinimosi vertybė, yra biologinė mažo vaiko reikmė, kuri užima ypatingai svarbią vietą vaiko, mokinio ugdymosi procese.

Mokykla atsiveria visuomenei ir sudaro kuo palankesnes sąlygas įgyti ir plėtoti žmogaus asmeninę, socialinę, pažinimo ir kultūrinę kompetenciją, kurią sudaro vertybinio nuostato, gebėjimo, žinių ir supratimo visuma. Stengiamasi mokinį parengti plėtoti judesio kultūra, integruotis į visuomenę, saikingai pagal išgales siekti fizinio pajėgumo, sveikatos stiprinimo ir mokymosi sėkmės bei išsiugdyti bendruosius gebėjimus.

Kūno kultūra ir sportas yra ir toliau turėtų būti reikšminga ir neatskiriama akademinio studijų dalis, pagrindine sveikatos stiprinimo priemone, galinti padėti išsigelbėti nuo pasyvumo, išglebimo, protinio darbo perkrovos. Karys, policijos pareigūnas, kad galėtų tinkamai atlikti savo kovines užduotis ar tarnybines funkcijas ir užtikrinti visuomenės saugumą, turi būti gerai fiziškai pasirengtas, nuolat tobulinti savo gebėjimus ir įgūdžius, kelti profesinę kompetencija.

Sporto pasaulyje matoma ir ryški konkurencija. Tarptautinis olimpinis komitetas – sporto organizacijos lyderis – stengiasi išlaikyti sportą svarų, patrauklų pasaulio visuomenei, dinamišką, įdomų ir naudinga verslui.

Sportas – vienas geriausių būdų reprezentuoti savo valstybę pasaulyje. Labai dažnai valstybės vardas siejamas būtent su tam tikro sportininko pavarde, jo laimėjimais tarptautinėse arenose.2. Valstybės įtaka sporto valdyme

Lietuvos Respublikos Seimas yra pa
atvirtinęs tokius šalies kūno kultūros ir sporto prioritetus:

• Užtikrinti Valstybes vykdoma politika kūno kultūros ir sporto srityje.

• Plėtoti regioninį, tarpregioninį ir tarptautini bendradarbiavimą.

• Skatinti vaikų ir jaunimo fizinio ugdymo raidą, prevencinių programų finansavimą.

• Kelti kūno kultūros ir sporto specialistų profesinį pasirengimą.

• Plėsti ir renovuoti regiono sporto bazes.

• Stiprinti specialiojo ugdymo ir vaikų globos namų, neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

Kūno kultūra ir sportas – reikšminga ugdymo proceso sudedamoji dalis norint išauginti darnią ir visavertę asmenybę. Įskiepijo fizinio aktyvumo poreikį dar jaunystėje, išauginsime sveikus, fiziškai užsigrūdinusius, pasirengusius gyvenimui jaunuolius.

Atsinaujinančioje visuomenėje kūno kultūra ir sportas visiems turėto tapti neatsiejama žmogaus gyvenimo dalimi, todėl skatinama popamokinė sportine veikla, vykdomos vaiko vasaros užimtumo programos, plėtojama sporto klubo veikla, taip pat atrenkami gabūs vaikai ir rengiami didžiajam sportui.

Didelio meistriškumo sportininkai – tai patikimas ir taikus būdas paskelbti pasauliui apie savo šalį, garsinti jos vardą pasaulyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybe patvirtino 2004 – 2008 metų programos įgyvendinimo priemones, atsakingus vykdytojus bei įvykdymo datas.

Vadovaudamasis įvairiais dokumentais, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybes parengė 2005 – 2007 metų strateginį veiklos planą.

Tačiau siekiant toliau tobulinti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto sistemą, plėtoti viso gyventojų sluoksnių ir amžiaus grupių fizinį ugdymą, sveiką gyvenseną bei rengti didelio meistriškumo sportininkus, būtina suvienyti viso Lietuvos vyriausybinio ir nevyriausybinio sp
porto organizacijų pastangas. Todėl IV Lietuvos sporto kongreso organizacinio komiteto patvirtintos atitinkamos komisijos ir darbo grupės parengė Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategija 2005 – 2015 metams.

Lietuvoje susiklosčiusios pakankamai tvirtos bendradarbiavimo su užsienio sporto organizacijomis tradicijos, nes jau prieš karą Lietuvos pagrindinių sporto šakų federacijos buvo įstojusios į atitinkamas tarptautines federacijas. Dabar tarptautinių federacijų narėmis yra 94 sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos. Keletas šalies federacijų atstovų yra tarptautinių federacijų vadovaujančių institucijų nariai.

Lietuva gana aktyviai dalyvauja pasauliniame sporto gyvenime. Mūsų šalies sporto vyriausybinės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos dalyvauja įvairaus rango renginiuose, programose, yra narės daugelio Europos ir pasaulio sporto organizacijų: Europos Tarybos Sporto plėtros komiteto, Europos sporto ministrų konferencijos, Europos sporto konferencijos, Europos nevyriausybinės sporto organizacijos, Tarptautinio ir Europos olimpinių komitetų ir kt.

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, suprasdamas tarptautinių ryšių svarbą ne tik sporto visuomenei, bet visai Lietuvai, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, mezga ryšius ne tik tarp sporto organizacijų, bet ir tarp valdymo institucijų bei kitų valstybių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų.

Lietuvai stojant į Europos Sąjungą Kūno kultūros ir sporto departamentas dalyvauja Europos Sąjungos šalių narių sporto valdymo institucijų lygiu vykdomoje veikloje, bendradarbiauja su Europos Komisijos Švietimo ir kultūros direktorato sporto skyriumi, skatina Lietuvos sporto organizacijas dalyvauti Europos Komisijos parengtose programose.3. Kūno kultūros ir sporto valdymas

Toliau, remdamasi Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu , pateiksiu Valstybės institucijų sąrašą, bei pakomentuosiu jų vykdomas kūno kultūros ir sporto valdymo funkcijas.

Kūno kultūros ir sporto valstybinio valdymo funkcijas šalyje vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, apskričių viršininkai, savivaldos institucijos, bendradarbiaudamos su įvairiomis suinteresuotomis organizacijomis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencija kūno kultūros ir sporto srityje yra labai svarbi. Ji tvirtina prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtojimo kryptis bei programas. Nustato Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetenciją. Finansuoja kūno kultūrą ir sportą.

Kūno kultūros ir sporto departamentas rengia kūno kultūros ir sporto plėtojimo programas ir teikia jas tvirtinti Vyriausybei, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už kūno kultūrą ir sportą šalyje. Taip pat jis disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis kūno kultūrai ir sportui plėtoti. Kartu su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis plėtoja privalomų bei pasirenkamų kūno kultūros ir sporto pratybų sistemą. Skiria lėšas sveikos gyvensenos, kūno kultūros reikmėms, didelio meistriškumo sportininkams rengti, taip pat toms sporto organizacijoms, kuriose tokie sportininkai ruošiami varžyboms.

Rengia iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų sporto varžybų sistemą. Atstovauja Lietuvos Respublikai bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis kūno kultūros ir sporto srityje, palaiko sporto ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, rūpinasi Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų bei sutarčių kūno kultūros ir sporto srityje vykdymu. Analizuoja kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą, kartu su suinteresuotomis valstybės institucijomis ir sporto organizacijomis rengia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo jų veiklai remti. Rengia sporto bazių bei įrenginių, finansuojamų iš valstybės biudžeto, statybų programas ir kt.

Švietimo ir mokslo ministerija savo kompetencijoje vadovauja vaikų ir jaunimo kūno kultūrai ir sportui švietimo įstaigose, atsako už fizinių galių ugdymą. Nuolat rūpinasi moksleivių sveikatingumu, fiziniu parengimu, glaudžiai bendradarbiauja su Sveikatos apsaugos ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu, Krašto apsaugos ministerija ir kitomis suinteresuotomis institucijomis. Suderinusi su Kūno kultūros ir sporto departamentu bei Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi nepriklausomų ekspertų pritarimą, tvirtina švietimo įstaigų mokymo, papildomo ugdymo programas, organizuoja vadovėlių, literatūros, metodinių priemonių leidybą bei gamybą.

Kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu tvirtina sporto mokyklų, centrų, klubų nuostatus, nustato vaikų ir jaunimo fizinio ugdymo standartus. Rūpinasi švietimo įstaigų kūno kultūros ir sporto specialistų rengimu, jų kvalifikacija ir atestavimu. Skiria lėšų kūno kultūros ir sporto mokslinėms programoms finansuoti. Rūpinasi švietimo įstaigų kūno kultūros i

. . .

Join the Conversation

×
×