Kotrobanda

Kontrabanda tai nusikaltimas, kuriuo kėsinamasi į valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarką.
Kontrabanda egzistuoja nuo to momento, kai atsirado sienos tarp valstybių ir buvo pradėti rinkti mokesčiai. Iki šių dienų nėra pasaulyje nė vienos valstybės kuri būtų sėkmingai ir iki galo išsprendusi problemą susijusią su kontrabanda. Tačiau tai nereiškia, kad turim sėdėti nuleidę rankas tuo pačiu nesiimdami jokių atitinkamų veiksmų kontrabandai užkardinti bei prevencijai vykdyti.
Kontrabanda, kaip socialinis reiškinys ir teisinė kategorija, Lietuvoje žinoma nuo seniausių laikų. Susikūrus valstybei ir atsiradus valstybės sienoms, pradėjus rinkti mokesčius bei riboti tam tikrų prekių ir kitų daiktų gabenimą, atsiranda ir kontrabandos kontrolės problema. Kontrabanda, įvardijama kaip neteisėtas prekių gabenimas per valstybės sieną ir kaip teisės pažeidimas, yra žinoma visose valstybėse. Jos paplitimą lemia daugybė aplinkybių ( valstybės ekonominė padėtis, kainų skirtumai valstybėse, ir pan. ).
Kad ir kaip bebūtų gaila, tenka pripažinti glaudų kontrabandos su korupcija valstybės valdymo bei teisėtvarkos sistemoje.

1.KONTRABANDOS ATRIBOJIMO KRITERIJAI

Kontrabanda pagal nusikaltimo pobūdį ir vertę gali užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.
Kontrabandą administracinėse bylose nagrinėja:
– administracinių teisės pažeidimų kodekso 210 straipsnis.
Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus, gabenimas per Lietuvos respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant šios kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė neviršija dviejų šimtų penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos,
– užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu arba be konfiskavimo.
Kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų meno
vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas jų pirmtakus, vertė neviršija penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos,
– užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo daiktų ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos sieną gabenti ar jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Kontrabandą baudžiamosiose bylose nagrinėja :
Baudžiamojo kodekso 199 straipsnis. Kontrabanda – tas kas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabendamas privalomus pateikti muitinei daiktus, kurių vertė viršija 250 minimalių gyvenimo lygių dydžio sumą, nepateikė muitinės kontrolei ar kitaip šios kontrolės išvengė,
– baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
Tas, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių psichotropinių medžiagų pirmtakus.
– baudžiamas laisvės atėmimu nuo 3 ik 10 metų laisvės atėmimo bausme.
Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

2.KONTRABANDOS JURIDINĖ ANALIZĖ, NUSIKALTIMO SUDĖTIS

Baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą numatyta Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 199 straipsnyje.
Tiesioginis kontrabandos objektas yra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta prekių ar kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną tvarka. Gabenant prekes ar kitus daiktus kontrabandos būdu yra siekiama išvengti muito mokesčio, ir taip yra padaroma tiesioginė žala finansų sistemai. Jeigu kontrabandinės prekės ar daiktai, neteisėtai įvežti į Lietuvos Respubliką, joje ir realizuojami, tai vėlgi nukenčia valstybės ekonomika, tik šį kartą ne per muitų sistemą, o per atitinkamą neteisėtų prekių padidėjimą ir mokesčių nuslėpimą. Taigi padarome išvadą, kad papildomas kontrabandos objektas yra valstybės finansų sistema.
Neteisėtai gabenant į Lietuvos Respubliką narkotines, psichotropines, nuodingąsias, stipriai veikiančias, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas, ginklus, šaudmenis, sprogmenis keliama grėsmė visuomenės saugumui, žmonių sveikatai ir gyvybei. Iš čia išplaukia fakultatyvinis kontrabandos objektas – visuomenės saugumas, žmonių gyvybė ir sveikata.
Kontrabandos dalykas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio dispoziciją yra prekės, pinigai, meno vertybės ar kiti privalomi pateikti muitinei daiktai. Kontrabandos dalyku taip pat laikomi specialiai šio straipsnio antroje dalyje išvardinti daiktai:
– šaunamieji ginklai, šaudmenys, sprogmenys, sprogstamosios, radioaktyvios medžiagos, ar kitos strateginės prekės, nuodingos ir stipriai veikiančios, psichotropinės, narkotinės medžiagos ir prekursoriai.
Prekės – tai daiktai, kurie neteisėtai gabenami per Lietuvos Respublikos valstybės sieną turint tikslą juos parduoti. Lietuvos Respublikos muitinės kodeksas prekes apibūdina kaip, bet kokį kilnojamąjį turtą, kuris gali būti užsienio prekybos objektu .
Pinigai – tai esantys apyvartoje piniginiai ženklai. Šie piniginiai vienetai gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek ir užsienio šalių apyvartoje. Nesantys piniginiai ženklai apyvartoje gali būti kontrabandos dalykas tik tada, kai jie turi meninę, istorinę ar numizmatinę vertę. Tokiu atveju jie priskiriami ne prie pinigų, o prie meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų.
Kiti privalomi pateikti muitinei daiktai – tai asmeniniam naudojimui skirti daiktai, išskyrus prekes, kurias privalu deklaruoti muitinėje.
Prie šaunamųjų ginklų priskiriami koviniai, medžiokliniai bei sportiniai šautuvai, automatai, kulkosvaidžiai, pistoletai, vienašūviai specialūs įtaisai, granatsvaidžiai ir kitokie šaunamieji ginklai Šaunamuoju ginklu taip pat laikomos pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys.
Šaudmenys – tai šoviniai ir kiti specialūs užtaisai koviniams, medžiokliniams ar sportiniams šaunamiesiems ginklams.
Taigi asmenims, nuslėpusiems nuo pareigūnų ir per valstybės sieną pergabenusio revolverio vamzdį, rėmą ir į vamzdį įdedamą įdėklą, veiksmai kvalifikuojami kaip ginklų kontrabanda .
Naujame įstatyme, šaudmenys ir ginklų priedėliai suskirstyti į kategorijas. Pagal kategorijas nustatoma, kokie ginklai yra civilinėje apyvartoje uždrausti. Detalizuotas ginklų eksportas, importas ir tranzitas.
Sprogmenimis laikoma bombos, minos, detonatoriai, sprogdikliai ir kiti specialūs gamykliniai ar savadarbiai įtaisai, pagaminti pagal tam tikrus reikalavimus ir esant atitinkamoms aplinkybėms sukeliantys sprogimą.
Sprogstamosios medžiagos tai cheminiai junginiai, ar medžiagų mišiniai, kurie paveikti išorinio impulso kibirkšties smūgio, trinties šiluminio poveikio sukelia sprogimą, kurio metu staiga išlaisvinamas didelis kiekis energijos.
Prie sprogstamųjų medžiagų priskiriamas dinamitas, trotilas, plastitai, elastinai, parakas, kieto pavidalo raketų kuras …
Radioaktyvios medžiagos – tai medžiagos savo sudėtyje turinčios natūralių ir dirbtinų izotopų. Natūralios radioaktyvios medžiagos turi elementų, kurie savaime gali virsti kitais elementais ir šį virsmą lydi branduolinis spinduliavimas. Natūraliomis radioaktyviosiomis medžiagomis laikoma uranas, aktinis, tori, francis, polonis ir panašiai. Šių medžiagų skilimo procese vyksta alfa, beta, gama radioaktyvusis spinduliavimas. Sąvoka radioaktyvusis medžiagos apibrėžia ir elementus kurie yra radioaktyvaus spinduliavimo šaltinis.
Radioaktyvių medžiagų kontrabandos yra buvę ir Lietuvoje.
Susiklosčius dabartiniai situacijai ir netolimoje ateityje uždarius Ignalinos atominę elektrinę radioaktyvių medžiagų grobstymas ir jų kontrabanda yra labai tikėtina .
Strateginės prekės tai prekės įtrauktos Lietuvos Respublikos vyriausybės sudarytą ir patvirtintą kontroliuojamų prekių sąrašą.
Nuodingosios medžiagos – augalinės, gyvulinės ir mineralinės kilmės medžiagos, cheminės sintezės produktai, taip pat regentai ir junginiai, kurie nuodijančiai veikia žmogaus organizmą ir gali sukelti sveikatos sutrikimus ir mirtį.
Prie tokių medžiagų priskiriama strichninas, arsenikas, kalio cianidas, metilo spiritas…
Nuodingųjų medžiagų sąrašą sudaro Sveikatos apsaugos ministerija.
Stipriai veikiančios medžiagos – tai natūralios ar sintetinės kilmės medžiagos ar augalai, kuriuos naudojant atitinkamais kiekiais galima padaryti žalą žmogaus sveikatai. Šios medžiagos yra įtrauktos į Jungtinių Tautų Organizacijos 1988 metų Konvencijos ,,Dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta” ir 1971 metų Konvencijos apie psichotropines medžiagas sąrašą.
Prie stipriai veikiančių medžiagų priskiriamas liuminalis, klofelinas, seduksenas, medazepamas, pseudodoefedrinas…
Stipriai veikiančiomis medžiagomis gali būti dujinių pistoletų užtaisai, dujiniai balionėliai.

3.PIRMINĖS MEDŽIAGOS RINKIMAS IR BYLŲ TOLESNIS TYRIMAS

Paprastai kontrabandos tyrimas bylose pradedamas pasienyje sulaikius asmenis, gabenančius kontrabandines prekes, meno vertybes, ginklus ar psichotropines medžiagas už kuriuos pilietis ar juridinis asmuo gali būti patrauktas administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn. Pirmiausia pareigūnai surašo sulaikymo aktą. Iš sulaikytųjų asmenų paimami išsamūs paaiškinimai. Poto sudaroma įvykio vietos schema. Jeigu buvo įvykio liudytojų taippat paimai išsamūs paaiškinimai. Pareigūnai apie įvykį surašo tarnybinius pranešimus, poto seka sulaikytų prekių muitinis įvertinimas, kad būtų galima nustatyti kokią straipsnio dalį taikyti. Pritaikius atitinkamą straipsnį yra nustatoma ar šią bylą toliau tirs Valstybės sienos apsaugos tarnyba, ar bus perduota teismui.
Tyrimas ir pagrindinės pasieniečio funkcijos:
– apsaugoti įvykio vietą;
– sulaikyti pažeidėjus;
– liudytojų paieška;
– nustatyti įvykio pobūdį . Pareigūnas turi įsitikinti, ar šis įvykis turi pažeidimo požymių;
– apytiksliai nustatyti įvykio vietos ribas;
– apsaugoti pėdsakus ir kitus įvykio vietoje esančius objektus;
– įvertinti situacijos sudėtingumą, informuoti pamainos vyresnįjį, ar reikia kviesti specialiąją tarnybą;
– pranešti atvykusiam tyrimo grupės vadovui apie savo veiksmus ir nustatytas aplinkybes;
– vykdyti tyrimo grupės vadovo nurodymus;
– surašyti tarnybinį pranešimą, nubraižyti įvykio vietos schemą.
Tarnybiniame pranešime privaloma nurodyti:
– tikslų sulaikymo laiką, vietą, panaudotas specialiąsias priemones, pažeidėjo veiksmus iki sulaikymo ir perdavimo laiką.
Sulaikant asmenis įtariamus narkotikų kontrabanda būtina imtis reikiamų priemonių siekiant išsaugoti ant įkalčių išlikusias mikro detales ar išlikusius pirštų antspaudus siekiant palengvinti tolesnį bylos tyrimą. Darant asmens apžiūrą išimti užrašų knygeles, nuotraukas, pinigų pervedimo kvitus, dokumentus, grynuosius pinigus galinčius turėti reikšmės baudžiamosiose bylose.
Kadangi ginklų, sprogstamųjų ir narkotinių medžiagų gabenimas visada yra laikomas nusikaltimu, nepriklausomai nuo gabenamo kiekio, administracinio sulaikymo, daiktų ir dokumentų protokolai paprastai nepildomi.
Kai kontrabandos dalykas gabenamas ne per muitines, tai tokia veikla laikoma nusikaltimu ar naudojama suklastoti dokumentai ar daiktai slepiami sunkiai prieinamose vietose. Gabenimas ne per muitines reiškia, kad prekės ir muitinei privalomi pateikti daiktai gabenami ne per specialiai tam įrengtus postus – muitines kur atliekama kontrolė. Tokiu atveju kontrabanda laikoma baigtu nusikaltimu, kai kertama Lietuvos Respublikos valstybės siena.

IŠVADOS

Stažuotės metu susipažinau su užkardos struktūra, pagrindiniais uždaviniais bei funkcijomis, užkardos saugomu valstybės sienos ruožu ir jame esančia valstybės sienos įranga, ginklų ir specialiųjų priemonių išdavimo tvarka, užkardos tarnybos organizavimo procesu, kelionės dokumentų tikrinimo ir žymėjimo tvarka.
Vykdydamas tarnybą susipažinau su užkardos pasienio sargybomis, jų pareigomis procesinių dokumentų įforminimo tvarka bei užkardos ginkluote ir technika, pasienio kontrolės punktų veikla.
Tiriant kontrabandos bylas kyla neaiškumų dėl kontrabandos, kaip nusikaltimo atribojimo nuo administracinės teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimo Kodekso 210 straipsnį.
Už neteisėtą daiktų gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną baudžiamoji atsakomybė kyla tada, kai kontrabandos dalyko vertė viršija 250 minimalių pragyvenimo lygių dydžio sumą. Jeigu kontrabandos vertė yra mažesnė tokiu atveju asmeniui taikoma administracinė atsakomybė. Išskyrus tuos atvejus kada gabenama ginklai, sprogmenys, narkotinės medžiagos.
Tik tinkamai iškeltos ir išnagrinėto bylos duos tinkamą atkirtį nusikalstamoms struktūroms besiverčiančiom kontrabanda ir nelegalia veikla.

LITERATŪRA

1. Administracinių Teisės Pažeidimų Kodeksas
2. Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas
3. ,,Kontrabandos bylų tyrimas” Tomas Zaleckas Visaginas 2003