JŪRINIS AGENTAVIMAS IR TARPININKAVIMAS

1264 0

LIETUVOS AUKŠTOJI JŪREIVISTES MOKYKLA

UOSTO EKONOMIKOS IR VADYDOS KATEDRA

Jūrinis agentavimas ir tarpininkavimas

Darbo autorius:

Tikrino: dėstytoja

Klaipeda 2018

turiny

Įvadas 4

1Jūrų agentavimas 5

2Agento pareigos ir atliekamos funkcijos 7

2.1Laivo agentų funkcijos 7

3JŪRŲ AGENTŲ SUTARTIS 9

4Laivų agentavimo atestavimo taisyklės 11

5Jūrinis tarpininkavimas 13

Išvados 15

Literatūra 16

Įvadas 3

1 Jūrų agentavimas 4

2 Agento pareigos ir atliekamos funkcijos 6

2.1 Laivų agentų funkcijos 6

3 Jūrų agentų sutartis 8

4 Laivų agentavimo atestavimo taisyklės 10

5 Jūrinis tarpininkavimas 12

Išvados 14

Literatūra 15

 

Įvadas

Jūrinis agentavimas ir tarpininkavimas yra svarbus krovinių pervežime, nes be agentų ir tarpininkų butų sunku vygdyti operacijas susijusiais su laivais, krovinių pervežimais, bei kiitus formalumus.

Laivų agentavimas – paslaugų, susijusių su laivyba, teikimas pagal sutartį su laivo savininku, frachtuotoju, operatoriumi ar valdytoju, įskaitant atstovavimą jų interesams uosto ir valstybės, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose. Ši veikla taip pat numato tarpininkavimą įsigyjant ir perleidžiant laivus, sudarant frachtavimo sutartį, mokesčių surinkimą ir mokėjimą, kitus formalumus.

Darbo tikslas: išanalizuoti jūrinį agentavimą ir tarpininkavimą.

Darbo uždaviniai:

Apibudinti jūrinių agentų veiklą, jų klasifikaciją

Apibudinti kas yra tarpininkai ir jų klasifikaciją

Aptarti įmonių teikiančių agentavimo paslaugos atestavimo taisykles

Jūrų agentavimas

Laivo agentas – įmonė, sudariusi sutartį su laivo savininku, frachtuotoju, opperatoriumi ar valdytoju ir įsipareigojusi atstovauti jų interesams uosto ir valstybės valdžios struktūrose, teisėtvarkos ir teisėsaugos organuose, tarpininkauti parduodant ir perkant laivus, pirkti ir parduoti, tarpininkauti laivų frachtavimo klausimais ir tai kontroliuoti, rinkti frachtą ir čarterinių paslaugų mokesčius, atsiskaityti su uo

osto subjektais, tvarkyti muitinės ir krovinių dokumentus, rengti dokumentus ir išsiųsti krovinius, laiku pranešti atitinkamoms tarnyboms apie laivo atvykimą ir duomenis apie jį bei krovinį, pasiruošti laivo atvykimui ir išvykimui, vykdyti brokerines operacijas, užtikrinti greitą ir kokybišką laivo iškrovimą, pakrovimą, remontą, techninį ir materialinį tiekimą, teikti kitas paslaugas, neprieštaraujančias laivo savininko interesams.

Pagrindinės jūrų agentų ir agentavimo kompanijos skirstomos :

Pagal veiklos pobūdį – tai uosto agentas, krovinio agentas, draudimo agentas, laivo agentas. Toks skirstymas nereiškia, kad jūrų agentas užsiima tik kuria nors viena iš čia išvardytų veiklos rūšių. Daugeliu atvejų jis veikia kaip uosto agentas, tarpininkauja sudarant frachto sutartis ir kitas operacijas. Yra ir tokių agentavimo firmų, kurios specializuojasi vykdyti kiekvienos rūšies veiklą.

Pagal įgaliojimų apimtį – tai visuotinis arba universalusis agentas turi neribotus įggaliojimus sudaryti kontraktus ir vykdyti bet kokius komercinius sandorius.

Generalinis agentas – sprendžia visus klausimus, susijusius su laivų aptarnavimu, ypač linijinėje laivyboje. Jis turi teisę ir įpareigojimą koordinuoti agentų veiklą kituose uostuose, į kuriuos įplaukia šios ar kitos konkrečios linijos laivai, kontroliuoti tonažo paskirstymą, laivyno apdorojimą ir pakrovimą.

Specialusis agentas – atlieka tik kurią nors vieną funkciją.

Pagal laivybos rūšį – trampinių laivų agentas, linijinių laivų agentas. Aptarnauja laivus pagal laivybos rūšį.

Pagal paskyrimo tvarką – tai laivo savininko agentas. Skiriamas laivo savininko; vykdo tam tikras funkcijas laivo atžvilgiu, ta

aip pat kontroliuoja, kaip krovinių siuntėjas ir gavėjai vykdo savo pareigas krovinio ir laivo atžvilgiu.

Frachtuotojo agentas. Gali būti paskirtas krovinio siuntėjo ar gavėjo, tačiau veikia vežėjo vardu ir jo įgaliojimu.

Pagal atsakomybės laipsnį – už papildomą mokestį prisiima materialinę atsakomybę įgaliotojui už trečiųjų asmenų veiksmus.

Pagal nuosavybės formą – valstybinės ir privačios kompanijos, taip pat mišraus kapitalo kompanijos. Skiriasi nepriklausomybės laipsniu ir tuo, kam jos yra atsakingos. Pavyzdžiui, privataus kapitalo kompanijos skirstomos į: nepriklausomas, turto atžvilgiu iš dalies ar visai kontroliuojamas laivo savininko, frachtuotojo, stividorinių ar kitų kompanijų.

Agento pareigos ir atliekamos funkcijos

Paprastai jūrų agentas atlieka šias pareigas:

Suteikia laivo kapitonui teisingą informaciją apie uostą ir jame galiojančias taisykles ;

Atlieka visokio pobūdžio formalumus, susijusius su laivo įplaukimu į uostą ir stovėjimu uoste.

Teikia pagalbą samdant stividorines kompanijas;

Organizuoja ryšius su laivo tiekėju ir kt.

Reguliarias linijas aptarnaujantys agentai, be jo išvardytų paslaugų, vykdo ir tokias funkcijas:

pritraukia krovinius linijos laivams;

tinkamu laiku juos apdoroja;

atlieka būtinus krovinių dokumentacijos įforminimus.

Priklausomai nuo čarterio sąlygų, jūrų agentus skiria laivo savininkas arba frachtuotojas, be to, abiem atvejais laivo agentams paprastai tenka vienoda funkcijų apimtis bei reikia ginti laivų savininkų interesus, kurie visais atvejais sumoka už jų paslaugas. Jeigu laivo savininkas įplaukos uoste turi savo nuolatinį agentą, tačiau tuo pat metu pagal čarterio sąlygas yra priverstas naudotis frachtuotojo paskirto ag

gento paslaugomis, jis gali savo nuolatiniam agentui pavesti konfidencialų savo interesų gynimą.

Atstovaudamas laivo savininkui ir jo vardu pasirašydamas dokumentus, jūrų agentas paprastai nurodo, jog daro tai „tik kaip agentas“, kad išvengtų nesusipratimo tais atvejais, kai pagal kai kuriuos nacionalinius įstatymus jo parašas gali būti suprastas kaip įgaliotojo parašas.

Įvairaus pobūdžio jūrų agento atstovavimo funkcijų vykdymas svetimu vardu ir svetima sąskaita reiškia, kad tokie veiksmai neužkrauna atsakomybės jūrų agentui. Taigi visais atvejais, kai agentas sudaro sandorius jam suteiktų įgaliojimų ribose, visos teisės ir įsipareigojimai tenka jo įgaliotojui ir atitinkamiems tretiesiems asmenims. Jūrų agentai taip pat vykdo plataus masto tarpininkavimo funkcijas.

Laivo agentų funkcijos

Laivo agento atliekamos funkcijos:

pranešimas apie laivo atvykimą krovinio gavėjams arba krovinio siuntėjams, o taip pat uosto tarnyboms bei organizacijoms, kurių paslaugos laivui būtinos;

visų formalumų bei valdžios reikalavimų, laivui įplaukiant ir išplaukiant, atlikimas; numatytų rinkliavų sumokėjimas už sanitarinių tarnybų ir muitinės patikrinimus; įvairių liudijimų bei leidimų gavimas; laivo savininko interesų gynimas bei atstovavimas;

laivo aprūpinimas tinkama ir patogia krantine, kad pakrovimo ir iškrovimo darbai būtų pradėti kaip galima greičiau pagal pervežimo sutarties sąlygas;

stividorinių darbų, jei jie priskiriami laivui, atlikimo užtikrinimas ir krovinių, atgabentų pagal tarpinius konosamentus, iškrovimas;

laivo aprūpinimas, kapitono ar savininko reikalavimu, kuru, vandeniu, maisto produktais ir kitomis medžiagomis, o taip pat buksyrais, lo

ocmanais bei mokėjimų už visas išvardintas operacijas atlikimas savininko sąskaita;

grynųjų pinigų kapitonui išlaidoms išdavimas pagal raštišką laivo savininko pavedimą;

visų būtinų dokumentų, liečiančių laivo atplaukimą bei išplaukimą, muitinei ir kitoms valdžioms parengimas, o taip pat konosamentų, manifestų ir krovos planų paruošimas bei išsiuntimas laivo savininko nurodytais adresais;

visų mokėjimų už laivą savininko nurodymu bei jo sąskaita atlikimas laivo įplaukimo uoste;

agentuojamo laivo avarijos atveju dalyvavimas įforminant įvairius aktus, apžiūrint sugadinimus ir vertinant nuostolius, uosto valdžios ir kitų įstaigų tyrimuose;

talkinimas kapitonui sureguliuojant įvairius ginčus kaip su krovinio gavėjais ir siuntėjais, taip ir su kitomis organizacijomis;

priemonių taikymas, kilus pretenzijoms, laivo teisėms bei interesams užtikrinti;

laivo savininkui pateiktų pretenzijų jo pavedimu reguliavimas; laivo kapitono ar savininko reikalavimu, iškilus būtinumui, teisminės apsaugos užtikrinimas ar laivo savininkui būtinų garantijų jo atskiru pavedimu suteikimas.

Agentas turi vykdyti savo pareigas tiksliai pagal sutarties sąlygas, vietines taisykles, o taip pat pagal čarterio sąlygas ir konosamentus.

JŪRŲ AGENTŲ SUTARTIS

Siekdami sutvirtinti savo pozicijas, Užsakovas ir Agentas tarpusavio santykius gali pagrįsti sutartimi arba kitomis priimtomis formomis. Vis dėlto dažniausiai, ypač trampinėje laivyboje, abiejų šalių santykius apibrėžia konkrečiame uoste veikiantys įstatymai, teisės normos, aktai, taisyklės.

Svarbus agento susitarimo elementas yra jūrų agento veiklos teritorinių ribų nustatymas: vienas uostas, grupė uostų, pakrantė, visos šalies teritorija ar regionas.

Jūrų agento sutartis gali b. . .

Join the Conversation