Audito procedūros UAB ,, Eiva”

1391 0

 

TURINYS

TURINYS 1

ĮVADAS 2

1.UAB „EIVA“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS 3

1.1. Rizikos įvertinimas 3

1.2. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas 3

2.UAB ,,EIVA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS 6

3.UAB „EIVA“ AUDITO METU ATLIEKAMOS PROCEDŪROS IR REKOMENDACIJOS 9

3.1. Nepilnai suformuotas įstatymų numatytas privalomasis rezervas 10

3.2. Netinkamai apskaityta laikinojo statinio vertė 11

3.3. Subnuomojamas automobilis 12

3.4. Pirkėjo skolos išieškojimas 12

IŠVADOS 14

2.LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI 15

13.PRIEDAI 16

Lentelių sąrašas

 

lentelė. Rizikos vertinimas...... .. 5

lentelė. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida 6

lentelė. Auditoriaus siūlomas pelno paskirstymo projektas 14

 

ĮVADAS

 

Finansinėse ataskaitose pateiktos informacijos patikimumo klausimas yra aktualus tiek teoriniu, tiiek praktiniu požiūriu. Skirtingos interesų grupės savo ekonominius sprendimus grindžia finansinių rezultatų, pateikiamų ataskaitų rinkiniuose, kokybe ir skaidrumu. Šiame procese finansinės informacijos kokybės užtikrinimo klausimus sprendžia nepriklausomų auditorių nuomonė.

Audito pagrindinė funkcija – tikrinant ir vertinant įmonės atskaitomybę, nustatyti ar joje nėra reikšmingų klaidų. Šios procedūros teikiamos informacijos vartotojai yra įmonės savininkai. Gavę auditoriaus išvadą, akcininkai gali spręsti, ar informacija finansinėse ataskaitose yra teisinga, tvirtinti finansinę atskaitomybę, priimti sprendimus susijusius su investicijomis, kreditu, įmonės tikslais, verslo plėtra, įmonės likvidavimu ar reorganizavimu.

Audito įvertinimas leeidžia pakeisti neteisingai taikomą apskaitos politiką ir suderinti ją su verslo apskaitos standartais, taipogi ištaisyti klaidas įmonės finansinėje apskaitoje. Atlikto audito informacija gali būti aktuali ne tik vidiniams, bet ir išoriniams vartotojams – investuotojai bei kreditoriai remdamiesi audito išvada gali spręsti ar

r įmonė yra patikima. Tiekėjams bei vartotojams taip pat svarbu gauti informaciją apie įmonės mokumą, patikimumą. Galiausiai, audito išvada gali būti informatyvi ir visuomenei, kuriai reikia žinoti ar įmonė laikosi valstybės priimtų įstatymų, kaip ji prisideda prie bendros visuomenės gerovės.

Darbas yra aktualus, nes kiekvienam verslo subjektui, norinčiam sužinoti įmonės padėtį, yra aktualu įvertinti savo įmonės finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Darbo tikslas – išanalizavus finansines ataskaitas, atlikti UAB „Eiva“ auditą.

Darbo uždaviniai:

Įvertinti įmonės riziką ir apskaičiuoti reikšmingumo lygį turto bei nuosavybės balansiniams straipsniams, vidutinį reikšmingumo lygį finansinei atskaitomybei, nustatyti toleruotinos klaidos dydį;

Atlikti UAB „Eiva“ finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimą.

Aprašyti audito metu atliktas procedūras, pateikti rekomendacijas UAB „Eiva“ vadovybei bei įtaką audito išvadai;

Darbo objektas – uždarosios akcinės bendrovės „Eiva“ veikla ir finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nnuostolio) ataskaita).

Tyrimo metodai – santykinių rodiklių analizė, įmonės veiklos ir finansinių rezultatų analizė.

UAB „EIVA“ RIZIKOS ĮVERTINIMAS

 

Įmonėje auditas atliekamas pirmus metus, praėjusiais laikotarpiais tas pats auditorius vykdė įmonės peržiūras (tikrinimus), tačiau reikšmingų pažeidimų nustatyta nebuvo. Audito metu įvertinama rizika, apskaičiuojamas reikšmingumo lygis kiekvienam turto ir nuosavybės balansiniam straipsniui, vidutinis reikšmingumo lygis visai finansinei atskaitomybei bei toleruotinos klaidos dydis.

 

Rizikos įvertinimas

 

Įgimta rizika – tai rizika, kuri daro teigiamą ar neigiamą poveikį bendrovės tikslų įgyvendinimui ir finansiniams rezultatams. Ji apima ne tik buhalterinėje apskaitos sistemoje esančias klaidas, ta

ačiau taip pat ir klaidas visame ekonominės informacijos sraute. Įgimta rizika neišvengiamai susidaro dėl įmonės veiklos pobūdžio, išorinių ir vidinių sąlygų.

Pagal įmonės aprašymą, įmonės stiprybės yra perspektyvus personalas, nepriklausomumas nuo tiekėjų, o galimybės – išplėtoti daugiau veiklos rūšių, tokių kaip logistika, vadyba, eksploatacija. Įmonė turi ir silpnybių, ir grėsmių – tai yra pakankamai didelė konkurencija bei vyraujanti tik viena pagrindinės veiklos rūšis.

Įgimtos rizikos analizės surinktų balų vertinimo kriterijai:

 

lentelė. Rizikos vertinimas

Rizikos %

Toleruotinai klaidai apskaičiuoti

Rizikos lygis Balai

jei 3 lygiai, tai 68/3 ir nustatome lygius

50 % Didelė nuo 46 iki 68
51-75 % Vidutinė nuo 24 iki 45
76-100 % Maža iki 23

 

Pagal pateiktą įmonės veiklos aprašymą, sudaroma rizikos vertinimo lentelė (1priedas), kurioje surenkami 24 taškai iš 68, taigi gaunamas vidutinis rizikos lygis. Pagal rizikos vertinimo lentelę (1.1) numatomas toleruotinos klaidos dydis procentais, t.y. 60 %.

 

Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas

 

Reikšmingumas – yra viena iš svarbiausių finansinių ataskaitų audito koncepcijų, kuria remiantis yra formuojamas audito įrodymų rinkimo procesas. Reikšmingumo nustatymas yra reglamentuojamas tarptautinių audito standartų, kurie įpareigoja auditorių formuoti savo profesinę nuomonę apie reikšmingų iškraipymų riziką ir reikšmingas klaidas. Apskaitos darbuotojai remdamiesi reikšmingumo suvokimu registruoja ūkinius įvykius, operacijas, sandorius bei nustato, ar tam tikra informacija turi būti atskirai atvaizduota rengiamose finansinėse ataskaitose. Tuo tarpu auditoriaus pagrindinis tikslas yra įsitikinti ir pareikšti nuomonę, jog metinės, tarpinės finansinės atskaitos visais reikšmingais atvejais tikrai ir teisingai parodo finansinę būklę, ve

eiklos rezultatus bei pinigų srautus (Mackevičius, 2009).

Toleruotina klaida – tai didžiausia priimtina duomenų visumos klaida, kai auditorius, įvertinęs atrankos duomenis, dar gali daryti išvadą, kad finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų iškraipymų.

 

lentelė. Reikšmingumo lygis ir toleruotina klaida. (sudaryta autorių pagal įmonės finansines ataskaitas)

  Pradinis įvertinimas
  Audituojamų metų paskutinei dienai duomenys prieš auditą (ADD 8.1.1) Reikšmingumo lygio procentas Reikšmingumo lygis Toleruotina klaida (60 % reikšmingumo lygio)
Apyvarta (pardavimo pajamos) 13012280 1.0 % 130122,80 78073,68
Visas turtas 5544466 1.0 % 55444,66 33266,70
Ilgalaikis nematerialus turtas 104403 2,47 % 2578,75 1547,25
Ilgalaikis materialus turtas 3216105 2,47 % 79437,79 47662,67
Ilgalaikis finansinis turtas
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 135589 2,47 % 3349,05 2009,43
Per vienerius metus gautinos sumos 1454187 2,47 % 35918,42 21551,05
Kitas trumpalaikis turtas
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 634182
Nuosavas kapitalas, dotacijos, subsidijos 1863941
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 1566296 3,29 % 51531,14 30918,68
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 2046182 3,29 % 67319,39 40391,63
Pelnas (nuostoliai) pieš pelno mokestį 1779488 10.0 % 177948,8 106769,28
IŠVADA:        
         
Nustatomas vidutinis reikšmingumo lygis finansinei atskaitomybei: 121172,09  
Toleruotina klaida – 60 % reikšmingumo lygio. 72703,25  

 

Auditorius nėra pajėgus aptikti visas galimas bendrovės finansinėse ataskaitose padarytas klaidas ar iškraipymus. Dėl šių priežasčių auditoriaus nuomonės pareiškimas yra pagrindžiamas tam tikru nustatytu reikšmingumo lygmeniu, kuris naudojamas viso audito proceso metu: nuo darbo planavimo iki kiekvieno galimo iškraipymo vertinimo.

Pagal 1.2 lentelės duomenis apskaičiuojami rodikliai, kurie bus naudojami viso audito proceso metu:

Vidutinis reikšmingumo lygis = (apyvartos reikšmingumo lygis + viso turto reikšmingumo lygis + pelno (nuostolio) reikšmingumo lygis) / 3 = (130122,80 + 55444,66 + 177948,8) / 3 = 121172,09

Toleruotina klaida = vidutinis reikšmingumo lygis * toleruotinos klaidos procentas = 121172,09 * 0,6 = 72703,25

Turto dalies reikšmingumo procentas = (vidutinis reikšmingumo lygis / visas turtas – pinigai) * 100 % = (121172,09 / 4910284 ) * 100 % = 2,47 %

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies reikšmingumo procentas = (vidutinis reikšmingumo lygis / visi įsipareigojimai –

NK) * 100 % = (121172,09/3680525) * 100 % = 3,29 %

 

UAB ,,EIVA“ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS IR BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

 

Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie finansinę įmonės būklę bei veiklos rezultatus, kad galima būtų objektyviai įvertinti dabartinę įmonės vietą rinkoje ir jos konkurencines galimybes ateityje (Martišius A. S., Martišius M. 2008: 23).

Pagal pateiktas įmonės finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą), apskaičiuojami ir analizuojami svarbiausi finansiniai rodikliai.

Bendrasis pardavimų pelningumas %:

BP = bendrasis pelnas / pardavimai ir paslaugos * 100 % = (3224464 / 13012280) * 100 % = 24,78 %

Tai vienas svarbiausių įmonės veiklos rezultatus apibūdinančių pelningumo rodiklių. Bendrojo pelningumo (Gross (Profit) Margin) rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos).

Gautas šio rodiklio rezultatas yra vertintinas gerai, tai rodo, jog įmonė dirba pelningai, kitaip sakant vienam įmonės pardavimų eurui tenka 25 centai bendrojo pelno.

Grynasis pardavimų pelningumas %:

GPP = grynasis pelnas / pardavimai ir paslaugos * 100 % = (1509269 /1 3012280) * 100% = 11,60 %

Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą (Net Margin, bottom line). Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno.

Išsivysčiusios rinkos sąlygomis jis svyruoja nuo 10 iki 25 procentų. Šios įmonės grynasis pardavimų pelningumas yra patenkinamas.

Turto grąža %:

TP = grynasis pelnas / vidutinė materialaus turto vertė * 100 % = (1509268 / ((3216105 + 1489603) / 2)) * 100 % = 64,15 %

Rodiklis parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno, kuris y. . .

  28166 38581
1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai      
1.3. Produkcija      
1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti      
1.5. Biologinis turtas      
1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti      
1.7. Sumokėti avansai   107423 165428
2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS   1454187 1525064
2.1. Pirkėjų skolos   1367596 1239011
2.2. Įmonių grupės įmonių skolos      
2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos      
2.4. Kitos gautinos sumos   86591 286053
3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS  
3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos      
3.2. Kitos investicijos      
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI   634182 740205
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS      
  TURTO IŠ VISO   5544466 4089321
  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI      
D. NUOSAVAS KAPITALAS   1863941 2054673
1. KAPITALAS   260000 260000
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas   260000 260000
1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)      
1.3. Savos akcijos, pajai (–)      
2. AKCIJŲ PRIEDAI      
3. PERKAINOJIMO REZERVAS      
4. REZERVAI   24647 24647
4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas   24647 24647
4.2. Savoms akcijoms įsigyti      
4.3. Kiti rezervai      
5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)   1579294 1770026
5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)   1509268 1768465
5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)   70026 1561
E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS   68047 100587
F. ATIDĖJINIAI  
1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai      
2. Mokesčių atidėjiniai      
3. Kiti atidėjiniai      
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI   3612478 1934061
1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   1566296 643164
1.1. Skoliniai įsipareigojimai   1566296 643164
1.2. Skolos kredito įstaigoms      
1.3. Gauti avansai      
1.4. Skolos tiekėjams      
1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos      
1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos      
1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos      
1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai      
2. PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI   2046182 1290897
2.1. Skoliniai įsipareigojimai   613656 218724
2.2. Skolos kredito įstaigoms      
2.3. Gauti avansai   135838 68139
2.4. Skolos tiekėjams   983567 458004
2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos      
2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos      
2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos      
2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai     166918
2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai   292835 285431
2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai   20286 93681
H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS      
  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO   5544466 4089321

 

Join the Conversation