Įmonių filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos teisinės nuostatos

TURINYS

ĮVADAS 3
Bendrovės filialas 4
Bendrovės atstovybė 4
1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA 5
2. BENDROVĖS FILIALO STEIGIMO TVARKA 7
2.1.Juridinio asmens filialo nuostatai 7
2.2. Sprendimas steigti filialą 8
2.3. Filialų registravimas 8
2.4. Lietuvos Respublikos bendrovių filialų įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 9
2.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka 10
2.6. Steigimo išlaidos 11
3. BENDROVĖS ATSTOVYBĖS STEIGIMO TVARKA 11
Juridinio asmens atstovybės nuostatai 11
3.1. Sprendimas įsteigti atstovybę 12
3.2. Kas registruoja atstovybes 12
3.3. LR bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 12
3.4. Užsienio valstybių bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas 14
3.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka 15
3.6. Steigimo išlaidos 16
4. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS AR KITOS ORGANIZACIJOS FILIALĄ AR ATSTOVYBĘ 16
4. REGISTRO TVARYTOJOSPRENDIMŲ PRIĖMIMAS 17
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 18
LITERATŪROS SĄRAŠAS 19ĮVADAS
Kiekviena bendrovė gali steigti savo filialą ar atstovybę, nes filialas ir atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Nepaisant filialo ir atstovybės savarakiškumo reikia paminėti tai, kad nei filialas nei atstovybė nėra juridinis asmuo. Ir filialas ir atstovybė veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus.
Šią temą pasirinkau, nes manau, kad tai gana įdomi tema. Svarbu ir tai, kad mano nuomone šis mano rašomas darbas turi praktinę reikšmę ne tik man, bet mano darbu gali pasinaudoti tie, kuriems bendrovės filialo ar atstovybės steigimas yra aktualus.
Šio darbo tikslas: išsamiai išsiaiškinti kaip steigiami bendrovės struktūriniai padaliniai – filialas ir atstovybė.
Siekiant tikslo keliami tokie uždaviniai:
• Išsiaiškinti kas turi priimti sprendimą dėl filialo ar atsovybės steigimo;
• Sužinoti kas ir kur registruoja bendrovės filialus ir atstovybes;
• Išsiaiškinti kokius reikia pateikti dokumentus norin įregistruot bendrobės fialialą ar atstovybę;
• Sužinoti kokius reikia pateikti dokumentus steigiant užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialą ar atstovybę;
• Sužinoti įregistravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarką;
• Išsiaiškinti steigimo išlaidas;
Tyrimo objektas: filialai ir atstovybės.
Šiame darbe naudojami metodai: norminių aktų analizė, lyginamasis metodas.Bendrovės filialas
Bendrovės filialas yra struktūrinis bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų.
Bendrovės filialo funkcijos yra savarankiškos ir nereikalingos nuolatinės sąveikos su kitais bendrovės padaliniais. Įstatymai nereikalauja, kad filialo buveinės adresas sutaptų su jį įsteigusios bendrovės buveinės adresu.
Vis dėlto, nepaisant gana didelio filialo savarankiškumo, bendrovės filialas nėra juridinis asmuo. Filialą įsteigusi bendrovė atsako pagal filialo prievoles, o filialas atsako pagal jį įsteigusios bendrovės prievoles. Filialas veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus. Filialo veiklai vadovauja bendrovės paskirtas ir apibrėžtus įgaliojimus turintis filialo vadovas. Visa tai lemia, kad filialas yra tiesiogiai kontroliuojamas jį įsteigusios bendrovės.
Svarbu pažymėti, kad jeigu filialo vadovas sudarydamas sandorius viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai šitai nepanaikina bendrovės atsakomybės už šiuos sandorius.
Tais atvejais, kai filialą steigia užsienio bendrovė, reikia nepamiršti Civilinio kodekso reikalavimo, pagal kurį bent vienas iš asmenų, veikiančių filialo vardu, turi gyventi Lietuvos Respublikoje.Bendrovės atstovybė
Bendrovės atstovybė yra savarankiškas savo buveinę turintis bendrovės padalinys, turintis teisę:
1. atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti;
2. sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu;
3. vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba tarp su bendrove susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.
Skirtingai nei filialas, kuris gali vykdyti ūkinę komercinę veiklą, atstovybė tokios veiklos vykdyti negali.
Kaip nurodoma Civilinio kodekso komentare, bendrovės atstovybė greta pagrindinės savo funkcijos – atstovauti bendrovės interesams ir juos ginti bei sudaryti sandorius – gali atlikti ir kitus su tuo susijusius veiksmus. Sąvoka „kitus su tuo susijusius veiksmus” reiškia veiksmus, kurie padeda vykdyti pagrindines bendrovės atstovybės funkcijas, taip pat sudaro prielaidas daryti tai tinkamai (pavyzdžiui, bendrovės atstovybė gali organizuoti reklamos kampanijas, mokyti dirbti bendrovės parduodama technika ir pan.).
Kaip ir filialas, atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybę įsteigusi bendrovė atsako pagal atstovybės prievoles, o atstovybė atsako pagal bendrovės prievoles.
Atstovybė veikia pagal bendrovės patvirtintus nuostatus. Atstovybės darbą organizuoja ir jam vadovauja atstovybę įsteigusios bendrovės paskirtas atstovybės vadovas.
Kaip ir filialo atveju, bent vienas iš asmenų, veikiančių atstovybės vardu, turi gyventi Lietuvos Respublikoje.1. UŽSIENIO JURIDINIŲ ASMENŲ IR KITŲ ORGANIZACIJŲ FILIALŲ AR ATSTOVYBIŲ REGISTRO DUOMENYS IR INFORMACIJA
„1.Registre registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:
1.1. filialo ar atstovybės kodas;
1.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;
1.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);
1.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;
1.5. filialo veikla;
1.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo data, parašų pavyzdžiai;
1.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo) datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo data ir šių asmenų parašų pavyzdžiai;
1.8. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia steigėjo vardu:
1.8.1. steigėjo vardu veikia vienas valdymo organas ir (ar) prokuristas;
1.8.2. kiekybinis atstovavimas;
1.9. filialo veiklos apribojimai:
1.9.1. apribota filialo veikla;
1.9.2. duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo;
1.9.3. sprendimo dėl filialo veiklos apribojimo ir veiklos apribojimo panaikinimo priėmimo (įsiteisėjimo) datos;
1.10. steigėjo veiklą reguliuojanti užsienio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares ir kitas Europos ekonominės erdvės valstybes,teisė;
1.11. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris ir duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo ar panaikinimo data;
1.12. steigėjo pavadinimas;
1.13. steigėjo teisinė forma;
1.14. steigėjo teisinis statusas, jo įgijimo data;
1.15. steigėjo įstatinis (pasirašytas) kapitalas;
1.16. steigėjo likvidatoriaus ar likvidacinės komisijos paskyrimo data, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius (nurodomas ir likvidacinės komisijos pirmininkas), jų teisių ribos, parašų pavyzdžiai;
1.17. steigėjo pasibaigimo data;
1.18. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data.
2. Registre įrašoma ir tvarkoma ši informacija apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:
2.1. užsienio valstybės registras, kuriame saugoma steigėjo byla;
2.2. steigėjo įregistravimo numeris (kodas) užsienio valstybės registre, įregistravimo data;
2.3. steigėjo buveinė;
2.4. steigėjo finansiniai metai, išskyrus tuos atvejus, kai steigėjas įregistruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse;
2.5. steigėjo veikla;
2.6. steigėjo metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentų pavadinimai ir jų pateikimo Registrui data, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai;
2.7. duomenys apie notarą, patvirtinusį Registro tvarkytojui teikiamų duomenų tikrumą ir filialo ar atstovybės nuostatų atitiktį įstatymų reikalavimams (notaro vardas, pavardė, notarų biuras, notarinio registro numeris);
2.8. informacijos ir jos keitimo įrašymo datos;
2.9. filialo ar atstovybės, kurioje saugomi steigėjo steigimo dokumentai ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų nustatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, pavadinimas ir kodas, jeigu vienas steigėjas įsteigęs daugiau nei vieną filialą ar atstovybę;
2.10. šiuose Nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytų dokumentų gavimo Registre datos;
2.11. Registro tvarkytojo filialo, kuriame saugoma filialo ar atstovybės dokumentų byla, pavadinimas. “2. BENDROVĖS FILIALO STEIGIMO TVARKA
2.1.Juridinio asmens filialo nuostatai
„Juridinio asmens filialo teisnumą lemia jo nuostatai, nes tai yra savarankiškas struktūrinis juridinio asmens padalinys.
Tarp filialo ir juridinio asmens nėra atstovavimo teisinių santykių. Filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, galintis turėti tam tikrus, bet ne visus juridinio asmens požymius. Įstatymai filialus gali laikyti savarankiškais kitų teisinių santykių subjektais.
Kadangi juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, svarbiais duomenimis, kurie turi būti nurodyti filialo nuostatuose, taip pat laikoma informacija apie filialą įsteigusį juridinį asmenį. Filialą įsteigusio juridinio asmens turi būti nurodyta: pavadinimas, teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, taip pat kiti duomenys, nurodyti CK 2.44 straipsnyje. Filialo nuostatuose taip pat nurodoma juridinio asmens valdymo organas, valdyba, dalyvių susirinkimas ar panašiai, kuris turi
teisę skirti ir atšaukti filialo valdymo organus ir priimti sprendimą nutraukti filialo veiklą ar keisti jo kompetenciją ir veiklos tikslus bei kitus duomenis, nurodytinus filialo nuostatuose. “2.2. Sprendimas steigti filialą
„Sprendimų dėl filialų steigimo ir filialų vadovų skyrimo priėmimo tvarką nustato bendrovės įstatai.
Kalbant apie sprendimą steigti filialą, paminėtina tai, kad steigiančioji bendrovė, jei ji yra užsienio bendrovė, gali steigti filialą Lietuvos Respublikoje tik tuo atveju, jei tokią teisę jai suteikia valstybės, kurioje ši bendrovė yra įsteigta, įstatymai. Kokie bendrovės organai priima sprendimą steigti filialą, priklauso nuo steigiančiosios filialą bendrovės valstybės teisės aktų bei steigiančiosios bendrovės veiklos dokumentų – įstatų, nuostatų ar pan. Kaip rodo praktika, dažniausiai sprendimus užsienio bendrovėse dėl filialų steigimo priima bendrovės valdyba, retesniais atvejais – kiti bendrovės organai. “
Steigiamo filialo, jei steigiančioji bendrovė yra užsienio įmonė, vadovo skyrimo tvarką nustato ne Lietuvos, o steigiančiosios filialą bendrovės valstybės teisė ir tos bendrovės veiklos dokumentai, tačiau įregistruoto filialo valdymo organo įgaliojimus nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Lietuvos bendrovės gali steigti filialus tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse (pastaruoju atveju filialų veiklą ir steigimo tvarką reguliuoja atitinkamos valstybės, kurioje nusprendžiama įsteigti filialą, įstatymai).2.3. Filialų registravimas
„Filialas ir atstovybė registruojami Lietuvos Respublikos įmonių rejestre ir laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo dienos. “
Registro paskirtis – registruoti Registro objektus ir rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti duomenis, informaciją ir dokumentus apie juos.
Registras yra pagrindinis valstybės registras.
Registro objektai yra juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.2.4. Lietuvos Respublikos bendrovių filialų įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas
Filialui įregistruoti turi būti pateikiama:

1. nustatytos formos prašymas įregistruoti filialą, kuriame turi būti nurodyti šie registravimo duomenys:
a) tikslus nesutrumpintas filialo pavadinimas, kuriame privalo būti jį steigiančios bendrovės pavadinimas ir žodis „filialas”;
b) filialo buveinės adresas, nurodant buveinės unikalų numerį nekilnojamojo turto registre pagal nekilnojamojo turto registro išrašą;
c) filialo veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas);
d) filialo finansiniai metai;
e) filialo vadovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, jo teisių ribos, paskyrimo (išrinkimo) data ir parašo pavyzdys;
f) tikslus nesutrumpintas bendrovės pavadinimas, jos registravimo numeris (kodas);
g) asmenys (pavyzdžiui, valdymo organų nariai, prokuristai ir pan.), kurie turi teisę bendrovės vardu sudaryti sandorius. Apie šiuos asmenis pateikiami tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas) ir parašo pavyzdys.
2. filialo nuostatai (3 egzemplioriai);
3. dokumentas, patvirtinantis steigėjo kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl filialo steigimo, kuriuo remiantis paskirtas filialo vadovas ir patvirtinti filialo nuostatai;
4. notaro patvirtintas užsienio valstybės įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas ar registro, kuriame saugoma užsienio valstybės įmonės byla, išrašas;
5. steigėjo įstatų ir kitų steigimo dokumentų ir visų šių dokumentų pakeitimų nuorašai;
6. dokumentai, kuriuose nurodomas steigėjo veiklos pobūdis, ūkinės veiklos vieta bei duomenys apie įstatinį kapitalą, jeigu tai nenurodyta steigėjo įstatuose ar kitame steigimo dokumente;
7. patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei kartu su patalpų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais. Juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti pasirašytas bendrovės vadovo ir patvirtintas antspaudu, fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei filialas registruojamas bendrovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, pateikiamas patalpų nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento nuorašas. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai patalpos yra įkeistos, papildomai reikia pateikti atitinkamo asmens, kuriam jos įkeistos, sutikimą;
8. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už filialo registravimą;
9. steigėjo paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai), kuriuos ši įmonė privalo pateikti pagal savo valstybės teisės aktų reikalavimus;
10. duomenys apie užsienio bendrovei taikomą teisę (jeigu bendrovė yra registruota ne Europos Sąjungoje arba ne Europos ekonominės erdvės valstybėje);
11. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki filialo įsteigimo;
12. atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu dokumentus pateikia filialą steigiančios bendrovės atstovas.
Svarbu nepamiršti, kad pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentas verstas iš užsienio kalbos, pateikiamas tekstas originalo kalba ir jo vertimas, patvirtintas vertėjo, turinčio teisę tvirtinti vertimų tikrumą, parašu.
Dokumentai turi būti spausdinti, tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.2.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka
Registruojant tiek Lietuvos Respublikos bendrovės, tiek užsienio valstybės bendrovės filialą, visi pirmiau išvardyti dokumentai (jų originalai arba notaro patvirtinti nuorašai) iš pradžių turi būti pateikiami notarui patikrinti.
Notaras, gavęs atitinkamus dokumentus, patikrina, ar dokumentuose nurodyti duomenys yra tikri ir teisingi, taip pat ar steigiamo filialo nuostatai atitinka įstatymų reikalavimus. Nustatęs surašytų duomenų tikrumą ir tai, kad nuostatai atitinka įstatymus, notaras nurodo, kad filialą registruoti galima.
Notaro patvirtinti ir įrišti dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Tai gali daryti filialą steigiančios bendrovės atstovas arba – jo prašymu -notaras. Dokumentai Juridinio asmens registro tvarkytojui gali būti pateikiami juos pristatant asmeniškai arba siunčiant paštu. Asmeniškai dokumentai pateikiami bet kuriame Juridinių asmenų registro filiale (kurie yra Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Vilniuje) arba bet kuriame filialo skyriuje, esančiame Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dokumentai gali būti pateikiami ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs prašyme įregistruoti filialą surašytus duomenis, steigimo dokumentus, filialo nuostatus, patvirtintus notaro, netikrina nei pateiktų duomenų tikrumo, nei to, ar dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registro tvarkytojas patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti filialą ir jo steigimo dokumentus. Jeigu kliūčių nėra, priimamas sprendimas įregistruoti filialą. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio sprendimo priėmimo registro tvarkytojas išduoda filialo registravimo pažymėjimą.2.6. Steigimo išlaidos
Už steigiamo filialo įregistravimą steigėjas turi sumokėti tokius mokesčius:
1. notaro atlyginimas už patvirtinimą, kad steigiamo filialo steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus, taip pat už patvirtinimą, kad filialą registruoti galima -175 litai;
2.žyminis mokestis už Lietuvos Respublikos bendrovės filialo registravimą Juridinių asmenų registre – 60 litų; už užsienio valstybės bendrovės filialo registravimą Juridinių asmenų registre – 100 litų.3. BENDROVĖS ATSTOVYBĖS STEIGIMO TVARKA
Juridinio asmens atstovybės nuostatai
„1. Juridinio asmens atstovybė veikia pagal juridinio asmens patvirtintus nuostatus, kuriuose turi būti nurodyta:
1) atstovybės pavadinimas;
2) atstovybės buveinė;
3) atstovybės veiklos tikslai;
4) atstovybės valdymo organas ir jo kompetencija;
5) atstovybės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
kitos įstatymų ar juridinio asmens nustatytos nuostatos,
2. Juridinio asmens atstovybės nuostatuose taip pat turi būti nurodoma informacija apie atstovybę įsteigusį asmenį, nurodyta CK , ir juridinio asmens valdymo organas, turintis teisę skirti ar atšaukti atstovybės valdymo organus, priimti sprendimus dėl atstovybės teisinio statuso. “3.1. Sprendimas įsteigti atstovybę
Sprendimų dėl atstovybių steigimo ir atstovybių vadovų skyrimo priėmimo tvarką nustato bendrovės įstatai.
Kalbant apie sprendimą steigti atstovybę, paminėtina tai, kad steigiančioji bendrovė, jei ji yra užsienio bendrovė, gali steigti atstovybę Lietuvos Respublikoje tik tuo atveju, jei tokią teisę jai suteikia valstybės, kurioje ši bendrovė yra įsteigta, įstatymai. Kokie bendrovės organai priima sprendimą steigti atstovybę, priklauso nuo steigiančiosios atstovybę bendrovės valstybės teisės aktų bei steigiančiosios bendrovės veiklos dokumentų -įstatų, nuostatų ar pan. Kaip rodo praktika, dažniausiai sprendimus užsienio bendrovėse dėl atstovybių steigimo priima bendrovės valdyba, retesniais atvejais – kiti bendrovės organai.
Steigiamos atstovybės, jei steigiančioji bendrovė yra užsienio įmonė, vadovo skyrimo tvarką nustato ne Lietuvos, bet steigiančiosios atstovybę bendrovės valstybės teisė ir pačios bendrovės veiklos dokumentai, tačiau įregistruotos atstovybės valdymo organo įgaliojimus nustato jau Lietuvos Respublikos teisė.
Kaip jau minėta, Lietuvos bendrovės gali steigti atstovybes tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse (pastaruoju atveju atstovybių veiklą ir steigimo tvarką reguliuoja atitinkamos valstybės, kurioje nusprendžiama įsteigti atstovybę, įstatymai).3.2. Kas registruoja atstovybes
Tiek Lietuvos Respublikos bendrovių, tiek užsienio valstybių bendrovių atstovybės yra registruojamos Juridinių asmenų registre.
3.3. Lietuvos Respublikos bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas

Atstovybei įregistruoti turi būti pateikiama:
♦ nustatytos formos prašymas įregistruoti atstovybę, kuriame turi būti nurodyti šie registravimo duomenys:
a) tikslus nesutrumpintas atstovybės pavadinimas, kuriame privalo būti ją steigiančios bendrovės pavadinimas ir žodis „atstovybė”;
b) atstovybės buveinės adresas, nurodant buveinės unikalų numerį nekilnojamojo turto registre pagal nekilnojamojo turto registro išrašą;
c) atstovybės veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas);
d) atstovybės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, teisių ribos (pavyzdžiui, nurodant faktą, kad yra nustatytas kiekybinis atstovavimas), paskyrimo data, parašo pavyzdys;
e) tikslus nesutrumpintas bendrovės pavadinimas, jos registravimo numeris (kodas);
f) bendrovės teisinė forma (akcinė bendrovė/uždaroji akcinė bendrovė);
g) asmenys (pavyzdžiui, generalinis direktorius, prokuristai ir pan.), kurie turi teisę bendrovės vardu sudaryti sandorius. Apie šiuos asmenis pateikiami tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir parašo pavyzdys;
♦ atstovybės nuostatai (3 egzemplioriai);
♦ dokumentas, patvirtinantis bendrovės kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl atstovybės steigimo, kuriuo remiantis paskirtas atstovybės vadovas ir patvirtinti atstovybės nuostatai;
♦ bendrovės įregistravimo pažymėjimas;
♦ bendrovės įstatai;
♦ patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas atstovybės buveinei kartu su patalpų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais. Juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti pasirašytas bendrovės vadovo ir patvirtintas antspaudu, fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei atstovybė registruojama bendrovei nuosavybės teise priklausančiose patalpose, pateikiamas patalpų nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento nuorašas. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai patalpos yra įkeistos, papildomai reikia pateikti atitinkamo asmens, kuriam jos įkeistos, sutikimą;
♦ dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už atstovybės registravimą;
♦ teisingumo ministro leidimas yra valstybės pavadinimą, jeigu atstovybės pavadinime vartojamas oficialusis ar trumpasis Lietuvos valstybės pavadinimas;
♦ licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki atstovybės įsteigimo;
♦ atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu dokumentus pateikia atstovybę steigiančios bendrovės atstovas. Pažymėtina, kad bendrovės atstovui išduodamas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.3.4. Užsienio valstybių bendrovių atstovybių įregistravimui reikalingų dokumentų sąrašas
Atstovybei įregistruoti turi būti pateikiama:
♦ nustatytos formos prašymas įregistruoti atstovybę, kuriame turi būti nurodyti šie registravimo duomenys:
a) tikslus nesutrumpintas atstovybės pavadinimas, kuriame privalo būti ją steigiančios bendrovės pavadinimas ir žodis „atstovybė”;
b) atstovybės buveinės adresas, nurodant buveinės unikalų numerį nekilnojamojo turto registre pagal nekilnojamojo turto registro išrašą;
c) atstovybės veiklos laikotarpis (jeigu jis yra ribotas);
d) atstovybės vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas) ir gyvenamoji vieta, teisių ribos (pavyzdžiui, nurodant faktą, kad yra nustatytas kiekybinis atstovavimas), paskyrimo data, parašo pavyzdys.
e) tikslus nesutrumpintas steigėjo pavadinimas;
f) f)asmenys (pavyzdžiui, valdymo organų nariai, prokuristai ir pan.), kurie turi teisę bendrovės vardu sudaryti sandorius. Apie šiuos asmenis pateikiami tokie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktusasmens kodas nesuteikiamas) ir parašo pavyzdys.

♦ atstovybės nuostatai (3 egzemplioriai);
♦ dokumentas, patvirtinantis steigėjo kompetentingo valdymo organo sprendimą dėl atstovybės steigimo, kuriuo remiantis paskirtas atstovybės vadovas ir patvirtinti atstovybės nuostatai;
♦ notaro patvirtintas užsienio valstybės įmonės įregistravimo pažymėjimo nuorašas ar registro, kuriame saugoma užsienio valstybės įmonės byla, išrašas;
♦ steigėjo įstatų ar kitų steigimo dokumentų ir visų šių dokumentų pakeitimų nuorašai;
♦ dokumentai, kuriuose nurodomas steigėjo veiklos pobūdis, ūkinės veiklos vieta bei duomenys apie įstatinį (pasirašytą) steigėjo kapitalą, jeigu tai nenurodyta steigėjo įstatuose ar kitame steigimo dokumente;
♦ patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas atstovybės buveinei kartu su patalpų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais. Juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti pasirašytas bendrovės vadovo ir patvirtintas antspaudu, fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei atstovybė registruojama steigėjui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, pateikiamas patalpų nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento nuorašas. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai patalpos yra įkeistos, papildomai reikia pateikti atitinkamo asmens, kuriam jos įkeistos, sutikimą;
♦ dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už atstovybės registravimą;
♦ steigėjo paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai (arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai), kuriuos ši įmonė privalo pateikti pagal savo valstybės teisės aktų reikalavimus;
♦ licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki atstovybės įsteigimo;
♦ atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu dokumentus pateikia atstovybę steigiančios bendrovės atstovas. Svarbu nepamiršti, kad pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Jeigu dokumentas verstas iš užsienio kalbos, pateikiamas tekstas originalo kalba ir jo vertimas, patvirtintas vertėjo, turinčio teisę tvirtinti vertimų tikrumą, parašu.
Dokumentai turi būti spausdinti, tvarkingi, atitikti dokumentų rengimą ir įforminimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.3.5. Registravimui reikalingų dokumentų pateikimo tvarka
Registruojant tiek Lietuvos Respublikos bendrovės, tiek užsienio valstybės bendrovės atstovybę, visi pirmiau išvardyti dokumentai (jų originalai arba notaro patvirtinti nuorašai) iš pradžių turi būti pateikiami notarui patikrinti.
Notaras, gavęs atitinkamus dokumentus, patikrina, ar dokumentuose nurodyti duomenys yra tikri ir teisingi, taip pat ar steigiamos atstovybės nuostatai atitinka įstatymų reikalavimus. Nustatęs, kad surašyti duomenys tikri ir kad nuostatai atitinka įstatymų reikalavimus, notaras nurodo, kad atstovybę registruoti galima.
Notaro patvirtinti ir įrišti dokumentai turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Tai gali daryti atstovybę steigiančios bendrovės atstovas arba – jo prašymu – notaras. Dokumentai Juridinio asmens registro tvarkytojui gali būti pateikiami juos pristatant asmeniškai arba siunčiant paštu. Asmeniškai dokumentai pateikiami bet kuriame Juridinių asmenų registro filiale (kurie yra Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Vilniuje) arba bet kuriame filialo skyriuje, esančiame Lietuvos Respublikos teritorijoje. Dokumentai gali būti pateikiami ir telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs prašyme įregistruoti atstovybę surašytus duomenis, steigimo dokumentus, notaro patvirtintus atstovybės nuostatus, netikrina nei pateiktų duomenų tikrumo, nei to, ar dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus.
Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas registro tvarkytojas patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti atstovybę ir jos steigimo dokumentus. Jeigu kliūčių nėra, priimamas sprendimas įregistruoti atstovybę. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tokio sprendimo priėmimo registro tvarkytojas išduoda atstovybės registravimo pažymėjimą.3.6. Steigimo išlaidos
Už steigiamos atstovybės įregistravimą atstovybę steigianti bendrovė turi sumokėti tokius mokesčius:
♦ notaro atlyginimas už patvirtinimą, kad steigiamos atstovybės steigimo dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus, taip pat už patvirtinimą, kad atstovybę registruoti galima – 175 litai;
♦ žyminis mokestis už Lietuvos Respublikos bendrovės atstovybės registravimą Juridinių asmenų registre – 60 litų; už užsienio valstybės bendrovės atstovybės registravimą Juridinių asmenų registre -100 litų.4. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS STEIGIANT UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS AR KITOS ORGANIZACIJOS FILIALĄ AR ATSTOVYBĘ
1. Steigiant užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, Registro tvarkytojui pateikiami šie filialo ar atstovybės ir jų steigėjo dokumentai:
1.1. prašymas įregistruoti filialą ar atstovybę;
1.2. šių Nuostatų 74 punkte nurodyti dokumentai;
61.3. steigėjo steigimo dokumentas, steigimo sutartis ir įstatai, jeigu tai atskiri dokumentai ir jų pakeitimai;
1.4. steigėjo paskutiniųjų metų finansinės atskaitomybės dokumentai, o įstatymų numatytais atvejais – konsoliduotos finansinės atskaitomybės dokumentai, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui;
1.5. steigėjo įregistravimo pažymėjimo nuorašas ar registro, kuriame saugoma steigėjo byla, išrašas;
1.6. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įsteigimo;
1.7. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą.4. REGISTRO TVARYTOJOSPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
Registro tvarkytojas, gavęs šiuose Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išskyrus tuos atvejus, kai šiuose Nuostatuose numatyti kitokie įregistravimo terminai, patikrina, ar nėra kliūčių įregistruoti Registro objektą, steigimo dokumentus ar Registro duomenis. Jeigu kliūčių nėra, Registro tvarkytojas priima sprendimą įregistruoti registro objektą ir įregistruoja Registro objektą, steigimo dokumentus ir Registro duomenis, kitu atveju – informuoja apie tai dokumentų ir duomenų teikėją, nustatydamas terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti. Jeigu per nustatytąjį terminą trūkumai nepašalinami ar nepateikiami pataisyti dokumentai, Registro tvarkytojas priima sprendimą neregistruoti Registro objekto.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Rašant šį darbą išsikėliau šio darbo tikslą, o tam tikslui igyvendinti išsikėliai darbo uždavinius. Manau, kad ir tikslą ir uždavinius įgyvendinau. Buvo įdomu analizuoti bendrovės filialo ir atstovybės steigimą. Tiksliai sužinojau ir išsamiai šiame darbe pateikiau visas savo žinias apie filialo ir atstovybės steigimą. Manau, kad steigiant bendrovės padalinį sunkumų dėl to neiškiltų, nes sužinojau, kas priima sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, kur registruojami šie juridinio asmens padaliniai, kokius dokumentus reikia pateikti norint registruoti užsienio ar Lietuvos bendrovės filialą ar atstovybę, ir kokia jų peteikimo tvarka, taip pat išsiaiškinau kokios yra steigimo išlaidos.
Pateikiant pasiūlymus reikia visų pirma paminėti, kad jokiame teisės akte nėra išsamios informacijos apie bendrovės filialo ar atstovybės steigimą, todėl norėčiau pateikti pasiūlymą, kad reikėtų redaguoti AB įstatymą ir , kad jame būtų išsamus atskiras skirsnis apie juridinio asmens padalinio steigimą.LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymas// Verslo žinios. 2000, Nr. 64-1914.
2. Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas//Valstybės žinios. 1990, Nr.14-395.
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas//Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262.
4. Nutarimas dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo//Valstybės žinios. 2003, Nr.107 – 4810.
5. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaro I knyga. Vilnius, Justitia, 2001.
6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaro II knyga. Vilnius, Justitia, 2002.
7. Bendrovių valdymas.-Verslo žinios