ekologinės teisės špera

ETreg.Aa sant,tp apima tn.,kurios regul atsk.g obj.apsaugą+naud(žemė,miškai;vandenys).Pradžią mokslui davė Darvinas.Term.ekolog 1k panaud.1866vok.biologo Hekelio.tai buvo biolog mokslo šaka,tirianti organizm gyv sąlygas,jų sant.su juos supančia apl.Egzistuoja atsk.E atšakos regul g ir visuom sant:1globalinė E-sist žinių apie žemę kaip apie vis.ir g tarpusavio sant obj.2žm.E-mokslas apie kompleksinį gamtos techčkt faktori. Poveik:žm,jo sveikatai.3inžinerinė-apie Ereikalav,keliamus šiuolaik.gamybai.4socialinė-apie g+vis sąveikos vystymosi sąlygasdėsning.Kryptys:1didėjantis dėmesys žm.kaip biologsocial organizmui,jo sąveikos su supančia apl.požiuriu.2vis poveikio gamt.apl.dėsningumų ir žm.pakeistos gamt.apl.pov žm.tyrinėjimas.Valst.ekolog f-ja kompleksas tiksling+tarpusavy susij.valst įgyvend.priem,siekiant užtikr.racionalų valst.išt.naud. apsaugot apl.nuo neig.poveik,garantuot žm.teisę gyvent švarioj,sveikoj apl-e.Įgyv šią f-ją praktiškai dalyv.visos valdž.šakos per atitink.veiksmus.Įgyv.kryptys:1racionalus g.išt.naud.užtikrin(valstyb,privač).2gi atkūrim 3aa užtikr4apl.kokyb.gerinim.Valst atlieka daug kt.veiksmų:1siekiama užtikr.moksliškai pagrįstą šalies teritor.planav2)diegt naujas technolog,sumažin.užteršt3)atliekamas ekol.švietim,specialistų rengim4)bendradarb.su kt valst apl srity5)kuriama spec.valst.instituc.sist,kontr.vald.šioj srity.E f-jos realizav.teis mech.LR strategijos apl.a srity tikslas-sudaryt prielaidas subalansuotai šalies plėtrai palaikant švarią,sveiką apl,išsaugant švarią biolog.kraštovaizdžio įvairovę,optimizuojant gamtonaudą.Ši strateg.išskiria aa priorit:1užterštų vandenų apsaugą2oro taršos mažinim;3atliekų tvark;4gamt.kraštovaizdžio,saug teritor plėtim.Valst ek f-jos realiz. tn įtvirt.ek reikalav,nust.leistinas ribas leist pov.apl.Ji įgyv.per atit.teis.mech.naudoj+kt.priem.Teis ek.f-jos tixlas-užtikr.kt priem.aa,racionalų įst.naud.Ruošiant,leidžiant,taikant tn,kurios atspindi soc,ek,ekol,gamt.sant dėsning.tai ek tn.ET kaip kompleks.T.šaka.Tn turinys-g vystym.dėsning.Jos yra soc.ekol.sudėt.dalis.PRINCIP:jais remiasi įgyv valst.aa progr:1)subalansuotos plėtros-ek.soc.pl nukreipti tokia linkme,kad būtų įgyv.vis.interes2)aplinkosaugos polit.integravimo pr-ji tb integruota į visas ūkio šakas3)teršėjasvartot. moka-gamint.t atlyg žalą,padarytą tt subj4)prevenc.pr5)parnerystatsak pasidalij.pr.6)inf viešumo pr.Strategija tp įtvirt.teis.priem:įst tobulin,ž atlyg kl reguliav,normatyvųstandartų kūrimasek reikalav-tinkamo sant.su apl.ribos,kurios nustat,atsižvelg.į tai,kaip funkcionuoja apl,veikiama gamtantropog.faktorių,kurios lemia žm,vis.veiklą apl.atžv.konkr. situac-e.JŲ Šaltiniai:1apl-gamtoj funkcionuoj.tarpusavy susij.elem(ž pavirš,gelmių,oro,vandens,aug,gyvūn)visuma+juos vienijanč.natūralantropog.sist.2objekt.g.dėsniai:apima fizik,mech,biolog,valdymo;3pažintinė vis veikla-jiems suteik.konkr.f,kuri įgalina juos veikt praktinėj veikloj.Pažinimas praplečia vis.galim.veikloj.Sudaro galim.įvykdyt aa f-ją.Jie sudaro hierarch.sist.nuo paprast iki sudėtingesnių.Išskir.ek reik,kurie liečia visą apl+formuluoj.atsk.g.obj.atžvilgiu.Skirst į grupes.Tyrin prasid.19a.Teis mech sudėt.dalys:1teisės ekologizav.2ET normos;3ekol.teis.sant.1)Tn įgyvend.vykd per ekologizav.Ek reikalav.įgauna prival.pob.Jie atsispindi T n-e.TE-kaip ek.reik.įtvirt.tn proces.Įgalina tuos reik.realizuot praktinėj veikloj.yra sukuriam.teis priem,kurios užtikr.tn įgyv.TE-tn kūrimastobulėj,ek tn įtvirtin.TE FORMOS:1)tn ruošim,priėmim-kūrimas+jų įjungim.į T.sist.2)turimų tn pritaik.ek sant reguliav(valdatsakom.sant).TE t moksl.pagrįstumą-užtikrint ekol.tesingą elg.tik tada,kai tn atspindi moksko nustpatikrint.reikalav.TEProces,etapai:1ek.reik formulav.Tai paruoš etap,remiantis kt.mokslo š.žiniom.2ek reik įtvirt tn-e.TE-objektyviai apspręstas,sudėting.ek esmės suteikimas T-ei proces,pasireišk.moksliškai pagrįsta veikla,teisišk.įtvirt reikalav,kuris lemia t strukt.turinio,f-jų raidą.2)jos atspindi reik.Tai mater-teis sant įtvirt.T-e.Specif-jos savy t žinias apie ek reik,yra atit.inf šaltiniu apie apl vyst proces.Etnormos-visuot.privalomos elg t-klės,išreišk.valst valią,susiform.ek dėsning.pažinimo pagrindu,reg. vis+apl sąveikos sant.pgl ek.reikalav.Grupav:1)kurios betarpiškai išreišk.ek reik,skirtos ek teis reguliav pagr uždav.įgyvendint(įtvirt tp);2)neatspindi ek reik;skirtos grupės tn įgyvend.užtikr-ui(gb ir kt T.š normų sudėty). Pgl reguliatyv.f-jų ypatum:1)bendros vienatixlės-reg išskirt.vis.sant su apl,kaip integruotu poveikio obj.Tixlas-apsaugot visą gamt.sist,neskaidant jos į atsk.pov.obj.2)special-reg.vis.sant.su tt apl obj.Jų yra daugiausiai, remiasi 1,pritaikant jas atsk.apl objekto ypatumam.3)daugiatixlės-reg.įv.vis.sant,kartu darydamos poveikį apl.parametrams,numato atsak.priem taikymą už ET pažeid,aa priem finansav.tv.Pgl Tixlus:1)nust apl,jos obj charakterist;2)apibūd.vis.ir apl.sąveik.turinį3)nust.apl.siekiamą būklę;4)nust ekol.sant subj.sudėtį;5)reglamentuoj.veiklą,darančią poveikį apl;6)regul apl.būklės stebėj;7)įtvirtin.atsak.priem asm,pažeid.aa reikalav.Pgl ET norm.turin.sant.su ekol.reikalav:1)nust ek-teis.reguliav.tixlusuždav;2)įtvirt.vis.ir apl.sąveikos pr;3)suteikia ek sant dalyv.pozityvias subjekt.teis+uždeda jiems subjekt.pareig.aa ir naud.srity.3)ETSant-atsk.vis.sant rūšis, turinti savo specif,priklaus.nuo obj.Ne visi aa.sant.reguliuojami T.norm.ETS-valiniai vis.sant,kylantys vis.ir apl.sąveikos srity,suregul.ETnorm.ETS klasifik.įv.pagr:I.pgl sant.pobūdį:1material-nust.subj.teis+pareig. 2proces-atsiranda ETnormų veikimo srity,įtvirt.aa.veikimo tv.II.pgl.turinį:1gamt.išt.nuosav.sant-atsiranda dėl nuos;2kylantys valdant aa+gamt.išt.naud,gb skirst.į daug dalių;3kylantys planuoj aa,gamt.išt.naud;4kylantys įgyvendinant valstyb.aa.kontr;5atsirandantys dėl atsk.gamt.obj.naud.6kylantys atsak.taikymo srity.III.pgl.poveikio apl.formas:1medž.ir energ.pasisavin.iš apl(gamt.išt.sant);2medž/ energ.įterpimo į apl(teršiančių medž. emisija į apl);3naudingų apl.savybių panaudoj,nepaimant jų iš apl(apl.naudoj.poilsiui,sveikating.reikmėm);4kk gamt.obj/kompleksų eliminav.iš ūkinio naudoj.sant,siekiant juos išsaugot dėl ekolog,kultūr.vertės(įv. saugomų teritor.steigimas);5apl.būklės atkūrimo sant(kylant.atkuriant pažeistas ekolog.sist,gamt.išt);6visuom.ir apl.sąveikos organizav.sant,atsirand.reguliuojant antropogen.Poveikį(terit.planav,ūkinės veiklos projektav).

ETS subj.ratas l.platus(FA,JA,valst,savivald.instituc,teisėsaug.instituc,valst),bet subj.nėra vienodoj padėty.FA turi bendrą subjektišk,visi yra ETSdalyviai,kaip turint.teisę gyvent švarioj apl-e.FA,turint.tt nuosav.į gamt.išt.yra subj,kaip savinink.JA teisinė padėtis prikl.nuo JA organizav,tikslų,paskirt.ETS atsirad,pasikeit,pasibaig.pagr.Siej.su jurid.faktais,kurie sukelia tt teisin.pasekmes.ETS atsirad.siej.su valstyb.instituc.aktais, nes did.dalis gamt.išt.priklauso valst-ei.Priimamas aktas,spr/išduod.leidimas.ETS atsirad.tp gb sutartiniai sant(nuomos sut),teismo spr.ET raida.Iš pradžių vyravo norm,skirtos Ž.naud.Ekol.reikalav.vystėsi šioj srity. Bet buvo naud.miškai,vanden,gyvūn.Atsirado tokių n,bet jos prikl.kt.T.š.Ž.teisė buvo kompleks,apėmė kt.T.š.n.Didėjant išt.naud.atsirado būtinybė atsk.regul.aa+gamt.išt.naud.sant.Susiform.atsk.tn.sist,skirta aa+g.išt. naudoj.Tai buvo kaip 2T.š.neapimanč.kt.T.š.Apjungiant šias T.š.į 1 atsirado Etformav.prielaidos.ET-kompleks.T.š,regul.vis.ir apl.sant,apjung.miškų,vand,augmen.norm,ją sudaro T.n.sist,valst.suver.bazėj regul.vis.sant, kylanč.užtikr.racionalų g.išt.naud+apsaugą,atstatymą,gausinimą tixlu užtikrint gyvyb.vis.poreik.ETdalyk-vis.ESant,išreišk.valiniu ryšius tarp žm,atsirandanč.dėl racion.gamt.išt.naudoj+ atkūrimo+apl.išsaug. Sant.ETmetod.ET naudoj.met,būdingi AT+CT:pavaldumo-valdž,teisin.lygiateisišk.ETSe šalys nelygios,1 įpareigota duot nurod.kt šaliai,kt turi juos įgyvend.Ekologizav.met-T.subj.elges.atitikim.objektyv.ekol.reikalavETobj-apl,kaip viening.visuma.Aa.įst-gamtoj funkcionuoj.visuma tarpus.susij.elem(Ž.pavirš+gelmės,oras,vanduo,dirvožem,augal,gyvūn,organ+neorgan.medž,antropogen.komponent)+juos vienijanč.natūr+antropogen ekosistem.Apl-vieningasETobj,bet jis struktūr.diferenc.į tt sudėtin.dalis,kurios tp yra obj:1Gamt.obj-išbaigti tarpus.susiję ekon.kompleks,vykdantys svarbias ekol,ekon,kt.funkc(žemė,oras,vanden,augal,gyvūn,Ž.gelmės). Skiriam.bruožai(pož):*natūrali prigimtis-atsirado natūr.evoliuc.eigoj;*šis obj.tb.ekolog.ryšy su gamt.apl(šis pož.išskiria šiuos obj.iš kt material.obj,sukurtų žm.ir vėliau įjungtų į ekol.sist;*soc.ekol.vertingum–sugebėj. vykdyt ekolog.f-jas.2Gamt.išt–gamt.elem,g.jėgos,kurios gb panaud.ūkinėj/kt veikloj,kad patenkintų tt ekon.poreik(Ž.išt(dirvož),vanden,gyvūn,Ž.gelmių išt,kurie naud.žm.poreik.patenkint.Gamt.išt.gb:1sąlyg.pastovūs (Ž, vand,oras,klimat),2biolog-atsikuriantys(gyv.gamta),3riboti(naud.iškasen)3Gamt.sąlyg.sudaro galimyb.žm.veiklai(klimatas,krituliai,reljefas,geogr.padėtis).4Gamt.kompleks–apl.dalis,susidedanti iš tt atsk.gamt.obj+jų sist, turič.soc.vertę:draustin,rezervat,nac.parkai.ET sist.ETinstitut-funkc.ryšiais susietų ET normų grupė,reguliuoj.vienarūš.sant,atsirandanč.vis.ir apl.sąveikoj.Bendr.inst:1g.išt.nuosav+naudoj.teisės inst(g.išt.naud+nuos. teis.atsirad,bendr.reikalav,teis/pareig);2aa.valdymo(ekol.polit.kryptys,aa.valdymo funkc,valst/savivald.instituc.kompetenc);3ūkin.veiklos ekol.reguliav(pagr.ūk.veiklos panav,projektav,ūk.veikl.obj.statybos+eksploatav reikalav,kenksmingų medž.naudoj.tvarka);4ekol.teisinės atsakom(bendri atsak.pagrindai už ekol.pažeid,už apl.padarytą žalą).Spec.instit-jungia T.normas,regul.atsk.obj.apsaugą+naudoj.ET šaltinis-kompet.instituc. nust.tvarka priimtas T.akt,įtvirt.T.normas,regul.tt visuom.ekol.sant.elgesio atitikimo ekolog.reikalavimams pagrindu.Pgl.teis.galią:įst+poįst.akt.Pgl.reguliuoj.vis.sant.apimtį:bendri(LRK,Įmonių,Apskr.vald,Vietos savivald.įst)+spec(jų priėmim-tiesiog.T.ekologizav.pasekmė,regul.išskirt.ekolog.vis.sant-Aa,Žemės,Miškų,Saug.terit.įst).1LRK-53,54str-bendra valst.ir kiekv.asm.pareiga saugot apl.nuo kenksmingų poveikių,šios pareig. realiz.kryptys.draudž.niokot Ž,jos gelmes,vandenis,teršti vand+orą,daryt radiac.poveikį,skurdint.augal+gyvūn.47str-gamt.išt.nuosav.formos.2Konstituc.įst;3KTnutarimai;4Įst:Aa.įst-prioritet.kryptys,kuriom tb formuojam. nac.aa.polit+nac.ETsist.Remiantis šiuo įst.priimami spec.įst.ir kt.T.a,regul.tt g.išt.ir vietovių naudoj+apsaugos sant.Saug.teritor,Žemės,Miškų,Ž.gelmių įst.5Tarptaut.sutart:*LRS ratifik.sut.yra viršesnės už įst(JT bendroji klimato kaitos konvenc,Biolog.įvairovės konvenc).*nerafikuotos,bet patvirt.LRV-privalomos,bet neturi prieštar.LRK+kt.įst.*tarpžinyb.susitarimai tarp Aa.min-jos ir užs.valst.atitink.instituc(Danija,Lenk,Suom)-nesukuria tarpt.įsipareig,nelaik.tarpt.sutart,neturi Etšalt.galios.
Gamt.išt.Nuos.sant.susiklosto dėl g.išt.vald,naud,dispon.G.išt. nuos-savin.teisė valdyt jam priklausanč.g.išt.sant,susiklosč.dėl jų vald,naud,dispon.jais (obj.prasme).Subj.prasme-atsk.savininkų teisė savo nuož.obj.tn nust.ribose vald,naud,dispon.g.išt.Tai išreiškia absoliut.teis.savin.sant.su kt.asm,kurie privalo elgtis nepažeidž.savin.NuosT.G.išt. sudaro mater.gamyb.pagr. Žm.sueina į ekon.sant.dėl g.išt.Nuosav.sant.apsprendžia požiūrį į g.išt,kam atitenka sukurtos mater.vertyb.G.išt.atlieka ekonom+ekol.funkc.G.išt-nac.turtas.Ne visi g.išt.yra NTobj,tik žemės išt,vand,mišk,augal, gyvūn.G.išt.NuosT.turinys:G.išt.vald.T-T.akt.įtvirt.galim.turėt g.išt.savo žinioj+daryt jiems ūkin/kt.poveikį.G.išt.naudoj.T-T.akt.įtvirt.galim.pritaikyt g.išt.nauding.savybes savo poreik.tenkint,tp gaut iš jų tt paj.Dispon.T-Tn.įtvirt.savin.galim.nustatyt g.išt.teis.padėtį,lemt jų teis.likimą.Vald+naudoj.teis.savin.g.perleist kt.asm.CK praplėtė Ž.savin.teis.turinį lyg.su Žem.įst:savin.turi teisę ne tik į Ž.viršut.dalį,bet ir į jo sklype esanč.naud.iškas.ir kt,kiek tai nepriešt.įst.G.išt.Nuos.T.pasibaig:1mirus savin,kai nėra įpėdin;2savanor.atsisak;3Nuos.T.nutraukus teism.spr;4T.a.nust.tvarka paimant vis.reikmėm juos išperkant;5sand. pagr.perleidž.Gamt.išt.NuosT.subj.*Vieš.nuos:Pgl.LRK47str-žemė,vid.vand,miškai,parkai NTg.priklaus.tik LRpilieč+valst.Išimt.NT-e LRprikl.Ž.gelmės,valstyb.reikšm.vid.vanden,parkai,miškai,keliai,istor,archeolog,kult.obj, oro erdvė,kontinent.šelfas,ekon.zona Balt.jūroj(LRV tvirt.valstyb. reikšmės vandens,miškų sąr),tp gyvūn,neprivatiz.Ž,miškų,vandenų plotai,valst.paveldėti,išpirkti,T.aktų nust.tvarka paimti/kt.įgyti gamt.išt*Priv.nuos. gamt.išt.g.priklaus.LR pilieč.*Bendros nuos.teise gamt.išt.gali priklaus.2ar>LR pilieč/valst+1ar>pilieč.Bendr.gamt.išt.nuos.gb dalinė/jungt.LR priv.gamt.išt. Nuos.T.g.įgyt:1atstatydami NT į gamt.išt;2perkant 3gamt. išt.sandorių pagr;4paveldint.47str.pakeit.įst.suteikia NT-ę ir užs.subj:sklypai NT-e g.priklaus.užs.valst.diplom/konsulin/įstaig.įkurti.Ne ŽŪpaskirt.žemę nuos-ėn užs.subj.g.įsigyt pgl.konstit.įst.47str.3d.įgyvend.įst:Užs. subj-užsienieč+užs.JA,kt.organiz.Užsienieč-užs.valst.pilieč+nuolat gyv.užs.valst-e,asm,neturint.pilietybės,nuolat gyv.LR-e.Užs.JA-užs.valst.įsteigta įmonė,įstaiga,organiz,kuri g.savo vardan įgyt tt teis/pareig, būt iešk/atsak.teisme.Kt.organiz-užs.valst.įsteigt.organiz,neturinč.JA statuso,bet turinč.civ.teisinį veiksnumą.Kriterijai subj:užs.JA,kt.org-jos,kurie įsteigti valst,kurios yra ES narės/valst,sudariusiose asociac.sutartį su Eur. bendrijom/valst,Šiaurės Atlanto sutarties narėse/valst-e ekonom.bendradarbiav.ir plėtros org-e.Jei neatitink.šių kriter,jiems gb suteikta tik naudoj.teisė.Šie subj.g.įsigyt tp sąlygom,kaip ir LR pilieč.ir JA.Tokia tvarka bus taik,kai LR įstos į ES.Bus pereinam.laikotarpis įsigyt ŽŪ paskirt.žemę(7m).Konst.Įst.įtvirt.pereinam.laikot.nuost.Tuomet galios senas konst.įst. G.išt.naud.T-obj.prasme-visuma ETnormų,įtvirt.bendrus g.išt.naud.reikalav,keliamus visiem jų naudot.siekiant sudaryt tink.sąl.naudotis g.išt,garantuot jų racion.naudoj+atkūrimą,gint g.išt.naudot.teises+tisėtus reikalav. Subj.prasme-visuma g.išt.naudot.teis/pareigų,kurias jie įgyja kartu su teise naudotis g.išt.ET-e g.išt.naudojimas-1 iš pagr.apl.apsaug.princ.Jie tb atkuriami,gausinami kai nac,turtas.G.išt.naud.T.rūšys:1apl,gamta,g.išt. naud.kaip natūr.gyv+veiklos apl;2kaip ūk.veiklos obj(žaliavų šalt,teritor.bazė)Priklaus nuo to gi,naud.T.skirst:1bendrąją;2atskirą.1garant.visiems gyvent.galim.naud.gamta+visiems prieinamais gi,tp įtvirtina jų pareigą juos saugot.Bendros gi naud.Tobj-atmosf.oras,geriamas vanduo,bendr.naud.vandenys,rekreac.išt,grybai,uogos.Ji yra visiems prieinama,atsiranda be valst.instituc/gi savin.leidimo,leidžiama visur,kur nėra uždrausta.Gi nepriskiriami atsk.naudot,jais g.naud.neapibrežt.skaič.naudotojų.2.tai tn įtvirtinta individ.galimybė naud.griežtai apibr.gi/jų dalimis.Atsiranda tik tt tn įtvirtintų jurid.faktų pagrindu.Jurid.faktai gb:nuos.t,valst.instituc.akt, sutartis.Pgl g.išt rūšis gb atsk gi naud.T.skirst:žemės,miškų,vandens,Ž.gelmių,gyvūnij,atmosf.oro,kt.gi naud.T.
G.išt.naud.T.subj:LR pilieč,LR JA,užs.pilieč,užs.JA.Teisnum-galim.būt gi.naud.T.subj,galim.įgyt subjekt gi naud.T.Veiksnum-gebėjim.savo veiksm.įgyt subjekt.gi naud.T,ty tapti faktiniais gi naudot+įgyt tt teis+pareig.Bendros gi naud.T.požiūriu visi pilieč.turi ekol.teisnumą,kurį įgyja gimdami ir kuris baig.jiems mirus. Atsk.gi naud.T.atveju,ne visi FA ir JA turi vienodą teisn.ir galim tapt atsk.gi naud.T.subj(kad galėtų medžiot uri būt 18m.ir atiikt reikalav).JA ekol.teisn.yra siauro tikslinio pob,jį apibrėžia JA įstatai,nuost,kt.jų veiklą ta. Tn tarp JA išskiria dominuojančius gi naud.T.subj,kurie turi pirmenybę naud.tt gi.Gi naud,T.obj(bendra prasme)-pati gamta+tt jos išt.Atsk.gi naud,T.obj-atsk.gi/jų dalys,atitink.individualiz.ne tik juridiškai,bet ir fiziškai tai individ.apibrėžti Ž,miško,Ž.gelmių,vandens obj,natūroj apriboti medžioklės plotai,individualizuotas stačiojo miško plotas…Gamt.išteklių naud.T.atsirad+pasibaig-jurid.faktai-veiksmai,įvykiai,su kuriais gi naud.reguliuoj.tn sieja gi naud.T.atsirad,pasikeit,pasibaig.Jurid.fakt.gb:1nuos.T.į gi įgijimas;2gi suteikimas naudotis,nuoma; 3Ž.servitutai;4kompetet.valst.instituc.leidimas(licenzija)naudotis gi.Pasibaig:1nutrūkus gi nuos.T;2pasibaigus nuomos sut.term;3savo noru atisakius gi naud;4atšaukus gi naud.leidimą;5likvidavus JA;6paėmus gi visuom.poreikiams,pilieč.persikėlus į kt.gyv.viet,nutraukus darbo sant…Gi naud.T.turinys-tai teisės+pareigos,kurias turi atlikti gi naud.T.subj.G.kalbėti apie bendras t/pareig ir atsk.t/pareig.Bendr.teis:1naud.gi pgl jų tikslinę paskirtį;2nustatyta tvarka statyt statinius+įrenginiu,būtinus gi gavybai;3naud.kt.gi,kiek tai būtina turimai gi naud.T įgyvendint;4disponuot gi naud.procese įgyta produkcija;5reikalaut,kad nebūtų trukdoma įgyv.gi naud.teisę;6reikalaut atstatyt pažeistas teises+atlygint padarytus nuost.Bendr.pareig:1įvertint ūk.veikl.poveikį apl 2racionaliai,taupiai naud.gi;3įgyvendint priem,naikinanč/mažinanč.neig.poveikį apl;4imtis priem,kad išvengtų pavojaus apl,šalint žaling.padarin,inform.tt.aa instituc;5nepažeist kt.naudot.teisių;6atlygint padarytą žalą. Valdymo sritis-l.įvairūs sant.Aplinkos apsaugos valdym.apima sant.susij.su įst.leidyba,GI planav,įv. duom.bankų apie GI kaupimą,tarptaut.bendradarb.vystymą+kt.Vykdant AA vald.dalyvauja plat.ratas subj:nuo LRS iki saviv. Instituc + įv . organiz. AA vald.uždav:užtikrint racion.GI naudojimą,atkūrimą,apsaugot A nuo terš,kokybės blog,pašalint antropog.veiklos padarin,atkurt pažeistą pusiausv,atkurt kraštovaizdį+kt.//Vald. remiasi valst.teritorinio išplanav. teise.Galioja visiem GI.Vald.įgyvend.remiantis bendr.vald.princ,bet yra ir special:1.Kompleksinis požiūris sprendžiant AA probl.Pr.sąlygotas gamtos vieningumo.Darant pov.vieniem gamt.komponentam,sukel.pov.ir kitiem.Todėl reikia taip regul.ūk.veiklą,kad būtų atsižv.į visų ūk.šakų vystymo inter,o ne atskirų.Įved.A-os būkl.stebėjimo sist,ekolog.ekspertizė,veiklos poveikio A-ai sąlygos2Gamtinio-geograf.šalies rajonavimo pr. Pasireiškia,kad vald.įgyv.ne tik per adm-terit.vienet,bet ir atsižv.į šalies gamt.aplinkyb,gamtinį šalies rajonavimą,užtikr.gamt.apsaugą3Ūkinių+kontrolės f-ų.Pasireiškia,kad kuriamos spec.inst,kurios nevykdo ūk.veikl,o įpareigotos įgyv. kontrol, priež, prevenc + kt. FunkcMetodai,įgyvendinant valdymą AA srity:1Privalomų įpareigojimų met.Ten,kur nėr galimyb.atsižvelgt į vietin.sąlygas,specifiką,nustatomi reikal,kad užtikr.GI naud, apsaugą. 2Rekomendacijų met.Duoda galimybę 1met. derint su viet.specif+priimt t.t.sprend:kaip subj.turi elgtis naudodami GI atsižv.į specif.sąlyg.3Sankcionavimo met.Duoda galimybę subj.patiem priimt sprend,bet kontroliuojant vald.institucijoms-sankcionuojant.4Leidimo met. GI naudotojams ir kt.subj.leidžiama viskas,kas neuždr.įst.Gali savarankiškai veikt įst.nustat ribose.AA vald-kompetetingų,įgaliotų valst.instit.veikla,siekiant užtikrint racionalų GI naud+A kokybę.AA valdymo veikla skirst.į sudėt dalis ir f-as(kurios sudaro vald.turinį):1Ekologinių santykių reguliav,poįst.valdymo aktų leidimas.Vald-tai vald-o institucijos,tai per šią f-ą vyksta teisės ekologizav.2AA priemonių,teritor.planavimas,įvairių progr. sudarymas.Reikalinga,kad numatyt konkr.tixlus,uždav,kaip bus pertvark.kraštov,kaip bus vystomos AA priem+pan.Rengimas planinių t.aktų.Planavimo f-os tixl-nustatyt optimalų ekonom+ekolog.inter.derinimą+duot galimybę vystyt ūkio šakas+išsaugot gamt.A-ą.Išskiriami ekolog. Planavimo princ:1kompleksinio planavimo2šalies+atskirų regionų planų derinimo per3planų privalomumo+kt.princ.Yra ir atit.planavimo formos.Sudaromos valst,tikslinės ilgalaikės AA progr.Planavimo schemos.Savivaldybių AA+GI naudojimo planai.Regioniniai planai+kt.3AA priemonių koordinavimas.Šios f-os egzistavimą sąlygoja šios apl:šiame proc.dalyv.platus subj.ratas.Reikia šiuos veiksm.atit.koordinuot,derint;kai kurios f-os dubliuojas;tam skir.nemažos lėšos.Koord.atlieka įv.instit:LRV,A minister,apskr.virš4GI kadastro vedimas.Tam,kad tink,racional.naudot GI,reikia turėt duom (patikrintus, atnaujintus) apie GI kiekį,kokyb,ekonom.vertę,teis.padėtį.Tokiu būdu siek.turėt duom.banką apie tokius GI ir priimant t.t.sprend.šiais duom. naudotis. GI kadastr-visuma duom.apie GI:apieGIteis,ekon,gamt.padėtį,GI kokybę. Konkret. kadastro turin.prikl.nuo to,apie kokį GI duom.renk.Labiausiai išvystytas ž.kadastr.Sudaroma informac.sist.apie ž.Ž kadastr. susideda iš tokių sudėt.dalių:1Tekstinė(aprašom)inf-atspindi duom.apie ž.sklypo plotą, vietą, tiksl. paskirtį,ž.naud.terminą,ž.naudmenų sudėtį,apie ž.kokybę(vertinama 100balų sch).Nuo ž.kokyb.prikl.vertė,kaina.T.p.duom.apie ž.naud.apribojimą(servitutai+kt)2Geografinė inf-sklypo koordinatės,skaitmeniniai kodai, žemėlap.5.A monitoringo vedimas.Tam,kad priimt vienus/kt.sprend,numatyt AA+visuom.santykius,reikia turėt tikslią inf.apie A-os faktinę būklę.Monitor.ir yra pagr.tokių duom.šalt.A-os monitor-sistemingas A+jos komponentų būklės+ kitimo stebėjimas,antropogen.poveikio vertinimas+prognozė.Uždav:Sistemingai stebėt A-ą,jos būklę.Sistemint,vertint+prognozuot gamtinėje A vykstančius visuomeninius+žmogaus sukeltus pokyč.Analiz. kitimus, to pasekmes. Kaupt,sistemint+teikti valst.instituc+visuom.inf.apie A būklę.Užtikrint tarpvalst.mainus apie šią inf.Monitor.vykdo:Valst,savivald,mokslo instituc.Vieni atlieka valdymo f-as,kt.poveikio darymą,renka duom + kt.Visą šį proc. regul.A minister.Monitor.sistema:Susideda iš šių dalių:1Valstybinis A monitor.Vykdomas LR teritor,apima natūralias,antropogenines sist.Koordinuoja,vykdo kontrolę A minister2Savivald.A monitor. Vykd. saviv.terit,siekiant turėt tikslesnę inf.apie konkrečią terit.Vykdoma pg.t.t.progr.3Ūkio subjektų A monitor.Vykdo taršos šaltinių monitor.Stebi kokį pov.jų veiklos šalt.daro A,teikt apie tai duom.valst, saviv.instituc.Vykdo ne visi subj.prikl.nuo taršos šalt.poveikio A-ai//Yra ir specialusis monitor,tai lyg ir valstyb.monitor.dalis,todėl atskirai ir neišsk.A monit.obj:Fizikinio,radiacinio,cheminio,antropog+kt.poveikio šaltiniai:oro +kritulių,dirvož,ž gelmių būklės… T.p.stebimi natūralūs gamtiniai kompleksai:pelkės,piev,mišk,jų būklė.Stebimi A-oje vykstantys globaliniai procesai+jų kaita:ozono sluoksn,šilumos ef. Monitor.atliek.valst.lėšom,ūkio subj-savo. Užtikrinamas monitor.i nf. viešum , prieinamumas.6Valstybinė AA kontrolė.Specialių valst.institucijų veikla,siekiant užtikr.AA įst.laikymąsi,nutraukt+išsiaiškint.AA įst.pažeid,įgyvendint AA prevenc.priem,patraukt asm. atsakomybėn už pažeid.Įgyvendinančių šią f-ą instit.sist.nuolat tobulinama.
AA valdymo organizacinė strukt.Įgyvendinant vald.AA srity dalyvauja platus ratas subj.Ne visos inst.turi vienodą kompetenc:I Inst,kurioms vald.yra viena iš veiklos sričių(LRV)II Inst,sukurtos įgyv.vald.AA srity(A ministerija)LRS kompet:Nustato politikos krypt,leisdamas įst,tvirtina valst.AA strategiją,tvirtina biudžet.asign.skirtus AA, ratif, denons. tarptaut. sut.AA srity+kt.f-os.Seime yra komitetas,kuris turi savo veikl.krypt:rengia įst.proj,teikia pasiūl,koordinuoja įv.valst.instit,organizacijų veiklą rengiant įst,nagr.proj,atlieka institucijų parlament.kontr,teikia pasiūl.dėl instituc. veiklos tobulinimoLRV kompet:Įgyvendindama LRS suformuotą AA polit:1Tvirtina įv.planus,program.AM teikimu2Formuoja AA vald.įgyvendinančių instit.sist.3Koord.instit.veiklą AA srity.4Įgyvendina tarptaut. sut, sudaro tarpvalst.sut+kt.Spec.įsteigta,pagr.instit.įgyvendinanti vald.AA srity-Apl.Ministerija:1Vykdo įst,t.aktų pavestų AA,kraštovaizdžio,biologinės įvairovės apsaug,GI planavimo+kt.vald.f-as.AM uždav:1formuot AA,kraštovaizdžio,biolog.įvair. apsaug,GI naudojimo valst.politiką 2Užtikrint A formavimą pg.subalansuotos veiklos princ3Rūpintis sveika,švaria A,išsaugot krašto.4Siekti užtikrint rac.GI naudoj5Siekti užtikrint miškų tvarkymą,didint miškingumą, miškų produktyvumą.6Reguliuot terit.planavimą./AM f-os:1rengia įv.planus,progr.savo kompet.ribose,kontrol.jų vykd.2regul.GI naudoj.tvarką3išduoda leid.naudot GI.4org.valst.kadastrų,registrų tvark.5teršiančių medž.išmetimo i A normatyvus.6org.atliekų tvarkymo regl.ta vedimą,įgyvend.7skelbti ekolog.pavojaus zonas.8org.A monitor.vedimą9GI naudojimo limitus,apskaitos tvarką+kt.AM turi savo struktūrą.Centr.aparat: *ministras,viceministr,sekretorius,*departamentai(A kokybės,strategijos ir kt)jie susideda iš skyrių,*institucijos,organizuotos prie AM,kurios turi atit.f-jas skirtingose srityse:Lt.geologijos tarnyba,Generalinė miškų urėdija,Saugomų terit.tarnyba,kt./Vietinis aparat.Region.AA depart,kurie apima LR dalį(Alytaus,Kauno,Klaipėd,Marijamp,Šiaulių,Panev.Utenos,Vilniaus).Jie turi savo struktūrą:adm-ja;direkcija;poveikio apl.skyrius; gyvosios gamtos apsaugos inspekcija;rajonų,miestų AA agentūros.Vykdo kontrolę,kaip JA,FA įgyv.AA priemones,išduoda leidimus savo komp.ribose,atlieka atit.f-jas monitoringo srity ir kt.//Institucijos,kurios turi t.ti f-jas AA valdymo srity(įv.Ministerijos):*ŽŪM:formuoja valst.politiką žemės tvarkymo,adm-mo srity;žemės kadastro rengimo srity;rengia melioracijos programas;žuvininkystės ūkio srity nuo 1998m-formuoja žuv.ūkio politiką,nustato žvejybos plotų paskirstymą,išduoda leidimus specialiai žvejybai.*ŪM:rengia ir tvirt.programas,skatinančias atliekų mažinimą,prevenciją;mažaatliekinių technologijų kūrimą;koordinuoja tokių programų įgyv.;inicijuoja programų sukūrimą;koordinuoja atlikimą pavaldžiose įstaigose.*Sveikatos M:rūpinasi AA tiek,kiek tai susiję su sveikų gyvenimo sąlygų sudarymu.Daugumoj atvejų veikia su AM.Tvirtina sąraš.teršalų,kurių kiekis ribojamas ore;nustato siektinas užterštumo vertes,normatyvus.veikla oro kokybės valdymo srity.Regl.medicininių atliekų tvarkymą;pavojingų atliekų poveikio žmg.tyrimas,expertizė ir kt.//AA valdymas savivaldybėse,apskrityse.*Apskrities viršinink.turi f-jų įgyv.A valdymą apskrityse:žemės naudojimo ir apsaugos srity;teritorijų planavimo srity-nustat.sąlygas vietos saviv.inst-joms rengiant dokumentus,org.statybinę teritorijų planavimo priežiūrą;dalyvauja vedant žemės kadastrą;saugomų terit.valdyme;atliekant planuojamos ūkinės veiklos vertinimą AA srity;vandenų,miškų valdyme;ekologinio švietimo organizavimas.*Vietos savivaldos institucijos:valdo,naudoja,saugo joms priskirtus GI ir aplinkosaugos objektus;paskirsto pgl sav-ėms nustat.limitus valstybinius GI;rengia,tvirt.,įgyv.sav-ių AA ir GI naudoj.programas,schemas ir ktAA priemones;formuoja sav-ės gamtos aps.fondą ir disponuoja juo,tvirt.asignavimus AA-ai;steigia ir tvarko įst.nustat.tvarka sav-ės saugomas terit,kraštovaizdžio objektus;pgl komp.nagr.ir derina planuojamos veiklos objektų projektus;tvarko miestų ir kaimų gyv.vietovių želdynus,rengia ir tvirt.želdinių aps.taisykles,LRV įgaliota inst-ja nustato kriterijus,pgl kuriuos medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems;nustato savo teritorijoje griežtesnius už valstybinius normatyvus,suderinusios su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;pgl komp.priima sprend.ir kontrol.jų vykdymą;vykdo kt.įst.nustat.f-jas./Savivaldybėse yra AA skyriai.Valstybinė AA kontrolė.Siekiama:užtikr,kad būtų laikomasi įst,kt.t.aktų reikalav;įgyv.prevencines priem,kurios užkirstų kelią pažeidimams;išaiškinti pažeidėjus ir juos nubausti.Kontrolės turinys(institucijos ir pareigūnai):org.ir vykdo prevencinę veiklą,kuria siekiama kad FAirJA laikytųsi įst,kt.t.aktų,regl.AA ir GI naudojimą,reikalavimų;kontroliuoja,ar teisėtai,laikantis įst.naudojama žemės,žemės gelmių,paviršinių ir požem.vandenų,aplinkos oro,augalijos(įskaitant miškus),gyvūnijos(įskaitant žuvų išteklius)bei kt.GI;kontr.arFA,JAturintys pareigą atkurti GI,laiku ir tinkamai šią pareigą įvykdo;kontr.arFA,JA vykdo savo pareigą saugoti A;kontr.ar teršėjai laikosi nustat.teršalų išmetimo ir išleidimo į A bei A kokybės reikalavimų normų;kontr.ar tinkamai tvarkoma A komponentų užterštumo,A komponentų tyrimų kokybės,GI naudojimo,atliekų apskaita,ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys;kontr.kaip įgyv.AA programos ir priemonės;esant Įst.numatytiems pagrindams,duoda FA,JA privalomuosius nurodymus;taiko AA ir GI naudojimą regl.t.aktų pažeidėjams įst.nustat.teisinio poveikio priemones–nustat.tvarka skiria adm.nuobaudas(įst.nust.atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos inst-joms spręsti kl.dėl kaltų asmenų patraukimo b.a.)bei ekonomines baudas,sustabdo A kenksmingą veiklą,atšaukia GI naudojimo leidimusir kt.;nust.tvarka įvertina AA įst.kt.t.aktų paž. padarytą žalą A-ai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo.//Kontrolę org.AM,vykdo-regionų AA departamentai.Yra valstybinė AA inspekcija,kuri turi vietose padalinius,kurie vykdo kontrolę.Realiai atlieka valstybiniai AA inspektoriai.Jie pgl.įgalinimus:Vyriausieji valst.AA insp;Vyresnieji valst.AA insp;Valst.AA insp.Vieni skiriami-užima pareigybes skiriant į darbą,kitiems įgalinimai suteikiami AM-o įsakymu.Jų t.ir p:pateikę tarnyb.pažymėj.netrukdomi patekti į visus ūkinius objektus ir tikrinti,ar laikomasi AA,GI naudojimą bei atkūrimą regl.įst.reikalav;tikrinti ar turi dok.,leidimus naudoti GI;sustabdyti ir tikrinti LR bei užsienio valst.laivus;kad būtų užkirstas kelias AA įst.paž. sustabdyti ir apžiūrėti įtariamų asmenų transp.priemones;atlikti asmens apžiūrą ir daiktų patikrinimą,paimti daiktus ir dok,apžiūrėti įvykio vietą;duoti privalom.nurodymus dėl FA,JA veiklos,kuria pažeidžiami ar g.b.pažeisti AA ir GI naudoj.kontrolę regl.įst;sustabdyti FA,JAvykdomą A-ai kenksmingą veiklą;surašyti protokolus, aktus ir kt.dok.;nagrinėti adm.t.paž.bylas ir skirti adm.nuobaudas;ir kt. //Dar yra valstybiniai miškų pareigūnai,kurie įgyv.kontrolę miškų naudoj.ir aps.srity.Įgalinimai suteikiami AM-o įsakymu. Saugomų teritorijų pareigūnai,jiems suteikiami arba valstyb.Ai arba valstyb.Aarba valstyb.miškų pareigūnų įgalinimai.Kontrolės procesas Yra nustat,kada atsiranda teisė tikrint FA.JA veiklą-kai vykdoma šių subjektų veikla,turinti įtakos A-ai,susijusi su GI naudojimu,teršalų išmetimu į A.Jie turi t.patekt į privat.terit.Tikrindami,kaip ūkinės veiklos subjektai laikosi įst.reikalav,turi t.duoti privalomus nurodymus,kurie duodami tada,kai kyla grėsmė,kad bus pažeisti įst,regl.GI naudojimą,kai yra trunkamieji įst.pažeidimai,kai nustat.terminas juos pašalint,ir kt.Privalomus nurod.turi t.duot JA,FA vyriausieji ir vyresnieji inspektoriai,valstyb.inspektoriai tik FA.Privalomų nurod.davimas sukelia teisines pasekmes.Po jų davimo gali sekti kt.veiksmai:kenksmingos veiklos sustabdymas,pan.Sustabdymas galimas jeigu:1)FA,JA jau buvo duoti ne mažiau kaip 2priv.nurod.dėl pažeidimų pašalinimo ir jie neįvykdyti,nors ir buvo technologinės galimybės įgyv.2)sustabdyti be nurodymų,jei dėl tokios veiklos kyla tiesioginė grėsmė žmonių sveikatai ir gyvybei./Yra numatyta t.apskųst nutarimą sustabdyt ūk.veiklą per 10d.nuo jo priėmimo valst.AA kontrolės veiklą vykdančiai institucijai.G.b.skundžiama ir Adm.Teismui.Sustabdymą gali atlikt tik vyriausieji AA inspektoriai.
Visuomenės dalyvavimas A.A. srityje:1.piliec.turi teise gaut.inf.apie aplinka,koks aplinkos stovis galimas poveikis sveikatai.2.Dalyvauti galima uk.v.poveikio aplinkai ivertinimo procese.3.Reikalauti nutraukti kenksminga veikla.4.atlikti uk.v.poveikio aplinkai vertinima.5.atlikti vertinima pati savo iniciatyva.6.Organizuot dalyvauti atliekant visuomenine A.A.ist.Kontrole.7.Reikalauti vystyti ekologini svietima.8.Paduoti nustatyta tvarka skunda,reikalaudami nubausti asmenis,kaltus del neigiamo poveikio aplinkai.9.turi teise lankytis saugomose teritorijose skleistiA.A.idejas.Teisiu uztikrinimas:1.turi stebeti pokycius aplinkai vedant monitoringa ir informuoti apie juos visuomene,turi nurodyti reikalavimus uk.V.Subjektams.2Turi tenkinti pil.Pasiulymus A.A.sriti ar juos motyvuotai atmesti.3.Yra numatyta pareiga skelbti projektus viesai,kad visuomene susipazintu,galetu teikti pasiulymus.4.Institucijos privalo organizuoti ekologini svietima,mokyma.5.Turi uztikrinti,kad butu atlyginta padaryta zala aplinkai.98 m konvencija “del teises gauti informacija visuomenes dalyvavimo priimant sprendimus ir teises kreiptis i teismus A.Aklaus.”Ji uztikrina:1.Teise gauti inform apie aplinka.Nustatomi inf netekimo atvejai:Prasymas akivaizdziai nepagristas,institucija neturi tokios inf,inf.atskleidimas gali pakenkti v.Saugumui,krato apsaugai,prasymas netinkamai suformuluotas.2.Visuomenes dalyvavimas priimant sprendimus.3.Teise kreiptis i teisma:1)kai pazeidziama teise gauti inform apie aplinka2)kai norima apskusti sprendimus,veiksmus.Ukines veiklos reguliavimo ekologiniai teisinia pagrindai.Valst reguliuodama uk.Veikla aplinkos pagrindais naudoja ivair priem:1.teritoriju planavimas.2.Planuojamos uk.V.Poveikio aplinkai vertinimas.3.Uk.V.,galincios tureti poveiki aplinkos projektavimo,statybos ir kt. Teisinis reguliavimas.4.Uk.V.Objektu eksplotavimo reguliavimas.5.Aplinkos tarsos normavimas.6.Atlieku tvarkymos teisinis reguliavimas.7.A.A.priemoniu taikymas. Teritoriju planavimo teisinis reguliavimas:teritoriju planavimas-krastotvarkos reguliavimo procesas ir procedura,teritorijos ir zemes naudojimo tiksliniai paskirciai ir projektams aplinkosaugos,paminklosaugos ir k.t.salygoms nustatyti,zemes,vandens, misku fondu,gyv.vietoviu-gamybos bei infrastrukturos sistemai formuoti,gyv. Uztikrinimui planuoti.Siekiama:1.subalansuoti LR teritorijos raida,kad butu vienodai vystomi atitinkami regionai.2.formuoti pilnaverte sveika harmoniga aplinka,siekiant sukurti geresnes,lygevertes gyvenimo salygas.3.Formuoti gyv. Vietoviu ir infrastrukturos pletijimo politika.4.Rezervuoti atitinkamas teritorijas atskiriems objektams izdestyti.5.Saugoti racionaliai naudoti gamtos ir kulturos paveldo objektus.6.Palaikyti, atkurti ekologine pusiausvyra.7.Derinti fa ir ja interesus del teritorijos naudojimo,ukio saku,objektu pletojimo.8.Sudaryti palankias salygas investicijoms.Teritoriju planavimo lygmenys:1.LR mastu atliekamas t.Plan. Sudaromas bendras LR teritorijos planas, tvirtina seimas.2.Apskriciu mastu atliekamas.3Savivaldybiu.4.FA JA atliekamas t. Planavimas.T.P.pgl apimtis skirstomas dar i 3sudetin dalis:1bendrajiT.P.-tai kompleksinis planav.teritor.naudojimo prioritetams,raidos tikslams+strategijai nustatyti. Obj-V,ap,sav.teritor.Organizatoriai-V.Apsk.Virs/sav.Bendra LRplana tvirtina S.2.Specialioji TP-planaviams/keletos veiklos sričių+žemes naudmenu pletros+tvarkymo programos salygu parengimas.Obj-zemes fondas vandens istekliu,infrastrukturos sist,saugom.terit.Organizatoriai-Valstyb,saviv,apsk.Virs,FA,JA.3.Detalusis TP-savivald.terit/jos daliu planav,zemes sklypo naudoj,veiklos jame pletojimo salygoms nustatyt.Atliekant si planav.tvarkomas konkr.sklypas atsizvelg.i 1+2.Obj:zemes sklypai,keliu,inzinerines infrastrukturos,miestu,kaimu detalieji planai.TP kontrolę atlieka:AP min-ja, inspekc,apskr.viršinink.Visuom.dalyvav.TPm.Bendras reikalav,kad visuose TP etepuose turi teise dalyvauti.TP proj.t.b.skelbiami,atliekamas konsultav.del galimu proj.sprendimu,butinas projektų aptarimas su visuom.atstovais.Planuoj.ūk.veiklos apl.vertinimas. Vertin.tikslas-norint kontrol.uk.V,atitink.riboti,reik zinoti,koks galimas jos poveik.apl,istekliams,zm.Tada g.numatyt priem,kurios sumaž.neig.pasekmes,suplanuoti uk.V,obj.vietą.Vertin.etapai: 1.pirminis vertin-praeiti turi visi uk,v.Obj-ziurima pgl TP,ar galimas obj.isdestymas tt.vietoj.2.Issamus vertin-turi pereiti tik tt obj.Jei 2 sarase,tai subj.pateikia dokum,kurie charakteriz.obj.gamybos būda,apimtį,pateikia atitink. instituc,kuri nusprendzia,ar butinas poveikio apl.vertin.Vertin.proceso dalyviai.1.Atsakinga instituc-Apmin-ja,regionų A.A.departam.2.Iv.instituc,atsaking.uz priemones pletra,sveik.apsauga,kulturos,priesgaisr.apsauga,ukio pletra, kt sritis.3.Planuoj.uk.veiklos organizatorius-JA/FA,kuris planuoja uzsiimt uk.veikla.4.Planuoj.uk.v organizatoriaus ipareigotas visos vertin.dokumentacijos rengejos.5.Visuom.Uzsakovas rengia 2dokum:1)vertin.programa-derin.su vertin.subj.Atsakingai instituc.patvirt.programą yra rengiama2)ataskaita-derin.su vertin.subj.sie pateikia isvadas,g.nurodyt trukumus,papild.reikalingus atlikt darbus.Per 25d institucija isnagr.gautą medž+priima sprend.leisti ar ne. Jei teig.sprend-ruosiami proj,kt atliekami darbai.5metai projekt.igyvend,kitaip.tb.ruošiamas is naujo.Ūk.veikl.obj.eksploatav.priežiūr:ūk.veikl.kenkianti apl.draudž.Jei.obj.eksploatuoj.laikantis nust.sąl,laikoma,kad nedaro žal. apl. Obj.eksploatac.išduodami leidim.eksploatuoti,nust.taršos normatyv,išduod.gamt.ištekl.naudoj+teršal.emisijos į.apl.leidim[išduodami.Apl.Ministr.įsak.patvirt.tvark].išduoda ir FA+JA,kurie privalo ekspl.obj.pgl.nust.reikalav. vest.monitoring,taršių medž.apskaitą. Leidim.gavim.tvark:paraišk.region.departament+dok,paraišk.tb.suderinta su savivald+sveikat.inst.Leidm.gb.1,3,iki 5m.Leidime nust.sąlyg.teršal.išmetim.kiekį,apl.apsaug.priem.įgyvendin.
Apl.tarš.normav:Leidim.struktūr:1.H2O.paėmimas,sunaudoj,tiekim[prival.gaut H2O naudot,kurie suvart.10kub.metr/dien]2.Teršal.išmetim.su H2O[kurie.išmet.su nuotėkom.5ir>kub.metr/dien].3.Stacionar.tarš[katilinės,jėgain. kt,kur iki 10ton/metam]4.atliek.susidarym+tvarkym[prival.gaut,kur susidar.1ir>ton/mėn.nepavojing.teršal./50kg.pavojing+savartyn]5.nauding.iškasen,pažeist.žem.kultivav.[tb.gaunami kasant.mineral.statyb.medž]6.Ūk.subj.apl. monitoring[prival.gaut.naftos.išgavėjai,popier.gamint].ES:EEC/96”dėl.taršos.integruot.prevenc.ir.kontrol.Nuo.2004/01/01.taikysim. ES.direktyv+Apl.ministr.nauj.tvark/priimt.2002/02/27[nuo.2004/01/01]”tarš.prevenc.ir.kontrol.leidim.išdavim.ir.panaikinim.taisykl”Esmė:leidim.prival.visiem,kurie.vykd.veikl.su.įrengimais,pateiktais.sąraše.Negal.pažeist.tarptaut.įsipareigoj.Bus.įgyvend.taršos.prevenc.priemon.Išdavim.tvark:region.aplink.apsaug.departament.pateikti.paraišk.dėl.leidim.+visa.inf.apie.veiklą/gamyb.apimt.Paraišk.t.b.suderint.su.savivald.inst.Departament.pareng.leidim:nust.obj.eksploatav.sąlyg.,reikalav.obj.naudoj.srityje,kiekv.tarš.šaltin+teršal.kiekius.išmetam.į.apl.Leidimo.pagrindu.vykdoma.ūk.veikl.Departam.kontr.laikymąsi.Leidm.gb.iki.8m.*Atliekų.tvark:2000/01m:3mln.ton.nepavojing.atliek/165000ton.pavojing.atliek.Reik.daug.lėšų.ES.teis.akt:96/ES.komunikatas.dėl.Bendrijos.atliektvark.strategij.peržiūrėj+75/EEC.Bendroji.atliek.tvark.direktyv:atliek.tb.šalinam.nekenkiant.aplink.Drausti.nekontroliuoj.atliek.šalinimą.Pateik.atliek.sąvok.+91/EEC.Pavojing.atliek.tvark.direktyv.Jos.tb.apskaitomos.nuo.susidarymiki.pašalinim.moment.+93/ES.reglament.dėl.atliek.vežim.per.valst.sienas.Visos.direktyv.tb.perkelt.į.nac.įst+įgyvend.Nac.teis.akt:Atliek.tvark.įst/02+Gyvūn.kilm.atliek.tvarkym.įst/03.Atliek.tvark.prioritet:mažint.susidaranč.atliek/prevenc.atliek.susidarym/perdirbim/energij.gavyb.iš.atliek/saugiai.šalint.atliek.Atliek.tvark.organizav:atliek.tvark.subj,pas.kurį.jos.susidar/samdo.spec.firmą.ji.negal.laikyt.atliek>nei.2.met/pavojing>nei/3.mėn+turi.gaut.gamt.išt.naud.leidim+Techn.atl.naudoj+šalinim.reglament:tixlas:monitor.vedimo.kontrolės.tvarkos.apibrėž+žm.sveikat+apl.apsaug.Atl.tvark.valdym:LRV: 1eidž.tt.akt/išduod.licenc.dėl.radioakt.medž./nust.atl.įvežim+išvežim+tranzit.tvark/tvirt.strateg.atl.tvark.plan.Apl.Min:administruoj.atl.tvark/leidž.t.akt/finans+perskirsto.darbus.biudž.įstaig/kaup.informac/išduod.leidim/vykdo.kontrol.Sveikat.Min:atlieka.atl.poveik.žm.sveikat.expertiz/reguliuoj.medic.atl.tvark.Ūkio.Min:diegia.mažaatl.technolog/rūpinasi.įrengim/mažina.atl.kiekį/tvirt.atl.prevenc.progr.Ž.ūkio.Min:rengia.pajėgum.kūrim.projekt/prižiūr.maist.atl.tvarkym.Apskr.viršin:org.region.atl.tvarkym/koord.savivald.veiksm.Savivald:org.komunal.atl.tvark.sistem.Atl.tvark.planai:1.valst.strateg:sukurt.bendr.atl.tvark.strategij.rengia.Apl.minister,tvirt.LRV2.region:numato.priem.I-jo.plan.įgyvend.3.savivald:rengia.saviv.inst,tvirt.saviv.taryb.Ekon+finan.priem (AT–atliek.tvark)Reikal.atit.lėšos ir išlaidos.Egzistuoja princ.”teršėjas moka”.AT išlaidas turi apmok.atliekų turėtojas,gamint,import.AT finan.šalt:biudž.lėšos;tos lėšos,kur numatytos a.a;papild. finans.šaltin:a.a.rėmimo progr, savivald.gamtos apsaug.fondo,a.a.investic.fondo,gaminių+pakuotės tvark.progr.Siekiama pritraukti kt.lėšas.Atsižv.į atliekų specif.priimti įst.Nuo 2003/01/01 įsigal LR Pakuočių+pakuočių atliekų tvark.įst.Jis skirtas LT gamin.+į LT.import.gamin.pakuoč.atliekų apskait,ženkl,naud,tvark.sant.reglamentuot.Laikom.reikalav.išvengt žalingo pov.apl+žm.Nust.pakuoč.tvark.prioritetai:taik.prevenc priem,toliau-pakartot.panaudoj,perdirb,saugus šalinim.Gamint+ import.turi pareigą tvarkyt atliek.vadovauj.tais priorit.G.tvark.patys/perduoti tt.organizac.Pardav.turi pareigą susirinkt atliek.Numat.užstatai už pakuotes.Radioaktyv.atl tvark(RAT).Nėra l.daug,bet l.pavojing.1999/05/20 RATįst ir 1999Radiac.saugos įst.Reglam.FA+JA pareig+teises tvarkant radioakt.medž,įtvirt.pagrindai,princ,instit.kompet.LRV:skiria sklyp.RA kapinynam+saugyklom,tvirt.strateg,finans.mokslin.darbus.V-nė atom.energet.saugos inspekc (VATESI):derina dokum.dėl RAT,išduoda leidimus RAT.Ūkio Min:savo kompet.ribose tvirt.RA apsaug.įstatus,RATprogr.Apl.Min:nust.radiac.saugumo lygius,derina didž.leistina apl.užterš. lygį radionuklidais.Radiac.saugos centras:RAT v-nė priežiūra,kontr,savo kompet.ribose išduoda licenz.licenzijuot.veiklai.VĮ RAT agentūra:pagr.tixlas–sutvarkyt+palaidot visas jai perduotas RAT užtikrinant branduolinę+radiac.saugą.Gyvūn.kilmės atliekų tvark. Tai įv.vieš.maitin.įstaigų atliekos,gyvūnų nenaudoj.dalys.Gana pavojing.žm.2002/09/12 GKA įst-reglam+suderint.GKAT surinkim,saug,gaben,perdirb,šalin.klaus.tikslu užkirst kelią užkreč.ligų sukėlėj,teršti apl.toxinėm medž. GKA tb.tvarkom.perdirb.įmonėse.
Ekon.AA.mechanizmas.Įtvirt AA įst.Jo tixlas–ekon.svertų pagalba skatint gamt.išt.naudot+kt.subj.laikytis racion.g.išt.naudoj+g.apsaug.priem.Skatint tokią tvarką,kad tokių priem,įgyvendin.būtų nauding ir gamint.Efektyvu,bet iki tobulo funkcionav.toloka.Mechanizmą sudaro–AA įst.28 str.Iš esmės funkcionuoj.neblogai,Yra numatytas ir nuost.kompensav,jei kokioje terit.įvedami aprib.ūk.veikl.Pagrinde mechaniz.įgyvend. per mokesčių polit.Įst.numat.ekologin.mokesčių ėmimas–fiskal.priem.formuot valst.pajam.Kt.ekol.mokesč.f-ja–skatint laikytis AA reikalav,papildomas finansav.šalt.Šioje srityje yra:1)mokesč.už apl.teršimą.Įvestas 1999,2002/01/ 22 nauja redakcija. Įsigaliojo nuo 2003/01/01. Objektas: a) išmetami į aplinką teršalai, b) atit. įst apibrėžt. gaminiai c)pakuot. Mokėtojai:1. FA ir JA kurie naudojasi g. ištekliais išmesdami teršalus į aplink ir turi leidimą naudot g.ištekl su nustatyt. teršalų išmetimo į aplink. normatyvais, 2. iš mobilių taršos šaltinių moka FA ir JA, teršiantys aplinką iš komerc-ūkinei veiklai naudoj. mob. taršos šaltinių. 3. už apl. teršimą gamin. pakuotėmis ir jų atliekomis moka gamint. ir import. Jie visi moka mokesč., bet turi ir įst. numatyt t.t. lengvatas. Jei išmeta mažiau, mažina mokest. ar net atleidžia. Ir atvirkšč.2) mok už v-nius gamtos išteklius. Įvestas 1991. Siekiama taupaus naudojimo. Mok. už paviršinį H2O, nauding. iškasenas ir t.t.. Mokėtojai – FA ir JA, kurie nustat tvarka išgauna tuos išteklius verslo tikslais. Jei savo tikslams – nemoka. Sumos priklauso nuo išgaunamų kiekių. Naudoj, ekon, priem. skatinančios racionalų ištekl. naudojimą. Fiksuojami naudojimo rodmenys.3)Naftos ir dujų išteklių mok. Įvestas 1992. Objektas – LT terit, ekonom. zonoje Baltij. jūroje išgaun. nafta ir dujos. Moka FA ir JA, nustatyta tvarka išgaudami tą naftą ir dujas. 20 proc. nuo išgaunam naftos/dujų pardavimo kainos. Už nuslėptą kiekį padidina mokesčio sankcijas.Yra ir kt. ekon. priemonės: kainų politika, lengvat. kreditai pavz. valymo įrenginių statybai, nuostolių kompensavimas.

Planas1.ET,valst.ekol.f-ja,ekol.f-jos realizav.teis.mechanizm,princ,valst.ekol.f-jos realizav,ekol.reikalav,ekol.reikalav.šalt,teis.mech.sudėt.dalys,TEkologizav.formos,TE proceso etapai,TEkologiz.2.ETnormos,ETsantykiai,ETS subjektai,ETS atsirad/pasikeit/pasibaig,ET raida,ET,ET dalykas,ET metodas,ekologizavimo metodas.3.ET obj,gamt.obj,gamt.išt,gamt.kompleks,gamt.sąlygos,ET sist,ET institutai,ET šalt,GI nuos.sant,GI nuos.T.turinys,GI nuos.T.pasibaig.4.GI nuos.T.subjektai,kriterijai subjektams,GI naudoj.T,jos rūšys,GI naud.subjektai,objektai.5.GI naud.T.atsirad/pasibaig,GI naud.T.turin,Apl.aps.vald,subj,Apl.aps.uždav,vald.princ,metod,Apl.asp.vald.sąvoka,Apl.aps.vald.veiklos skirst(Ekol.sant.regul,AApriem,terit6.Apl.aps.vald.veiklos skirst(AApriem.koordinav,GI kadastro vedimas,monitoringo vedimas,valstyb.AA kontr),AA vald.organizac.strukt,LRS kompet,LRV komp.7.AA min-jos komp,kt.instituc(ŽŪM,Sveik.apsaug.min,Ūkio min),AA vald.savivald-e(apskr.viršinink,vietos saviv.instituc).8.valstyb.AA kontr(kontr.turinys,kontr.organizav,kontr.procesas-veiklos sustabdymas,sustabd.apskundimas,).9.vis,dalyv.AA srity,teisių užtikr,1998m.konvenc“dėl teisės gaut info visuom.dalyvav.priimant spr+teisės kreiptis į teismus AA klaus“,ūk.veiklos reguliav.ekol.teis.pagrindai,terit.planav.teis.reguliav,visuom.dalyv.TP 10.planuoj.ūk.veiklos apl.vertin(etapai,proc.dalyv,užsakovo rengiami dokum),ūk.veiklos obj.eksploatav.priež,gamt.išt.naudoj+teršalų emisijos į apl.leidimai,jų gavimo tvarka,Apl.taršos normav:leidimų struktūra,tarš. prevenc+kontr,leidimų išdav+panaik.taisyklės,išdav.tvarka,Atliekų tvarkymo organizav,atl.tvarkymo valdym:LRV,Apl.apsaug.min-ja,Sveikat.apsaug.min-ja.11.Ūkio min-ja,Žemės ūkio min-ja,Apskr.viršin,Savivald,Atliekų tvark.planai,ekon+finans.priem,Pakuočių ir pakuočių atliekų tvark.įst,Radioaktyvių atliekų tvark(LRV,Valst.atom.energetikos saugos inspekc,Ūkio min-ja,Apl.apsaug.min-ja,Radiacinės saugos centras,VĮ RAT agentūra,Gyvūninės kilmės atliekų tvark,ekon.AA mechanizm(mokesčiai,mokėtojai)