Matematine kelione po Kursiu Nerija

Kūrybinis darbas

Matematinė ekskursija po Kuršių Neriją

Kūrybinį darbą atliko:

VII klasė.

Uždaviniai ir sprendimai

1.Apskaičiuokite Lietuvai priklausantį Kuršių nerijos plotą hektarais.

●Kuršių nerija – Kuršių marių ir Baltijos jūros skalaujamas 97 km ilgio,siauras – nuo 400m iki 4 km pločio – smėlio pusiasalis. Lietuvai priklauso54 km ilgio šiaurinė pusiasalio dalis; tos dalies plotas yra 94,4 km² .

1 km² = 100 ha94,4 km² = 94,4 ∙ 100 = 9440 ha

Lietuvai priklausančios Kuršių nerijos dalies plotas yra 9440 ha.

2. 56% Lietuvai priklausančio Kuršių nerijos ploto sudaro draustiniųteritorija, 23% – rekreacinė zona, 21% – rezervacinė zona. Kiek hektarųužima Kuršių nerijos draustinių teritorija, rekreacinė ir rezervacinėzonos? (Pasinaudokite 1 užduoties atsakymu.)

Lietuvai priklausančio Kuršių nerijos ploto sudaro:

Draustinių teritorija : 56% atitinka 0,56; 9440 ha ∙ 0,56 = 5286,4 ha .

Rekreacinė zona:23% atitinka 0,23;0,23 ∙ 9440 ha = 2171,2 ha .

Rezervato zona:21% atitinka 0,21;0,21 ∙ 9440 ha = 1982,4 ha.

3.Apytiksliai 6852 ha Lietuvai priklausančios Kuršių nerijos teritorijosužima miškai. 16% miškų yra beržynai, 3% – juodalksnynai, 1% – eglynai,likę miškai – tai pušynai, iš kurių 38% sudaro kalninės pušys. Kiek hektarųužima kalninės pušys?

Pušynai sudaro: 100% – 16% – 3% – 1% = 80%80% atitinka 0,86852 ha ∙ 0,8 = 5481,6 haKalninės pušys užima :38% atitinka 0,385481,6 ha ∙ 0,38 = 2083,008 ha

4.Apskaičiuokite Kuršių marių plotą ir jų vandenų tūrį, jei žinoma, kadmarių plotas sudaro apie 1/244dalį Baltijos jūros ploto, o vandens tūris sudaro apie 1/5500 dalį Baltijosjūros vandens tūrio. Baltijos jūros plotas yra 386000km², o jos vandenųtūris yra 33000km³ .

Kuršių marių plotas: 1/244 ∙ 386000 km² = 1581,9672 km².Kuršių marių vandenų tūris: 1/5500 ∙ 33000 km³ = 6 km³.

5.Lietuvai ir Rusijai priklausančių Kuršių marių plotų santykis yra 23 :65. Koks kuršių marių plotas priklauso Lietuvai? (Pasinaudokite 4 užduotiesatsakymu.)

1581,9672 km² ≈ 1582 km²

Lietuvai priklauso 23x km² Kuršių marių plotoRusijai priklauso 65x km² Kuršių marių ploto

23x + 65x = 158288x = 1582x=18

Lietuvai priklausantis Kuršių marių plotas:23x = 23 ∙ 18 = 414 (km²)

6.Per metus visos Kuršių marių baseino upės ir upeliai į marias atplukdovidutiniškai 1,5 karto daugiau vandens, negu jo prisirenka iš kritulių. Beto, šis kiekis yra 18,1 km³ didesnis už kiekį vandens, per Klaipėdossąsiaurį pritekančio į marias iš jūros ir lygų 5 km³.

a)Kiek kubinių kilometrų vandens per metus į marias prisirenka iš kritulių?b)Kiek kubinių kilometrų vandens per metus į marias atplukdo Kuršių mariųbaseino upės ir upeliai?

a) Iš kritulių per metus į marias prisirenka x km³ vandens

1,5x = 18,1 +5 1,5x = 23,1 x = 15,4

Per metus į Kuršių marias iš kritulių prisirenka 15,4 km³ vandens.

b)Per metus į Kuršių marias upės ir upeliai atplukdo 1,5 ∙ 15,4 = 23,1 (km³) vandens.

7.Kuršių marių vandens druskingumas yra 0,3 promilės. Kiek tonų druskos yra Kuršių mariose? (Pasinaudokite 4 užduoties atsakymu.)

0,3 ‰ = 0,3/100 = 0,003

1kg vandens yra 1 ∙ 0,003 = 0,003 (kg druskos).

1l = 1kg

Kuršių marių vandens masė :

6 km³ = 6 000 000 000 m³ = 6 000 000 000 000 dm³ =6 000 000 000 000 kg

Kuršių mariose yra 6 000 000 000 000 000 ∙ 0,003 == 18000000000 (kg druskos) = 1800000 (t druskos).

8.Lietuvai priklausančioje Kuršių marių dalyje per metus leidžiamasužvejoti apytiksliai 35 kg/ha žuvų. Kiek tonų žuvų čia leidžiama sužvejotiper metus? (Pasinaudokite 5 užduoties atsakymu.)

Lietuvai priklausantis Kuršių marių plotas:

414 km² = 41400 ha

Lietuvai priklausančioje Kuršių marių dalyje per metus leidžiama sužvejoti41400 ∙ 35 = 1 449 000 (kg) = 1449 (t žuvų).

9.Naudodamiesi žemėlapiu, apskaičiuokite Neringos miesto centrinės gatvėsilgį.

Žemėlapyje Neringos miesto centrinės gatvės ilgis ≈ 20 cm.

Mastelis 1: 250 000.

Neringos miesto centrinės gatvės ilgis:

250 000 ∙ 20 = 5 000 000 (cm) = 50 (km).

10.Užrašykite 1868m. iškasto gintaro kiekį standartinės išraiškosskaičiumi.

1868 m. buvo iškasta 94 tūkst. kilogramų gintaro.

1868 m. iškasto gintaro kiekis:

94 tūkst. kg = 94 000 kg = 9,4 ∙ 10 ketvirtuoju kg.

11.Atstumas tarp Smiltynės ir Juodkrantės yra 6 km ilgesnis, negu atstumastarp Juodkrantės ir Pervalkos. Koks yra atstumas tarp Juodkrantės irPervalkos, jeigu tarp Smiltynės ir Pervalkos yra 36 km?

Atstumas tarp Juodkrantės ir Pervalkos yra x km

x+x+6 = 362x = 30x = 15 km

Atstumas tarp Juodkrantės ir Pervalkos yra 15 km.

12.Atstumas tarp Nidos ir Preilos yra 10 km, t.y. 20% didesnis už atstumątarp Preilos ir Pervalkos. Koks atstumas tarp Nidos ir Pervalkos?

Tarkime, kad atstumas tarp Preilos ir Pervalkos x km

x = 10 + (10 – 10 ∙ 0,2)x = 10 + 8x = 18 km

Atstumas tarp Nidos ir Pervalkos yra 18 km.

13.Naglių 55 m, Vinkopės 58 m, Skirpsto kopa 53 m, Senosios Smuklės kopa 66m, Urbo kalnas 52 m, Parnidžio kopa 35m, Sklandytojų kopa 65 m.

Nubraižykite visų paminėtų kopų aukščio stulpelinę diagramą.

———————–[pic]