Darbo sutartys, jų rūšys

517 0

UTENOS KOLEGIJOS

VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETO

TEISĖS KATEDROS

TEISĖS STUDIJŲ PROGRAMA

DARBO SUTARTIS, RŪŠYS IR JŲ YPATUMAI

KURSINIS DARBAS

Darbo autorius

Mantas Kunigėnas

2018-01-24

Darbą tikrino

TURINYS

ĮVADAS 3

1. DARBO SUTARTIS 4

1.1 DARBO SUTARTIES SĄVOKA 4

1.2. DARBO SUTARTIES ŠALYS 4

1. 3. DARBO SUTARTIES TURINYS 5

1.4. DARBO SUTARTIES FORMA IR JOS SUDARYMO TVARKA 7

1.5. DARBO SUTARTIES VYKDYMAS 8

1.6. DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS 9

2.DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS 10

2.1. NETERMINUOTA DARBO SUTARTIS 10

2. 2. TERMINUOTA DARBO SUTARTIS 11

2.3.LAIKINOJO DARBO SUTARTYS 11

2.4. PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTIS 12

2.5. PROJEKTINIO DARBO SUTARTIS 13

2.6. DARBO VIETOS DALIJIMOSI DARBO SUTARTIS 14

2.7. DARBO KELIEMS DARBDAVIAMS SUTARTIS 14

2.8. SEZONINIO DARBO SUTARTIS 15

DARBO SUTARTIS 15

IŠVADOS 18

NAUDOTA LITERATŪRA 19

ĮVADAS

Kiekvienos šiuolaikinės valstybės tikslas daarbo teisės šakoje – nustatyti ir efektyviai taikyti tokias teisės normas, kurios užtikrintų darbuotojų ir darbdavių tarpusavio teisinį procesą, darbuotojų teisę į poilsį, laisvalaikį, ir atostogas, teisingą apmokėjimą, socialinę apsaugą nedarbo atveju; suteiktų lygias galimybes darbui gauti, nepriklausomai nuo rasės, lyties, socialinės padėties, seksualinės orientacijos, ar kitų individualių, su darbo rezultatais nesusijusių savybių; griežtai apibrėžtų darbuotojo ir darbdavio pareigas bei teises; užkirstų kelia nelegaliam ir priverčiamajam darbui.

Darbo sutartis yra ta darbo teisės dalis, kuri reguliuoja darbuotojo ir darbdavio santykius. Darbo sutarties surašymo faaktas garantuoja, kad abiejų sutarties šalių interesus ir teises gins Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad žmogus gali laisvai pasirinkti darbą1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas užtikrina, kad tas darbas visada turi būti paremtas darbo santykių šalių lygybe2, ir kad ne

ebūtų tos pusės, kuri neteisėtomis priemonėmis, išnaudodama kitus individus, tenkintų savo savanaudiškus tikslus, tuo pat metu neatlikdama savų įsipareigojimų.

Darbo objektas – darbo sutartis, rūšys ir ypatumai.

Darbo tikslas – išanalizuoti darbo sutartį, rūšis ir ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. Apibrėžti darbo sutarties sąvoką ir sudėtį.

2. Išnagrinėti darbo sutarties rūšis.

3. Aptarti darbo sutarčių rūšių ypatumus.

Darbo metodai:

1. Teisės aktų analizė.

1. DARBO SUTARTIS

1.1 DARBO SUTARTIES SĄVOKA

Darbo sutartis, kaip skelbia darbo kodeksas, yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.3

Šiame apibūdinime yra du požymiai, kurie skiria darbo sutartį nuo kitų sutarčių:

1) Darbuotojas turi dirbti tam tikrą darbą, arba eiti tam tikras pareigas, darbo metu, t.y., atlikti darbo funkciją. Šiuo požymiu sutartis skiriasi nuo civilinių sutarčių, kuriomis įsipareigojama attlikti tam tikrą apibrežtą užduotį.

2) Atlikdamas darbo funkciją, darbuotojas turi laikytis vidaus darbo tvarkos, ir paklusti darbdavio nurodymams. Šalių pavaldumas darbo teisėje yra būtina darbo organizavimo prielaida.

1.2. DARBO SUTARTIES ŠALYS

Darbo sutarties šalys yra darbuotojas ir darbdavys. Kolektyvinės darbo sutarties sudarymo atveju darbuotojams atstovauja profesinė sąjunga. Darbuotojas – tai fizinis asmuo, kuris realizuodamas savo fizinius ir protinius sugebėjimus, atlieka sutartyje numatytą darbo funkciją. Darbuotojas − fizinis asmuo, įsipareigojęs atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį teisnumą (galėjimas turėti darbo te

eises ir pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.4 Tam tikriems darbams, kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo nustatyta tvarka, atlikti gali būti priimami asmenys, sulaukę 14 metų ir pagal sveikatos būklę galintys atlikti darbą, esantį šiame sąraše. Tokiu atveju nepilnamečius galima priimti tik su vieno iš tėvų ar kito faktiškai juos globojančio asmens ir mokyklos, kurioje mokosi nepilnametis, sutikimu, tik tada, jei darbas nekliudo jiems lankyti mokyklą.

Darbdavys − asmuo, kurio naudai ir kuriam būdamas pavaldus darbo sutartimi darbo funkciją atlygintinai įsipareigojo atlikti fizinis asmuo. Darbdaviu gali būti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantis juridinis asmuo, turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruotas užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (filialas, atstovybė) ar užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys (filialas, atstovybė) arba tokių asmenų grupė. Darbdavio – juridinio asmens darbinis teisnumas ir veiksnumas atsiranda nuo jo įsteigimo momento, nebent jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nustato vėlesnį įsisteigimo momentą. Darbdaviu taip pat gali būti fizinis asmuo. Darbdavio – fizinio asmens teisnumą ir veiksnumą re

eglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 5.

Įstatymas taip pat suteikia darbdaviui teisę turėti atstovą6. Ši darbo sutarties įstatymo dalis turi viena niuansą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato išaiškinimą, darbdavys yra taip pat ir įmonininkas (fizinis arba juridinis asmuo), taip pat į bendrovę (bendriją) susijungę keli fiziniai ar juridiniai asmenys7. Painu tampa tada, kai, pavyzdžiui, darbuotojas turi pasirašyti sutartį su UAB, kuri turi kelis ar net keliolika savininkų. Neaišku kas sudaro sutartį, o tuo pačiu ir, kas yra darbdavys – įmonės vadovas, ar įmonė. Kad ir kas pasirašo sutartį, jos šalys yra darbuotojas ir įmonė, kadangi pareigos kyla įmonei, o ne asmeniui, tai darbdavys šiuo atveju yra įmonė, nors įstatymas teigia, kad darbdavys yra įmonės savininkas arba vadovas8.

1. 3. DARBO SUTARTIES TURINYS

Darbo sutarties turinys yra darbo sutarties sąlygos, kurios gali būti būtinosios ir papildomos.9 Turinys – tai sąlygos arba susitarimai, kuriais tos teisės ir įsipareigojimai yra apibrėžti.Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta. 10 (taikytina sezoninėms darbo sutartims).

Papildomos darbo sutarties sąlygos – darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties ša

alims privalomos, kai dėl jų susitariama. 11

Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatyme12 nurodytos trys būtinosios sąlygos:

darbo funkcija;

darbo apmokėjimas;

darbovietė;

Darbo sutartyje būtina nurodyti darbuotojo darbo vietą. 1996 metų balandžio 7 dieną paskelbtame Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo papildyme buvo patvirtinta tipinė darbo sutarties forma, kurioje reikalaujama nurodyti konkrečią darbo vietą (konkrečiau – padalinį). Iki tol buvo nurodoma tik darbovietė, o darbo vietą buvo būtina nurodyti tik esant šalių susitarimui. Remiantis Darbo kodeksu, darbdavys ir darbuotojas taip pat susitaria dėl darbovietės, kurioje savo darbo funkciją atliks darbuotojas. Darbo funkcijos atlikimo vieta gali nesutapti su darbovietės vieta. Jeigu darbuotojas neturi pagrindinės darbo funkcijos atlikimo vietos ar ji nėra nuolatinė, darbuotojo darboviete laikoma ta darbovietė, iš kurios darbuotojas gauna nurodymus.13

Darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų, paslaugų ar veiklos atlikimas, taip pat tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas. Darbo funkcija apibrėžiama darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ar darbo (veiklos) apraše. Darbuotojo prašymu informaciją apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį (darbo normą) ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus darbdavys turi pateikti raštu per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo darbdaviui dienos.14

Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį (mėnesio algą) ar darbo valandą (valandinį atlygį), kuris negali būti mažesnis už L. . .

1.Darbo sutarties išskirtinis bruožas tas kad darbo sutartyje viena šalis visada yra stipresnė už kitą, t.y. darbdavys visada yra stipresnė šalis, nes darbdavys įsipareigoja paklusti nurodytoms sąlygoms. Tačiau iš to išplaukia abipusė nauda, darbdaviui – darbo našumas, siekiami darbo rezultatai, nenutrūkstamas darbo procesas; darbuotojui – atlygis už darbą, socialinės garantijos. Darbo sutartis yra darbo teisinio santykio atsiradimo, tolesnio jo egzistavimo ir raidos pagrindas. Ji užtikrina sutartinių santykių stabilumą, atitinkantį ir darbuotojo ir darbdavio interesus.

2. Visos darbo sutarčių rūšys apibrėžtos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Visos sutarčių rūšys skiriamos remiantis darbo teisės normų bendrumo ir darbo santykių teisinio reguliavimo principu. Taigi darbo sutarčių rūšių nustatymas ir jų diferencijuotas reguliavimas padeda realizuoti lanksčias darbo organizavimo formas, šiuolaikinės ekonomikos sąlygomis didinanti gyventojų užimtumą realizuojant platesnes jų darbo realizavimo galimybes, bei didinti įmonių ekonominį veiksmingumą ir konkurenciją.

3. Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad sudarius su darbuotoju bet kokios rūšies darbo sutartį, visų pirma, ji neturi pažeisti imperatyvių normų numatytų darbo santykius reglamentuojančiuose įstatymuose, o nustatytos darbo sutarties sąlygos negali pabloginti darbuotojo padėties. Bet kokiu atveju, už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako tik darbdavys.

NAUDOTA LITERATŪRA

Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. Nutarimas Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“// Valstybės žinios. 2003, Nr. 81(1)-3690.

http://www.visasverslas.lt/portal/categories/13/1/0/1/article/541/darbo-sutarciu-rusys

1 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnis.

2 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnis.

3 Lietuvos Respublikos darbokodekso 32 straipsnis.

4 Lietuvos Respublikos kodekso 21 straipsnio 2 dalis.

5 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 21 straipsnio 3 dalis

6 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 19 straipsnis

7 Teisėjų Senato nutarimas Nr. 42, 1996 m. birželio 21 d.

8 Lietuvos Respublikos darbo kodekso kodekso 21 straipsnio 3 dalis

9 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 33 straipsnio 1dalis.

10 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 33 straipsnio 2dalis.

11 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 33 straipsnio 3 dalis.12 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

13 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 34 straipsnio, 4 dalis.

14 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 34 straipsnio, 2 dalis.

15 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 34 straipsnio, 3 dalis.

16 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 36 straipsnis

17 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 36 straipsnio, 1 dalis.

18 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 36 straipsnio, 3 dalis.

19 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 36 straipsnio, 2 dalis.

20 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnio, 1 dalis.

21 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 68 straipsnio 1 dalis.

22 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 43 straipsnio 2 dalis

23 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 44 straipsnis 1 dalis.

24 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 53 straipsnis.

25 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67 straipsnio, 2 dalis

26 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 68 straipsnio,1 dalis

27 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 68 straipsnio, 4dalis

28 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 72 straipsnio, 1dalis

29 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 72 straipsnio, 1dalis

30 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 75 straipsnio, 3 dalis

31 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 81 straipsnio, 1 dalis

32 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 82 straipsnio, 1, 2, 3 dalys

33 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 89 straipsnio, 1, 2, 3 dalys

34 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 93 straipsnio, 1, 2, 3 dalys

35 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 96 straipsnio, 1, 2, 3 dalys

36 Lietuvos Respublikos darbo kodekso 100 straipsnio, 1, 2, dalys

Join the Conversation