Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai

TURINYS

1. Darbo sutarties sąvoka

2. Darbo sutarties turinys

3. Darbo sutarties sudarymas

4. Darbo sutarčių rūšys

5. Darbo sutarties pasibaigimas

6. Darbo sutarčių pasibaigimo pagrindų samprata ir rūšys

7. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

8. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui

9. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

10. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių11. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės12. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo

13. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju

DARBO SUTARTIES SĄVOKA

Darbo suratis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui susitartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

DARBO SUTARTIES TURINYS

Darbo sutarties turinys – tai jos šalių sulygtos sutarties sąlygos, apibrėžiančios šalių teises ir pareigas.Kiekvienoje darbo sutartyje šalys privalo sulygti dėl būtinųjų sutarties sąlygų: darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų. Taipogi sutartyje sulygstama ir dėl darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos. Susitarimo keliu gali būti sulygstama ir dėl kitų darbo sutarties sąlygų, jeigu darbo įstatymai ir kiti teisės aktai nedraudžia jas nustatyti. Tačiau atskiroms darbo sutartims darbo įstatymuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos, kurias šalys sulygsta sudarydamos tokią darbo sutartį.Remiantis LR Darbo kodeksu šalys negali nustatyti tokių sąlygų, kurios pablogina darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato DK, įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis. Todėl jei nustatytos sąlygos prieštarauja minėtiems aktams, tai tos sąlygos negalioja.

DARBO SUTARTIES SUDARYMAS

Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Rašytinė darbo sutartis sudaroma sudaroma dviem egzemplioriais. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įaliotas asmuo ir darbuotojas. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. Toks žurnalas nebūtinas, jei darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis tris ir mažiau darbuotojų. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). darbo sutarties pavyzdinę formą, registravimo taisykles, taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą, jo išdavimo, nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys ar jo įgaliotas asmuo privalo supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis, kolektyvine sutartimi, darbop tvarkos taisyklėmis, kitais darbovietėje galiojančiais aktais, reglamentuojančiais jo darbą.

DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS

Darbo sutartys gali būti:1. neterminuotos;2. terminuotos, laikinosios, sezoninės;3. dėl papildomo darbo, antraeilių pareigų;4. su namudininkais;5. patarnavimo darbams;6. kitos.

Paprastoji darbo sutartis tai neterminuota darbo sutartis.Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. Su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui, kuriam jie išrinkti, o su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės, įstaigos, organizacijos įstatus skiria į darbą renkamieji organai, terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui.Laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Laikinosios darbo sutarties sudarymo pagrindus, tokios sutarties pakeitimo ir pasibaigimo, taip pat laikinųjų darbuotojų darbo ir poilsio laiko ypatybes nustato Vyriausybė.

Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti. Sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais, ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. Sezoninių darbų sąrašą, sezoninės darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatybes remdamasi DK nustato Vyriausybė. Darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą darbą. Taip pat darbuotojas gali eiti antraeiles pareigas arba dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai.Darbo sutartyje su namudininkais nustatoma, kad sutartyje sulygtą darbo funkciją darbuotojas atliks namuose.Patarnavimo sutartis yra darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja teikti darbdaviui asmenines namų ūkio paslaugas. Darbo sutarčių su ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio subjektų darbuotojais, specialiosios paskirties įmonių darbuotojais, kurių veikla gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimų, susijusių su itin sunkiomis pasekmėmis žmonėms ir gamtai, taip pat sutarčių, sudaromų kitais įstatymų nustatytais atvejais, ypatumus DK, kitų įstaymų nustatyta tvarka nustato kolektyvinės sutartys ir tų rūšių darbo sutartis reglamentuojantys norminiai teisės aktai.

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMAS

Darbo sutartis- teisinių darbo santykių atsiradimo pagrindas. Pasibaigus darbo sutarčiai, baigiasi teisiniai darbo santykiai, jų subjektų teisės ir pareigos yra keli terminai, susiję su darbo sutarties pasibaigimu: darbo sutarties pasibaigimas, darbo sutarties nutraukimas, atleidimas iš darbo.plačiausias terminas- darbo sutarties pasibaigimas. Jis apima visus atvejus, kai baigiasi darbo sutarties šalių teisės ir pareigos. Darbo sutarties nutraukimas- tai tokie darbo sutarties pasibaigimo atvejai, kai ji baigiasi abiejų šalių ar bent vienos šalies valia. Atleoidimas iš darbo reiškia darbo sutarties pasibaigimo rezultatą. Tai yra teisinis darbo sutarties pasibaigimo padarinys.Darbo sutartis yra pagrindinė teisinė asmens teisės į darbą įgyvendinimo forma. Todėl socialinė ir ekonominė darbo sutarties reikšmė labai didelė. Dėl šios priežasties kodeksas darbo sutarties pasibaigimą reglamentuoja ypač griežtai. Tai bene detaliausiai reglamentuojamas darbo teisės klausimas.

Darbo sutartį galima nutraukti tik remiantis įstatyme numatytu pagrindu ir laikantis jame nustatytos procedūros. Proešingu atveju ji nutraukiama neteisėtai, asmuo paprastai grąžinamas į darbą ir darbdaviui atsiranda papildomų pareigų.

DARBO SUTARTIES PASIBAIGIMO PAGRINDŲ SAMPRATA IR RŪŠYS

Tai tam tikri juridinia faktai, su kuriais įstatymai sieja darbo sutarties pasibaigimą. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindus galima skirstyti į:1. bendruosius (taikomus visiems darbuotojams);2. specialiuosius (taikomus specialių kategorijų darbuotojams- valdininkams, asmenims aptarnaujantiemsmaterialiąsias vertybes, atliekantiems auklėjimo funkcijas).

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindus galima grupuoti pagal šalių valią:

1. pagrindai, numatantys darbo sutarties pasibaigimą dėl tam tikrų valingų darbo sutarties šalių poelgių arba veiksmų ar aplinkybių, kurių atsiradimas priklauso nuo šalių valios:a)šalių susitarimu;b)darbuotojo iniciatyva;c)darbdavio iniciatyva2. pagrindai, juridinia faktai, numatyti arba darbo įstatymuoses, arba kolektyvinėse ar darbo sutartyse, jeigu tik šios nepablogina darbuotojo padėties, nėra nustatyta įstatyme.

Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai remiantis LR DK (2002 06 04):1. nutraukus ją Darbo Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;2. likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;3. darbuotojui mirus.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekse reglamentuojami šie darbo sutarties pasibaigimo pagrindai:1. darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu2. darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui3. darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu4. darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių5. darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės6. darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo7. darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU

Sutarties pasibaigimas šalių susitarimu yra pats normaliausias sutarties pasibaigimo būdas ir pagrindas. Praktiškai tai labai reta. Teorijoje yra nuomonė. Kad šis pagrindas būdingas ne visų rūšių darbo sutartims, o tik terminuotoms, kai jas norima nutraukti prieš baigiantis terminui. O neterminuotoms sutartims šis pagrindas netinka. Minėtas motyvas nepagrįstas. Kodeksas šio pagrindo veikimo sferos neriboja ir nurodo, kad tai universalus pagrindas. Tai, kad netrminuotą darbo sutartį galima nutraukti darbuotojo prašymu, nereiškia, jog šalys negali nutraukti darbo sutarties savo susitarimu. Nutraukiant darbo sutartį skirtingais pagrindais skiriasi nutraukimo tvarka ir teisiniai pagrindai. Kaip pagrindas yra šalių susitarimas, darbuotojui taikomos kompensacijos, o kai darbuotojų iniciatyva- paprastai ne. Darbo sutarties pasibaigimo šalių susitarimu tvarka nustatyta LR DK. Šalis, darbo sutarties nutraukimo iniciatorė, turi kreiptis į kitą šalį raštu. Ši privalo atsakyti per 5 kalendorines dienas (sutinka ar ne). Atsakyti privalo jeigu siūlymą priima. Tai, kad atsakymo nėra, reiškia, jog siūlymas atmenstas. Iš principo susitarusios nutraukti sutartį šalys gali susitarti dėl papildomų dalykų- datos, kompensacijų, atsiskaitymų tvarkos. Nebūtinai susirašinėjama keliais etapais, visi siūlymai gali būti pirminiame laiške. Jeigu antroji šalis nesutinka su kokia nors papildoma sąlyga, tai šalys tariasi. Šalims nepavykus susitarti nors dėl vienos sąlygos, reikia manyta, jog susitarimo nėra. DK nenumato jokių darbo sutarties pasibaigimo ribojimų ar garantijų, kurios taikomos kitais darbo sutarties pasibaigimo atvejais.

Numatytas atvejis, kai adrbuotojas perkeliamas į kitą įmonę darbdavių susitarimu ir darbuotojo sutikimu. Čia yra trijų šalių valia- darbdavių ir darbuotojo. Ši situacija dažniausia , kai parduodama įmonės turto dalis, kai įmonė reorganizuojama, kai yra jos prastova.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SUĖJUS TERMINUI

Tokiu būdu pasibaigia terminuota ir sezoninė darbo sutartys.Terminuota sutartis- tai sutartis, kuri sudaroma tam tikram laikotarpiui apibrėžiant datą ar įvykį.Sezoninė darbo sutartis- tai darbas, kuris dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbamas ne ištisus metus, o tam tikrais periodais, ne ilgesniais kaip 8 mėnesiai, vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu.Terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta pasibaigus jos terminui arba kai pasibaigia renkamo ar kitokia tvarka sudaryto organo, kuris paskyrė darbuotoją į darbą šio organo kadensijos laikui, įgaliojimai. Be to, ši sutartis dar gali būti nutraukta bet kuriuo metu šalių susitarimu, taip pat darbdavio iniciatyva, atleidžiant darbuotoją bendrais pagrindais.Darbo sutarties pasibaigimo terminas laikomas darbo sutarties pasibaigimu šalių susitarimu, nes šalys iš anksto susitaria, jog darbo sutartis pasibaigs suėjus sutarties terminui. Tačiau termino suėjimas automatiškai darbo sutarties nenutraukia, nes reikia, kad darbuotojas paliktų darbą arba darbdavys jį iš jo atleistų- kitaip ši sutartis taps neterminuota. Panašiai yra ir sudarius sezoninio darbo sutartį.Pasibaigus darbo sutarties terminui, darbuotojas gali nutraukti darbą, o darbdavys atleisti darbuotoją iš darbo (be išankstinio įspėjimo ir nemokant išeitinės pašalpos). Nei vienai iš šalių to nepadarius, buvusi terminuota darbo sutartis tampa neterminuota. Tačiau, kad terminuota darbo sutartis transformuotųsi į neterminuotą, vienos šalies noro neužtenka, tam būtinas abiejų šalių pageidavimas.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBUOTOJO PAREIŠKIMU

Čia išreiškiama tik vienos šalies valia, todėl procedūra sudėtingesnė, kai kuriais atvejais taikomos tam tikros garantijos. Darbo sutarties nutraukimo darbuotojo iniciatyva reglamentavimas skiriasi priklausomai nuo darbo sutarties rūšies ir nuo darbo sutarties nutraukimo priežasčių.

Sutartinių santykių, atsirandančių darbo sutarties pagrindu, stabilumas atitinka tiek darbuotojų, tiek ir darbdavių interesus. DK, realizuodamas darbo sutarties šalių lygiateisiškumą, vieną iš darbinių santykių teisinio reguliavimo principų, laiko darbuotojų teisę nustatyta tvarka nutraukti darbo sutartį, sudarytą su darbdaviu dirbti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.Pagal DK 127 str. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį. Kai sudaryta neterminuota sutartis ir jos nutraukimo priežastis nesvarbi, darbuotojas apie darbo sutarties nutraukimą raštu turi įspėti darbdavį ne vėliau kaip 14 dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti numatyti ir trumpesni įspėjimo terminai. Jie taip pat numatyti įstatymuose esant sezoninėms darbo sutartims, taip pat kai numatytas bandomasis laikotarpis darbuotojui įsitikinti, ar darbas jam tinka. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbuotojas gali nutraukti darbą. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindas- darbuotojo valia.jo pakanka darbo sutarčiai pasibaigti. Darbuotojas gali neiti į darbą, o darbdavys privalės mokėti už priverstinės pravaikštos laiką, kolneatsiskaitys su darbuotoju. Praktiškai dažniausiai neaiškumų kyla dėl dviejų dalykų:1)ar darbuotojo pareiškimas iš tikrųjų atitiko jo valią2) dėl įspėjimo termino.Kilus ginčui, teismas turi patikrinti ar darbuotojo pareiškimas nebuvo tam tikru būdu darbdavio išprovokuotas. Darbuotoją, parašiusį pareiškimą prievarta, būtina grą-inti į darbą.Darbuotojas privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų prieš. Jeigu darbuotojas įspėja anksčiau negu 14d., tai darbdavio galimybė atleisti darbuotoją priklauso nuo pareiškimo turinio. Kai jame darbuotojas nurodęs konkrečią datą, nuo kurios norėtų būti atleistas, darbdavys gali atleisti tik nuo tos datos. Konkrečios datos nenurodžius, darbdavys gali nutraukti darbo surtartį praėjus 14 d. Kartais darbuotojas prašo nutraukti sutartį nesuėjus minėtam terminui ir, jeigu darbdavys sutinka gali tai padaryti.
Jeigu praėjus 14 d. Terminui darbdavys darbo sutarties nenutraukia, o darbuotojas dirba toliau, tai, norint nutraukti darbo sutartį reikia dar kartą paduoti pareiškimą.Čia aptarta situacija, kai nesvarbi darbuotojo išėjimo iš darbo priežastis. Jis neturi jos nurodyti. Nenumatomos jokios aplinkybės, kuriomis remdamasis darbdavys galėtų sulaikyti darbuotoją darbe. Šis darbo sutarties pasibaigimo pagrindas- vienas iš įstatyminių darbo laisvės principo įtvirtinimo būdų.Atšaukti savo pareiškimą dėl darbo metimo darbuotojas gali tik ne vėliau kaip per 3 dienas nuo oadavimo dienos. Vėliau darbuotojas gali atšaukti pareiškimą tik darbdavio sutikimu.Darbo sutartį nutraukiant darbuotojo pareiškimu dėl savrbių priežasčių, 14 dienų terminas nebetaikomas. numatytos dvo tokios priežastys, tai- liga ir invalidumas, bet šis sąrašas nėra baigtinis. Kai priežastis, dėl kurios darbuotojas prašo nutraukti darbo sutartį, yra svarbi, darbdaviui neatleidus iš darbo, darbuotojas pats gali ją nutraukti.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO DARBUOTOJO APLINKYBIŲ

Remiantis DK 128 str. Darbuotojas turi teisę nutraukti netrminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip šešiasdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 60 d per paskutinius dvyliką mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip du paskutinius du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstensė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva ir darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva teisiškai reguliuojami skirtingai. Pagal galiojančias teisės normas, reguliuojančias neterminuotos darbo sutarties sudarymą ir pasibaigimą, darbuotojo, kaip darbo sutarties šalies, valia yra pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį. Tuo tarpu darbdavio iniciatyva nėra pakankamas pagrindas nutraukti darbo sutartį. Darbdavys gali nutraukti darbo sutartį ne bet kada, o tik įstatymuose numatytais pagrindais, esant tam tikrų juridinių faktų.

Visi bendrieji tiek neterminuotos, tiek terminuotos darbo sutarties nutraukimo pagrindai yra įsakmiai išvardyti DK 129 str.Darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių.svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taippat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. Tačiau atleisti darbuotoja iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, galima tik jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.

DARBO SUTRTIES NUTRAUKIMAS BE ĮSPĖJIMO

Kaip jau minėjau visos darbo sutartys turi būti nutraukiamos laikantis įspėjimo termino, tiek darbuotojo atžvilgiu, tiek darbdavio. Tačiau Darbo Kodekse yra numatyti atvejai, kurių metu darbo sutartis turi būti nutraukta be įspėjimo.Įsiteiėjus teismo sprendimui arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo, darbdavys privalo jį tučtuojau atleisti be įspėjimo.Taip pat darbuotojas atleidžiamas, kai darbuotojui nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą, įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu, kai darbuotojas pagal medicinos sr invalidumą nustatančios komisijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo.Darbo koekse taip pat įtvirtinti ir šie pagrindai:1)kai nepilnamečio darbuotojo rūpintojai ar mokykla, kurioje vaikas mokosi, reiklauja nutraukti darbo sutartį;2) likviduojamas darbdavys be prievolių perėmimo3)darbdaviui mirus, jeigu darbo sutartis buvo sudaryta patarnavimo darbams atlikyti4)kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę5)kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO BANKROTO ATVEJU

Pradėjus darbdavio abnkroto procedūrą, darbo sutartys gali būti nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų. Darbo Kodekse nuostatos tokiais atvejais taikomos tada, kai atitinkamų klausimų nereglamentuoja bankroto įstatymas.

Pagal bankroto įstatymą, iškėlus įmonei bankroto bylą arba pradėjus neteismines įmonės bankroto procedūras, administratorius, vadovaudamasis LR DK, turi teisę nutraukti darbo sutartį su įmonės darbuotojais. Tačiau , nutraukti darbo sutartį galima su ne daugiau darbuotojų, negu jų pagal preigybes patvirtinęs teismas. Tai reiškia, kad norint nutraukti darbo sutartis paildomai reikia teismo išankstinio patvirtinimo su detaliu pareigybių sąrašu. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju atleidimo pagrindas siejamas su bankrotu ne kaip padariniu, bet kaip su procesu. Pagal LR įmonių bankroto įstatymą, bankrutuojanti įmonė yra ta, kuriai iškelta bankroto byla arba kuriai taikoma neteisminė bankroto procedūrų nagrinėjimo tvarka.Šiuo pagrindu atleidžiama nesant darbuotojų kaltės, todėl taikomos visos garantijos, išskyrus nėščioms moterims ir motinoms, auginančioms vaikus iki 3m., numatytos garantijos.