Darbo santykiai

5 variantas. Ieškovas J.Jonaitis kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti
atsakovo AB “Žematijos vingis” su juo 1998 m. sausio 21 d. sudarytą darbo
sutartį Nr.63 neterminuota, grąžinti ieškovą į darbą ir priteisti jam 2500
Lt. atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką nuo 1998 m. lapkričio 1 d.
iki 2000 m. gegužės 5 d. Ieškovas nurodė, kad buvo priimtas į įmonę
šaltkalviu. 1998 m. sausio 21 d. su juo buvo sudaryta terminuota darbo
sutartis Nr.63 laikotarpiui nuo 1998 m. sausio 21 d. iki 1998 m. kovo 31 d.
Minėta sutartis buvo pakeista, pratęsiant darbo sutarties terminą iki 1998
m. balandžio 30 d.
Atsakovas su ieškovu 1998 m. gegužės 1 d. sudarė te

e
erminuotą darbo sutartį,
kurioje buvo nustatytas darbo sutarties terminas nuo 1998 m. gegužės 1 d.
iki 1998 m. liepos 31 d. Ši darbo sutartis buvo pakeista, darbo sutarties
terminas pratęstas iki 1998 m. rugsėjo 30 d. Nė vienos iš nurodytų sutarčių
atsakovas nenutraukė, suėjus sutartyje numatytiems terminams ieškovas iš
darbo atleistas nebuvo, darbo santykiai tęsėsi.
Kokias aplinkybes turi išsiaiškinti teismas?

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo
darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos darbą paklusdamas
nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui
sutartyje numatytą darbą, mokėti sutartą darbo užmokestį ir užtikrinti
darbo sąlygas.(93 straipsnis LR da

a
arbo kodeksas).

Darbo sutartis laikoma sudaryta, kada šalys susitaria dėl esminių ir
papildomų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis turi būti rašytinė,
kadangi sutarties šalys yra dvi tai ir darbo sutartis yra dviejų
egzempliori.
Iki Darbo kodekso galioję teisės aktai numatė tik trijų rūšių darbo
sutartis: terminuotąsias, ne
e
eterminuotąsias bei sezonines. Nuo 2003 m.
sausio 1 d. gali būti sudaromos šios darbo sutartys. Darbo sutarčių rūšys
yra:

• Terminuota

• Neterminuota

• Laikinoji

• Sezoninė

• Dėl papildomo darbo

• Antraeilių pareigų

• Sutaris su nuomininkais

• Patarnavimo darbų sutartis.
Mano užduoties atveju apžvelgsiu terminuotos darbos sutarties sąlygas.
Įmonėje dėl įvairių gamybos ir darbo organizavimo priežasčių gali būti
laikino pobūdžio darbai, pavyzdžiui, kai reikia pavaduoti laikinai nesantį
darbe darbuotoją ar užbaigti konkretų darbą, arba kai priimamas dirbti tam
tikrai valdymo organo kadencijai ir pan. Suprantama, kad tokiais atvejais
sudaroma terminuota darbo sutartis, bet priimamas dirbti asmuo turi būti
įspėtas, jog jam su teikiamas tik laikino pobūdžio darbas, kurio terminą
būtina tiksliai aptarti darbo sutartyje.

Terminuota darbo sutartis yra sudaroma tam tikram laikotarpiui arba
tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet neilgiau kaip penkeriems metams.
Terminuotos sutarties sudaryti negalime jei darbas yra nuolatinio pobūdžio
(LR darbo kodoksas109 str.2 d.) Šis apribojimas įstatyme įv
v
vestas todėl, kad
darbdaviui yra paranku priimti dirbti darbuotoją trumpesniam laikotarpiui,
kad jį galima būtų be didesnių suvaržymų atleisti iš darbo sulygtam
terminui pasibaigus. Bet minėtoje įstatymo normoje yra numatyta ir išimtis:
ir esant nuolatiniam darbui gali būti sudaryta terminuota darbo sutartis,
kai to pageidauja pats darbuotojas.

Esant terminuotai darbo sutarčiai, suėjus darbo sutarties terminui,
darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį.

Nenutraukus terminuotos darbo sutarties pasibaigus terminui darbo
sutartis tampa neterminuota.
Taip pat labai svarbu, kad darbuotojo reikalavimu terminuota darbo sutartis
yra pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, jeigu pasibaigus jos
terminui su
u
utartis yra nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos
nutraukimo dienos su atleistu dabuotoju vėl sudaroma terminuota darbo
sutartis tam pačiam darbui su tam tikromis išimtimis.
Remiantis LR DK 111 str. jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo
santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui
nepareikalavo jos nutraukti (darbo kodekso 126 straipsnis), laikoma, kad
sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. Terminuota darbo sutartis tampa
neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės,
dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų
negrįžta įdarbą ir kt.). Jeigu darbo sutartis, pasibaigus jos terminui,
nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos
nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota
darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis
pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus darbo kodekso 109
straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia
darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama
neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį
darbo stažą toje darbovietėje (111 str. LR darbo kodeksas).

Pagal darbo kodeksą, negalima sudaryti terminuotos sutarties, jei
darbas iš esmės yra neterminuoto pobūdžio.
Šiuo atveju terminuotos sutarties sudaryti negalime, kadangi darbuotojo
darbas buvo nuolatinio pobūdžio. Darbuotojas būvo įdarbintas šaltkalvio
pareigoms. Terminuotos darbo sutarties terminas nustatomas iki tam tikros
kalendorinės datos arba tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo,
pasibaigimo. Pasibaigus darbo sutarties terminui, o darbo santykiams
tesiantis laikoma, kad darbo sutartis pratesta neribotam laikui.

Teismas turėtu atsižvelgi į datas ir tarpus tarp sutarčių.
            Darbuotojas, nesutikdamas su atleidimu iš darbo, nušalinimu nuo
darbo ar perkėlimu į kitą darbą, per vieną mėnesį nuo dokumento,
patvirtinančio atleidimą, nušalinimą ar perkėlimą, gavimo turi teisę
kreiptis į teismą. Jeigu darbuotojas atleistas iš darbo, perkeltas į kitą
darbą arba nušalintas nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų
nustatytą tvarką, tai teismas grąžina jį į pirmesnįjį darbą.
            Teismas, grąžindamas neteisėtai atleistą, perkeltą ar nušalintą
darbuotoją į pirmesnįjį darbą, išieško atlyginimą už visą priverstinės
pravaikštos laiką arba atlyginimo skirtumą, kai darbuotojas dirbo mažiau
apmokamą darbą.
            Kai neteisėtai atleistas darbuotojas pareiškia, kad grąžinus jį
į ankstesnįjį darbą, jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti,
teismas, konstatuodamas neteisėtą atleidimą, gali darbuotojo prašymu
negrąžinti jo į darbą, o priteisti jam kompensaciją iki dvylikos jo
vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio. Šiuo atveju darbuotojas
laikomas atleistu iš darbo pagal šio įstatymo 28 straipsnį (darbo kodeksas
42 str.).

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis darbuotojo ir darbdavio
darbo santykius, – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (DK). Šis teisės
aktas, patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, galioja nuo
2003 m. sausio 1 dienos.

Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO SUTARTIES ĮSTATYMAS

1991 m. lapkričio 28 d. NR. I-2048

VILNIUS

Neteko galios Lietuvos Respublikos 2002 m. birželio 4 d. įstatymu
1998 m. gruodžio 29 d. įstatymo Nr. VIII-1014

(nuo 1999 m. sausio 8 d.)

(Žin., 1999, Nr. 3-59) ir

2000 m. liepos 11 d. įstatymo Nr. VIII-1823

(nuo 2000 m. liepos 26 d.)

(Žin., 2000, Nr. 61-1828)

redakcija
DSĮ 9 straipsnio 2 dalies lingvistinę prasmę darbuotojo pageidavimas
sudaryti terminuotą darbo sutartį turi būti išreikštas prieš sudarant darbo
sutartį. Vadinasi, vieninteliu darbuotojo pageidavimo sudaryti tokią
sutartį įrodymu gali būti darbuotojo prašymas priimti jį į darbą dirbti
pagal terminuotą darbo sutartį. Tačiau nagrinėjamoje byloje apskritai nėra
ieškovo prašymo priimti jį į darbą. Aplinkybė, jog darbuotojas pasirašė
terminuotą darbo sutartį, negali būti besąlygiškai pripažinta darbuotojo
pageidavimo sudaryti terminuotą darbo sutartį įrodymu. (2001 09 17 nutartis
byloje Nr.3K-3-820).