Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis

Tema. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis: objektas, mokėtojai, mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka bei terminai.

Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymas reglamentuoja įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestį.

Mokesčio objektas. Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 2 str. nurodyta, kad mokesčio objektas yra Lietuvos Respublikos teritorijoje juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, išskyrus žemę, orlaivius ir laivus. Civilinio kodekso 4.2 straipsnyje, nekilnojamasis daiktas (nekilnojamasis turtas) yra turtas, kuris yra nekilnojamas pagal prigimtį, ir pagal prigimtį kilnojamas tu

u
urtas, kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai. Nekilnojamasis turtas pagal prigimtį yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai (pvz., pastatai, statiniai), kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.
Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymą nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinama žemė (taip pat ir esanti po objektais).
Be to, nekilnojamo turto mokestis nemokamas už tokį turtą, kuris naudojamas patikėjimo teise ar pagal panaudos ar nuomos sutartį (jei su
u
utartyje nenustatyta kas kita).
Taip pat pagal šį įstatymą nekilnojamo turto mokestis nemokamas, jei savo veikloje nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui, naudoja individuali įmonė, kadangi šiuo atveju turtas nėra įmonės nuosavybė, o fizinis asmuo, kaip jo savininkas, nėra šio mo
o
okesčio mokėtojas.
Nekilnojamojo turto mokestį taip pat privalo mokėti statybos įmonės už joms nuosavybės teise priklausančius pastatytus ir priimtus naudoti butus bei namus, tol kol jie nebus parduoti (perduoti) pirkėjams, bankai už nekilnojamąjį turtą, perimtą už negrąžintas skolas iš įmonių bei organizacijų (nuo kito mėnesio po perėmimo). Nekilnojamojo turto mokestis mokamas ir už veikloje nenaudojamą, rekonstruojamą ar areštuotą nekilnojamąjį turtą.
Mokesčio mokėtojai. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatatymo 3 str., mokesčio mokėtojais yra juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas Lietuvos Respublikoje. Taigi visos (išskyrus Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo numatytas išimtis) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės (taip pat ir individualios įmonės, ūkinės bendrijos), įstaigos, organizacijos, bankai, kredito unijos, susivienijimai ir asociacijos bei kiti ju
u
uridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvos Respublikoje, privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį už nekilnojamąjį turtą, kuris joms priklauso nuosavybės teise. Taip pat už Lietuvos Respublikoje esantį ir nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą nekilnojamojo turto mokestį privalo mokėti užsienio juridiniai asmenys bei organizacijos (nuo 2002-01-01).
Tačiau pagal LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 5 str., šiuo mokesčiu neapmokestinama: 1. užsienio valstybių diplomatinių ir konsulinių įstaigų nekilnojamasis turtas (pariteto pagrindu); 2. valstybės ir savivaldybės įmonių, veikiančių pagal Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, nekilnojamasis turtas; 3. biudžetinių įstaigų, ve
e
eikiančių pagal Biudžetinių įstaigų įstatymą, nekilnojamasis turtas; 4. religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų patalpos, pastatai ir statiniai, naudojami tik kulto veiklai, socialinei globai bei rūpybai ir kulto reikmenų gamybai; 5. kapinių ir laidojimo paslaugoms naudojami pastatai, statiniai ar jų dalys; 6. invalidų draugijų ir jų įmonių naudojamas nekilnojamasis turtas; 7. žemės ūkio veiklos subjektų ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių apmokestinamasis pelnas pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas apmokestinamas taikant 0 procentų pelno mokesčio tarifą, nekilnojamasis turtas; 8. daugiabučių namų savininkų bendrijų, gyvenamųjų namų eksploatavimo, garažų eksploatavimo ir sodininkų bendrijų, aptarnaujančių tik savo narius, nekilnojamasis turtas; 9. labdaros organizacijų ir fondų, veikiančių pagal Labdaros ir paramos fondų įstatymą, nekilnojamasis turtas; 10. mokslo ir studijų institucijų, išvardytų Mokslo ir studijų įstatyme, nekilnojamasis turtas; 11. švietimo įstaigų, išvardytų Švietimo įstatyme, nekilnojamasis turtas; 12. socialinės globos ir rūpybos įstaigų, vykdančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintas funkcijas, nekilnojamasis turtas; 13. visuomeninių organizacijų, veikiančių pagal Visuomeninių organizacijų įstatymą, nekilnojamasis turtas; 14. aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas bei bendros paskirties objektai, kuriems privaloma teisinė registracija, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą; 15. laisvųjų ekonominių zonų įmonių nekilnojamasis turtas; 16. nekilnojamasis turtas, esantis bankrutavusios įmonės balanse; 17. nepriimti naudoti statiniai; 18. profesinių sąjungų nekilnojamasis turtas (ar jo dalis), naudojamas (-a) tik nekomercinei profesinių sąjungų įstatuose numatytai veiklai; 19. Lietuvos banko nekilnojamasis turtas.
Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę kai kuriems mokesčių mokėtojams sumažinti nekilnojamojo turto mokestį arba nuo šio mokesčio juos visai atleisti.

Mokesčio apskaičiavimo tvarka. Nekilnojamo turto mokesčio apskaičiavimą reglamentuoja LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 7 str.
Mokesčių mokėtojai, apskaičiuodami metinį nekilnojamojo turto mokestį, pildo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą metinės deklaracijos formą (FR0315) ir į ją įrašo nekilnojamojo turto mokestinę vertę, kuri yra nurodoma Registro įmonės išduotoje pažymoje. Deklaraciją mokesčių mokėtojai privalo pateikti iki einamųjų metų kovo 1 d. valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Nekilnojamojo turto mokestis už įsigytą ar pasistatytą nekilnojamąjį turtą pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po šio turto įsigijimo nuosavybės teise, o pardavus ar kitaip netekus nekilnojamo turto, mokesčio mokėtojai nekilnojamo turto mokesčio nebeskaičiuoja nuo kito mėnesio po nuosavybės teisės į tą turtą praradimo.
Jeigu mokesčio mokėtojai įsigyja ar praranda nekilnojamąjį turtą, tai jie privalo pateikti deklaracijos formą (FR0316) iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį turtas buvo įgytas ar prarastas (pasirašytas turto priėmimo-perdavimo aktas), pabaigos.
Priėmus rekonstruotą turtą naudoti, iš Registro įmonės turi būti gauta nauja to turto mokestinės vertės pažyma. Nustatyta nauja turto mokestinė vertė galioja 5 metus.
Jeigu vieną mėnesį vienoks nekilnojamasis turtas įgyjamas, o kitoks – prarandamas, tai turi būti pateikiamos dvi įsigyto (prarasto) turto deklaracijos – viena, kai turtas įgyjamas, deklaruojama, kiek papildomai reikia mokėti nekilnojamojo turto mokesčio, o kita – kai turtas prarandamas, deklaruojama, kiek šio mokesčio reikia mokėti mažiau.
Tokia pat tvarka deklaracijas privalo teikti ir užsienio juridiniai asmenys bei organizacijos, privalančios mokėti nekilnojamojo turto mokestį už joms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Miestų (rajonų) valstybinės mokesčių inspekcijos kontroliuoja ar mokestis apskaičiuotas teisingai.
LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 7 str. 5 d. yra nurodyta, kad laiku neapmokestinti mokėtojai apmokestinami, o mokestis išieškomas, grąžinamas bei patikslinamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mokesčio mokėjimo tvarka. LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 8 str. 1 d. nurodo, kad nekilnojamo turto mokestis mokamas po 1/4 metinės sumos pasibaigus ketvirčiui, per 25 dienas.
LR įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 8 str. 2 d. nurodyta, kad nekilnojamojo turto mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra turtas, biudžetą.
Įmonės, įstaigos ir organizacijos nekilnojamojo turto mokestį sumoka apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuje, kuriame jos yra įregistruotos kaip mokesčio mokėtojos. Jei šios įmonės ir organizacijos nekilnojamojo turto turi kitų savivaldybių teritorijose, tai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos skyrius, kuriame įmonės, įstaigos ir organizacijos yra įregistruotos kaip mokesčio mokėtojos, kitų savivaldybių biudžetams tenkančią šio mokesčio dalį pagal įmonės deklaracijoje pateiktą mokesčio sumos paskirstymą perveda atitinkamų apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams.