Civilinės ir komercinės teisės dalyko kontrolinis darbas

TURINYS1. Įvadas……………………………………………………………………………………………31. Rangos sutarties samprata, bendrosios nuostatos 42. Rangos sutarties analizė 63. Išvados 115.Literatūros sąrašas…………..…………………………………………………………………..124. Rangos sutartis (Priedas Nr.1) ĮVADAS

Kaip yra žinoma, jau nuo 2001 metų liepos 1 dienos, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo taip vadinamas “naujasis” civilinis kodeksas. Minėtas kodeksas yra patvirtintas 2000-07-18 įstatymu Nr. VIII-1864, kuris skamba taip: „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas“. „Naująjį“ civilinį kodeksą sudaro šešios knygos. Sutarčių teisė yra įtvirtinta šeštoje knygoje „PRIEVOLIŲ TEISĖ“.Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Kitaip sakant, sutartis yra prievolė, kuriai yra būdingi vos ne visi prievolę apibrėžiantys principai.Manyčiau būtina yra pabrėžti, kad sutarčių teisėje yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris skelbia, kad: 1. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir civilinio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. 2. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. 3. Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei. 4. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. 5. Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityvioji teisės norma, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokio šalių susitarimo nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąją teisės normą. 6. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas taip pat apibrėžia sutarties vykdymo principus. LR civilinis kodeksas skelbia: ”Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu”. Iš tikrųjų, manyčiau, kad sutarčių teisės principų galima būtų įžvelgti ir daug daugiau, nes kaip jau minėjau, išsamiau paanalizavus prievolių teisę, pamatytume, kad sutarčių teisėj būtų galima nemažai pritaikyti principų iš prievolių teisės.

RANGOS SUTARTIES SAMPRATA, BENDROSIOS NUOSTATOS

Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.Užsakovas privalo perduoti rangovui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka projektavimo ir tyrinėjimo darbų užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis. Užduotį ir kitus pradinius duomenis užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas. Tokiu atveju užduotis tampa privaloma abiem šalims nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas.Rangovas privalo atlikti darbus pagal užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus ir gali nuo jų nukrypti tik jeigu užsakovas sutinka.Rangovo pareigos:

1) atkikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal sutarties, užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;2) parengtus techninius dokumentus suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu, o įstatymo numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, arba atlikti jų ekspertizę;3) atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu;4) sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus perduoti užsakovui;5) saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.Rangovas neturi teisės be užsakovo sutikimo perduoti darbų rezultato tretiesiems asmenims. Rangovas privalo garantuoti užsakovui, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti projektavimo ar tyrinėjimo darbus arba uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal rangovo parengtus techninius dokumentus.Projektuotojas (tyrinėtojas) atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai atliktų projektavimo (tyrinėjimo) darbų arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbų rezultatą, ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita.Įstatymai gali nustatyti privalomą projektų ekspertizę.Užsakovo pareigos:1) sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus;2) iš rangovo gautą darbų rezultatą naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be rangovo sutikimo neskelbti darbų rezultato duomenų;3) atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu;4) atlyginti rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užduoties ar pradinių duomenų pakeitimu, jeigu pakeitimai buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo rangovo aplinkybių;5) įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu rangovą, jeigu užsakovui tretieji asmenys pareiškia ieškinį dėl techninių dokumentų ar projektavimo ir tyrinėjimo darbų trūkumų.

RANGOS SUTARTIES ANALIZĖ

Aš nagrinėsiu projektavimo darbų sutartį (priedas Nr. 1), pagal kurį rangovas UAB “NADA FOCUS”, sutartyje atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Kaltenio, įsipareigoja užsakovui PĮ „Malikomas“ atstovaujama direktoriaus Iljos Malkino atlikti sutartyje numatytus salono „Malikomas“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“.

1 straipsnis. Sutarties objektasPagal CK 6.700 str. Vykdytojas įsipareigoja savo riziką, jėgomis, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti numatytus salono „MALIKOMAS“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“. Objekto adresas Laisvės pr. 60, Vilnius. Pagal CK reikalavimus, sutartyje yra tiksliai aprašytas sutarties dalykas. 5 sutarties straipsnyje surašyti visi rekonstrukcijos projekto rengimo darbai.

2 straipsnis.Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

1. Rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Jeigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal šio kodekso 6.198 straipsnio nustatytas taisykles. 2. Į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. 3. Sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas. 4. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą.

5. Jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. 6. Kai rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos sutarties sudarymo momentu, rangovas turi teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba nutraukti sutartį pagal šio kodekso 6.204 straipsnio nustatytas taisykles.

6.655 Darbų apmokėjimo tvarka

1. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. 2. Rangovas turi teisę reikalauti išmokėti jam avansą ar rankpinigius tik rangos sutartyje numatytais atvejais.

Pagal CK 6.704 str. užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.653 str. į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Pagal sutartį šalys susitarė, kad užsakovas sumoka na vėliau, kaip per tris bankines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos Užsakovas perveda Vykdytojui avansą 15 000.00Lt. Likusią 6,797.18 Lt sumą Užsakovas sumoka Vykdytojui užbaigus visus sutarties 1.1. punkte numatytus darbus per tris bankines dienas pagal sąskaitą-faktūrą, pateiktą kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu. Pagal CK 6.653 str. jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti , o užsakovas – sumažinti. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų ir didinti darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui.

3 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos.

Vykdytojas įsipareigoja:Atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2002 gegužės 1d.Iškabos projektą suderinti visose reikiamose instancijose;Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis tokiems darbams nustatytomis techninėmis sąlygomis bei standartais;Atliktus darbus perduoti pagal priėmimo-perdavimo aktą;Laiku įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymas sudaro grėsmę atliekamų darbų tinkamumui;Užsakovui pageidaujant, informuoti jį apie darbų eigą;Užsakovo nustatytu terminu pašalinti darbų trūkumus, jei tokie būtų;

Užsakovas šiame straipsnyje įsipareigoja: perduoti projektuotojui reikalingus dokumentus; pasirašyti projekto priėmimo – perdavimo aktą. Be to užsakovas gali pateikti rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektą ir nurodyti trūkumus. CK 6.704 str. T.p sudaryti tinkamas sąlygas Vykdytojui iškabos montažo darbams atlikti . Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti Vykdytojui Šios sutarties 2 punkte nurodytą kainą, laikantis nurodytų terminų ir tvarkos.

4 straipsnis. Šalių atsakomybė

6.665 Rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą1. Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. 2. Rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. Šiuo atveju užsakovas privalo grąžinti perduotąjį darbų rezultatą rangovui, jeigu jį grąžinti, atsižvelgiant į darbų pobūdį, yra įmanoma.

3. Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 4. Rangos sutarties sąlygos, panaikinančios rangovo atsakomybę už tam tikrus trūkumus, neatleidžia jo nuo atsakomybės, jeigu užsakovas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl rangovo tyčios ar didelio neatsargumo. 5. Jeigu darbas buvo atliekamas iš rangovo medžiagos, už medžiagų kokybę rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo- pardavimo sutartį.

Nagrinėjant mūsų sutartį:

Jei Užsakovas sutartyje nustatyje nustatytu laiku nesumoka Vykdytojui už atliktus darbus, tai jis privalo mokėti Vykdytojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.Jeigu Vykdytojas laiku neatlieka ir neperduoda Užsakovui sutartyje numatytų darbų, įskaitant ir nustatytų neatitikimų bei trūkumų pašalinimą, tai jis privalo mokėti Užsakovui 0,2% dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos, nurodytos šios sutarties 2.1. punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

5 straipsnis. Garantijos

6.664 Darbų kokybės garantija1. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato darbų rezultato kokybės garantinį terminą, darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. 2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita. 3. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba grąžinti užsakovui jo perduotas medžiagas ir kitokį turtą, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais.

Pagal nagrinėjamą sutartį:

Vykdytojas atsako už panaudotų darbams medžiagų bei įrangos ir atliktų darbų kokybę. Vykdytojas darbams parenka medžiagas ir įrangą su įprastomis tokiai medžiagų ar įrangos rūšiai taikomomis gamintojo garantijomis.Vykdytojas garantuoja atliktų darbų ir įrangos kokybę vienerius metus nuo darbų priėmimo-perdavimo datos.Jeigu garantinio laikotarpio metu išaiškėja trūkumai atliktuose darbuose, medžiagose ar įrangoje, kurią sumontavo Vykdytojas, tai Užsakovas juos ištaisytų savo sąskaita nedelsiat, per normalų tokios rūšies darbams reikalingą laiką .Jeigu Vykdytojas atsisako tai padaryti, ar vilkina tokių darbų atlikimą, tai Užsakovas turi teisę išieškoti iš Vykdytojo išaiškėjusiems trūkumams ištaisyti turėtas išlaidas.

6 straipsnis. Sutarties galiojimas

1.Reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. 2. Jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą. 3. Kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos.

Mūsų sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų , numatytų sutartyje, įvykdymo arba jos nutraukimo įstatymuose ar sutartyje numatytais pagrindais.Nutraukus šią sutartį, lieka galioti joje nustatyta atsiskaitymų, netesybų ir ginčių sprendimo tvarka iki visiško šalių tarpusavio atsiskaitymo.

7 straipsnis. Ginčų sprendimas

Sutartyje šalys susitarė, kad visi ginčai sprendžiami derybų keliu, bet jeigu nepavyksta išspręsti nesusitarimų derybų keliu, tokie ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

8 straipsnis. Kitos sąlygos

Kitos sutarties sąlygos apima bendruosius sutarčių nuostatus, kurie aprašyti CK II dalyje XI ir XII skyriuse.Bendrai galima pasakyti, kad sutartis parašytas be žymių klaidų, atitinka CK bendriems rangos sutarčių sudarymo reikalavimams. Sutartyje galima buvo dar aptarti rizikos paskirstymą šalims, taip pat galėjo būti numatyta ekonomijos paskirstymo tvarka. Be to, sutartis nepilnai išverstas į anglų kalbą, neatitinka raštvedybos taisyklių, pasitaiko netikslumai anglų vertime.

IŠVADOS

Atlikus rangos sutarties analizę, galima reziumuoti, kad šios rūšies yra svarbi mūsų verslo praktikoje.Rangos sutartis panaši į darbo sutartį, pagal kurią šalis taip pat atlieka kitai šaliai tam tikrą darbą, o pastaroji jį apmoka. Kartu šios sutartys skiriasi keliais požymiais.Pirma, darbo sutarties šalis- darbdavys – paprastai yra juridinių asmenų – visų rūšių įmonių – savininkai arba vadovai, o darbuotojas – fizinis asmuo , pilietis. Tik tais atvejais, kai darbo sutartis sudaroma tarp fizinių asmenų patarnavimo darbams atlikti, darbdavys yra fizinis asmuo (DST 5 str. 2d.) Tuo tarpu rangos sutarties šalis yra tiek juridiniai , tiek fiziniai asmenys. Antra, šalis,atliekanti darbą pagal rangos sutartį, turtiniu ir organizaciniu požiūrių yra savarankiška, užsakovui nepavaldi ir nuo jo nepriklausoma. Rangovas atlieka savo darbą savo lėšomis ir savo rizika. Priešingai yra dirbant pagal darbo sutartį: darbuotojas pavaldus administracijai, jis dirba paklusdamas nustatytai vidaus tvarkai; turtas, reikalingas jo darbui, priklauso įmonei, už atsitiktinį daikto sugadinimą ar sunaikinimą jis materialiai neatsako.Trečia, rangos sutarties dalykas yra tam tikras atlikto darbo materialusis rezultatas – naujas ar pataisytas daiktas, pastatytas ar suremontuotas pastatas ir kt. O darbo sutarties dalykas yra darbo funkcijos, bet ne darbo rezultatas.Jis nėra perduodamas.

Praktikoje daugiausia problemų kyla atribojant rangos sutartį ne nuo darbo sutarties apskritai, bet nuo terminuotos darbo sutarties. Ji sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų terminui ( DSĮ 9 str. 1 d.) arba jos terminas nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo ( DSĮ 10 str. 1d.).Tuo tarpu rangos sutarties skiriamasis požymis yra ne tiek laikinas darbo pobūdis, kiek fizinio ar protinio darbo materialus rezultatas – daiktai, statiniai,įrenginiai, dokumentacija ir kt.

Šiame darbe aš norėjau išanalizuoti ir parodyti minėtos sutarties praktinę reikšmę, jos sudarymo tvarką ir sąlygos. Sudarant rangos sutartį, būtina griežtai laikytis įstatymo reikalavimų, aiškiai suprasti sutarties sudarymo tikslą. Negalima rangos sutarties pakeisti kitokia sutartimi. Tai sukeltų neigiamas pasekmes šalims, padarant klaidingai pasirinktą sutartį negaliojančia.

Manau, kad šis darbas, bent iš dalies, leidžia spręsti apie rangos sutarties specifiką, bei pritaikyti šią sutartį praktiniame darbe.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. LR civilinis kodeksas, pirmas leidimas 2000-09-22.2. V. SŪDŽIUS. Sutartys: principai ir praktika. Vilnius, 2001.3. V.MIKELĖNAS. „Prievolių teisė“ Vilnius, 2002 m.4. V.Staskonis „Civilinė teisė“ atsak.red. Kaunas, 1997 m.

Vilniaus KolegijaEkonomikos FakultetasHUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ KAREDRA

Suaugusiujų mokymo skyriausBNN01A gr. studentėŽurbenko Anna

CIVILINĖS IR KOMERCINĖS TEISĖS DALYKO KONTROLINIS DARBASRANGOS SUTARTIES ANALIZĖ

Darbo vadovė , vyr.dėst. A.Masandukaitė Vertinimas_______________________ __________________________________

Vilnius2003

TURINYS1. Įvadas……………………………………………………………………………………………31. Rangos sutarties samprata, bendrosios nuostatos 42. Rangos sutarties analizė 63. Išvados 115.Literatūros sąrašas…………..…………………………………………………………………..124. Rangos sutartis (Priedas Nr.1) ĮVADAS

Kaip yra žinoma, jau nuo 2001 metų liepos 1 dienos, Lietuvos Respublikoje įsigaliojo taip vadinamas “naujasis” civilinis kodeksas. Minėtas kodeksas yra patvirtintas 2000-07-18 įstatymu Nr. VIII-1864, kuris skamba taip: „Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas“. „Naująjį“ civilinį kodeksą sudaro šešios knygos. Sutarčių teisė yra įtvirtinta šeštoje knygoje „PRIEVOLIŲ TEISĖ“.Pagal civilinį kodeksą, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Kitaip sakant, sutartis yra prievolė, kuriai yra būdingi vos ne visi prievolę apibrėžiantys principai.Manyčiau būtina yra pabrėžti, kad sutarčių teisėje yra įtvirtintas sutarties laisvės principas, kuris skelbia, kad: 1. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir civilinio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. 2. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį. 3. Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei. 4. Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. 5. Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityvioji teisės norma, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokio šalių susitarimo nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąją teisės normą. 6. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas taip pat apibrėžia sutarties vykdymo principus. LR civilinis kodeksas skelbia: ”Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu”.

Iš tikrųjų, manyčiau, kad sutarčių teisės principų galima būtų įžvelgti ir daug daugiau, nes kaip jau minėjau, išsamiau paanalizavus prievolių teisę, pamatytume, kad sutarčių teisėj būtų galima nemažai pritaikyti principų iš prievolių teisės.

RANGOS SUTARTIES SAMPRATA, BENDROSIOS NUOSTATOS

Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį tyrinėjimo ir projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą.Užsakovas privalo perduoti rangovui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka projektavimo ir tyrinėjimo darbų užduotį bei kitus techniniams dokumentams parengti būtinus duomenis. Užduotį ir kitus pradinius duomenis užsakovo pavedimu gali parengti ir rangovas. Tokiu atveju užduotis tampa privaloma abiem šalims nuo to momento, kai ją patvirtina užsakovas.Rangovas privalo atlikti darbus pagal užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus ir gali nuo jų nukrypti tik jeigu užsakovas sutinka.Rangovo pareigos:1) atkikti projektavimo ir tyrinėjimo darbus pagal sutarties, užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus;2) parengtus techninius dokumentus suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu, o įstatymo numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, arba atlikti jų ekspertizę;3) atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su užsakovu;4) sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus perduoti užsakovui;5) saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.Rangovas neturi teisės be užsakovo sutikimo perduoti darbų rezultato tretiesiems asmenims. Rangovas privalo garantuoti užsakovui, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti projektavimo ar tyrinėjimo darbus arba uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal rangovo parengtus techninius dokumentus.Projektuotojas (tyrinėtojas) atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo darbų atlikimą, taip pat už statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai atliktų projektavimo (tyrinėjimo) darbų arba netinkamai parengtų techninių dokumentų bei už darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu ar priimant tyrinėjimo darbų rezultatą, ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą. Jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita.Įstatymai gali nustatyti privalomą projektų ekspertizę.Užsakovo pareigos:1) sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus;2) iš rangovo gautą darbų rezultatą naudoti tik sutartyje numatytais tikslais, neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be rangovo sutikimo neskelbti darbų rezultato duomenų;3) atliekant darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus, bendradarbiauti su rangovu;4) atlyginti rangovui papildomas išlaidas, susijusias su užduoties ar pradinių duomenų pakeitimu, jeigu pakeitimai buvo padaryti dėl nepriklausančių nuo rangovo aplinkybių;5) įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu rangovą, jeigu užsakovui tretieji asmenys pareiškia ieškinį dėl techninių dokumentų ar projektavimo ir tyrinėjimo darbų trūkumų.

RANGOS SUTARTIES ANALIZĖ

Aš nagrinėsiu projektavimo darbų sutartį (priedas Nr. 1), pagal kurį rangovas UAB “NADA FOCUS”, sutartyje atstovaujamas direktoriaus Tautvydo Kaltenio, įsipareigoja užsakovui PĮ „Malikomas“ atstovaujama direktoriaus Iljos Malkino atlikti sutartyje numatytus salono „Malikomas“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“.

1 straipsnis. Sutarties objektasPagal CK 6.700 str. Vykdytojas įsipareigoja savo riziką, jėgomis, medžiagomis bei darbo priemonėmis atlikti numatytus salono „MALIKOMAS“ reklaminio-informacinio apipavidalinimo darbus: suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti išorinę iškabą su pašvietimu iš vidaus virš salono stogo, kurią sudaro užrašas „OMNITEL“ ir „ĮGALIOTAS ATSTOVAS „MALIKOMAS“. Objekto adresas Laisvės pr. 60, Vilnius. Pagal CK reikalavimus, sutartyje yra tiksliai aprašytas sutarties dalykas. 5 sutarties straipsnyje surašyti visi rekonstrukcijos projekto rengimo darbai.

2 straipsnis.Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

1. Rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Jeigu sutartyje kaina nenurodoma, ji nustatoma pagal šio kodekso 6.198 straipsnio nustatytas taisykles. 2. Į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. 3. Sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas. 4. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą. 5. Jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų. 6. Kai rangovo tiekiamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų, kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo rangovas negalėjo numatyti rangos sutarties sudarymo momentu, rangovas turi teisę reikalauti padidinti darbų kainą arba nutraukti sutartį pagal šio kodekso 6.204 straipsnio nustatytas taisykles.

6.655 Darbų apmokėjimo tvarka

1. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino. 2. Rangovas turi teisę reikalauti išmokėti jam avansą ar rankpinigius tik rangos sutartyje numatytais atvejais.

Pagal CK 6.704 str. užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą užbaigus visus darbus iš karto arba dalimis už sutartyje numatytus ir atliktus darbų etapus. Pagal CK 6.653 str. į rangos sutartyje nurodytą kainą įeina rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Pagal sutartį šalys susitarė, kad užsakovas sumoka na vėliau, kaip per tris bankines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos Užsakovas perveda Vykdytojui avansą 15 000.00Lt. Likusią 6,797.18 Lt sumą Užsakovas sumoka Vykdytojui užbaigus visus sutarties 1.1. punkte numatytus darbus per tris bankines dienas pagal sąskaitą-faktūrą, pateiktą kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu. Pagal CK 6.653 str. jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti , o užsakovas – sumažinti. Jeigu būtina atlikti papildomų darbų ir didinti darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui.

3 straipsnis. Šalių teisės ir pareigos.

Vykdytojas įsipareigoja:Atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2002 gegužės 1d.Iškabos projektą suderinti visose reikiamose instancijose;Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis tokiems darbams nustatytomis techninėmis sąlygomis bei standartais;Atliktus darbus perduoti pagal priėmimo-perdavimo aktą;Laiku įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymas sudaro grėsmę atliekamų darbų tinkamumui;

Užsakovui pageidaujant, informuoti jį apie darbų eigą;Užsakovo nustatytu terminu pašalinti darbų trūkumus, jei tokie būtų;

Užsakovas šiame straipsnyje įsipareigoja: perduoti projektuotojui reikalingus dokumentus; pasirašyti projekto priėmimo – perdavimo aktą. Be to užsakovas gali pateikti rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektą ir nurodyti trūkumus. CK 6.704 str. T.p sudaryti tinkamas sąlygas Vykdytojui iškabos montažo darbams atlikti . Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus sumokėti Vykdytojui Šios sutarties 2 punkte nurodytą kainą, laikantis nurodytų terminų ir tvarkos.

4 straipsnis. Šalių atsakomybė

6.665 Rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą1. Jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. 2. Rangovas vietoj trūkumų pašalinimo turi teisę neatlygintinai atlikti darbą iš naujo ir atlyginti užsakovui dėl sutarties įvykdymo termino praleidimo padarytus nuostolius. Šiuo atveju užsakovas privalo grąžinti perduotąjį darbų rezultatą rangovui, jeigu jį grąžinti, atsižvelgiant į darbų pobūdį, yra įmanoma. 3. Jeigu rangovas sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 4. Rangos sutarties sąlygos, panaikinančios rangovo atsakomybę už tam tikrus trūkumus, neatleidžia jo nuo atsakomybės, jeigu užsakovas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl rangovo tyčios ar didelio neatsargumo. 5. Jeigu darbas buvo atliekamas iš rangovo medžiagos, už medžiagų kokybę rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo- pardavimo sutartį.

Nagrinėjant mūsų sutartį:

Jei Užsakovas sutartyje nustatyje nustatytu laiku nesumoka Vykdytojui už atliktus darbus, tai jis privalo mokėti Vykdytojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.Jeigu Vykdytojas laiku neatlieka ir neperduoda Užsakovui sutartyje numatytų darbų, įskaitant ir nustatytų neatitikimų bei trūkumų pašalinimą, tai jis privalo mokėti Užsakovui 0,2% dydžio delspinigius nuo bendros sutarties kainos, nurodytos šios sutarties 2.1. punkte, už kiekvieną uždelstą dieną.

5 straipsnis. Garantijos

6.664 Darbų kokybės garantija1. Jeigu įstatymas ar rangos sutartis nustato darbų rezultato kokybės garantinį terminą, darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. 2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita. 3. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba grąžinti užsakovui jo perduotas medžiagas ir kitokį turtą, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais.

Pagal nagrinėjamą sutartį:

Vykdytojas atsako už panaudotų darbams medžiagų bei įrangos ir atliktų darbų kokybę. Vykdytojas darbams parenka medžiagas ir įrangą su įprastomis tokiai medžiagų ar įrangos rūšiai taikomomis gamintojo garantijomis.Vykdytojas garantuoja atliktų darbų ir įrangos kokybę vienerius metus nuo darbų priėmimo-perdavimo datos.Jeigu garantinio laikotarpio metu išaiškėja trūkumai atliktuose darbuose, medžiagose ar įrangoje, kurią sumontavo Vykdytojas, tai Užsakovas juos ištaisytų savo sąskaita nedelsiat, per normalų tokios rūšies darbams reikalingą laiką .Jeigu Vykdytojas atsisako tai padaryti, ar vilkina tokių darbų atlikimą, tai Užsakovas turi teisę išieškoti iš Vykdytojo išaiškėjusiems trūkumams ištaisyti turėtas išlaidas.

6 straipsnis. Sutarties galiojimas

1.Reikalavimams, kylantiems dėl atliktų darbų trūkumų, nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. 2. Jeigu pagal rangos sutartį darbų rezultatas buvo priimtas dalimis, ieškinio senaties terminas prasideda priėmus visą darbų rezultatą. 3. Kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos.

Mūsų sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų , numatytų sutartyje, įvykdymo arba jos nutraukimo įstatymuose ar sutartyje numatytais pagrindais.Nutraukus šią sutartį, lieka galioti joje nustatyta atsiskaitymų, netesybų ir ginčių sprendimo tvarka iki visiško šalių tarpusavio atsiskaitymo.

7 straipsnis. Ginčų sprendimas

Sutartyje šalys susitarė, kad visi ginčai sprendžiami derybų keliu, bet jeigu nepavyksta išspręsti nesusitarimų derybų keliu, tokie ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

8 straipsnis. Kitos sąlygos

Kitos sutarties sąlygos apima bendruosius sutarčių nuostatus, kurie aprašyti CK II dalyje XI ir XII skyriuse.Bendrai galima pasakyti, kad sutartis parašytas be žymių klaidų, atitinka CK bendriems rangos sutarčių sudarymo reikalavimams. Sutartyje galima buvo dar aptarti rizikos paskirstymą šalims, taip pat galėjo būti numatyta ekonomijos paskirstymo tvarka. Be to, sutartis nepilnai išverstas į anglų kalbą, neatitinka raštvedybos taisyklių, pasitaiko netikslumai anglų vertime.

IŠVADOS

Atlikus rangos sutarties analizę, galima reziumuoti, kad šios rūšies yra svarbi mūsų verslo praktikoje.Rangos sutartis panaši į darbo sutartį, pagal kurią šalis taip pat atlieka kitai šaliai tam tikrą darbą, o pastaroji jį apmoka. Kartu šios sutartys skiriasi keliais požymiais.Pirma, darbo sutarties šalis- darbdavys – paprastai yra juridinių asmenų – visų rūšių įmonių – savininkai arba vadovai, o darbuotojas – fizinis asmuo , pilietis. Tik tais atvejais, kai darbo sutartis sudaroma tarp fizinių asmenų patarnavimo darbams atlikti, darbdavys yra fizinis asmuo (DST 5 str. 2d.) Tuo tarpu rangos sutarties šalis yra tiek juridiniai , tiek fiziniai asmenys. Antra, šalis,atliekanti darbą pagal rangos sutartį, turtiniu ir organizaciniu požiūrių yra savarankiška, užsakovui nepavaldi ir nuo jo nepriklausoma. Rangovas atlieka savo darbą savo lėšomis ir savo rizika. Priešingai yra dirbant pagal darbo sutartį: darbuotojas pavaldus administracijai, jis dirba paklusdamas nustatytai vidaus tvarkai; turtas, reikalingas jo darbui, priklauso įmonei, už atsitiktinį daikto sugadinimą ar sunaikinimą jis materialiai neatsako.Trečia, rangos sutarties dalykas yra tam tikras atlikto darbo materialusis rezultatas – naujas ar pataisytas daiktas, pastatytas ar suremontuotas pastatas ir kt. O darbo sutarties dalykas yra darbo funkcijos, bet ne darbo rezultatas.Jis nėra perduodamas.

Praktikoje daugiausia problemų kyla atribojant rangos sutartį ne nuo darbo sutarties apskritai, bet nuo terminuotos darbo sutarties. Ji sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų terminui ( DSĮ 9 str. 1 d.) arba jos terminas nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo ( DSĮ 10 str. 1d.).Tuo tarpu rangos sutarties skiriamasis požymis yra ne tiek laikinas darbo pobūdis, kiek fizinio ar protinio darbo materialus rezultatas – daiktai, statiniai,įrenginiai, dokumentacija ir kt.

Šiame darbe aš norėjau išanalizuoti ir parodyti minėtos sutarties praktinę reikšmę, jos sudarymo tvarką ir sąlygos. Sudarant rangos sutartį, būtina griežtai laikytis įstatymo reikalavimų, aiškiai suprasti sutarties sudarymo tikslą. Negalima rangos sutarties pakeisti kitokia sutartimi. Tai sukeltų neigiamas pasekmes šalims, padarant klaidingai pasirinktą sutartį negaliojančia.

Manau, kad šis darbas, bent iš dalies, leidžia spręsti apie rangos sutarties specifiką, bei pritaikyti šią sutartį praktiniame darbe.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. LR civilinis kodeksas, pirmas leidimas 2000-09-22.2. V. SŪDŽIUS. Sutartys: principai ir praktika. Vilnius, 2001.3. V.MIKELĖNAS. „Prievolių teisė“ Vilnius, 2002 m.

4. V.Staskonis „Civilinė teisė“ atsak.red. Kaunas, 1997 m.