Apylinkės teismas

Apylinkës teismo sudëtis, aparato struktûra, kompetencija, kaip organizuojmas aparatas

SUDËTIS

LR Teismø ástatymas
10 str. Apylinkiø Teismai
Apylinkës teismà sudaro Apylinkës teismo pirmininkas, jo pavaduotojai ir kiti teisëjai. Teismo pirmininko pavaduotojai skiriami teisme, kuriame yra ne maþiau kaip 6 teisëjai.
Apylinkës teismo veiklos teritorijà nustato ástatymas.

APARATO STRUKTÛRA, KAIP ORGANIZUOJAMAS APARATAS

LR Teismø ástatymas V skirsnis “Teisëjai”
22 str. Apylinkës teismo teisëjai
Apylinkës teismo teisëju gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 25 metø nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà, dvejø metø teisinio darbo staþà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Apylinkës teismo teeisëjas nagrinëja visas apylinkës teismui priskirtas teismines bylas.
Apylinkës teismo teisëju taip pat gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 23 metø, nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Toks teisëjas, iki jam sueis 25 metai, nagrinëja administraciniø teisës paþeidimø, alimentø nepilnameèiams vaikams iðieðkojimo nesant ginèo civilines ir kitas ástatymø numatytas bylas.
25 str. Apribojimai eiti teisëjo pareigas
Teisëju negali bûti asmuo, prieð tai buvæs teisëju, prokuroru, advokatu, notaru, policijos ar vidaus reikalø sistemos darbuotoju ir atleistas uþ profesinës veiklos paþeidimus.

VIII skkirsnis “Teisëjø, teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø ir skyriø pirmininkø skyrimas”
33 str. Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø, skyriø pirmininkø skyrimas.
Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirminkø kandidatûras parenka Teisingumo ministras.
Apylinkiø, apygardø teismø teisëjus skiria Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai pa

atarus.
Apylinkiø, apygardø teismø pirmininkus ið paskirtø teisëjø skiria Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai patarus.
Apylinkiø, apygardø teismø pirmininkø pavaduotojus ar skyriø pirminkus ið paskirtø teisëjø skiria Teisingumo ministras, pasiûlius teismo pirmininkui.
36 str. Laikas, kuriam skiriami teisëjai
Apylinkiø tesimø teisëjai pirmà kartà skiriami 5 metams. Pasibaigus ðiam laikui, Teisingumo Mininstro teikimu ir patarus Teisëjø Tarybai apylinkiø teismø teisëjai be egzaminø skiriami iki 65 metø amþiaus....
Jeigu bylos nagrinëjimo metu teisëjui sueina 65 metai, jo ágaliojimai pratæsiami kol byla bus baigta nagrinëti arba jos svarstymas bus atidëtas.
37 str. Apylinkiø ir apygardø teismø teisëjø perkëlimas á kità toká pat teismà
Apylinkiø ir apygardø teismø teisëjus jiem sutikus á kità toká pat teismà perkelia Teisingumo Ministro teikimu Respublikos Prezidentas Teisëjø Tarybai pritarus.
38 str. Apylinkiø teismø teisëjø pavadavimas
Apylinkës teismo teisëjui susirgus arba dël kitø jo nebuvimo prieþasèiø Respublikos Prrezidentas Teisingumo Mininstro teikimu ðias pareigas gali pavesti laikinai eiti kito apylinkës teismo teisëjui.

IX skirsnis “Teismø pirmininkai, jø pavaduotojai ir skyriø pirmininkai”
39 str. Teismø pirmininkai, jø pavaduotojai ir skyriø pirmininkai
Teismø pirmininkai vykdo teisingumà ir vadovauja teismø organizaciniam darbui, ástatymo numatytais atvejais nagrinëja skundus dël kitø nutarimø, kuriuos teisëjai priëmë pagal sumariná procesà, vadovauja teismo raðtinës darbui, priima á darbà ir atleidþia ið darbo teismo raðtinës tarnautojus bei kitus darbuotojus.
Teismø pirmininkø pavaduotojai bei skyriø pirmininkai vykdo teisingumà ir atsako uþ tà teismø organizacinio da

arbo sritá, kurià jiems paveda atitinkamø teismø pirmininkai.
Teismø pirmininkai, jø pavaduotojai ir skyriø pirmininkai, nagrinëdami bylas, turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir kiti teisëjai.
Teismø pirmininkai, jø pavaduotojai ir skyriø pirmininkai neturi teisës daryti poveikio kitø teisëjø darbui, kai ðie vykdo teisingumà, arba kitaip paþeisti teisëjø nepriklausomumà.
40 str. Apylinkiø teismø pirmininkai

Apylinkiø teismø pirmininkai organizuoja teisëjø darbà taip, kad ðie turëtø tolygià darbo apimtá.
43 str. Teismø pirmininkø pavadavimas
Nesant apygardos teismo, Apeliacinio teismo, Aukðèiausiojo Teismo pirmininko, ðias pareigas eina didesná teisëjo darbo staþà turintis skyriaus pirmininkas.
Nesant apylinkës teismo pirminko, ðias pareigas eina pirminko pavaduotojas.
Apylinkës teisme, kuriame nëra pimininko pavaduotojo, nesant pirminko, ðias pareigas teisingumo ministras paveda eiti vienam ið to apylinkës teismo teisëjø.

XVI skirsnis “Kiti teismø veiklos klausimai”
71 str. Teismo raðtinë
Kiekviename teisme yra raðtinë.
Uþ teismo raðtinës darbà atsakingas raðtinës vedëjas. Teismuose, kuriuose yra skyriai, skyriaus raðtinës darbui vadovauja skyriaus pirmininkas.
Raðtinës sudëtinë dalis yra teismo archyvas. Uþ jo darbà atsakingas archyvo vedëjas (arcyvaras), o ten kur jo nëra – raðtinës vedëjas.
Apylinkiø, apygardø teismø, Apeliacinio teismo raðtvedybos instrukcijà tvirtina teisingumo ministras.
——————————-
(kas skiria teisëjus)LR Konstitucija VI skirsnis “Respublikos prezidentas”
84 str.
Respublikos Prezidentas
...
11) teikia Seimo Aukðèiausiojo Teismo teisëjø kandidatûras, o paskyrus visus Aukðèiausiojo Teismo teisëjus, ið jø teikia Seimi skirti AT-o pirmininkà; skiria Apeliacinio teismo teisëjus, o ið jø – Apeliacinio teismo pirmininkà, je

eigu jø kandidatûroms pritaria Seimas;skiria apygardø ir apylinkiø teisëjus ir pirmininkus, keièia jø darbo vietas; Ástatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisëjus.
...

KOMPETENCIJA

LR Teismø ást. III skirsnis “Teismø Kompetencija”
15 str. Apylinkiø teismø kompetencija
Apylinkës teismas yra pirmoji instancija:
1) civilinëms byloms;
2) baudþiamosiosm byloms;
3) administracinëms byloms
4) byloms susijusiosms su sprendimø ir nuosprendþiø vykdymu;
5) priimti sprendimams (nutarimams) dël ástatymø numatytø prievartos priemoniø taikymo;
6) ástatymo numatytais atvejais nagrinëti skundams dël kvotëjo, tardytojo ar prokuroro veiksmø.
Ástatymo nustatytais atvejais Apylinkës teismo teisëjai vykdo ikiteisminio tyrimo teisëjo funkcijas. Apylinkës teismo teisëjas nenagrinëja tø bylø, kuriose vykdë ikiteisminio tyrimo teisëjo funkcijas.

Leave a Comment