AKCIJŲ PIRKIMO –PARDAVIMO SUTARTIS

AKCIJŲ PIRKIMO –PARDAVIMO SUTARTIS

Kaunas, du tūkstančiai penktieji metai spalio mėnesio 31 diena

Mes, viena šalis........ (toliau vadinamas Pardavėju), asmens kodas ......., gyvenanti adresu ......... ir kita šalis ...... (toliau vadinama Pirkėju), asmens kodas.......... , gyvenantis adresu ........, sudarėme šią akcijų pirkimo – pardavimo sutartį:

Sutarties objektas:
Pardavėjas parduota, o Pirkėjas perka UAB „......“ akcijas.
1.1.Bendra informacija apie UAB „........“:
teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
bendrovės kodas xxxxxxxxx;
registras VĮ Registrų centras juridinių asmenų registras Kauno filialas;
buveinė .............;
akcijos yra nematerialios;
vienos akcijos nominali vertė – 100 Lt (vienas šimtas litų).

2. Atsiskaitymo sąlygos:
2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka 400 vnt. (keturis šimtus vienetų) UAAB „.....“ akcijų. Vienos akcijos pardavimo kaina 40 Lt (keturiasdešimt litų).
2.2. Pirkėjas iš viso už perkamas akcijas Pardavėjui sumoka 16 000 Lt (šešiolika tūkstančių litų).
2.3. Pirkėjas visą sumą už nupirktas akcijas privalo sumokėti Pardavėjui iki 2005 m. gruodžio 31 d.

3.Kitos sutarties sąlygos:
3.1.Pardavėjas pareiškia, kad 1 punkte nurodytos jam nuosavybės teise priklausančios akcijos yra visiškai apmokėtos, nėra įkeistos, joms neuždėtas areštas, teisminių ginčų dėl jų nėra. Akcijos yra be jokių turtinių ar neturtinių apribojimų.
3.2. Pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamas akcijas tol, kol Pirkėjas neįvykdo šios sutarties 4.1 p. numatytų reikalavimų.
3.3. Šalys susitaria, kaad Pirkėjas, kol jam pereis nuosavybės teisė į perkamas akcijas, turi teisę naudotis akcijomis ir jų suteikiančiomis teisėmis tiek ir tokiu būdu, kiek tai reikalinga dėl to, kam akcijos įsigytos.
3.4. Jei Pirkėjas iki 2.3 punkte nurodyto apmokėjimo už akcijas termino nesumoka visos kainos, ji

is už kiekvieną praleistą dieną moka po 0,05 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sandorio sumos. Jei praėjus 1 mėnesiui po 2.3 punkte nurodyto termino Pirkėjas nesumoka visos pinigų sumos už pirktas akcijas, Pardavėjas turi teisę vienašališkai panaikinti šį sandorį, t.y. Pardavėjas grąžina iš Pirkėjo gautas pinigų sumas ir įgyja teisę disponuoti, valdyti ir naudotis akcijomis, kurios buvo perleistos Pirkėjui. Kaip baudą už Pirkėjo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą Pardavėjas pasilieka 1/10 sumos, nurodytos 2.2 punkte.

4. Baigiamosios sutarties sąlygos:
4.1. Ši akcijų pirkimo – pardavimo sutartis per 1 (vieną) dieną nuo 2.3 p. nurodyto termino turi būti pateikta asmeniui, tvarkančiam UAB „.......“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitas.
4.2. Šalys, palaikydamos santykius, įsipareigoja laikytis konfidencialumo: neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu kitiems ūkio subjektams ar privatiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės ir kitokios konfidencialios informacijos, su kuria buvo suupažindintos sudarant ir pasirašant sutartį. Šalis, pažeidusi šį reikalavimą, padengia kitos šalies dėl to patirtus nuostolius.
4.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.
4.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, kol abi sutarties šalys įvykdys visus įsipareigojimus, nurodytus šioje sutartyje.
4.5. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik rašytinės formos, pasirašyti abiejų šalių ir pateikti asmeniui, tvarkančiam UAB „.......“ akcininkų vertybinių popierių sąskaitas. Žodinės išlygos neturi įtakos šios sutarties nuostatoms.
4.6. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais – vienas lieka bendrovėje akcininkų vertybinių popierių sąskaitas tvarkančiam as

smeniui ir po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

5. Šalių adresai ir parašai:

Pardavėjas Pirkėjas

Vardas, pavardė Vardas, pavardė Asmens kodas ...... Asmens kodas....

Adresas... Adresas....

_____________________ ______________________

Vardas, pavardė, parašas Vardas, pavardė, parašas

Leave a Comment