ADMINISTRACINĖS PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS LR.

KAUNO KOLEGIJA

VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETAS

TEISĖS KATEDRA

ADMINISTRACINĖS PRIEVARTOS PRIEMONIŲ TAIKYMO PROCESAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE.

Administracinės teisės savarankiškas darbas

Darbą atliko: Ts-4gr.Studentai

Ernestas Sipavičius,

Marius Žukauskas, Regimantas Simonavičius, Milena Arūnė Merkininkaitė

Dėst. G. Subačiūtė

Kaunas, 2015

TURINYS

ĮVADAS

Administracinės prievartos priemonių taikymas kaip viena pagrindinių viešojo administravimo funkcijų-sričių Administracinių teisės pažeidimų kodekso III skyriaus 16 skirsnyje [8] apytiksliai išvardyta 60 viešojo administravimo institucijų (subjektų dar daugiau), kurios nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas. Tačiau yra ir kitos prevencinės, kardomosios administracinės prievartos priemonės. Čia galima priskirti įspėjimus, licencijų, leidimų, verslo liudijimų, sertifikatų attšaukimus, anuliavimus, nurodymus neprekiauti vienu ar kitu sveikatai pavojų keliančiu gaminiu ir kita. Kad įsitikintume, jog administracinės prievartos taikymo funkciją-sritį įgyvendina viešojo administravimo subjektai, patyrinėsime pavyzdžius.

Darbo tikslas – Išanalizuoti Administracinės prievartos rūšis, taikymą ir nuobaudas, kurios yra taikomos Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimo kodekse.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti pagrindines naudojamas sąvokas;

Išanalizuoti savarankiško darbo temos teorinius aspektus;

Išanalizuoti ir įvertinti atitinkamų teisės normų reglamentuojančių konkrečius ATP pažeidimus taikymą administracinėje teisminėje praktikoje .

Atlikti teisiškai argumentuotą tyrimą – pasirinkus konkrečias ATP bylas, atskleisti šių bylų praktinio nagrinėjimo ir asmenų paatraukimo administracinėn atsakomybėn probleminius aspektus, pasiūlant jų sprendimo būdus nagrinėjama tema;

Palyginkite administracinių teisės pažeidimų pagal šiuo metu galiojančias teisės normas bei siūlomą Administracinių nusižengimų kodekso projektą, atskleidžiant teigiamus ir neigiamus teisinio reglamentavimo aspektus nagrinėjama tema.

Sistemiškai ir struktūriškai pristatyti atlikto savarankiško da

arbo turinį teoriniais ir praktiniais aspektais.

ADMINISTRACINĖS PRIEVARTOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SĄVOKOS

Administracinė teisinė prievarta yra speciali valstybinės teisinės prievartos rūšis, kurios priemones nustato administracinės teisės normos, dažniausiai taikoma vykdomosios valdžios subjektų ir pasireiškianti išoriniu valstybiniu teisiniu psichiniu, fiziniu, turtiniu ar organizaciniu poveikiu žmonių sąmonei ir elgesiui bei sukelianti tam tikras neigiamas (asmenines, organizacines, turtines) pasekmes padarius neteisėtą veiką arba dėl tam tikrų ypatingų objektyviai atsiradusių nepalankių aplinkybių.

Pasak ATPK, administracinė atsakomybė – tai atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinių teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. (ATPK 20 str.)

ADMINISTRACINĖS PRIEVARTOS RŪŠYS

Administracinės prevencinės prievartos priemonės

Taikomos:

1) esant tam tikroms įstatymų nu-matytoms ypatingoms aplinkybėms; arba

2) kai teisės paažeidimas dar nepadarytas arba tam tikrų žalingų padarinių dar neatsirado, tačiau siekiama iš anksto užkirsti kelią teisės pažeidimams padaryti ar žalingiems padariniams atsirasti.

Administracinės kardomosios prievartos priemonės

Taikomos siekiant:

1) prievarta nutrauk-ti teisės pažeidimą arba kitokį pavojin-gą žmonių saugumui reiškinį ir užkirsti kelią žalingoms pasekmėms;

2) ištirti teisės pažeidimą ir jo padarymo aplinkybes;

3) užtikrinti sąlygas, kad teisės pažeidėjas būtų nubaustas.

Kardomosios priemonės gali būti:

Pristatymas į policiją ar kitas tarnybines patalpas ATPK 263 str.;

Atvesdinimas ATPK 272 str. 2 d.;

Administracinis sulaikymas ATPK 265 str.;

Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas ATPK 268 str.;

Daiktų ir dokumentų paėmimas ATPK 269 str.;

Transporto pr

riemonės nuvežimas ar važiuoklės užblokavimas ATPK 269 str.

Nušalinimas nuo vairavimo ir patikrinimas neblaivumui ar apsvaigimui nustatyti ATPK  270 str.

Sulaikytų už pažeidimų padarymą patikrinimas neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti ATPK 270(1) str.

Administracinės nuobaudos gali būti tokiu rūšių (21 straipsnis):
1. įspėjimas – tai administracinė nuobauda pareiškiama raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas įforminamas kitokiu nustatytu būdu;

2. bauda (ATPK 24 straipsnyje yra detalizuojamas baudos skyrimas);

3. daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas – tai yra priverstinis neatlygintinis šio daikto pavertimas valstybės nuosavybe;

4. suteiktos asmeniui specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba žvejoti) atėmimas (ši nuobauda detalizuojama ATPK 27 straipsnyje);

5. administracinis areštas (ši nuobauda nustatoma ir skiriama tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki trisdešimties parų; ją skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (apylinkės teismo teisėjas));

6. nušalinimas nuo darbo (pareigų) (skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių pareigų atlikimu; jį skiria rajono (miesto) apylinkės teismas (teisėjas)).

21 straipsnio pirmosios dalies 3-6 punktuose išvardytas administracines nuobaudas gali nustatyti tik Lietuvos Respublikos įstatymai.

Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti ir kitokias negu nurodytos šiame straipsnyje administracinių nuobaudų rūšis.

Šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu ba

auda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais.

Pasak ATPK 22 straipsnio, administracinės nuobaudos skiriamos į pagrindines ir papildomas:

Daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; šio kodekso 21 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės.

Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.

Leave a Comment