studentų adaptacija

x KOLEGIJA

x FAKULTETAS

x KATEDRA

Studijų programa: x

x I KURSO STUDENTŲ ADAPTACINĖS PROGRAMOS NAUDA x KOLEGIJOJE

Taikomųjų tyrimų metodologijos kokybė

2015-

Darbo vadovas (-ė)

lekt. Jurgita P

2015-04-30

Klaipėda, 2015

TURINYS

Įvadas

ADAPTACIJOS SĄVOKA IR SAMPRATA

PIRMO KURSO STUDENTŲ ADAPTACIJOS PROGRAMA KLAIPĖDOS VALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS KOLEGIJOS STUDENTŲ ADAPTAVIMOSI KOLEGIJOJE PROCESO TYRIMO KLAUSIMYNAS

 

ĮVADAS

 

Temos aktualumas. Studento mokymosi aukštojoje mokykloje sėkmė – priklauso nuo jo adaptacijos aukštojoje mokykloje. Daugelis studentų į aukštąją mokyklą ateina tiesiai iš vidurinių mokyklų, kuriose mokymosi procesas skiriasi nuo studijų proceso. Todėl jie tenka mokytis kitaip negu buvo įpratę. Be to, dauguma studentų palieka namus bei šeimą ir išvažiuoja studijuoti į kitus miestus. Netinkamai vadovaujant studentų adaptacijos procesui gali kilti sunkumų. Studentai nesugeba prie jų prisitaikyti, kartais nusivilia savo profesiniu pasirinkimu. Sėkmingai adaptacijai įtakos turi pačio studento požiūris į aukštąją mokyklą, jo psichologinės savybės, aukštosios mokyklos tikslai ir kultūra, dėstytojo požiūris į studentus, aprūpinimas reikalinga informacija. Pirmo kurso studentai dažnai nepatogiai jaučiasi naujoje aplinkoje dėl aplinkos pasikeitimo, kitokių mokymosi tempų, žinių stokos. Todėl kuriant ir įgyvendinant Adaptacijos programą Kolegijoje, reikia įvertinti ir panaikinti blogą savijautą ir nesėkmingą adaptaciją lemiančias priežastis. Pirmo kurso studentai neepažįsta nei vienas kito, nei trečio bei antro kursų studentų. Adaptacijos programa per trumpą laiką suartina studentus, atsiranda teigiamas jausmas bendramoksliams, kuriama teigiama psichologinio aplinka ir visa tai skatina studentus greičiau įsijungti į mokymosi procesą. Įgyvendinant programą, atsiranda galimybė pažinti kiekvieną ak

ktyvų studentą, ištirti jų lūkesčius, poreikius ir pomėgius, mokymosi stilių, išsiaiškinti grupės lyderius ir kitus kiekvienam grupės vadovui rūpimus aspektus bei suformuoti grupės aktyvą.

Problematika.

Darbo objektas. Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto pirmo kurso studentai.

Darbo tikslas Ištirti adaptacinės programos naudą KVK SMF pirmo kurso, studentams, pateikiant rekomendacijas adaptacinės programos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti adaptacijos sąvoka ir samprata.

Apžvelgti pirmo kurso studentų adaptacijos programą KVK SMF.

Apklausti KVK SMF pirmo kurso studentus ir suformuluoti išvadas.

Darbo metodai. Informacinių šaltinių analizė ir apibendrinimas, anketinė apklausa.

 

Adaptacijos sąvoka ir samprata

Adaptacijos (lot. Adaptation – pritaikymas, priderinimas) sąvoka išties vartojama daugelyje gyvenimo sričių, net buityje, tačiau dažniausiai adaptacijos sąvoka aptinkama gamtos bei socialinių mokslų srityse (Juodraitis, 2004).

Adaptacijos terminas plačiai vartojamas biologijoje, psichologijoje, pedagogikoje, sociologijoje bei kituose moksluose. Tarptautinių žodžių žodyne teigiama, kad adaptacija yra žmmogaus prisitaikymas prie kintančių ar naujų socialinių, ekonominių, gamtinių gyvenimo sąlygų (Vaitkevičiūtė,1999). Psichologijos žodyne adaptacija apibūdinama kaip asmenybės prisitaikymas prie socialinės aplinkos (Psichologijos žodynas,2000). Mokslinėje literatūroje adaptacijos terminas suprantamas keleriopai. Vieni autoriai, kalbėdami apie adaptaciją, šį procesą supranta kaip prisitaikymą, kiti kaip pripratimą, dar kiti, kaip barjerą, kuris atsiranda individui patekus į naujas gyvenimo sąlygas. Užsienio literatūroje yra tendencijų adaptaciją tapatinti su apsauginėmis organizmo reakcijomis, bandoma adaptaciją aiškinti kaip pasyvią būseną tam tikromis socialinėmis sąlygomis (Grinienė, 1984).

Adaptacijos apibrėžime yra įvardijama keletas prisitaikymą nu

urodančių reikšmių paaiškinant ne tik žmogaus prisitaikymą prie kintančių gyvenimo, aplinkos sąlygų, bet ir atskirų sensorinių sistemų prisitaikymą prie įvairių dirgiklių, bei jų kaitos (Juodraitis,2004).

Žmogaus adaptacija – ne tik biologinė savybė formuoti adekvačius ryšius tarp organizmo ir aplinkos; tai ir sudėtingi mechanizmai, kurių dėka atsiranda pusiausvyra tarp asmenybės ir socialinės aplinkos. Todėl norint suprasti žmogaus adaptacijos sistemą, svarbu gerai žinoti, koks atitinkamų veiksnių vaidmuo, suvokti biologinę, psichologinę ir socialinę adaptacijos esmę.

Juodraščio teigimu (3, 81), psichologinėje literatūroje nurodoma bendroji, socialinė ir asmeninė adaptacija:

• bendroji adaptacija suprantama kaip besiklostantys santykiai su sistema fizinėje aplinkoje; • socialinė adaptacija apibūdinama kaip harmoningų, kooperacinių santykių su socialine aplinka nustatymas;

• asmeninė adaptacija suvokiama savęs supratimu, vidinių konfliktų nebuvimu.

Pasak A. Palujanskienės (4, 84), žmogaus adaptacija – sudėtingas procesas, kurio eigoje formuojasi adekvatūs organizmo ir aplinkos ryšiai, atsiranda pusiausvyra tarp asmenybės ir socialinės aplinkos. Kiekvienas žmogus susiduria su adaptacijos problema, kurios esmė yra gyventi ir prisitaikyti.

S. Eimutienės teigimu (2, 25), žmogaus gyvenimas – nuolatinė adaptacija, veikiant įvairiems veiksmams (fiziologiniams, biologiniams, socialiniams). Adaptacija – išgyvenimas ir prisitaikymas prie nuolat kintamos aplinkos. Svarbu, kad žmogus, gyvendamas grupėje, visuomenėje, įsisavina grupės, visuomenės patirtį, papročius, kalbą, t. y. perima žmonijos sukurtą kultūrą ir tampa visuomenės visaverčiu nariu. Sunki ir ilga adaptacija ugdo nepasitikintį, konfliktišką individą.

Apibendrinant įvairių mokslininkų mintis galima teigti, jog adaptacija traktuojama kaip prisitaikymas pr

rie besikeičiančios aplinkos. Adaptacijos sėkmę lemia fizinę ir psichinę žmogaus būsena, jo treniruotumės bei aplinka. Nesugeibėjimas adaptuotis neišvengiamai ugdo asmenybės nepasitikėjimą savimi, sudaro kliūtis savirealizacijai.

2. Pirmo kurso studentų adaptacijos programa Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Adaptacijos programos paskirtis padėti pirmųjų kursų studentams integruotis į aukštąją mokyklą, kuo sėkmingiau prisitaikyti naujoje mokslo institucijoje nuolatinės studijų formos studentams, ir pirmosios sesijos metu – ištęstinės studijų formos studentams. Adaptacijos programoje dalyvauja visi akademinės bendruomenės nariai.

Adaptacijos programa pradedama vykdyti įstojusiems studentams, atvykusiems pasirašyti studijų sutarties.

1 Lentelė

Eil. Nr. Adaptacinės programos turinys Įvykdymo data Atsakingas asmuo
1. Susipažindinimas su kolegijos studijų pradžios tvarka, studijų metų pradžios šventės scenarijumi Studijų sutarties pasirašymo metu Priėmimo tarnyba
2. Susipažindinimas su apgyvendinimu bendrabutyje sąlygomis, sutarčių pasirašymas Priėmimo metu pasirašant studijų sutartį ir pasirašant bendrabučio gyventojo sutartį Bendrabučio valdytoja
3. Kuratorių pasikyrimas:

Dėstytojas – kuratorius

Studentas – kuratorius

Paskutinė rugpjūčio savaitė Dekanatas, Studentų atstovybė
4. Studijų įvado paskaita. Supažindinimas su kolegijos vizija, misija, tikslais ir uždaviniais, kolegijos struktūra, kolegijos statusu. Pirmoji rugsėjo savaitė, Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Dekanatas
5. Studijų įvado paskaita. Supažindinimas su kolegijos vizija, misija, tikslai ir uždaviniai, fakulteto struktūra, kolegijos statutu. Pirmoji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Prodekanas
6. Grupės kuratoriaus ir studentų pirmasis susitikimas: kuratorius susipažįsta su studentais ir trumpai suteikia pagrindinę informaciją Pirmoji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Grupės kuratorius; Studentų atstovybė
7. Susipažindinimas su fakultetu Pirmoji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Prodekanai; Studentų atstovybė
8. Studijų įvado paskaita, Susipažindinimas su studentų atstovybe, ko
olegijos ir fakultetų savivalda, su studentų teisėmis ir pareigomis, seniūnų pareiginiais nuostatais , stipendijų skyrimo nuostatais, stipendijų skyrimo nuostatais, atstovybės veikla ir galimybe joje aktyviai dalyvauti.
Antroji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Fakulteto studentų atstovybė
9. Studijų įvado paskaita. Susipažindinimas su fizinio aktyvumo pratybomis, kultūrine veikla. Antroji rugsėjo savaitė Kūno kultūros dėstytojai; J. Kavaliauskas
10. Studijų įvado paskaita, susipažindinimas su informacinio centro struktūra, paslaugomis, bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir aptaria pagrindinius jų punktus. Antroji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Bibliotekos vedėja
11. Studijų įvado paskaita. Susipažindinimas su studijų ir karjeros tarnybos veikla. Antroji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Studijų ir karjeros tarnyba
12. Studijų įvado paskaita. Susipažinimas su studijų programą kuruojančios katedros vedėju, dėstytojais ir tos specialybės. Antroji rugsėjo savaitė; Ištęstinėse studijose pirmosios sesijos metu Kuruojančios katedros vedėjas
13. Pirmo kurso studentų apklausa apie adaptacinės programos eigą. Gruodžio mėn.

Gegužės mėn.

Prodekanai

 

Šaltinis: Klaipėdos valstybinės kolegijos I – ųjų kursų studentų adaptacijos programa.

PATVIRTINTA.2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.SKT14-19

 

Adaptacinės programos vykdymui fakultetuose yra sudaromas tvarkaraštis. Įvykdymo datos gali keistis, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas.

Adaptacijos programa užbaigiama vykdyti tyrimu 1-o semestro gale siekiant išsiaiškinti pirmo kurso studentų gebėjimą ir galimybes adaptuotis studijuojant KVK. Gauti tyrimo rezultatai turi būti pristatyti fakulteto akademinės bendruomenės posėdyje, sudaromas veiksmų planas siekiant gerinti studentų adaptaciją kolegijoje.

 

2.1 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų adaptavimosi kolegijoje proceso tyrimo klausimynas

Anketos tikslas – išsiaiškinti studentų nuomone apie vykdomą adaptacijos programą kolegijoje bei nustatyti jos proceso santykinį lygmenį, siekiant sukurti jaukią bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą, užtikrinti optimalų studentų socialinį – psichologinį mikroklimatą.

Prašome Jūsų atidžiai perskaityti visus teiginius viską gerai apgalvoti ir nuoširdžiai atsakyti.

2 Lentelė

Pasirinktą atsakymo variantą apveskite apskritimu (O).

Teiginiai Visiškai sutinku

(5)

Sutinku (4) Nei sutinku, nei nesutinku (3) Visiškai sutinku

(2)

Visiškai nesutinku (1)
1.Esu perskaitęs studijų sutartį ir studijų dokumentus
2. Buvau supažindinta (-as) su kolegijos valdymo struktūra.
3.Buvau supažindinta su kolegijos misija veiklos tikslais.
4.Gavau pakankamai informacijos apie kolegijos vidaus tvarkos taisykles .
5.Buvau supažindinta (-as ) su fakulteto nuostatais
6.Man pakako informacijos apie studentų studijų rezultatų vertinimo sistemą vykdomą kolegijoje.
7. Gavau pakankamai informacijos apie stipendijų skyrimą kolegijoje.
8.Buvau supažindinta (-as) su savo specialybės studijuojamais dalykais.
9. Gavau visapusišką informaciją apie specializacijos dalykus.
10. Gavau pakankamai informacijos apie galimybę baigus studijas tęsti mokslą kitose institucijose.
11. Kolegijoje buvo suteikta informacija apie profesines perspektyvas.
12. Buvau supažindinta (-as) su studento teisėmis ir pareigomis kolegijoje.
13. Buvau supažindinta (-as) su studento atstovybės vykdoma veikla kolegijoje ir už jos ribų.
14. Studentų atstovybė suteikė pakankamai informacijos apie galimybe dalyvauti jos vykdomoje veikloje.
15. Kolegijoje aš visada galiu pasikalbėti dėl savo problemų .
16. Žinau į ką galiu kreiptis konkrečiu klausimu.
17.Kolegijoje sukurta įvadinė programa padėjo prisitaikyti naujoje aplinkoje .
18. Buvau supažindinta (-as) su informacijos centro funkcijomis.
19. Galiu pasirinkti norimą fizinio aktyvumo grupę kolegijoje.
20. Fizinio aktyvumo pratybos organizuojamos tinkamai.

Šaltinis: Klaipėdos valstybinės kolegijos I – ųjų kursų studentų adaptacijos programa.

PATVIRTINTA.2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr.SKT14-19

Tyrimo analizė apie adaptacinės programos nauda KVK SMF pirmo kurso studentamS

Tyrimas buvo atliekamas apklausos metodu, per apklausa.lt. 2014 metais balandžio 20 d., apklausoje dalyvavo 22 pirmo kurso studentų. Studentams buvo pateikta 16 klausimų, kurie gavus tyrimo duomenis buvo sugrupuoti.

Pirma grupė klausimų susijusi su studijuojama studijų turiniu. Studentų buvo klausiama:

Ar buvo supažindinti su savo specialybės studijuojamais dalykais, ar gavo visapusišką informaciją apie specializaciją, ar buvo informuoti apie praktikų organizuojamą tvarką ir trukmę. Studentų atsakymai pasiskirstė: teigiamai atsakė nuo 45,5 % iki 50 % pirmo kurso studentų. (1 pav.)

1 pav.: Studijų programų turinys.

41 % studentų daugiausia adaptavosi per 2 savaites, o 32 % studentų prireikė 1 mėnesio adaptuotis.(2 pav.)

2 pav. Adaptacijos trukmė.

Iš apklausoje dalyvavusių 22 pirmo kurso studentų 68,2 % teigia, kad adaptacinė paskaita buvo naudinga.(3 pav.)

3.Adaptacinės paskaitos nauda.

Taip pat buvo vertinamas dėstytojų – kuratorių darbas ir studentų – kuratorių darbas. Studentai dėstytojus – kuratorius įvertino 40,9 % kaip gerai atliekančius savo darbą. O apie studentų – kuratorių darbą vertinimas pasiskirstė tarp gerai ir nei gerai, nei negerai atsakė 27,3 %. (4 pav.)

4 pav. Kuratorių darbo vertinimas.

Apie galimybe keiptis iškilus problemai ar atsiradus klausimui 63,6 % sutinka kreiptis į dekanę, 45,5 % sutinka į prodekanę, 68,2 % kreiptis į studentų atsovybę, sudentus – kuratorius ir dėstytojus – kuratorius sutinka kreiptis 45,5 % pirmo kurso studentų.(5 pav.)

5 pav. Apie galimybe keiptis iškilus problemai ar atsiradus klausimui.

86,4 % teigė, kad Klaipėdos valstybinėje kolegijoje Socialinių mokslų fakultete pirmo kurso studentų adaptavosi lengvai. (6 pav.)

6. Adaptacijos vertinimas

Išvados

Adaptacinė programa kuri vykdoma Klaipėdos valstybinėje kolegijoje Socialinių mokslų fakultete padeda pirmokurso studentamas adaptuotis. Šita programa yra naudinga iš regiono atvykusiems studentams, kurie turi pradėtistudijuoti savarankiškai.

Tyrimo rezultatai rodo, kad apie 50 % studentų yra susipažne su studijų turiniu, savo specialybės studijuojamais dalykais, informuoti apie praktikų tvarką ir trukmę.

41 % studentų daugiausia adaptavosi per 2 savaites, o 32 % studentų prireikė 1 mėnesio adaptuotis ir 13,6 % prireikė 3 mėnesių.

Taip pat buvo vertinamas dėstytojų – kuratorių darbas ir studentų – kuratorių darbas. Studentai dėstytojus – kuratorius įvertino 40,9 % kaip gerai atliekančius savo darbą. O apie studentų – kuratorių darbą vertinimas pasiskirstė tarp gerai ir nei gerai, nei negerai atsakė 27,3 %

Iš apklausoje dalyvavusių 22 pirmo kurso studentų 68,2 % teigia, kad adaptacinė paskaita buvo naudinga.

Apie galimybe keiptis iškilus problemai ar atsiradus klausimui 63,6 % sutinka kreiptis į dekanę, 45,5 % sutinka į prodekanę, 68,2 % kreiptis į studentų atsovybę, sudentus – kuratorius ir dėstytojus – kuratorius sutinka kreiptis 45,5 % pirmo kurso studentų.

Tyrimo duomenys rodo, kad studentai žino apie suteikiama informaciją ir į ką galima krieptis kilus neaiškumui.

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

S. Eimutienė, S. Žmogaus gyvenimas – nuolatinė adaptacija. Kriziniai ugdymo etapai ir vaiko ekologija. Šiauliai. ŠU leidykla.2003m.

E. Grinienė Vaiko adaptacija mokykloje. – Kaunas.; Šviesa. 1984 m.

A. Palujanskienė, Vaikų adaptacija mokykloje. Vilnius: VPU leidykla. 2006 m.

Psichologijos žodynas– Vilnius. 2002 m.

A. Juodraitis, Asmenybės adaptacija: kintamųjų sąveika. Šiauliai: ŠU leidykla. 2004 m.

A. Juodraitis Asmenybės psichologinės adaptacijos prielaidos. – Šiauliai.1999 m.

V. Vaitkevičiūtė Tarptautinių žodžių žodynas. – Vilnius.1997 m.

Leave a Comment