Kohabitacijos tyrimas, anketa

Kauno miesto gyventojų požiūrio į neregistruotą santuoką (kohabitaciją) požiūrio tyrimas

Vykstant esminiams pastarojo dešimtmečio socialiniams, politiniams ir ekonominiams visuomenės pokyčiams, vis labiau gausėja nesusituokusių šeimų, kohabitacija tampa alternatyva tradicinei šeimai, vis dažniau šeimos kūrimas prasideda gyvenimu kartu nesusituokus. Šia anketa siekiama išsiaiškinti, koks yra Lietuvos miesto Kauno įvairaus amžiaus žmonių požiūris į kohabitaciją, jos plitimą ir kaip tai atsiliepia šeimai.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti žmonių požiūrį į šeimos transformacijos pasekmę – neregistruotų santuokų plitimą.
Uždaviniai – 1. Nustatyti kohabitacijos paplitimą.

2. Nustatyti pagyvenusių žmonių nuomonę apie kohabitaciją.

3. Išsiaiškinti jaunimo nuomonę apie kohabitaciją.

4. Išsiaiškinti, žmmonių manymu, kohabitacijos priežastis.

5. Nustatyti kohabitacijos pasekmes .

Hipotezės – 1. Didžioji dalis šeimų, gyvenančių nesusituokę, yra jaunų žmonių tarpe.

2. Vyresnės kartos šeimos nepritaria kohabitaciniams santykiams.

3. Žmonės nesituokia labiausiai dėl ekonominių priežasčių.

4. Kohabitacijos patirtį turinčios poros jaučia mažesnį pasitenkinimą santuoka.

5. Kohabitaciniai santykiai pasmerkti iširti.

Tyrimo objektas – Kauno miesto žmonių požiūris į neregistruotą santuoką (kohabitaciją).
Atranka ir imtis – tyrime respondentams atrinkti naudojama paprastoji atsitiktinė atranka, kai Kauno miesto bet kurioje didesnio eismo gatvėje atsitiktinai parenkami maždaug 18- 60 metų gyventojai, kurie turi pilnametystę ir sutinka užpildyti anketą. Numatoma apklausti 500 respondentų. Kadangi tiriamoji populiacija yra laabai didelė – visi 18-60 metų žmonės, tai tiriamoji imtis numatoma Kauno mieste pasirinkta didesnio eismo gatvė.

Operacionalizacija –
Neregistruota santuoka (kohabitacija) – tai dviejų skirtingų lyčių partnerių gyvenimas kartu, dalinantis buitimi, seksualiniais ryšiais, materialine gerove, tačiau neregistruojant savo ryšių Civilinės metrikacijos skyriuje arba bažnyčioje.
Registruota sa

antuoka – santuoka, užregistruota Civilinės metrikacijos skyriuje.
Bendro gyvenimo draugas – kartu gyvenantis kitos lyties partneris, susijęs bendra buitimi ir seksualiniais ryšiais.
Tradicinė šeima – šeima , užregistravus savo santuoką civilinės metrikacijos skyriuje.
Saugumas ir socialinės garantijos – tokios sąlygos, kurios garantuoja žmogui skyrybų atveju, kad juo bus pasirūpinta.
Ekonominės- materialinės priežastys, motyvai – tai priežastys, kurios paremtos pinigine nauda.
Pilnametis – žmogus, sulaukęs 18 metų.
Vertybės – visuomenėje labiausiai vertinami dalykai.
Vakarietiška kultūra – vakarų europos visuomenės tradicijos, įpročiai, papročiai, elgsena.
Asmeninis, socialinis ir seksualinis suderinamumas – kai žmonės atitinka vienas kito poreikius tiek asmeninėmis savybėmis, tiek bendravimu tarp žmonių, tiek seksualumu.
Šeimos stabilumas – kai šeimos nariai gali pasitikėti vienas kitu, turėti garantijas dėl ateities, kai šeima tvirta ir nėra abejonių dėl partnerio kaitos.
Neigiama visuomenės reakcija – kai kiti žmonės nepalankiai žiūri , atsiliepia, nepasitiki.

ANKETA

Kauno miesto gyventojų požiūrio į neregistruotą santuoką (kohabitaciją) poožiūrio tyrimas
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, kviečiame Jus dalyvauti Kauno m. gyventojų požiūrio į kohabitaciją tyrime, kurį atlieka Vytauto Didžiojo Universiteto Sociologijos katedra.
Anketa anoniminė, vardo ir pavardės minėti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti. Prašome nuoširdžiai ir atidžiai atsakyti į anketos klausimus. Dėl visų neaiškumų kreiptis į Jums anketą pateikusį asmenį.

1. Jūsų lytis :
o Vyras
o Moteris

2. Turite šiuo metu bendro gyvenimo draugą,- ę ?
o Taip
o Ne ;
o Ruošiamės kartu gyventi;
o Ne, net neplanuoju;

3. Jūs šiuo metu susituokęs, -usi civilinės metrikacijos skyriuje?
o Taip
o Ne
o Ruošiuosi
o Tuoksiuos tik kai gims vaikas
o Išsiskyriau ir daugiau nesituoksiu
o Net negalvoju

4. Ar su

utiktumėte gyventi kartu neregistruotoje santuokoje?
o Jau gyvenu
o Taip
o Ne
o Nežinau
o Tik tam tikrą laikotarpį
o Kita

5. Ar manote, kad civilinė santuoka yra :
o Atgyvenęs dalykas
o Nereikalinga, nes vistiek vėliau gali tekti išsiskirti
o Tiesiog gili tradicija ir tiek
o Būtina, kad užtikrintų saugumą ir socialines garantijas
o Kita

6. Ką manote apie poras ilgą laiką gyvenančias neregistruotoje santuokoje?
o Normalu, pritariu joms;
o Nepritariu, bet čia jų asmeninis reikalas;
o Santykiai neatrodo rimti;
o Siūlau susituokti;
o Kita

7. Kaip manote, kas įtakoja poras gyventi nesusituokus?
o Ekonominės- materialinės sąlygos, pvz. būsto, darbo neturėjimas
o Vertybių pasikeitimas
o Įsipareigojimo trūkumas
o Vakarietiškos kultūros įtaka
o Galimų skyrybų baimė
o Kita

8. Ar Jūsų nuomone, neregistruota santuoka labiau „pasmerkta“ išsiskyrimui, nei santuoka, registruota Civilinės metrikacijos skyriuje?
o Taip
o Ne
o Iš dalies
o Nežinau

9. Teigiami, Jūsų nuomone, kohabitacijos aspektai:
o Galimybė įveikti partnerio asmeninius įpročius ar priprasti prie jų;
o Galimybė patikrinti asmeninį, socialinį ir seksualinį suderinamumą;
o Nepasisekus santykiams, galima juos nutraukti be skausmingos ir varginančios skyrybų ceremonijos;
o Ekonominiai motyvai, pvz.:valstybės paskola ar pašalpa ar pan.
o Nematau jokių teigiamų aspektų
o Neturiu nuomonės
o Kita

10. Neigiami, Jūsų nuomone, kohabitacijos aspektai:
o Nėra socialinių garantijų
o Neigiama visuomenės dalies reakcija
o Šeimos stabilumo trūkumas
o Nematau jokių neigiamų aspektų
o Nežinau
o Kita

11. Ar pritariate tradiciniam lyčių vaidmenų modeliui – vyras rūpinasi materialiniais šeimos reikalais, o moteris – vaikais, namais ir kitais šeimos nariais?
o Pritariu
o Dalinai pritariu
o Priklauso nuo susitarimo
o Neturiu nuomonės
o Nepritariu

12. Kaip manote kaip turėtų būti šeimoje pasiskirstę namų ruošos darbai?
o Vyrai nesutverti tokiems darbams, jie skirti tik moterims
o Vyro pareiga uždirbti, todėl namų ruoša visa tenka moteriai
o Vyras turėtų įsitraukti į namų ruošą tik, jei moteris dirba
o Abu partneriai turėtų turėtų vienodai pasiskirstyti darbais
o Vyras turėtų įs

sitraukti į namų ruošą bet kuriuo atveju
o Kita

13. Kiek turite ar norite turėti vaikų?
o 1
o 2
o 3 ir daugiau
o Neplanuoju
o Nežinau
o Kita

14. Kodėl neturite ar nenorite turėti daugiau vaikų?
o Nėra galimybių išlaikyti daugiau vaikų
o Vaikai trukdo siekti karjeros, realizuoti save
o Trukdo sveikata ar amžius
o Per mažos valstybės pašalpos
o Kita

15. Kaip manote, ar valstybė pakankamai remia jaunas šeimas su vaikais?
o Pakankamai
o Iš dalies pakankamai
o Neturiu nuomonės
o Nepakankamai
o Kita

16. Kokiam šeimos tipui atiduodumėte pirmenybę?
o Šeima, kuriama vedybų keliu
o Šeima, kuriama kaip neregistruota santuoka su ketinimu vesti
o Šeima, kuriama kaip neregistruota santuoka be ketinimo vesti

17. Ar esate patenkintas savo dabartine šeimynine padėtim?
o Taip, esu patenkintas
o Iš dalies patenkintas
o Nesu patenkintas
o Nežinau

18. Jūsų išsilavinimas?
o Pradinis ir žemesnis
o Nepilnas vidurinis
o Vidurinis
o Profesinė mokykla
o Aukštesnioji mokykla
o Nebaigtas aukštasis
o Aukštasis
o Kitas išsilavinimas

19. Jūsų amžius?
o 18-25
o 26-35
o 36-45
o 46-55
o 55 ir >

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje.

Leave a Comment