“ ŽMONIŲ POŽIŪRIS Į KORUPCIJĄ ”

Įvadas..............................3
Tyrimo tikslai..............................4
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai..........................4
Tyrimo metodika..............................4
Tyrimo duomenų analizė.............................5
Išvados..............................9
Asmeninė kritika.............................. 11
Priedas ( anketa )..............................12

Įvadas. Mūsų šalyje labai plinta kyšininkavimas kaip socialinis reiškinys. Turbūt kiekvienas esame susidūrę su šia problema. Savo darbe norėčiau paanalizuoti žmonių požiūrį į papildomo atlyginimo davimą ir ėmimą už suteiktas paslaugas.

“Dabar žmonės gyvena labai sudėtingu laikotarpiu, daugelis įvairiais būdais bando brautis per gyvenimą, lyg džiunglėmis, tad žmonės nevisada pasirenka patį geriausią, kartais labai blogą būdą prasimušti į gyvenimą. Gatvėse, mieste, visame pasaulyje vyrauja džiunglių taisyklės. Žmonės lyg žvėrys, viską aplinkui naikindami, ne

e
eatsižvelgdami į kitų interesus, bando įgyvendinti savo tikslus. Ne visada tie tikslai būna geri, bet jei geri, tai būdas ne visada teisėtas. Patys sukūrėme tokiį pasaulį, o žmonės tampa įrankiais.
Korupcija yra blogis. Visuomenėje, kurioje klesti korupcija, nelieka vietos protingiems, labiau išsilavinusiems. Tokioje visuomenėje gali egzistuoti tik turtingieji. Žmonės renka valdžią ne todėl, kad valdžia pasigrobtų turtų. Korumputoje visuomenėje nelieka vietos lygybei. Manau, kad korumpuoti pareigūnai ilgai nemiega naktimis.
Korupcinės nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veiklos, jeigu jos padaromos viešame se
e
ektoriuje siekiant sau ar kitiems asmeninės neteisėtos naudos: piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, nusikalstamos veiklos valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu, sukčiavimas, turto pasisavinimas, turto iššvaistymas, ternybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turttą pa
a
ateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise, konrabanda, kyšimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą, autorystės pasisavinimas, kai tokių veiklų padarymu siekiama ar reikalauja kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšio priėmimą ar papirkimą.
Gerai nežinant tikrų kyšio ėmimo priežasčių bei jų kilmės, neimanomas sėkmingas darbas šalinant tas priežastis. Todėl siekiant garantuoti žmonių sąžiningumą atliekant savo darbą, būtina suvokti papilomo atlyginimo ėmimo priežastis.
Manau, kad ši tema yra aktuali, tik nežinia dėl ko, apie tai yra labai mažai kalbama mūsų visuomenėje atvirai. Žmonėms tūrėtų būti įdomu sužinoti tyrimo rezultatus, galbūt sužinoti tai, ko, gal būt, patys nežino.
Tyrimo tikslai – išsiaiškinti kyšininkavimo priežastis; kokios pagrindinės institucijos užsiima nelegaliomis “premijomis” ir, ar už tai, yr
r
ra patenkinami žmonių poreikiai. Sužinoti, ką žmonės laiko papildomu atlyginimu, kaip žinoti, kiek tas pareigūnas ima, kaip žmonės pritaria korupcijai, ar kyšininkavimas padeda išspręsti problemas, ar mūsų vyriausybė pakankamai skiria dėmesio korupcijos prevencijai.
Pagrindiniai tyrimo uždaviniai. Pateikiant programos – anketos klausimus apklausti įvairaus amžiaus žmones, palyginti tarpusavyje gautus duomenis. Remiantis tyrimo rezultatais, išsiaiškiti pagrindines kyšininkavimo priežastis ir motyvus. Siekiant šį tikslą įgyvendinti: – aprobuota tyrimo programa–anketa, išaanalizuoti ir apibendrinti tyrimo duomenys ( atlikta gautų duomenų kokybinė ir kiekybinė analizė), pateiktos rekomendacijos nagrinėjamai problemai spręsti.
Tyrimo me
e
etodika. Talkininkaujant bendrakursei, lankiausi įvairiose Klaipėdos miesto parduotuvėse, kur būtų galima sutikti įvairios socialinės padėties žmonių. Atlikome pilotažinį tyrimą. Pateikėme respondentams programos anketos klausimus, išklausėme jų asmeninėmis nuomones. Išdalinta 19 anketų.
Programos – anketos klausimus sudarė 17 klausimų. Tai:
• Anketiniai duomenys apie respondentą ( lytis, profesija, išsimokslinimas ).
• Pagrindinės institucijos, kur respondentas dažniausiai lankosi.
• Žmonių nuogirdos, apie kyšio ėmimą pateiktose institucijose.
• Duomenys, iš kur respondentai sužino apie korupcią.
• Informacija, kas yra laikoma papildomu atlyginimu.
• Informacija , kaip žmonės pritaria kyšio davimui.
• Respondentų motyvai, dėl papildomo atlyginimo davimo priežasčių.
• Požiūris ir nuomonė apie Lietuvos vyriausybės dėmesio skirimą korupcijos prevencijai mažinti.
• Korupcijos mastų kitimas.
• Informacija apie požiūrį “pats duoda, pats rėkia”.
• Pačių asmenų susidūrimas su kyšio davimu.
• Motyvai dėl problemos išsprenimo duodant kyšį.
Respondentams buvo garantuotas anonimiškumas. Gauti anketos klausimų rezultatai buvo naudojami, tik statistiniam apdorojimui. Visa tai atlikome tam, kad būtų galima spręti apie žmonių požiūrį į korupciją.
Tyrimo duomenų analizė. Į anketoje pateiktus klausimus ir savo nuomonę išreiškė 11 moterų ir 8 vyrai. Respondentai buvo įvairių profesijų asmenys, pvz: pardavėja, mokytojai, pensininkai, studentai, buchalterė, siuvėja ir t.t.
Pagal pateiktus išsilavinimo variantus, matome rezultatus.

Daugiausia apklaustųjų buvo žmonės, turintys spec. vidurinį išsilavinimą, jų sudarė net 41.6%, vidurinį turėjo tik 20.8%, pagrindinį 15.70%. Pagal tai galime spręsti, kad asmenys, turintys tokius išsilavinimus, neužima itin aukštų pareigų, turi mažiau pažinčių aukštesnėse institucijose.
Respondentams pateikus klausimą – kuriose institucijose jiems tenka lankytis dažniausiai matome:

Labai dažnai Dažnai Retai Niekada Neturi nuomonės
Tesėsaugos įstaigos 36.4% 36.4% 27.2%
Gydimo įstaigos 11.6% 36.4% 46.8% 5.2%
Savivaldybėje 26.3% 47.4% 26.3%
Mokesčių inspekcijoje 21% 52.6% 26.4%
Muitinėje 5.3% 15.7% 52.6% 26.4%
Kelių plicijoje 5.3% 21.1% 47.3% 26.3%

Pagal gautus rezultatus sužinome, kad žmonės daugiausia lankosi gydimo įstaigose, 5.3% iš apklaustųjų sakė, kad labai dažnai lankosi muitinėje. Kitose pateiktose institucijose respondentai lankosi labai retai arba visiškai neturi reikalų su jomis. Daugelis iš apklaustųjų neturi net nuomonės. Pasirinktą nuomonę lemia ir tai, kad žmonės patys dirba ne aukštose institucijose, todėl tai ir lemia jų gana retą apsilankymą tose vietose.
Įdomu buvo sužinoti, ar apklaustiesiems teko girdėti apie kyšio ėmimą tose įstaigose, kur jie lankosi. Pagal pateiktus atsakymus matome:

kad net 84.22% žmonėms teko girdėti, apie papildomo atlyginimo ėmimą apsilankytose įstaigose. Atlikus šio klausimo analizę, matome, kad moda yra pirmas variantas, nes į jį atsakė didžiulė dauguma. Likusiajai apklaustųjų daliai neteko apie tai girdėti. Akivaizdžiai matome, kad kyšininkavimas labai plinta, išsiaiškinome iš kur žmonės sužino apie tai.

Kaip matome, daug apie korupcija kalba ir žiniasklaida, nes apklaustieji daugiausia iš jos sužino apie nelegalų papildomo atlyginimo ėmimą, jų buvo net 36.8% iš visų apklaustųjų. Dauguma žmonių apie tai sužino iš pažįstamų – 26.4%. Pagal pateiktas nuomones, išsiaiškinome, kad dauguma apklaustųjų net patys buvo susidūrę keblioje situacijoje, kai pareigūnai patys pareikalavo papildomo atlyginimo.

Svarbu buvo aptarti ir tai, ką Lietuvos piliečiai laiko papildomu atlyginimu. Net 5.4% apklaustųjų pasakė savo nuomonę, kad aukštos institucijos pareigūnai bijo imti pinigus, todėl jie ima dovanas. Nes pareigūnams atrodo, kad tai nėra kyšis, o tik padėka už gerą darbą, už kokybiškai atliktą paslaugą, kad tai turi būti privalumas. Iš pateitų variantų net 63.1%, manė, kad kyšis yra imamas pinigais, kad dovanomis ima manė 31.5%.
Svarbu buvo sužinoti ir tai, kokia respondentų nuomonė apie pagrindinių institucijų kyšio ėmimą. Kaip būtų suskirstyti institucijas pagal kyšininkavimą. Atlikus tyrimą susumavome rezultatus:

Labai pritariu Pritariu Nepritariu Labai nepritariu Nei pritariu, nei nepritariu Neturi nuomonės
Seimo ir vyriausybės nariai 42% 21.% 5.3% 5.3% 21.1% 5.3%
Teisėtvarkos atstovai 42.1% 47.3% 5.3% 5.3%
Savivaldybių darbuotojai 21% 52.6% 10.5% 5.3% 5.3% 5.3%
Muitinės darbuotojams 57.9% 36.8% 5.3%
Mokesčių inspekcijos darbuotojai 31.5% 52.6% 5.3% 10.6%
Gydimo įstaigų darbuotojai 68.5% 31.5%
Kelių policininkai 57.9% 31.5% 5.3% 5.3%

Akivaizdžiai matosi, kad labiausiai kyšius, respondentų nuomone, ima gydymo įstaigų darbuotojai. Galime daryti prielaidą, kad žmonės šioje įstaigoje lankosi dažniausiai ir pagal tai sprendžia, kad būtent gydytojai naudojasi ligonių pinigais. Apklaustųjų nuomone, muitinės darbuotojai ir kelių policininkai papildomą atlyginimą ima taip pat, turbūt, todėl, kad ir šie pareigūnai gana dažnai susiduria su neteisėtos veiklos vykdymu, už kurią piliečiai moka mažesnę sumą pinigų, kuriuos paima pareigūnai. Tokiu atveju yra geriau ir paprastam piliečiui, nes nereikia mokėti tokios didelės pinigų sumos už padarytą nusižengimą ir nebus rašomas baudos kvitas.
Duodant papildomą atlyginimą daugelis mano, kad tai yra palankus sprendimas, iš apklaustųjų taip nusprendė net 52.6%. Kad geresnė paslaugos kokybė bus manė net 36.8%. Kai kurie respondentai sakė, kad tai yra baimės jausmas – reikia duoti vien todėl, kad nebūti išvarytam, ar negavus to, ko reikia. Žmonės mano, kad mūsų vyriausybė labai mažai skiria dėmesio šio blogo įpročio šalinimui.
Labiau sukontroliavus pareigūnų darbą mūsų šalyje sumažėtų kyšininkavimas. Respondentų nuomone vyriausybė labai mažai skiria dėmesio korupcijos prevencijai. Atlikus tyrimą matomerezultatus.

Didžioji apklaustųjų dalis, net 68.4% nusprendė, kad korupcijos prevencijai vyriausybė neskiria dėmesio.Manančių, kad skiria buvo tik 5.3%. Nors teisėtvarkos struktūrų nepajėgumą ir nenorą išsiaiškinti korupcijos atvejus apklausos dalyviai vis dar linkę laikyti svarbiausia korupcijos plitimo priežastimi, jie taip pat pabrėžė, kad valdininkų atsakomybė ir atskaitomybė neatsveria pernelyg didelių valdininkų galių, kad teisinėje bazėje yra perdaug spragų. Tik nedaugelis respondentų įvardijo mažus valdininkų atlyginimus bei sovietinį palikimą kaip svarbias korupcijos priežastis.
Korupcijos masto mažėjimu nei vienas respondentas netiki. Pateikus klausimą, ką jie mano apie kyšininkavimo masto pokytį pastaraisiais metais, apklaustieji pareiškė, kad jis labai didėja, toks pat žmonių kiekis 36.8% manė, kad didėja. Tik 26.4% pareiškė, kad nei didėja nei mažėja, kad šitas blogis koks buvo toks ir bus.
Norint panaikinti korupciją reikia, kad tą klausimą sprendžiantys asmenys patys būtų prieš papildomo atlyginimo ėmimą. Daugelis mano, kad net patys valdininkai kovojantys su korupcija ima kyšius. Anketoje buvo pateiktas klausimas, koks yra respondentų požiūris į posakį “pats duoda, pats rėkia”. 31.5% visiškai sutiko su šituo posakiu, 47.3% sutiko, tik 10.6% apklaustųjų nesutiko. Sprendžiant pagal daugumos nuomonę valdininkai nelabai stengiasi panaikinti šitą negerumą, nes turbūt jiems nerūpi paprastų žmonių gyvenimas, jiems svarbiau, kad patiems būtų gerai.
Žvelgiant į tai, ar patys respondentai yra buvę susidūrę su kyšio davimu, paskaičiavus pagal medianą, galime teigti, kad respondentai kyšio nedavė, nes antrą atsakymo variantą pasirinko daugiau žmonių nei pirmą, kur pateiktas variantas, kad kyšis buvo duotas. Įdomu pastebėti skirtumą tarp teoriškai mąstančių apie korupcijos paplitimą bei praktiškai kyšius davusių respondentų. Pirmieji linkę manyti, kad korupcija labiausiai paplitusi tarp aukštesnio lygio pareigūnų, tuo tarpu tiesiogiai su korupcija susidūrę apklausos dalyviai teigė, kad labiausiai korumpuoti yra žemesnių grandžių valdininkai. Visi apklaustieji sutiko su tuo, kad papildomo atlyginimo davimas padeda išspręsti problemas.
Išvados. Mano atlikto tyrimo analizė leidžia daryti išvadą, kad korupcija Lietuvoje yra labai aktuali problema. Analizuojant kyšininkavimo problemą į pirmą vietą iškyla nenoras kovoti su šia yda. Nors, kaip parodė aplkausa, daugelis žmonių įvardija bausmių pažeidėjams didinamą kaip efektyviausią kovos su korupcija būdą, valdininkų galių mažinimas bei atsakomybės ir atskaitomybės didinimas laikomi ypač svarbiomis korupcijos mažinimo priemonėmis. Mažiausiai respondentai tiki, kad kovoti su korupcija gali padėti valdininkų algų didinimas. Galima daryti išvadą, kad plačiai suvokiama, jog svarbiausia yra kovoti ne su reiškinio pasekmėmis, bet stiprinti prevencines piemones, t.y.šalinti jo šaknis.
Atlikus tyrimą galime teigti, kad absoliuti dauguma žmonių korupciją vertina kaip itin paplitusį reiškinį mūsų visuomenėje. Galima išskirti dvi esmines korupcijos įsigalėjimo priežastis:
1. Valdininkų atsakomybė ir atskaitomybė “neatsveria” didelių valdininkų galių.
2. Teisėtvarkos struktūros yra nepajėgios ( ar nenori ) kovoti su korupcijos faktais,o šį nepajėgumą bent iš dalies lemia teisinės bazės silpnumas.
Mano nuomone, kad šios abi priežastys – didelės galios ir nebaudžiamumas – sudaro pareigūnams prielaidas reikalauti iš interesantų nelegaliai mokėti už savo tiesioginių funkcijų vykdymą, todėl dauguma tyrimo dalyvių efektyviausiomis kovos su korupcija priemonėmis laiko galių mažinimą, atsakomybės ir atskaitomybės didinimą, įstatymų spragų, sudarančių prielaidas korupcijai, šalinimą.

Asmeninė kritika. Mano nuomone, kyšininkavimas yra labai svarbi problema Lietuvoje. Aš norėjau išsiaiškinti, kokia yra žmonių nuomonė apie nelegalų papildomo atlyginimo davimą ir ėmimą. Norėdama tą problemą paanalizuoti sudariau anketą ir atlikau tyrimą. Atlikus tyrimą sužinojau, ką žmonės mano apie korupcijos šaknis ir paplitimą.

Manau, kad respondentų pagalba, sužinojau pakankamai daug, kad galėčiau apibendrinti žmonių nuomones apie kyšininkavimą. Anketoje tinkamai sudariau klausimyną, kad galėčiau gerai išanalizuoti iškeltą problemą.
Atlikinėdama tyrimą pastebėjau trūkumų savo sudarytoje anketoje. Manau, kad reikėjo išsiaiškinti ir tai, koks yra žmonių amžius, koks vidutinis jų atlyginimas per mėnesį. Pagal tai būtų galima nuspręsti, ar žmonės sau leidžia duoti kyšį pareigūnams ir kokio jis galėtų būti dydžio. Manau, kad reikėjo paklausti ir tai, ar žmonės kada nors bandė skųstis teisėtvarkai dėl kyšininkavimo. Analizuojant pasirinktą problemą reikėjo apklausti daug daugiau respondentų. Tokiu atveju tyrimas būtų didesnis ir būtų išnagrinėtas plačiau, būtų daug daugiau asmeninių nuomonių.
Rašydama darbą supratau, kad pasirinkau gana įdomią temą, kuri yra aktuali didžiajai daugumai Lietuvos pilečių.

Manau, kad mano tyrimas yra atliktas pakankamai gerai.