praktikos atsakaita UAB”Lietuvos gelezinkeliai”

Turinys

Įvadas 3
1.Apie įmonę 4
2. AB „Lietuvos geležinkeliai“valdymo struktūra 5
3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ryšių su visuomene ir reklamos skyrius 7
4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ryšių su visuomene ir reklamos skyriaus struktūra 7
5 AB „Lietuvos geležinkeliai“marketingo sprendimai 9
5.1. Produktų ir paslaugų spendimai 10
5.2. Kainos sprendimai 11
5.3. Rėmimas ir reklama 11
6 AB „Lietuvos geležinkeliai“reklamos projektai 12
Išvados ir pasiūlymai 14
Literatūra 15

Įvadas

Lietuvos transporto sistema iš esmės patenkina šiandieninius šalies transporto rinkos poreikius. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos, kaip tranzito šalies geografinę padėtį, transporto sistemai keliami nauji uždaviniai-gerokai padidinti keleivių bei krovinių pervežimo apimtis, harmoningai integruotis į Vakarų Europos transporto rinką. Pirmiausiai, turėtų būti panaikintos geležinkelio plėtrą stabdančios kliūtys, t..y. sukurta tinkama šiuolaikinio transporto infrastruktūra, tarpusavyje suderinti tinklai bei sistemos, nuolat ieškoma naujų gamybos technologijų, tikslingai paskirstomos lėšos, nuolat siekiama produktyvumo bei teikiamos patikimos paslaugos, pateikiant pagrįstus vartotojų lūkesčius.
Kad geležinkeliai galėtu konkuruoti su kitomis transporto rūšimis reikalingos net tik didžiulės investicijos į infrastruktūros modernizavimą, bet ir efektyvios reklamos.
Norint įmonei įsitvirtinti konkurencingoje rinkoje ir gauti didesnį pelną reikia geros reklamos, kuri atskleistų įmonės veiklą, praneštų apie rinkoje esančią prekę ir paslaugą bei išpopuliarintų prekinį ženklą, be kurio šių dienų įmonė neišsiverstų.

Taigi šiios praktikos darbo tikslas :
1 Susipažinti su įmonės reklamos padalinio veikla bei vykstančiais telekomunikacijos procesais;
2 Sudaryti įmonės organizacinę valdymo ir funkcinę struktūras, įvardinti pagrindines įmonės valdymo problemas, privalumus ir trūkumus;
3 Susipažinti su esama ir reklamos projektų situacija įmonėje(vykdyti ir šiuo metu vykdomi);
4 Išanalizuoti taikomas ri

inkodaros priemones ir pasirenkant kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodus, išskirkite reklamos komunikacijos problemas, privalumus ir trūkumus.
5 Pateikti pasiūlymus reklamai tobulinti.

1 Apie įmonę

AB „Lietuvos geležinkeliai“- viena didžiausių šalies bendrovių, teikianti krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas. Pagrindiniai šios įmonės tikslai yra vykdyti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos politiką, užtikrinti saugų geležinkelių transporto eismą ir geležinkelių transporto paslaugų teikimo kontrolę, reguliuoja geležinkelių transporto rinkos dalyvių tiek ūkinę komercinę, tiek eismo saugos užtikrinimo veiklą.
Šiuo metu visą mūsų šalies geležinkelių ūkį valdo valstybei priklausanti akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“. Pernai bendrovės pajamos viršijo 1 mlrd. Lt, iš kurių beveik 90 proc. sudarė iš krovinių vežimo veiklos gautos pajamos. Grynasis pelnas siekė beveik 100 mln. Lt. Krovinių vežimo verslas bendrovei užtikrina finansinį stabilumą, plėtros galimybes ir potencialą investicijoms.
Įmonė įsteigta 19991m. Iš pradžių sunkiai spendžiami uždaviniai nedavė didelio pelno. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos geležinkeliai, kaip ir Latvijos ir Estijos, buvo valdomi Baltijos(vėliau Pabaltijo)geležinkelio valdybos, įsikūrusios Rygoje. Tokia valdymo struktūra turėjo neigiamų pasekmių mūsų šalies geležinkeliams. Jei ne visada sulaukdavo adekvačių investicijų riedmenims, , intensyviai eksploatuojamiems keliams, todėl, atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos geležinkelių infrastruktūros ir riedmenų būklė buvo gerokai prastesnė nei kaimyninės Latvijos. Be to, dėl devintąjį dešimtmetį šalį apėmusio ekonominio nuosmukio buvo sumažėjusios gamybos apimtys, pablogėję įmonių tarpusavio ryšiai, pakitusi prekių ir

r paslaugų rinka. Tai turėjo neigiamos įtakos geležinkelių transportui – nuo 1990 iki 1995m. Krovinių vežimas sumažėjo 2,6 karto. Taip pat turėjo įtakos ir sovietų okupacijos stalininės represijos ir tremtys i Sibirą neužmirštamos iki šiol.
Tačiau Lietuvai atkūrus nepriklausomybę Lietuvos geležinkelių bendrovė sparčiai integravosi į bendrą Europos transporto tinklą({1992m.), 2004 metais įstojus į Europos sąjungą atsivėrė naujos perspektyvos: vakarų šalių rinką, Europos Sąjungos parama 2005 metais Lietuvos geležinkelių ūkiui modernizuoti buvo investuota 1511,8 mln. Lt –investicijos buvo skirtos infrastruktūrai ir riedmenų ūkiui modernizuoti, informacinių technologijų plėtrai, krovinių ir keleivių vežimo ūkiui atnaujinti.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ ekonominiai ir finansiniai rodikliai nuo 200m.nuolat gerėjo: išaugo krovinių vežimo mastai, pajamos, darbo našumas, atsirado galimybė daugiau lėšų skirti investicijoms, technikos, infrastruktūros ir pastatų remontui, darbuotojų socialiniams poreikiams tenkinti..Bendrovė dirba pelningai. Esminiai pelno didėjimo veiksniai – krovinių vežimo augimas ir gamybos sąnaudų mažėjimas.
Šiandien Lietuvos geležinkeliai viena didžiausių šalies bendrovių, sukurianti apie 2 proc.šalies bendro vidaus produkto, apyvarta šoktelėjusi virš 1 milijardo litų,
Didžiąją dalį pajamų „Lietuvos geležinkeliai“ gauna iš krovinių gabenimo Kaliningrado kryptimi. Siekdamas išsaugoti Lietuvos geležinkelių pajamas ir užtikrinti šalies nacionalinį saugumą, Seimas šiais metais papildė Geležinkelių transporto kodeksą, kuriame nurodė, kad „išimtinė teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas priklauso geležinkelio įmonėms (vežėjams), kurios arba kurių visos akcijos nuosavybės teise pr
riklauso Lietuvos valstybei“.
Šiuo metu Lietuvos geležinkeliai kasmet veža apie 7mln keleivių ir apie 50mln tonų krovinių.

2 AB „Lietuvos geležinkeliai“valdymo struktūra

Lietuvos geležinkeliai yra viena didžiausių įmonių Lietuvoje, todėl ir jos valdymo struktūra labai plati, susideda iš daugybes padalinių(Pav.1).

Įmonės valdymo privalumai:
Nuolat diegiamos naujos technologijos, kurios palengvina ir pagreitina darbą;
Įmonės darbuotojai nuolat informuojami apie vykstančius pasikeitimus, tam naudojami leidiniai kurie yra leidžiami tik įmonės viduje;
Darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas yra 30proc. didesnis už vidutinį šalies atlygį, o tai skatina darbo efektyvumą ir tai mažina darbuotojų kaitos riziką.
Kiekvieną įmonės darbuotoją priimant į darbą duodami nuostatai kuriuose aiškiai nurodomas jo darbo uždaviniai ir funkcijos.
Įmonės valdymo trūkumai;

Per mažai dėmesio skiriama keleivių vežimui, todėl ši veikla yra nuostolinga, reikia stiprių pokyčių
kad geležinkelio transportas vėl pajėgtų konkuruoti su kitomis transporto rūšimis.
Dėl techninių keitimų, remonto nukenčia net tik keleivių bet ir krovinių vežimas.
Nuolat keičiami nepastovūs grafikai.
Geležinkeliai turi sudaryti bendradarbiavimo sutartis su kitomis transporto rūšimis, kad savo klientams galėtų organizuoti “nuo durų iki durų” principu pagrįstą paslaugą, nes dėl to klientai patiria daug nepatogumų.

3 Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene ir reklamos skyrius

Šioje įmonėje atlikau praktika ryšių su visuomene ir reklamos skyriuje. Pagrindiniai šio skyriaus uždaviniai yra taikant reklamos ir ryšių su visuomene priemones formuoti palankų bendrovės įvaizdį, atitinkantį Lietuvos geležinkelių misiją, bendrovės tikslus, ateities pl

lanus.
Šio skyriaus pagrindinės funkcijos yra:
1. Šalies ir užsienio žiniasklaidos priemonių, bendrovės leidinių, interneto ir intraneto svetainės pagalba informuoja visuomenę apie bendrovės veiklos rezultatus, įvykius, vadovybės sprendimus;
2. Rūpinasi bendrovės leidinių kūrimu, leidyba;
3. Organizuoja filmų, apybraižų, reklaminių vaizdo ir garso klipų gamybą;
4. Renka informaciją iš spaudos leidinių apie bendrovę, geležinkelių, vandens, kelių transportą, kaupia šią informaciją ir naudoja ją bendrovės leidiniuose;
5. Kuria ir tobulina reikalavimus bendrovės firminiam stiliui, nustatyta tvarka prižiūri, kaip jų laikomasi;
6. Organizuoja su viešaisiais ryšiais (konkursai geležinkelių tema, renginiai verslo partneriams, klientams ir kt.) susijusius renginius ir profesines šventes bendrovės darbuotojams, sudaro sutartis su kūrybiniais atlikėjais, kontroliuoja tų sutarčių vykdymą;
7. Rūpinasi suvenyrų su LG simbolika gamyba;

4 Lietuvos geležinkelių ryšių su visuomene ir reklamos skyriaus struktūra

1. Ryšių su visuomene ir reklamos skyriaus viršininkas- jis yra tiesiogiai pavaldus Vidaus administravimo tarnybos viršininkui.
• Viršininko pagrindiniai uždaviniai yra: taikant reklamos bei ryšių su visuomene priemones, formuoti palankią viešąją nuomonę apie bendrovę, kurti teigiamą, atitinkantį Lietuvos geležinkelių misiją, tikslus, ateities planus bendrovės įvaizdį.
• Viršininkas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
• Koordinuoja skyriaus darbuotojų darbą, kontroliuoja, kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai vykdo jiems pavestas užduotis, atlieka funkcijas;
• Rūpinasi bendrovę reprezentuojančių ataskaitų, bukletų, lankstinukų, albumų, knygų, žurnalo ir laikraščio leidyba;
Organizuoja filmų, apybraižų, reklaminių vaizdo ir garso klipų apie bendrovės veiklą gamybą;
Pagal savo kompetenciją rengia bei teikia informaciją bendrovės interneto svetainės naujienų skiltyje;
• Generaliniam direktoriui nurodžius, rengia tezes, pranešimus, raštus apie bendrovės veiklą;
• Kartu su kitais bendrovės specialistais kuria ir tobulina bendrovės firminį stilių;
• Konsultuoja ir nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip struktūrinių padalinių darbuotojai laikosi bendrovės firminio stiliaus;
• Organizuoja su viešaisiais ryšiais (konkursai geležinkelių tema, renginiai verslo partneriams, klientams ir kt.) susijusius bendrovės renginius ir profesines šventes bendrovės darbuotojams, sudaro sutartis su kūrybiniais atlikėjais, kontroliuoja tų sutarčių vykdymą;
• Savo profesinės kompetencijos ribose vykdo kitus vadovybės pavedimus.

2. Ryšių su visuomene ir reklamos skyriaus vyresnysis specialistas- jis yra pavaldus skyriaus viršininkui

Vyresniojo specialisto pagrindiniai uždaviniai yra rengti žurnalą apie geležinkelių transportą, jo naujoves, bendrovės veiklą, jos teikiamas paslaugas, darbuotojus, užtikrinti straipsnių bendrovei aktualiomis temomis išspausdinimą minėtame žurnale.

Vyresnysis specialistas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
• Kartu su kitais bendrovės specialistais, žurnalo vyriausiuoju redaktoriumi ir kolegija planuoja žurnalo tematiką bei tobulina jį, rengia kolegijos posėdžius ir juos protokoluoja;
• Informuoja autorius apie spausdintinų straipsnių tematiką, šių straipsnių pateikimo terminus;
• Redaguoja žurnalo „Lietuvos geležinkeliai“ medžiagą ir ją pasirašo;
• Suredaguotą medžiagą derina su autoriais – geležinkelio specialistais;
• Renka medžiagą ir informaciją žurnalui bei ją kaupia;
• Skaito rengiamo spaudai žurnalo laužinio ir maketo korektūrą, juos pasirašo;
• Pagal savo kompetenciją vykdo kitus vadovybės nurodymus.

3. Laikraščio „geležinkelininkas“ vyresnysis specialistas ir korespondentas – jis yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.
Vyr. redaktoriaus svarbiausias uždavinys yra užtikrinti bendrovės profesinio dvisavaitinio laikraščio „Geležinkelininkas“ leidybą.

Vyr. redaktorius, atlikdamas svarbiausią savo uždavinį, vykdo šias funkcijas:
• Planuot laikraščio struktūrą, tematiką;
• Paskirstyti laikraščio „Geležinkelininkas“ redakcijos korespondentams temas;
• Skaityti ir redaguoti rengiamus spaudai rankraščius;
• Kontroliuoti, kaip kuriamas laikraščio maketas;
• Suderinti kiekvieno laikraščio maketą su skyriaus viršininku ir pateikti jį leidyklai;
• Kas mėnesį paskirstyti neetatiniams autoriams honoraro fondo lėšas ir, suderinęs su skyriaus bei tarnybos viršininku, pateikti bendrovės Finansų apskaitos skyriui honorarų lapą;
• Nustatyti laikraščio platinimo tvarką ir kontroliuoti jos vykdymą;
• Rūpintis laikraščio platinimu;
• Rašyti straipsnius geležinkelių transporto tema kitiems šalies ir užsienio leidiniams;
• Savo profesinės kompetencijos ribose vykdyti kitus vadovybės pavedimus.

4. Techninės administracijos sektorius – ji sudaro viršininkas ir du specialistai, kurie maketuoja leidinius, fotografuoja ir pan.
Įmonė bendradarbiauja su spaustuve „LRX Baltika“ ir spaustuve „Sapnų sala“.

5 AB “Lietuvos geležinkeliai“ marketingo sprendimai

Prekių ir paslaugų identifikavimo srityje kiekviena įmonė gali rinktis iš keleto pagrindinių strateginių alternatyvų;
Įmonė gamintoja prekės vardo nesuteikia
Suteikiamas grupinis prekės vardas
Suteikiamas individualus prekės vardas
Suteikiamas dvigubas prekės vardas
Tiriamoji įmonė prekių indentifikavimo srityje pasirinko strategija, kai prekėms suteikiamas prekės vardas sutampantis su įmonės vardu.

5.1 Produktų ir paslaugų sprendimai

AB „Lietuvos geležinkeliai siūlo tokias paslaugas;
• Saugias ir patogias keliones traukiniais:
Papildomos paslaugos, teikiamos stotyse ir traukiniuose:
– skelbimų pranešimas per stoties radiją;
– nešulių saugojimas stoties saugykloje;
– keleivio nešulio pristatymas į/iš traukinio;
– iš anksto priimto lydimojo ir nelydimojo bagažo saugojimas;
– lydimojo ir nelydimojo bagažo svėrimas ir pakavimas;
– bagažo krovos darbų paslauga iš kliento transporto priemonės ir atvirkščiai;
– pranešama apie lydimojo ir nelydimojo bagažo atvežimą gavėjui;
– atgabento lydimojo ar nelydimojo bagažo saugojimas bagažo skyriuje;
– bagažo vežimėlio nuoma;
– muitinės tarpininko paslaugos;
– siuntų, sveriančių iki 15 kg, vežimas vietiniais traukiniais;
– kopijavimo paslauga;
– patalpų nuoma;
– vietų viešbučiuose rezervavimas;
– taksi iškvietimas;
– automobilių nuoma;
– kelionės bilietų užsakymų priėmimas telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
– draudimas;
– telefonų kortelių pardavimas;
– prekyba spauda, gaivinančiais gėrimais, šaltais ir karštais užkandžiais.
;
• Išankstinių bilietų užsakymą;
• Malonų aptarnavimą;
• Išsamia informaciją apie keliones;
• Smulkių siuntų vežimą į didžiuosius Lietuvos miestus;
• Bagažo gabenimą į Estija, Latviją, Baltarusiją, Rusiją;
Traukiniai : “Vikingas“ ir „Merkurijus“ juo vežami 20 ir 40 pėdų universalūs ir specializuoti konteineriai bei vilkikai su puspriekabėmis, kurie iš Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių gabenami jūrų transportu į Klaipėdos uostą, o toliau –į Ukrainą, Baltarusiją, Artimuosius rytus Kaukazą ir atgal.

5.2 Kainos sprendimai

Kadangi Lietuvoje AB “Lietuvos geležinkeliai“ yra vienintelė įmonė, vykdanti keleivių ir krovinių vežimą geležinkeliu, turinti monopolines teises rinkoje, pilnai disponuoja visu, geležinkelio transportui priskiriamu turtu, turi didžiausią potencialą veikti bendroje ES geležinkelio sistemoje, todėl kainų politika nėra konkuruojanti. Ši bendrovė nustačiusi kainas kurios neštų pelną, bet kartu ir pritrauktų klientų. Yra taikomos nuolaidos keliaujantiems grupėmis:
Vietinio susisiekimo traukiniuose:
6-10 keleivių grupė -10%;
11-24 keleivių grupė -15%;
25 ir daugiau -20%;
Mokinių grupėms -30%;
Tarptautinio susisiekimo traukiniuose:
Estija Latvija 10 keleivių ir didesnėms grupėms taikomos nuo 10 iki 30proc. Nuolaidos, taip pat kiekvienam keleiviui suteikiama teisė vežti vieną iki 5 metų amžius vaiką;
Keliaujantiems į Europos valstybes 6 žmonių ir didesnėms grupėms taikomos nuo1 ki 40 proc.nuolaidos, taip pat kiekvienam keleiviui suteikiama teisė nemokamai vežtis vieną iki 6 metų amžiaus vaiką;

5.3 Rėmimas ir reklama

AB „Lietuvos geležinkeliai“ naudoja traukimo strategija, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipti į galutinį vartotoją, kad sužadintų paslaugų poreikio grįžtamąjį ryšį. Nors tam reikia investuoti nemažai lėšų, kurios atsiperka tik per ilgesnį laikotarpį, tačiau tai palyginti saugi investicija, kadangi ji skiriama tiesiai galutiniam vartotojui paveikti. Todėl šios strategijos poveikis nepradingsta, net jei reikia keisti paskirstymo kanalus ar marketingo priemones.
Atlikdama praktika šioje įmonėje stebėjau kokias reklamos priemones naudoja ši įmonė:

Bendrovė naudoja šias, rėmui būdingas komunikacijos formas:
• Reklama (spaudoje, radijuje(LRT), televizijoje(LRT), lankstinukai, laikraštis“Geležinkelietis“, žurnalas“Lietuvos geležinkeliai“);
• Dalyvavimas mugėse, parodose – Transporto parodos Lietuvos krovinių pervežimo verslui yra labai aktualios. Bendrovės šias parodas vertina dėl galimybės susitikti su įvairių valstybių transporto sistemos vadovais bei pasauliniais šios srities lyderiais, sužinoti transporto rinkos naujienas ir aktualijas, o kartu – ir skleisti informaciją apie Lietuvos transporto sistemos galimybes. Parodos pasitarnauja ir kaip patogi vieta naujų verslo ryšių mezgimui ir senų atnaujinimui, įvairių bendradarbiavimo projektų aptarimui.

6 AB“Lietuvos geležinkeliai“reklamos projektai

Reklamos pagrindinis tikslas – skatinti reklamuojamos prekės ar paslaugos pardavimą. Į šį pagrindinį tikslą įeina ir „šalutiniai“ ne ką svarbesni tikslai:
• Skleisti svarbią informaciją būsimam vartotojui apie reklamuojamą prekę ar paslaugą;
• Suformuoti vartotojų žinias apie prekę, paslaugą ir kompaniją;
• Kurti ir palaikyti gerą prekės ar paslaugos įvaizdį;
• Formuoti reklamuojamos prekės ar paslaugos visuomeninį poreikį bei didinti prieraišumą tai prekei ( t.y. ką ir kaip žmogui atrodytų, jog jis gali lengvai gyventi be tos prekės ar paslaugos, iš tiesų pamažu reikia jį artinti prie tos minties, kad galbūt jo gyvenimas būtų geresnis vartojant tą prekę ar paslaugą)
• Formuoti patikimo partnerio įvaizdį kitoms kompanijoms.
Įmonės kuriami reklamos projektai yra skirti tam tikrai rinkos daliai, pvz.:
AB“Lietuvos geležinkelių“ 2006 birželį- gruodį buvo parengtas naujas geležinkelių projektas – konteinerių traukinys „Merkurijus“. Tai tarptautinis Lietuvos, Rusijos ir Baltarusijos geležinkelių projektas. Šio projekto tikslas -pritraukti daugiau gabenamų krovinių į Klaipėdos ir Kaliningrado uostaus. Pakrauti ir tušti 20, 40 ir 45 pėdų universalieji ir specializuotieji konteineriai yra vežami maršrutu Klaipėda/Kaliningradas – Minskas –Maskva ir atgal.
Traukinys maršrutą Klaipėda –Maskva įveikia per 45 valandas.
Vežantiems konteinerius traukiniu teikiamos papildomos logistikos paslaugos, leidžiančios krovinius pristatyti „nuo durų iki durų“, o krovinio siutėjui ir gavėjui -pasirinkti tinkamiausią logistinės grandinės modelį.

Šiuo metu vykdoma akcija
Šiuo metu vykdoma akcija orentuota į studentus ir moksleivius, vykstančius į kitus miestus padirbėti arba pailsėti. Šios akcijos tikslas pritraukti mirguojantį po Lietuvą jaunimą, kadangi visi vasara stengiasi ištrūkti iš savo miestų.
Mano manymų reklama efektyvi, surimuotas trumpas tekstas patraukia dėmesį ir pasako reikalingą informaciją.

„EI, JAUNIME, NEŽIOPSOK – TRAUKINIAIS PIGIAU VAŽIUOK!
Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. keliauk po Lietuvą su 50 proc. nuolaida.
Netranzuok, nerizikuok, o geriau saugiau ir smagiau traukiniais važiuok!“

Pastabos:
Akcija vyks nuo liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Jaunuoliai nuo 10 iki 26 metų amžiaus vietiniais elektriniais ir dyzeliniais traukiniais 3 klasės vagonuose galės su 50 proc. nuolaida važiuoti kasdien, o 2 klasės vagonuose – tik nuo pirmadienio iki ketvirtadienio imtinai. Liepos 5 d. keleiviams, vykstantiems 2 klasės vagonuose, ši akcija negalios. Naudojantis akcija kitos nuolaidos netaikomos.

Išvados ir pasiūlymai

Šios praktikos metu buvo pasiekti šie tikslai:
• Susipažinau su įmonės reklamos padalinio veikla bei vykstančiais telekomunikacijos procesais;
• Sudariau įmonės organizacinę valdymo ir funkcinę struktūras, įvardijau pagrindines įmonės valdymo problemas, privalumus ir trūkumus;
• Susipažinau su esama ir reklamos projektų situacija įmonėje(vykdyti ir šiuo metu vykdomi);
• Išanalizavau taikomas rinkodaros priemones ir pasirenkant stebėjimo metodą, ištyriau reklamos komunikacijos problemas, privalumus ir trūkumus.
• Pasiūlymus reklamai tobulinti:
Mano manymu AB“Lietuvos geležinkeliai“ turėtu daugiau dėmesio skirti keleivių pervežimo reklamai, kadangi ši veikla neneša daug pelno, o stebėdama reklamos priemones pastebėjau kad trūksta reklamos šiam segmentui.
Taip pat kad vartotojai sužinotų apie vykstančias akcijas daugiau reklamuotis televizijoje, radijuje, net tik LRT televizijoje bet ir kitose(LNK, TV3).

LITERATŪRA
1. V. Dičkus Marketingo tyrimai. Teorija ir praktika. Vilniaus vadybos kolegija. Vilnius, 2003
2. S. Urbonavičius Marketingas: apie sudėtingus dalykus – paprastai. V.: Pačiolis : Mažoji verslo enciklopedija, 1995
3. Interneto puslapis. http://www.lsd.lt.
4. Interneto puslapis. http://www.transportas.lt.
5. Interneto puslapis. http://www.llcnet.com/.
6. Interneto puslapis http://www.litrail.lt/.

Leave a Comment