UAB “Rozalija” įmonės veiklos aprašymas

TURINYS
1. Turinys.
2. Įmonės veiklos aprašymas.
1. Reklama.
2. Valdymo struktūra.
3. AB„ROZALIJA“ steigimas.
4. Korespondencijos tvarkymas.
5. Įmones aplinkos apibūdinimas (vartotojai).
6. Konkurentai.
7. Tekėjai.
8. Darbuotojų skyriaus analize.
9. Darbo apmokėjimas.
10. Atostoginių paskaičiavimas.
11. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas.
12. Skelbimas.
13. Darbuotojų atestavimas.
14. Atestavimo anketa.
15. Personalo atestavimo anketa.
16. Darbuotojų priėmimas į darbą.
17. Asmens kortelė.
18. Darbo sutartis.
19. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
20. Gyvenimo aprašymas.
21. Motyvacinis laiškas.
22. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
23. Prašymas dėl pašalpos skyrimo.
24. Pažyma apie darbo užmokestį.
25. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.
26. Įsakymas dėl priėmimo į darbą.
27. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.
28. Įsakymas dėl komandiruotės.
29. Biuro administratorės pareigybiniai nuostatai.
30. Įsakymas dėl atostogų.
31. Įsakymas dėl mokymosi atostogų suteikimo.
32. Įsakymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
33. Įsakymas dėl pavardės pakeitimo.
34. Įsakymas dėl metinės inventorizacijos.
35. Rekomendacija dėl įdarbinimo.
36. Charakteristika.
37. Įmonės veiklos analizė.
38. AB„ROZALIJA“ vadovaujančių skyrių sistema.
39. Neeilinio visuotinio akkcininkų susirinkimo protokolas.
40. Pasiūla dėl bendradarbiavimo.
41. Atsakymas dėl pasiūlos.
42. Dėl užsienio kalbos mokymo.
43. Dėl anglų kalbos kursų.

Įmonės veiklos aprašymas.

Nors pagrindinės finansinės ataskaitos ir pateikia informaciją apie firmos tam tikro laikotarpio veiklos efektyvumą, tačiau jos neparodo verslo įmonės konkrečių stipriųjų ir silpnųjų ypatybių. Tokių duomenų galima gauti tik atlikus santykinių rodiklių analizę, krypčių analizę ir sudarius įprastines finansines ataskaitas vienu metu. Atlikęs finansinę analizę, tyrėjas gali laiku atskleisti konkrečias problemas. Palyginamajai veiklos efektyvumo analizei galima panaudoti ankstesnių laikotarpių duomenis ir to pramonės sektoriaus vidurkius.
Jau keli meetai, kai įmonė AB„ROZALIJA“ dirba, norėdama pasiūlyti klientams plačią ir kokybišką produkciją. Mes stengsimės neatsilikti nuo naujų technologijų įsisavinimo.nuolatinio darbo ir išsamių tyrinėjimų dėka, ši įmonė progresyviai virtuosi, kol pasiekė dabartinį lygį. Čia prekiaujama iš Italijos, Lenkijos atvežta avalyne ir ta

ai pat lietuviška.
Parduotuvėje dirba aukštos kvalifikacijos pardavėjai-konsultantai. Jie gali plačiai papasakoti klientui apie batus ir jų priežiūrą.
AB„ROZALIJA“ turi kelias parduotuves Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Įmonės tikslas vyrus bei moteris įtikinti, kad mūsų prekės yra geresnes kokybės, kad prekių kokybė yra aukšta, o kaina prieinama. Mūsų klientų ratas įvairus. Dauguma mūsų prekių pagaminta iš natūralios odos. Taip pat mes siekiame madą norėdami parodyti klientui, kad mūsų avalynė atitiktų šiuolaikinės mados reikalavimus.
Mūsų įmonės tikslas – įgyvendinti idėją ir gauti pelną bei tenkinti žmonių poreikius. Verslo idėja apima tokius dalykus kaip, įsitvirtinti avalynės rinkoje,siūlant pirkėjams ne tik kokybišką, bet ir nebrangią produkciją. Mes siekiame taipogi socialinių tikslų- tai yra naujų darbo vietų sukūrimas Lietuvos darbo rinkoje, tai pat norėdami užtikrinti savo darbuotojams socialines garantijas irr pragyvenimo šaltinį. Mastome apie prekybos taškų plėtimo atidarant įmonės filialus įvairiuose Lietuvos miestuose.

Reklama

Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošti reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja įmonė ir kokie yra jos privalumai prieš kitas tokio tipo įmones. Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis. Akcentuosime kokybišką darbą klientui patogiu laiku ir už jam priimtiną kainą, taip pat pabrėšime, kad taikomos įvairios nuolaidos.
Firma įs

sikūrusi VILNIUJE, kur turi moderniai įrengtas administracines patalpas ir prekių sandėlius. Bendrovėje taikoma logistinė prekių pristatymo sistema. Darbo vietos kompiuterizuotos.
Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda. Visiškai pakanka jei potencialus klientas reklaminį pranešimą perskaito spaudoje. Mūsų reklama stengsis nukonkuruoti konkurentų reklamą. Taip pat reklamuosimės kabindami reklaminius pranešimus daugiabučių namų laiptinėse bei naudosime reklamą ant įmonės transporto priemonių. Per metus reklamai numatoma skirti apie 1160Lt.

VADOVAVIMO STILIUS IR VALDYMO SCHEMA

Valdymo struktūrą turi labai didelę įtaką įmonės veiklai: ji gali ir skatinti veiklos plėtrą, ir stabdyti. Įmonės struktura turi buti tokia, kad leistu igivendinti veiklos straategija.
Valdymo efektyvumas labai priklauso nuo valdymo stiliaus. Vadovo darbo stiliaus atspindi jo požiūri į darbą ir į pavaldinius. Vadovui yra labai svarbu pasirinkti tinkamą darbo stilių, kuris padėtų sukurti kolektyvinio tikslo siekimo atmosferą.
AB„ROZALIJA“ vadovas yra demokratas. Jis skirtingai nuo autokrato, daugumą klausimų sprendžia kartu su darbuotojais. Tik itin svarbius klausimus sprendžia asmeniškai. Jis skatina pavaldinių iniciatyvą. Tai vadovas, kuris dirba neapsiriboja nuo kolektyvo, o tai stiprina tarpusavio pagarbą ir pasitikėjimą tarp jo ir darbuotojų, bei didino realia valdžią.
AB„ROZALIJA“ uždaviniai yra realizuoti, vadovauti ir valdyti.
Realizavimo uždaviniai – tirti rinką, parduoti prekes, jas siusti, sandėliuoti, aptarnauti klientus.

Vadovavimo uždaviniai – planuoti, organizuoti, finansuoti veiklą ir vadovauti personalui.
Valdymo uždaviniai – vesti finansų apskaitą, skaičiuoti sąnaudas, tvarkyti personalo re

eikalus.
Įmones vadovybe, žinodama pagrindinius ir dalinius uždavinius, paveda juos vykdyti darbuotojams.

AKCINĖS BENDROVĖS „ROZALIJA“ steigimas

AB„ROZALIJA“ buvo steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akciniu bendroviu istatymu Nr. 1-528, ir kitais norminiais aktais.
1. Steigimo sutartes sudarymas-tai pirmas oficialus dokumentas, kuri sudarė:
Steigėjai: Elzbieta Zali,gyv. Dvarčionių g. 55, Vilnius.
Loreta Marcinkevičieniė, gyv. Lukiškių g. 3-56, Vilnius.
Kazimez Tomaševič, gyv. Popojų g. 35-27, Vilnius.
Irena Apolevič, gyv. Dūmų g. 97, Vilnius.
bendrovės pavadinimas: Akcinės Bendrovė „ROZALIJA“.
bendrovės steigiamo būdas: Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą;
steigėjų teisės, pareigos bei atsakomybė uz įsipareigojimą steigiant bendrovę: Steigėja: Elzbieta Zali įsipareigojo organizuoti bendroves registravimui reikalingu dokumentu parengima ir per penkias dienas nuo stejgeju parasu patvirtinimo pateikti Vilniaus miesto savivaldybei bendroves steigimo sutarti, istatus ir kitus istatymu numatytus dokumentus, reikalingus bendrovei įregistruoti. Neiregistravus bendroves įnasai, per menesi, gražinami steigejamas.
Kiekvieno stejgejo įsigytų akcijų skaičius:
Elžbieta Zali-250akcijų,
Loreta Marcinkevičieniė-200 akcijų,
Kazimez Tomaševič-150 akcijų,
Irena Apolevič-100 akcijų;
akcijų nominoli vertė, platinimo tvarka: įstatyminis kapitalas 70 000 Lt., 1 akcija lygi 100Lt., platinima tik akcininkų tarpe;
stejgimo kaštų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą: steigimo išlaidas, pagal pateiktus išlaidų dokumentus padengia steigejai lygiomis dalimis;
ginčių tarp steigejų sprendimo tvarka: ginčiai sprendžiami įstatymų numatyta tvarka;
steigejai, kurie gali atstovauti bendrovei: Elžbieta Zali.
2. Seigimo sutartes tvirtinimas. Šia sutarti pasirase visi steigejai: Elžbieta Zali, Loreta Marcinkevičieniė, Kazimez Tomaševič,Irena Apolevič ir ją patvirtino Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro no

otare Lina Staskonytė.
3. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas. Atidarant kaupiamąją sąskaitą banke, įnešė pradinį įnašą 2500 Lt. Tam tikslui banke užpildė blankus, kurie susideda iš 3 dalių: pranešimo, kvito, orderio. Pildant šiuos dokuumentus nurodoma: mokėtojas(AB„ROZALIJA“),sąskaitos Nr. 00000000, mokoma suma skaičiais ir žodžiais (2500Lt.), mokesčio paskirtis (pradinis įnašas).
Dokumentus patvirtino savo parašu asmuo, kuris moka pinigus(Elžbieta Zali). Jam liko kvitas, o pranešimas ir orderis lieka banke.
4. Istatu parengimas, parosymas ir tvirtinimas. Bendroves istatai yra teisinis dokumentas, kurio bendrove vadovaujasi savo veikloje. Bendroves istatai yra pasirasyti visu steeigeju, o ju parasai patvirtinti notariskai.
5. Akciju platinimas. AB„ROZALIJA“ akcijos platinamos uzdaru budu, tai yra jas isigyje tik akscines bendroves steigejai. Jau steigiant bendrove “Bendroves steigimo sutartije “ nurodomas kiekvieno steigejo skaicius.
AB„ROZALIJA“ įstatyminis kapitalas 70 000 Lt.
6. Steigimo ataskaitos parengimas, auditoriaus isvados. Ataskaitoje nurodomos steigimo islaidos, uz akcijas gauti pinigai, nepiniginiai inasai. Ataskaitoje nurodoma akciju skaicius, kurias isigijo kiekvienas stejgejas, taip pat nurodomos kompensuojamos stejgeju islaidos ir atlyginimas uz steigima. Kiekvienas akcininkas susipazino su ataskaita bei auditoriaus isvada.
7. Steigiamasis akcininku sussirinkimas. Steigiamasis akcininku susirinkimas atlieka labai svarbu vaidmini steigiaant bendrove. Jam pagal akciniu bendroviu istatima taikomos visos visotinio akcininku susirinkimo nuostatos. Jis buvo saukiamas is anksto, rastiskai pranesus kiekvienam akcininkui. Labai svarbu steigiamajame akcininku susirinkime dienotvarke: Bendroves stejgimo ataskaitos tvirtinimas; steigeju sudarytu sandoriu tvirtinimas; valdymo organu ir revizoriaus rinkimas. Buvo isrinkta bendroves direktore- Elzbieta Zali.
8. Akcines bendroves registravimas. AB„ROZALIJA“ buvo registrojama Savivaldybes rsjestro tarnyboje. Pateike siuos dokumentus: paraiska, firmos vardu iregistravimo liudijima, notariskai patvirtinta steigimo sutarti, steigiamojo akcininku susirinkimo protokolo nuorasa, banko pazyma apie kaupiamojoje saskaitoje esanti pradini inasa,bendroves istatus, patalpu nuosavybes dokumento kopija, kvitas apie iregistravimo mokescio sumokejima, taip pat buvo uzpildyti kiti rejestro blankai. Rejestro iregistruotai bendrovei isdave Statistikos departamento nustatytos formos pazymejima ir suteike rejestro numeri(AB„ROZALIJA“ kodas-00000000).
9. Atsiskaitamosios saskaitos atidarymas. Iregistravus akcine bendrove „ROZALIJA“ buvo atidaryta einamoji saskaita banke.
10. Anspaudo gaminimas. Gavus leidima is Viriausiojo policijos komisariato, uzsake AB„ROZALIJA“ anspauda, kuri pagamino II”Spaudos”.
11. Registravimas Socialinio draudimo skyriuje. Buvo užpildys draudėjų registravimo kortelės. Visi AB„ROZALIJA“ darbuotojai moka socialinio draudimo įnašus.
12. Visuomės sveikatos centro leidimas. Tai higienos pasas, kuris suteikia teisę verstis nustatyta ekonomine veikla. Tvarką ir sąlygas nuostato Sveikatos apsaugos ministerija.
13. Suderinta su darbo inspekgija. AB„ROZALIJA“ direktorius turi pažymą apie darbdavio atestaciją darbo saugos klausimais. Įmonėje yra darbų saugos specialistas.

GAUNAMOS KORESPONDENCIJOS TVARKYMAS

 Pagal “pašto taisykles” visos siuntos pristatomos nurodytu adresu. korespondencijos slaptumas turi būti saugomas. Visa gaunama korespondencija skirstoma į šias grupes;
 tarnybinis laiškus;
 asmeninius laiškai-perparduoti neatplėšus;
 paklydųsi korespondenciją-neatplėšus grąžinti į pašta;
 nepageidaujamus reklaminius spaudinius-išmesti;

Visi gaunami raštai, išskyrus kai kuriuos dokumentus (sutarčių, į vairių liudijmų, pažymėjimo dokumentus) žymime gavimo spaudu. Palygynus gauto rašto datą su pašto anspaudu ant voko ir gavimo spaudo datomis galima nustatyti ar korespondencija gauta laiku, taip galima patikrinti korespondencijos tvarkymo nuoseklumą.

Administratorė paskirsto korespondenciją pagal planą:

Klientų užklausos Realizacijos skyriui
Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui
Tekejų pasiūlymai Tekimo skyriui
Klientų atsiskaitomeji čekiai Apskaitos skyriui
Tekimo sąskaitos Tekimo skyriui
Klientų skundai Realizacijos skyriui
Kiti raštai Vadovybei
Laiškas, kurį adresuojant pirmiausia nurodyta darbotojo pavardė, laikomas asmeniniu ir kitems asmenims draudžiama jį atplešti.
Jeigu ant voko pirmiausia užrašytas įstaigos pavadinimas, laiškas laikomas tarnybiniu.

PIRKĖJŲ (VARTOTOJŲ) ANALIZĖ

Viena didžiausių vertybių yra sugebėjimas bendrauti, įsiklausyti ir suprasti vartotojų pageidavimus. Įmonės asortimentas skirtas moterims ir panelėm. Ateityje planuojame prekiauti ir vyriška avalyne. Įmonės veiklos kryptis – mažmeninė ir didmeninė prekyba avalyne. Mūsų darbuotojų komanda turi 10 metų darbo patirtį, o tai padeda mums konkuruoti mados rinkoje.
Mūsų tikslas ir sėkmės rodiklis – patenkintas klientas. To siekiame laiku diegdami naujas technologijas, teisingai ir laiku reaguodami į rinkos pokyčius, betarpiškai bendraudami su klientu.
Mūsų ateities vizija – plačiausias rankinių ir avalynės parduotuvių tinklas Lietuvoje, kur kiekvienas klientas ras platų asortimentą ir kokybę atitinkančias kainas.
Mes džiaugiamės, kad turime tikrų specialistų komandą ir stengiamės, kad pirkėjai būtų patenkinti aptarnavimu. Nuo to labai priklauso mūsų įmonės veiklos sėkmė.
Siekiame būti naudingi ne tik sau, bet ir klientui, todėl visuomet stengiamės pasiūlyti įvairių kainų lygių asortimentą.
Eil.
Nr. Požymis Segmentai
1. Geografinė sritis:miestas
Vilnius
2. Tankumas Vilniaus centras,senamestis
3. Klimatas Vidutinis
4. Amžius Nuo 17-25 m.
Nuo 26-47 m.
Nuo 48-56 m.
Nuo 56-ir daugiau
5. Šeimos didis 1-5 asmenys
6. Šeiminiškumas Jaunos, netekėjusios, ištekėjusios
7. Pajamos Nuo 800-2000 Lt.
Daugiau 2000Lt.
8. Užsiėmimas Versleninkės, tarnautuojos, darbininkės, studėntės, namų šeimėninkės
9. Išsimokslinimas Vidurinis, aukštesnysis, aukštasis
KONKURENTAI

AB„ROZALIJA“, liginant su pagrindiniais konkurentais (APAVIKTA, DANBALT, INESA), pagal kiekį šiuo metu užima viena pirmaujančių vietų. Su konkurentais yra sudarytos bendradarbavimo sutartys.
KONKURENTŲ ANALIZE

Eil.
Nr. Konkurentai

Prekių
asortimentas Privalumai trūkumai
1. APAVIKTA Ivairių modelių batai Didėlės patalpos,stovejimo aikštele Toli nuo miesto centro
2. DANBALT Ivairių modelių batai Miesto centras Senas dizainas
3. INESA Ivairių modelių batai Geras privažavimas Dideles kainuos

Specializuota, ypač siauros specializacijos, parduotuvė gali sėkmingai dirbti tik tada, kai pakankamai didelis jos aptarnavimo rajonas. Kuo asortimentas siauresnis, tuo rajonas turi būti didesnis. Rajono dydis labai priklauso ir nuo parduodamų prekių paklausos dažnumo.
Kad būtų įvairus asortimentas, didelės prekių pasirinkimo galimybės specializuotose, ypač siauros specializacijos, parduotuvėse tenka prekiauti ir lėtą apyvartumą turinčiomis prekėmis, o kad jų realizacija nebūtų nuostolinga, reikia didinti antkainį, tačiau tik iki tam tikros ribos, kurią peržengus kyla pavojus, kad pirkėją patrauks konkurentas. Todėl, pardavus kai kurias prekes, patiriamas nuostolis, kurį kompensuoti stengiamasi didesniu prekių pasirinkimu.
Mes nugalejome konkurentus, nes mūsų parduotuvėje yra plačiausias asortementas prekių. Čia sau batus gali rasti kiekviena pirkeja, kaina priimtina. Visiems prekems suteikiama 14 dienų garantija, batus galima pakeisti į kitus, arba gražinama pinigais.
Mūsų konkurentų kainos yra didesnes. Mes tikimes, kad mūsų įmonė dar plesis ir išsilaikys rinkoje.
Mūsų jaunas ir profesionalus kolektyvas nuolat tobulinasi, lankosi didžiausiose Europos ir Azijos parodose. Tiesioginis bendravimas su gamintojais leidžia sudaryti asortimentą, atitinkantį kliento poreikius, maksimaliai užtikrinant prekių kokybę.
TEKEJAI

Sėkmingiems darbo rezultatams labai svarbu patikimi verslo partneriai. Sąžiningumas ir laiku vykdomi įsipareigojimai yra mūsų pagrindiniai principai bendradarbiaujant su kitomis įmonėmis. Mes didžiuojamės turėdami patikimo partnerio vardą.
Ilgametė patirtis besikeičiančioje rinkoje, profesionalus kolektyvas ir grįžtantis klientas yra mūsų firmos sėkmės garantas.
Tesioginis tiekėjas yra Lietuvos-Lenkijos firma „DOMILITA“. Įmones vairuotojas pats važiuoja ir atveža prekes. Prekes yra atvežamos kas 3 mėn. –sezonui. Perkame mes ir Itališkus batus- „LORIBLU“, „FABI“ firmų. Tai kokybiška ir elegantiška, patogi avalynė.

Eil.
Nr. Tiekėjai Asortimentas Pirkimo kaina Pardavimo kaina
1. „DOMILITA“ Vasaros kolekcija
Motėrėm 100 180
2. „LORIBLU“ Pavasario kolekcija
Jaunimui 70 120
3. „FABI“ Pusbačiu kolekcija
“KLASIKA“ 300 700

Iš lenteles matome, kokia batų pirkimo kaina.ji nera maža, bet geri batai to verti. Parduodami, mes dvigubai gaunam iš beveik kiekvienos poros. Išsirinkti gerus tekejus yra labai sunku, bet mes patenkinti, kad bendradarbiaujam su tokiais tekiejais. Prekes gaunam laiku ir visada kokybiškos.

DARBUOTOJŲ SKYRIAUS ANALIZE

AB„ROZALIJA“ dirbantys žmones yra priimti konkurso būdu. Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Įmonės poreikiui patenkinti pakaks 10 darbuotojų. 3 darbuotojai reikalingi administracinei veiklai ir 6 darbuotojai (3 brigados po 2 pardavejos ) pardavimui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šių darbuotojų poreikis nesikeis. Pardavejų poreikis taip pat neturėtų keistis, nes paklausa darbams ilgesnį metų periodą yra pastovūs. Jeigu užsakymų skaičius išaugtų, tai papildomas poreikis sezono metu gali išaugti dar iki 2 darbuotojų.
Darbuotojų kaita galima dėl įvairių priežaščių. Mūsų gyvenime atsitinka įvairiausių dalykų kurių mes negalime numatyti. Pavyzdžiui dėl sveikatos. Taip pat moterų išėjimas vaiko priežiūros atostogų, kita priežastis, dėl kurios žmonėms tenka palikti darbą, tai yra amžius – išeina į pensiją. Gali atsitikti ir taip, kad sumažėjus apyvartas, darbdavys sumažina darbuotojų skaičių.

Eil.Nr. Pareigos Lytis Amžius Išsilavinimas

Profesinė
kvalifikacija

1. Direktorius moteris 42 m. Aukštasis Ekonomistas
2. Finansininkas moteris 37 m. Aukštasis Ekonomistas
3. Administratorius moteris 23 m. Aukštesnysis Administratorius
4. Vadybininkas vyras 46 m. Aukštasis Vadybininkas
5. Darbininkas moteris 32 m Aukštesnysis Pardaveja
6. Darbininkas moteris 41 m. Vidurinis Pardaveja
7. Darbininkas vyras 28 m. Vidurinis Pardavejas
8. Darbininkas vyras 34 m. Aukštesnysis Vairuotojas
9. Darbininkas moteris 45 m. Aukštesnysis Pardaveja
10. Darbininkas moteris 28 m. Vidurinis Valytoja

Visi darbuotojai yra pareigingi, komunikabilūs, sąžiningi, maloniai bendrauja su pirkejais.ateityje planuojame priimti daugiau darbuotojų, kurie taip pat bus atrenkami konkurso tvarka.

DARBUOTOJŲ KAITA

Kiekvienos įmonės veikla labai priklauso nuo jos personalo. Įmonės poreikiui patenkinti pakaks 10 darbuotojų. 3 darbuotojai reikalingi administracinei veiklai ir 6 darbuotojai (3 brigados po 2 darbuotojus ) darbų atlikimui. Administracinė veikla pastovi, todėl ir šių darbuotojų poreikis nesikeis. Darbininkų poreikis taip pat neturėtų keistis, nes paklausa darbams ir užsakymų skaičius ilgesnį metų periodą yra pastovūs. Jeigu užsakymų skaičius išaugtų, tai papildomas poreikis sezono metu gali išaugti dar iki 2 darbuotojų.
Darbuotojų kaita galima dėl įvairių priežaščių. Mūsų gyvenime atsitinka įvairiausių dalykų kurių mes negalime numatyti. Pavyzdžiui dėl sveikatos. Taip pat moterų išėjimas vaiko priežiūros atostogų, kita priežastis, dėl kurios žmonėms tenka palikti darbą, tai yra amžius – išeina į pensiją. Gali atsitikti ir taip, kad sumažėjus apyvartas, darbdavys sumažina darbuotojų skaičių.

DARBO APMOKEJIMAS

Eil. Nr. Pareigu pavadinimas Darbo užmokestis Neapmokestinamas minimumas Pajamų mokestis Lt.33% SODROS mokestis, Lt.3% Išmoketa suma, Lt.
1 Direktorius 2.000,00 Lt 290,00 Lt 564,30 Lt 60,00 Lt 1.375,70 Lt
2 Finansininkas 1.500,00 Lt 290,00 Lt 399,30 Lt 45,00 Lt 1.055,70 Lt
3 Administratorius 1.000,00 Lt 290,00 Lt 234,30 Lt 30,00 Lt 735,70 Lt
4 Vadybininkas 1.000,00 Lt 290,00 Lt 234,30 Lt 30,00 Lt 735,70 Lt
5 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt
6 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt
7 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt
8 Pardavejas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt
9 Vairuotojas 800,00 Lt 290,00 Lt 168,30 Lt 24,00 Lt 607,70 Lt
10 Valytoja 600,00 Lt 290,00 Lt 102,30 Lt 18,00 Lt 479,70 Lt

Darbo užmokestis įmonėje mokamas du kartus per mėnesį, tomis dienomis, kurios yra nurodytos darbo sutartyje.

DARBO UŽMOKESČIO PASKAIČIAVIMAS:

Pvz: 950-250=700

700*33%=231 (Fizinių asmenų pajamų mokestis )

950* 3%=28, 50 (Socialinio draudimo mokestis)

Viso: 950-(231+28,50)=690,50 Lt.

ATOSTOGŲ PASKAIČIAVIMAS:

Skaičiuojant atostoginius yra imamas vidutinis darbo užmokestis per 3 paskutinius kalendorinius darbo mėnesius, einančius prieš tą mėnesį (atostogų).
Pvz: Į atostogas išleidžiamas darbų vykdytojas. Jo priskaitytas darbo užmokestis per vieną mėnesį lygus 900,00 Lt.
Per tris paskutinius mėnesius 900*3=2700,00 Lt. Per šį laikotarpį buvo 61 darbo dienos.
Atostogų trukmė 28 kalendorinės dienos, jų tarpe 22 darbo dienų.
Vidutinis vienos dienos darbo užmokestis: 2700/61=44,26 Lt
Priskaičiuota už atostogas: 22*44,26=973,72 Lt
973,72-290=683,72 Lt
683,72*33%=225,63 Lt (Fizinių asmenų pajamų mokestis).
973,72* 3%=29,21 Lt (Socialinio draudimo mokestis).
973,72-225.63-29,21=718.88 Lt (Iš viso už atostogas).

ŪKINĖ-FINANSINĖ ANALIZĖ

Steigiant įmonę pradinės išlaidos bus šios:

Pradinės lėšos ir išlaidos

Sąnaudos Suma Lt Finansavimo šaltiniai Suma Lt
1. Įmonės įregistravimas
2. Patalpų nuoma
3. Reklama
4. Įranga.
5. Įm.vardo įregistravimas; leidimas įsigiti anspauda; anspaudo pagaminimas
6. Komunalinės ir tel. išl.
7. Kanceliarinės prekės
8. Nenumatytos išlaidos 1000
500
1000
4000

4000
2400
200
1900 Įstatyminis kapitalas 70 000 Lt., 1 akcija lygi 100Lt. 70 000

Viso 15000 Viso 70 000

SĄNAUDŲ PROGNOZĖ IR PELNO APSKAIČIAVIMAS, LT

Eil.Nr. Operacijos pavadinimas Per metus:
1 Realizacinės įplaukos 1565 000 Lt.
2 Nupirktų prekių savikaina 762 000 Lt.
3 Elektros energija 13 000 Lt.
4 Darbo užmokestis +Soc. draudimas 92688 Lt.
5 Reklama .5 800 Lt.
6 Kuro sąnaudos 16 400 Lt.
7 Patalpų mokestis 6 000 Lt.
8 Telefonas 6 000 Lt.
9 Įstatyminis kapitalas 70000
10 Pradinės išlaidos 15000
11 Sąnaudos iš viso 901 888 Lt
12 Pelnas 578 112 Lt..

DARBUOTOJŲ PAIEŠKOS IR ATRANKOS ORGANIZAVIMAS.

AB„ROZALIJA“ personalo darbuotojų paieška ir atrankos organizavimu rūpinasi administratorė. Jei įmonei reikalingas naujas darbuotojas, tai skelbiamas konkursas.
Skelbimuose nurodomi pagrindiniai atrankos kriterijai:
 profesinis pasirengimas;
 atsižvelgiama į atestato ar diplomo rezultatus;
 testų ar praktinių užduočių rezultatus;
 asmens savybes;
 fizinį, psichologinį pasirengimą.
Taip pat pasirinkti kandidatą padeda susipažinimo pokalbiai, įvairios anketos.

AB„ROZALIJA“
MAŽMENINĖ PREKYBA AVALINE

SIŪLO DARBĄ

Administratorei(-ui)

Reikalavimai pretendentams

 Aukštesnysis išsilavinimas
 Gerai moketi anglų,lenkų kalbas
 Raštvedybos pagrindai
 Kūrybingumas, komunikabilumas
 Vairuotojo pažymejimas

Keramikų g. 64, LT-2003 Vilnius Tel. (8-22) 56 79 12

Faks. (8-22) 56 25 98

DARBUOTOJŲ ATESTAVIMAS

AB„ROZALIJA“ daug dėmesio skiria personalo ugdymui, kadangi naujos organizavimo formos ir nauja technika reikalauja aukštesnės dabuotojų kvalifikacijos. Galimybė tobulintis įmonėje atveria darbuotojams perspektyvą kilti pareiguose ir mažina darbuotojų kaitą. Savi kvalifikuoti darbuotojai darbą dirba geriau negu nauji, kurie dar turi įsitraukti į darbą.
Kvalifikacijos kėlimas padeda darbuotojams įgyti papildomų įgūdžių, pareigingumo, komunikabilūmo, sąžiningumo, maloniai bendrauti su pirkejais.
Mūsų įmonėje darbuotojai pirmiausia atestuojami. Atestavimo būdu įvertinami jų sugebėjimai, darbo įgūdžiai. Po to sprendžiama ar siųsti darbuotoją į kvalifikacijos tobulinimo arba persikvalifikavimo kursus.
Objektyvus personalo įvertinimas padeda teisingai atlyginti darbuotojams už darbą, juos ugdyti, jiems vadovauti ir panaudoti jų jėgas bei sugebėjimus.

Visi mūsų įmonės darbuotojai vertinami pagal šiuos pagrindinius kriterijus:
 Profesionalumas – tai dalyko išmanymas, darbo kokybė, patikimumas, pajėgumas, darbo tempas, organizaciniai sugebėjimai.
 Asmens savybės – tai imlumas, gera atmintis, kūrybiškumas, loginis mąstymas, punktualumas, tvarkingumas, darbštumas.
 Asmens įvaizdis – tai tinkamas elgesys, patraukli išvaizda, gebėjimas aiškiai reikšti mintis.
 Santykiai su viršininku ir kolegomis – tai gebėjimas bendrauti, paslaugumas, atvirumas, tolerantiškumas.

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

Priimant į darbą užpildomas prašymas, prie jo pridedami šie dokumentai:
 gyvenimo aprašymas;
 keturios nuotraukos;
 diplomas;
 charakteristika ir rekomendacija;
 pasas;
 socialinio draudimo pažymėjimas;
 sveikatos pažymėjimas.

Kiekvienas kandidatas į laisvas vietas užpildo asmens duomenų anketą ir testą, kuris parodo žmonių sugebėjimą mąstyti.

Po pokalbio su įmonės vadovu galutinai aišku ar žmogus tinka, ar ne.

Kai darbuotojas priimamas į darbą, jam užvedama:
 asmens byla;
 asmens kortelė;
 atostogų kortelė;
 darbo grafiko kortelė.

Bandomojo laikotarpio metu darbuotojui pranešama nuo kada jis bus priimtas nuolatiniam darbui, ar yra atleidžiamas.
HALINA TOMAŠEVIČ
Keramikų g. 6-44, LT-2031 Vilnius.Tel.(8-52) 317 053

GYVENIMO APRAŠYMAS
2005 m. rugpjūčio 15 d.

Gimimo data 1968 m. spalio 11 d.
Šeimyninė padėtis įštekėjusi, 3 vaikai
IŠSILAVINIMAS IR
KVALIFIKACIJA VPU Slavistikos fakulteto, neakivaizdinių studijų

2004 m. socialinės pedagogikos ir lenkų filologijos studijų

programos II kurso studėntė.

2005 m. Všį. Kompiuterių Programų Mokymo Centras,

administratorės kvalifikacija.

DARBO PATIRTIS UAB“AUŠRA“ siuvėja, 1987 m. iki 1998 m.

AB“Dvarčionių Keramika“ kemsargė, 1998 m.

iki 2001 m.

Egliškių pagrindinę mokyklą, ksmsargė, 2001 m.

Iki 2003 m.

KITA INFORMACIJA Vairuotojo pažymėjimas, B kategorija
1998 m. vasario mėn. Nuosavas automobilis.

Kalbų mokėjimas Lenkų kalba (gimtoji) – labai gerai.

Rusų kalba – labai gerai.

Lietuvių kalba – labai gerai.

Vokiečių kalba – pradedantysis.

Anglų kalba – pradedantysis

Darbas kompiuteriu Microsoft Windows 98. Microsoft Office 2000

(Excel, Word, Power Point).

Asmeninės savybės Esu pareiginga, sąžininga, darbšti ,

lengvai bendrauju su žmonėmis, greitai prisitaikau

prie naujų sąlygų, draugiška.

Pomiegiai Mėgstu keliauti, stebieti gamta, skaityti grožinę

literatura.

(parašas) Halina Tomaševič
Personalo atestavimo anketa

Pavardė Filialas

Vardas

Skyrius Atsakingas už vertinimą:

Pareigos Vardas, pavardė

Pareigos

Atestavimo data Parašas

Atestavimo laikotarpis iki Patarėjo teise dalyvavo:

Vardas,pavardė

Vertinimo aspektai Pareigos

0 A B C D E Parašas
Ketinimai tobulinti kvalifikaciją $ $ $ $ $ $

Patikimumas Vardas,pavardė

Nuoširdumas Pareigos

Ištvermė Parašas

Profesinės žinios

Profesiniai sugebėjimai

Organizaciniai sugebėjimai Vertintojų pasiūlymai, kitos pastabos

Santykiai su kolegomis Perkelti taip $ ne $

Santykiai su viršininku Priimti į darbą taip $ ne $

Savarankiškumas

Gebėjimas planuoti

Gebėjimas vadovauti Atestuojamas asmuo nesutiko su

vertinimais ir žemiau išvardytais

Atsakomybės jausmas vertinimo aspektais

Gebėjimas tobulėti vertinimo aspektai:

Gebėjimas vertinti Vertinimo pakopos:

Gebėjimas konkuruoti

Gebėjimas įtraukti į darbą Su šiuo vertinimu buvau supažindintas per

kolegas atestavimą

Bendros išvados Data:

Atestuojamo asmens parašas
Gebėjimas bendradarbiauti ! ! ! ! ! !

Bendradarbių vertinimas

Atestuojamojo vardas,pavardė: Vardas,pavardė:

Pareigos: Veikla:

Atlyginimas: Vertinimas:

Vertintojas: Kitos pastabos:

Vertinimo instrukcija

Pagal tai, ar darbuotojas atitinka jam keliamus reikalavimus, prie kiekvieno vertinimo aspekto kryželiu pažymima atitinkama pakopa.

Pakopų reikšmė:

0 – nevertinama.

A – darbuotojas pranoksta keliamus reikalavimus.

B – darbuotojas visiškai atitinka keliamus reikalavimus.

C – darbuotojas atitinka keliamus reikalavimus.

D – darbuotojas nepakankamai atitinka keliamus reikalavimus.

E – darbuotojas neatitinka keliamų reikalavimų.

HONORATA TOMAŠEVIČ
Gyv.taikos 1-11, LT 5840 Vilnius tel.:(8-45) 41 41 04;mob.:8-341-35465

Motyvacinis laiškas
Pardavimų vadybininko pozicija
2005 m. rugpjūčio 15 d.

Manau , kad esu verta dėmesio kandidatė į administratorės pareigas. Jūsų kompanijos siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją:daugiausiai praktinės patirtės turiu pardavimų ir bendradarbavimo bei bendravimo su klientais srityse, turiu verslo vadybos ir administravimo bakalauro išsilavinimą, dirbu kompiuteriu, laisvai kalbu angliškai, rusiškai ir lenkiškai.
Esu tikra, kad mano praktinė patirtis pardavimų srityje bei akademinių studijų metu įgitos žinios leis profisioneliai atlykti Jūsų siūlomo darbo užduotis. Esu savarankiškai atlykusi pardavimų ir paslaugų rinkos analize, kuri buvo sėkmingai panaudota praktikoje, pradėję dirbti paruošiau pardavimo ir nuomos kainodaros strategiją. Pritaikydamaefektyviausias pardavimų technikas, ieškojau naujų klientų, vygdžiau tiesioginius pardavimus, derėjausi dėl sąlygų, sudariau sutartis.
Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybes,tokios kaip iniciatyvumas,komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali būti sėkmingai panaudotos Jūsų kompanijoje siekiant jos tikslų įgivendinimo.
Tikiuosi, kad mano kandidatūra Jus sudomino ir maloniai laukiu Jūsų atsakymo. Mielai susitikčiau su Jumis Jums patogiu metu.

Pagarbiai, (parašas) HONORATA TOMAŠEVIČ

KAZIMEŽ TOMAŠEVIČ
Vilnius, Tajkos 46/58 LR-4-589; 2000-12-01
Tel. (8-54) 25-64-97

Akcinės Bendrovės „Rozalija“

Direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL VIENKARTINĖS PAŠALPOS SKYRIMO
2005 m. rugojūčio mėn. 21d.
Vilnius
Prašau man paskirti pašalpa.

PRIDEDAMA:
1. Paso kopija;
2. Vaikų gimimo liudijimų nuorašai;
3. Santuokos liudijimo nuorašas;
4. Pažyma apie gautas pajamas.

Garantuoju pateiktų duomenų teisingumą. Apie pasikeitimus pažadu pranešti.

(parašas) Kazimež Tomaševič

AKCINĖ BENDROVĖ „ROZALIJA“
Kodas: 32576 Keramikų g. 64, LT-2003 Vilnius Tel. (8-22) 56 79 12 Faks. (8-22) 56 25 98
LR įmonių rejestras, tvarkytoja Vilniaus m. Savivaldybės Teisės departamento tarnyba
(Žadeikos pr. 58, LT-2400 Vilnius) Rejestro Nr. KF-64-973

Vilniaus miesto
socialinio aprūpinimo skyriui

PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTI

2005-08-16 Nr. 7

Loreta MARCINKEVIČIENĖ, dirba bendrovėje vadybininke.
Jos vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 1980,50 Lt (Vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt litų 50 centų).

Direktorė (parašas) Elžbieta Zali

Finansininkas (parašas) Kazimez Tomaševič

KAZIMEŽ TOMAŠEVIČ
Vilnius, Tajkos 46/58 LR-4-589; 2000-12-01
Tel. (8-54) 25-64-97

Akcinės Bendrovės „Rozalija“

Direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO IŠ DARBO.
2005 m. rugojūčio mėn. 21d.
Vilnius
Prašau mane atleisti iš darbo pareigų nuo š.m. rugojūčio 30 d. vadovaujantis LR Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 1d. 2p.

(parašas) Kazimež Tomaševič

AKCINĖS BENDROVĖS „ROZALIJA“

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL RIMOS APOLĖVIČ ATOSTOGŲ

2005 m. rugpjūčio 12 d. Nr. A-52
Vilnius

L e i d ž i u Rimą Apolėvič, personalo inspektorę, kasmetinių atostogų nuo 2005 m. rugpjūčio 16 d. iki rugsėjo 4 d. (_____k.d.) už 2005 metus

Direktorė (parašas) Elžbieta Zali

Vizos

Supažindinimo žyma

AKCINĖS BENDROVĖS „ROZALIJA“
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MARYTĖS BLAŽEVIČENĖS PAVARDĖS PAKEITIMO

2005 m. liepos 20 d. Nr. 06-64
Vilnius

Atsižvelgdamas į Marytės Blaževičienės 2005-07-12 prašymą,

darbti ją valytoją nuo 2005-08-16 d.
Mėnesinis atlyginimas 800 (aštuoni šimtai) Lt.

Direktorė (parašas) Elžbieta Zali

AKCINĖ BENDROVĖ „ROZALIJA“
Kodas: 32576 Keramikų g. 64, LT-2003 Vilnius Tel. (8-22) 56 79 12 Faks. (8-22) 56 25 98
LR įmonių rejestras, tvarkytoja Vilniaus m. Savivaldybės Teisės departamento tarnyba
(Žadeikos pr. 58, LT-2400 Vilnius) Rejestro Nr. KF-64-973

Uždarąjai akcinei bendrovei
“ Mūsų batai’’
Kauno g. 25/6
LT-2600 Vilnius

REKOMENDACIJA

2005-02-22 Nr.-AK-9

Jolanta Ivanauskaitė AB„Rozalija“dirbo nuo 20005 metų biuro administratorės pareigose pagal terminuotą darbo sutartį.

Jolanta yra komunikabili, lengvai bendraujanti su žmonėmis. Gerai išmano savo darbą, raštvedybą, personalo vadybą, dirba įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Laisvai kalba, rašo, skaito anglų ir rusų kalbomis. Turi organizacinių sugebėjimų.

Rekomenduojame Jolitą Ivanauskienę dirbti administratore Jūsų įmonėje.

Direktorė (parašas) Elžbieta Zali

Milda Mickutė, 23 66 49

AKCINĖ BENDROVĖ „ROZALIJA“
Kodas: 32576 Keramikų g. 64, LT-2003 Vilnius Tel. (8-22) 56 79 12 Faks. (8-22) 56 25 98
LR įmonių rejestras, tvarkytoja Vilniaus m. Savivaldybės Teisės departamento tarnyba
(Žadeikos pr. 58, LT-2400 Vilnius) Rejestro Nr. KF-64-973

Uždarąjai akcinei
bendrovei“ Stoguva”
Ševčenkos 19/5
Vilnius

JONO BLAŽEVIČIO CHARAKTERISTIKA

2005-04-19 Nr. AK-19

Jonas Blaževičius gimė 1968 metais kovo 12d.Turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą. Darbo stažas 10 metų. Jonas Blaževičius AB„Rozalija“dirba nuo 2005 metų vadybininko pareigose pagal terminuotą darbo sutartį. Jonas Blaževičius puikus savo srities specialistas. Jis labai atsakingas ir pareigingas darbuotojas.

Komunikabilus, lengvai bendraujantis su žmonėmis. Savo draugiškumu ir tolerancija sudaro gerą klimatą kolektyve. Už gerą darbą buvo paskatintas pagyrimu. Stažavosi užsienyje ir įgytomis žiniomis mielai dalijasi su kolegomis.

Direktorius (parašas) Elžbieta Zali

ĮMONĖS VEIKLOS BIUDŽETO ANALIZĖ

Kainos, kuriomis perkamos prekės iš tiekėjų

Įmonė Prekė Kiekis Kaina su PVM
„DOMILITA“ Vasaros kolekcija;
basutes 1000 vnt. 60,00
„LORIBLU“ Pavasario kolekcija;
bateliai 1000 vnt. 85,00
„FABI“ Pusbačiu kolekcija
“KLASIKA“ 1000 vnt. 120,00
„DOMILITA“ Vasaros kolekcija
šlepetės 1500 vnt. 30,00
„LORIBLU“ Pavasario kolekcija
Jaunimui; bateliai 1200 vnt. 100,00
„FABI“ Pusbačiu kolekcija
“RETRO“ 800 vnt. 310,00
„FABI“ Vasaros kolekcija
šlepetės 4000 vnt. 21,00
Viso: 762000

REALIZAVIMO ĮPLAUKŲ APSKAIČIAVIMAS

Kainos, kuriom pardodamos prekės

Įmonė Prekė Kiekis Kaina su PVM
„DOMILITA“ Vasaros kolekcija;
basutes 1000 vnt. 120,00
„LORIBLU“ Pavasario kolekcija;
bateliai 1000 vnt. 170,00
„FABI“ Pusbačiu kolekcija
“KLASIKA“ 1000 vnt. 240,00
„DOMILITA“ Vasaros kolekcija
šlepetės 1500 vnt. 60,00
„LORIBLU“ Pavasario kolekcija
Jaunimui; bateliai 1200 vnt. 200,00
„FABI“ Pusbačiu kolekcija
“RETRO“ 800 vnt. 565,00
„FABI“ Vasaros kolekcija
šlepetės 4000 vnt. 42,00
Viso: 1 480 000

PATVIRTINTA
Akcinės Bendrovės „Rozalija“

Direktoriaus
2005 m. sausio 29 d.

įsakymu Nr. 1-9

ĮMONĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. 2. BENDROJI DALIS
1.1 Akcinė Bendrovė „Rozalija“ (toliau įmonė) įsteigta 2005 metais. Įmonė veikia vadovaudamasi Lietuvos respublikos įmonių, akcinių bendrovių ir kitais įstatymais.
1.2. Įmonė užsiima (ūkine, komercine ) veikla, kuri nurodyta įmonės įstatuose.
1.3. Akcinė Bendrovė „Rozalija vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau tekste “taisyklės”) reglamentuoja struktūrinių padalinių, Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, savo įstatais, bendrą darbo tvarką.
1.4. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, kolektyvinė sutartis, pareiginė instrukcija ( nuostatai) saugos darbe instrukcijos.
1.5. Asmuo, priimamas dirbti įmonėje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareigine instrukcija ( nuostatais, saugos darbe instrukcijomis ir , jam sutikus dirbti bei jam ir darbdaviui pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad jie susitarė dėl būtinųjų ir kitų darbo sutarties sąlygų, kiek apimamos šiuose aktuose.
2. ĮMONĖS STRUKTŪRA

2.1. Įmonės struktūrą sudaro:
2.1.1. direktorius,
2.1.2. finansininkas,
2.1.3. darbų vykdytojas,
2.1.4.administratorius,
2.1.5. darbininkai

3. PATALPŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO LAIKAS

3.1. Įmonėje nustatyta penkių darbo dienų savaitė.
3.2. Darbo dienomis:
3.2.1. Įėjimas į administracine patalpas atrakinamas 8.00 val. Ir užrakinamas 18.00 val.

4. DARBO LAIKAS

4.1. Įmonėje taikomos darbo laiko normavimo formos:

4.1.1. penkių dienų darbo savaitė su dviem poilsio dienomis.

4.2. Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbu:

direktoriui,

finansininkui,

administratoriui.

4.3. Penkių dienų darbo savaitė su 8 val. kasdienine darbo trukme:

4.3.1. Esant penkių darbo dienų savaitei, darbo laiko pradžia 8 val. 00 min., darbo laiko pabaiga 17 val. 00 min.

4.3.2. Poilsio dienų išvakarėse darbo laiko pabaiga yra 16 val. 00 min.

4.3.3. Pietų pertraukos trukmė 30 min. Pietų pertrauka nuo 12 val. 30 min. iki 13 val. 00 min.

4.3.4. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos bėgyje daryti trumpalaikes pertraukas poilsiui.
4.3.5.Tiesioginis vadovas, esant rimtoms priežastims, turi teisę išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip vienai darbo dienai.

4. DARBO APMOKĖJIMAS

5.1. Įmonės darbuotojų darbas apmokamas pagal išdirbtą laiką. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

5.2. Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas, kuris mokamas nepriklausomai nuo padalinio ir įmonės rentabilumo bei gaunamo pelno.

5.3. Minimalus įmonės atlyginimas lygus Lietuvos Respublikoje patvirtintam minimaliam mėnesiniam atlyginimui (MMA) ir mokamas kaip pagrindinis tarifinis atlyginimas, kita dalis pridedama už darbo sąlygas, jų sudėtingumą.

5.4. Priklausomai nuo įmonės rentabilumo bei gaunamo pelno. Darbuotojui kas mėnesį mokamas priedas prie pagrindinio atlyginimo. Mokamo priedo dydį nustato įmonės vadovas.

5.5. Atskiru darbuotojo ir darbdavio susitarimu gali būti nustatomas fiksuotas konkrečiu dydžiu darbo užmokestis arba taikoma kita, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos įstatymams, darbo apmokėjimo forma.

5.6. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du (2) kartus per mėnesį (numatomos konkrečios datos).

5.7. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš 3 d.d. iki prasidedant atostogoms.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

6.1. Siekiant, kad įmonė turėtų gerą vardą bei didėtų pelnas, įmonėje turi būti užtikrinta aukšta technologinė drausmė, maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

6.2. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

6.3. Įmonės patalpose ar jai priklausančioje teritorijoje teidžiama rūkytitik tam tikrose specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama.

6.4. Įmonėje turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.

6.5. Nepalikti patalpose be priežiūros įjungtų elektros šildymo prietaisų.

6.6. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

6.7. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jis supažindinami prieš pradedant darbą.

7. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ PAREIGOS

7.1. Įmonės darbuotojai privalo:
– bendrauti su interesantais, parodyti jiems dėmesį, būti mandagiam ir atidžiam, išsiaiškinus interesanto tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas nekompetetingas spręsti kliento problemą, jis turi nurodyti kas tai galėtų padaryti;
– saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų, įmonės darbų saugos instrukcijų reikalavimus;
– ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jeigu į darbą neateinama dėl svarbių priežaščių (liga, avarija, nelaimingas atsitikimas ar pan.) pranešti apie tai kaip galima greičiau tiesioginiam vadovui ar įmonės vadovui;
– tinkamai atlikti pavęstą darbą;
– saugoti komercines įmonės paslaptis.
7.2. Įmonės darbuotojams draudžiama:
– darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, kitas toksines ar narkotines medžiagas, būti neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių medžiagų ar medicininių preparatų.
7.3. Už vidaus darbo tvarkos taisyklių nevykdymą, darbuotojai baudžiami drausminėmis nuobaudomis.

7.4. Pasirodymas darbe neblaiviam arba darbo metu vartojimas alkohoinių gėrimų – ypatingas darbo drausmės pažeidimas.

Darbuotojas, kuris darbe yra neblaivus ir kuriam apie tai surašytas aktas bei nušalintas nuo darbo, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo sutarties įstatymo 29 straipsnio 9 punktą, jei jis per 2 val. nepateikia darbdaviui medicinos įstaigos išduoto akto, paneigiančio darbuotojui surašytą aktą.

8. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

8.1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įmonės darbuotojams.
8.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.
8.3. Nepageidaujantys dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, darbuotojai turi apie tai pranešti raštu įmonės vadovui.

PATVIRTINTA

Akcinės Bendrovės „Rozalija“

Direktoriu

2005 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. 1-14

Išvados

Kuriant šią įmonę, galima padaryti tokias išvadas:

1. Kad verslas sektųsi gerai labai svarbu ištirti įmonės vartotojus, nes jie yra mūsų pirkėjai.
2. Norint išvengti nesėkmės ir sėkmingai vystyti įmonės veiklą, reikia nustatyti pagrindinius tikslus.
3. Visus darbus įmonėje atlieka žmonės, dėl to labai svarbu teisingai pasirinkti personalą, nes nuo to priklauso verslo sėkmė, darbo našumas ir pan.
4. Reikia nuolat stebėti ir analizuoti konkurentų veiklą, nes jie siūlydami geresnes prekės vartotojams, gali patraukti juos savo pusėn.

Leave a Comment