RAŠTVEDYBOS IR DUOMENŲ APDOROJIMO KOMPIUTERIU NAMŲ DARBAS

1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: 31.1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai? 3-41.2. Kaip tvarkomi ir registruojami įstaigoje parengti dokumentai? (informaciniai siunčiamieji ir vidaus dokumentai). 5-71.3. Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos? Kas tai yra bylų no-menklatūra? 8-121.4. Kaip vykdoma dokumentų vertės ekspertizė? 131.5. Apibūdinkite dalykinio laiško užsienio partneriams sudedamąsias dalis. Kokie bendrieji rašymo į užsienį dalykinio laiško reikalavimai? 14-212. Mokėti parengti: įvairius raštus, pažymą, aktą, protokolą, įsakymą, prašymą,gyvenimo aprašymą. 222.1. Parengti dokumentai 22-31Priedai 32-42Naudota literatūra ir interneto svetainės 43

1. Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus:

1.1. Kaip tvarkomi ir registruojami gaunami dokumentai?

1.1.1. Visa gaunama įstaigos, įmonės ar organizacijos korespondencija yra priimama už tai atsakingo skyriaus arda darbuotojo. Visa korespondencija yra paskirstoma vadovo nustatyta tvarka.1.1.2. Gauti dokumentai išimami iš vokų ir peržiūrimi. Vokai prie dokumentų nesegami, nebent siuntėjo adresas yra nurodytas tiktai ant voko. Arba reikia pašto antspaudo dokumento išsiuntimo ir gavimo datai įrodyti.Jeigu gautame dokumente trūksta nurodytų pridedamų priedų, apie tai pranešame siuntėjui.1.1.3. Jeigu dokumentai yra atnešti blogu adresu, juos persiunčiame adresatui arba grąžiname siuntėjui kartu su voku.1.1.4. Jeigu kartu su gaunamu dokumentu (prašymu, pareiškimu) yra pateikiami asmens dokumentai (asmens pasas, gimimo liudijimas, socialinio draudimo pažymėjimas), tai padarius asmens dokumentų kopijas, originalai yra bgrąžinami pateikusiajam.1.1.5. Gaunami dokumentai, kurie yra adresuoti įmonei, įstaigai ar organizacijai, jų vadovams, poskyriams arba darbuotojams, turi būti registruojami.Yra neregistruojamų gaunamų raštų, tai: sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai, privatūs laiškai ir kt. Kurie nėra susiję su įmonės, įstaigos ar organizacijos veikla, atsakomybe ir rizika, kuri kyla dėl dokumentų neįregistravimo.1.1.6. Visi gaunami dokumentai, kurie turi būti registruojami, yra suregistruojami į gautų dokumentų registracijos žurnalą (1 priedas, 32 psl.). Ant gautų dokumentų yra užrašoma dokumento gavimo registracijos žyma. Ji yra rašoma arba dedamas spaudas gauto dokumento pirmo lapo viršutinėje paraštėje dešiniam kampe. Žymą sudaro:1.1.6.1. įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas kuri gavo dokumentą (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas gali būti sutrumpintas);1.1.6.2. po juo žodelis „Gauta”;1.1.6.3. po juo rašoma dokumento gavimo data ir registracijos numeris, pvz.:

1.1.7. Gauti dokumentai elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų įrengimais, kurie garantuoja dokumento patikimumą, yra atspausdinami ir užregistruojami gautų dokumentų registracijos žurnale bendra tvarka. Jeigu vėliau įmonė, įstaiga ar organizacija gauna šitų dokumentų originalus, tai jie yra užregistruojami tuo pačiu numeriu ir data, kaip gauti prieš tai dokumentai elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų įrenginiais.1.1.8. Visi įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje užregistruoti dokumentai yra perduodami vadovui. Vadovas susipažįsta su gautais dokumentais ir, jeigu reikia, parašo rezoliucijas, kuriomis paskiria atsakingus asmenis, užduotis ir jų įvykdymo terminus. Rezoliucija rašoma tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto laisvame lapo plote, kad neliestų kitų rekvizitų. Rezoliucija dažniausiai rašoma ranka. Rezoliucijoje rašoma atsakingo asmens (vykdytojo) vardas ir pavardė, užduoties turinys, jos įvykdymo terminas (jeigu reikia), parašas, data, pvz.:ISOS vedėjui S.MakarevičiuiOperatyviai atsakyti raštuiki 2003-05-07(parašas) 2003-05-02Jeigu užduotis dokumente yra pavedama atlikti keliems darbuotojas, tai pirmoji yra rašoma už užduoties vykdymą atsakingo asmens.1.1.9. Vadovas dokumentus su rezoliucijomis grąžina skyriui arba darbuotojui atsakingam už dokumentų registraciją. Rezoliucijos yra surašomos į gautų dokumentų registracijos žurnalą ir tada dokumentai yra perduodami darbuotojams atsakindiems už užduočių vykdymą.1.1.10. Darbuotojas atsakingas už užduoties vykdymą atlikęs ją, dokumentą įsega į ylą, jeigu jis atsakingas už šios bylos sudarymą. Arba atiduoda skyriui ar darbuotojui atsakingam už šios bylos sudarymą.Jei užduotis yra įvykdoma pranešant duomenis telefonu, tada atsakingas asmuo pasirašo ir nurodo datą, kada buvo skambinta, dokumento paskutiniame lape virš apatinės paraštės.

1.2. Kaip tvarkomi ir registruojami įstaigoje parengti dokumentai? (informaciniai siunčiamieji ir vidaus dokumentai).

1.2.1. Įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje parengti dokumentai yra užregistruojami tada, kai juos pasirašo ar patvirtina.1.2.2. Dokumentai duodami pasirašyti arba tvirtinti turi būti parašyti nustatyta tvarka ir suderinti:1.2.2.1. tvarkomieji dokumentai (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.) ir jais tvirtinami organizaciniai dokumentai (nuostatai, įstatai, taisyklės, reglamentai ir kt.) turi būti vizuoti juos rengusių asmenų, bei kitų atsakingų darbuotojų. Taip pat nustatytais atvejais pagal teisės norminius aktus – gali būti suderinti su suinteresuotomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis, pvz.: įstaigos bylų nomenklatūra derinama su Valstybiniu archyvu;Suderinimo žyma, atlikus tam skirtas procedūras, rašoma po parašo rekvizitu arba po teksto baigiamuoju brūkšniu (organizaciniuose dokumentuose). Ji susideda iš žodžio “SUDERINTA”, įstaigos, su kuria dokumentas buvo derinamas, vadovo pilno pareigų pavadinimo, parašo, vardo ir pavardės bei suderinimo datos, išdėstytų kampiniu vėliaviniu būdu kairėje lapo pusėje. Suderinimo žymuo negali išsiplėsti toliau dokumento vidurio, pvz.:

SUDERINTAKlaipėdos apskrities valstybinioarchyvo direktorius(parašas)Vilius Matonis2003-05-07

Jei derinama su keliomis įstaigomis, tokie patys suderinimo žymens rekvizitai tik dar vienos suinteresuotos įstaigos rašomi dokumento viduryje, lygiagrečiai pirmajai suderinimo žymai.Dokumentas gali būti suderintas raštu (kitu dokumentu), tada suderinimo žymoje paliekami visi rekvizitai, išskyrus parašo, vardo ir pavardės bei datos vietoje įrašomas gauto rašto data, dokumento pavadinimas ir jo numeris, pvz.:

SUDERINTALietuvos Respublikos Socialinėsapsaugos ir darbo ministras2003-05-07 raštu Nr. 0-00-(00)

Dokumento rengėjo nuorodą sudaro rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris ir kiti duomenys, leidžiantys su juo susisiekti (faksas, elektroninio pašto adresas ir kt.), išdėstyti vienoje eilutėje paskutinio lapo apačioje virš apatinės dokumento paraštės kairėje lapo pusėje, pvz.:

Janina Jonušienė, tel.: (8 ~ 45) 45 45 45, faksas: (8 ~ 45) 45 46 47, el. paštas: janinaj@xxx.lt

1.2.2.2. vadovui duodami tvirtinti dokumentai (sąrašai, aktai, planai, taisyklės, nuostatai ir kt.) turi būti pasirašyti atsakingų darbuotojų. Jeigu reikia tvirtinamieji dokumentai būna vizuoti jų rengėjų;1.2.2.3. informacinių siunčiamųjų įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų (raštai, pažymos, aktai, protokolai ir kt.) teikiama tvirtinti tiek egzempliorių, kiek pasirašytų bus siunčiama, ir egzempliorius su rengusio dokumentą darbuotojo viza. Jeigu siunčiamas dokumentas yra atsakymas į gautą raštą, tai jis pateikiamas kartu su dokumentu, į kurį yra atsakoma.1.2.3. Paprastai tik vienas dokumento egzempliorius būna pasirašomas arba tvirtinamas.Jeigu informacinis siunčiamasis dokumentas yra adresuotas keliems nurodytiems adresatams, tada yra pasirašoma ant kiekvieno dokumento egzemplioriaus skirto kiekvienam adresatui.Jeigu siunčiamas dokumentas pagal adresatų sąrašą arba yra apibendrintai nurodyti adresatai, tada gali būti pasirašytas tik vienas siunčiamo dokumento egzempliorius, o adresatams išsiunčiame dokumento patvirtintas kopijas arba nuorašus.Jeigu dokumento sudarytojų yra ne vienas, o keletas, tai pasirašoma tiek egzempliorių dokumento, kiek sudarytojų buvo rašant dokumentą.1.2.4. Dokumentai įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje yra registruojami vieną kartą. Tvarkomieji, informaciniai, siunčiamieji bei kiti įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje parašyti dokumentai yra užregistruojami jų pasirašymo arba tvirtinimo dieną. Kol dokumentai nesuregistruoti, tolimesnės procedūros sustabdomos.1.2.5. Dokumentai įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje yra registruojami tokia tvarka:1.2.5.1. dokumentų registracijos žurnale ir dokumente yra įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos data ir registracijos numeris;1.2.5.2. taip pat dokumentų registracijos žurnale yra įrašomas dokumento pavadinimas (antraštė ar trumpas turinys);1.2.5.3. atsižvelgiant į įmonės, įstaigos ar organizacijos vykdomą veiklą, joje naudojamas technologijas bei registruojamus dokumentus, dokumentų registracijos žurnale gali būti įvairių papildomų su dokumentų tvarkymu susijusių duomenų: užduoties vykdytojo parašas, kontrolės ir dokumento įdėjimo į bylą nuorodos, rezoliucija (užduoties vykdytojo vardas ir pavardė, užduotis ir jos įvykdymo data), bei kiti reikalingi duomenys.1.2.6. Kai dokumentus užregistruoja, yra atliekamos šios tolesnės procedūros:1.2.6.1. įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje paruoštos dokumentų kopijos ir nuorašai yra tvirtinami antspaudu, kuris yra dedamas taip, kad uždengtų kelis paskutinius dokumento kopijas ar nuorašus tvirtinančio asmens pareigų pavadinimo simbolius, organizaciniuose dokumentuose antspaudas dedamas po baigiamuoju brūkšniu;1.2.6.2. informaciniai siunčiamieji dokumentai yra išsiunčiami adresatams, o patvirtinti dokumentų nuorašai vizuoti rengėjų yra įsegami į bylas.Jeigu adresatams yra siunčiamos patvirtintos dokumentų kopijos ar nuorašai, arba dokumentas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksu ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais, į bylą yra segamas pasirašytas ir rengėjo vizuotas dokumentas. Tiktai dokumentuose siunčiamuose elektroniniu paštu ar kitokiais telekominikacijų įrenginiais dokumento rengėjas ar siuntėjas nurodo, kad dokumento originalas nebus išsiųstas.Jei siunčiamas dokumentas yra atsakomasis, tai į bylą jis segamas kartu su dokumentu, į kurį atsakoma.1.2.6.3. jeigu reikia su tvarkomaisiais dokumentais darbuotojai būna supažindinami pasirašytinai ir tada dokumentai būna susegami į bylą;Supažindinimo žyma rašoma paskutinio lapo antroje pusėje vėliaviniu kampiniu būdu parašant žodį “Susipažinau” po to “Sutinku” arba “Nesutinku”, rašant parašo, vardo ir pavardės bei datos arabiškų skaitmenų grupėmis rekvizitus. Jeigu darbuotojas parašo, kad “Nesutinku” prie to dokumento reikia pridėti ir nesutikusio darbuotojo paaiškinimą kodėl jis nesutinka, pvz.:

Susispažinau(Parašas)(Vardas ir pavardė)(data)

arba

(Parašas)(Vardas ir pavardė)(data)

1.2.6.4. jeigu darbuotojus reikia supažindinti pasirašytinai su patvirtintais organizaciniais dokumentais, supažindinimo žymos yra rašomos patvirtintose dokumento kopijose ar nuorašuose; kopijos ar nuorašai yra segami į darbuotojų asmens bylas, jei kitaip nenumatyta;1.2.6.5. tvarkomųjų dokumentų ir jais patvirtintų organizacinių dokumentų patviritntos kopijos ar nuorašai, jei reikia yra persiunčiami pavaldžiops įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms arba perduodami asmenims atsakingiems už užduoties vykdymą;1.2.6.6. informaciniai įstaigos, įmonės ar organizacijos vidaus dokumentai segami į bylą po jų užregistravimo ar po užduočių įvykdymo.Jeigu kitoms įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms reikia šių dokumentų patvirtintų kopijų ar nuorašų, tai jos siunčiamos su lydraščiu.

1.3. Kas tai yra bylų nomenklatūra? Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos?

Bylų nomenklatūra. Bylų sudarymas.

Įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų tvarkymui, bei jų valdymui visose veiklos srityse ir tvarkingam bylų sudarymui garantuoti turi bųti sudarytas numatomų pildyti bylų planas kuris vadinamas – bylų nomenklatūra.Bylų nomenklatūra (2 priedas, 33-34 psl.) yra rengiama kiekvienais metais, likus 1 mėnesiui iki naujų raštvedybinių metų pradžios.1.3.1. Bylų nomenklatūroje bylos yra suskirstytos pagal įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklos sritis bei atliekamas funkcijas. Bylų nomenklatūroje iš eilės kaip punktai yra numeruojamos įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklos sritys, o kiekvienos srities bylos yra numeruojamos atskira numeracija, kaip papunkčiai.1.3.2. Bylų nomenklatūroje kiekvienai įrašytai bylai yra suteikiamas numeris, jį sudaro bylų nomenklatųros punkto ir papunkčio eilės numeriai. Bylos numeris gali būti papildytas ir kitais duomenimis, rodančiais bylos sudarymo vietą, pvz.: 6.2-55 (6.2 – eilės numeris „Tarnautojų asmens bylos”, 55 – struktūrinis padalinys „Gargždų poskyris”).1.3.3. Bylų nomenklatūroje surašomos visos bylos kurias įstaiga, įmonė ar organizacija ves arba tęs kitais raštvedybiniais metais.Kiekvienos nomenklatūroje įrašytos bylos saugojimo terminai nurodomi vadovaujantis įstatymais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lirtuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38, kitais norminiais aktais, nustatančiais dokumentų saugojimo terminus.Jeigu byloms nėra nustatyti saugojimo terminai teisės norminiais aktais, tada saugojimo terminą bylų nomenklatūroje siūlo ir nurodo įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų ekspertų komisija, kuri dokumentus įvertina pagal jų reikalingumo kriterijus.

Bylų nomenklatūroje turi būti nurodomi už bylų tvarkymą atsakingi skyriai arba darbuotojai.1.3.4. Bylų nomenklatūra sudaroma remiantis bendrais bylų sudarymo principais:1.3.4.1. bylos yra sudaromos iš dokumentų, įstaigos, įmonės ar organizacijos parašytų ar gautų per vienus raštvedybinius metus, išskyrus bylas kurios yra tęsiamos, jos yra sudaromos iš tų dokumentų kurie sukaupiami per tam tikrą apibrėžtą proceso laikotarpį;1.3.4.2. dokumentai yra segami pagal jų saugijimo terminus į atskiras bylas;1.3.4.3. į atskiras bylas yra segami dokumentai, prie kurių priėjimą riboja įstatymai;1.3.4.4. bylos gali būti sudarytos pagal įvairius požymius: rūšis, temas, dokumentų sudarytojus. Pasirenkant vieną požymį ar jų derinį:– įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje parašyti tvarkomieji dokumentai (nutarimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.) yra segami į atskiras bylas pagal jų rūšis ir saugojimo terminus.Organizaciniai dokumentai (nuostatai, taisyklės, instrukcijos ir kt.) yra segami kartu su tvarkomaisiais dokumentais, kuriais jie patvirtinti.– gauti tvarkomieji dokumentai įstaigos, įmonės ar organizacijos veiklos klausimais (nutarimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.) turi būti segami pagal jų rūšis ir kas juos sudarė. Tačiau jei jų yra gaunama nedaug, jie gali būti segami į vieną bylą.– dokumentai kuriais yra susirašinėjama bylos sudaromos pagal temas.– pasibaigus dokumentų registracijos žurnalų pildymo laikotarpiui, yra segami į bylas pagal jų saugojimo laikotarpį. Jeigu žurnalas nesudaro atskiros bylos tai jį segame į žurnale registruotų dokumentų bylas.Jeigu žurnalai yra pildomi skaitmeninėse laikmenose, juos atspausdiname ir segame į bylas. Jeigu tie žurnalai turi būti saugomi iki 5 metų, jie gali būti saugomi skaitmeninėse laikmenose.– darbuotojų asmens bylos sudaromos iš dokumentų, patvirtintų dokumentų kopijų ir nuorašų, tiesiogiai susijusių su konkrečiu darbuotoju per visą jo dirbtą laiką įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje.1.3.5. Bylų antraštės bylų nomenklatųroje turi būti konkrečios, nurodyti turinį ir rūšį dokumentų esančių byloje:1.3.5.1. jeigu byloje yra susegti dviejų rūšių dokumentai, tada bylos antraštėje turi būti nurodomos abi dokumentų rūšys;1.3.5.2. jeigu byloje vienu klausimu yra susegti trijų ir daugiau rūšių dokumentai, tai bylos antraštėje apibendrintai yra rašoma „dokumentai”;1.3.5.3. jeigu byla yra sudaryta iš vieno dokumento, tai jos antraštė bus dokumento pavadinimas;1.3.5.4. susirašinėjimo dokumentų bylų antraštėje turi būti nurodyti apibendrinti arba konkretūs korespondentų pavadinimai bei susirašinėjimo temos, pvz.: Susirašinėjimo su policijos nuovadomis asmenų registracijos darbo biržoje klausimais dokumentai;1.3.5.5. planų, ataskaitų, sąmatų ir panašių bylų antraštėse turi būti nurodomas apimamas laikotarpis, pvz.: 2002 metų sąmata; 2002 metų mėnesių ataskaitos;1.3.5.6. bylų antraštėse negalima vartoti pavadinimų trumpinimų ir nekonkrečios formuluotės, pvz.: benkras susirašinėjimas ir pan.1.3.6. Sudarytos vienarūšės bylos į bylų nomenklatūrą yra rašomos viena apibendrinta antrašte, pvz.: Tarnautojų asmens bylos. Vienarūšėms byloms bylų nomenklatūroje duodamas vienas numeris (indeksas), o pastabose yra parašomas jų apskaitos dokumentas, pvz.: Pagal sąrašą; Pagal žurnalą.1.3.7. Įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų ekspertų komisija svarsto bylų nomenklatūros projektą. Jeigu dokumentų ekspertų komisija pritaria bylų nomenklatūros projektui, bylų nomenklatūra toliau derinama su įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentus komplektuojančiu valstybiniu archyvu, jei įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų valstybinis archyvas nekomplektuoja – su įstaiga, įmone ar organizacija kuriai ji pavaldi ar kurios reguliavimo sričiai priklauso.Du bylų nomenklatūros egzemplioriai turi būti teikiami derinimui, prieš tai turi būti pasirašyti atsakingo rengėjo ir vizuoti įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentų ekspertų komisijos pirmininko. Vienas bylų nomenklatūros egzempliorius lieka teikiančiai derinti įstaigai, įmonei ar organizacijai, o kitas įstaigai, įmonei ar organizacijai su kuria yra derinama bylų nomenklatūra.1.3.8. Jei per raštvedybinius metus yra gaunama arba parašoma dokumentų, kurių byloms nėra numatyta antraščių bylų nomenklatūroje, yra rengiamas bylų nomenklatūros papildymų sąrašas (3 priedas, 35 psl.). Į šį sąrašą įrašytoms naujoms byloms yra suteikiamas numeris, kuris eina iš eilės pagal patvirtintos bylų nomenklatūros atitinkamo punkto papunktį.Šitas sąrašas kartu su kitų metų bylų nomenklatūra yra derinamas ir tvirtinamas.1.3.9. Jei vienarūšių bylų sudarymo nenustato kiti teisės norminiai aktai, tai tos bylos yra įrašomos į bylų apskaitos žurnalus, sąrašus (4 priedas, 36 psl.).1.3.10. Dokumentai į bylas per raštvedybinius metus pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą yra segami pagal šiuos reikalavimus:1.3.10.1. segamų dokumentų į bylą rūšys ir turinys turi atitikti bylų nomenklatūroje įrašytą bylos antraštę. Ant bylos turi būti užrašyti bylos antraštė ir indeksas;1.3.10.2. į bylą segamas tik vienas dokumento egzempliorius. Jei buvo gautas dokumentas elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų įrenginiais ir buvo užregistruotas, jame yra rezoliucija, o vėliau buvo atsiūstas šito dokumento originalas, į bylą yra segami originalus dokumentas ir seniau gautas lapas su jį gavusios įstaigos, įmonės ar organizacijos parašytais rekvizitais;1.3.10.3. jei tvarkomoje byloje netaikomi kiti sisteminimo reikalavimai, tai dokumentai susegami chronologine tvarka;1.3.10.4. jeigu dokumentai vardiniai, tai byloje jie sisteminami pagal pavardes abėcėlės tvarka;1.3.10.5. jeigu dokumentai segami su priedais ir pridedamais dokumentais, tai priedai ir pridedami dokumentai segami prie tų dokumentų, kuriems jie priklauso. Jeigu priedų ir pridedamų dokumentų yra labai daug, jie gali būti segami į atskirą bylą;1.3.10.6. byloje gali būti segama vaizdinė medžiaga, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje parengti įvairūs leidiniai, kurie susiję su įstaigos, įmonės ar organizacijos atliekama veikla ir funkcijomis;1.3.10.7. dokumentų juodraščiai ir grąžintini dokumentai į bylas nesegami;1.3.10.8. dokumentai kurie saugojami ilgai arba nuolatinai į bylas segami išėmus segtukus ir sąvaržėles;1.3.10.9. sudaromoje byloje lapų negali būti daugiau kaip nuo 150 iki 200. Jei lapų yra daugiau yra sudaroma kita byla.
1.3.11. Pasibaigus raštvedybiniams metams yra suvedami bylų sudarymo statistiniai duomenys, jie rašomi bylų nomenklatūros suvestinėje (5 priedas, 37 psl.), pagal bylų nomenklatūrą, jos papildymų sąrašą, vienarūšių bylų sąrašus ar kitus nustatytus jų apskaitos dokumentus. Patvirtinta bylų nomenklatūros suvestinės kopija ar nuorašas per 40 kalendorinių dienų nuo raštvedybinių metų pabaigos yra išsiunčiama įstaigai, įmonei ar organizacijai su kuria buvo derinta bylų nomenklatūra.

Bylų tvarkymas.

1.3.12. Bylos tavrkomos praėjus vieniems raštvedybiniams metams po bylų užbaigimo.1.3.13. Jeigu įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje yra struktūrinių padalinių, tai įstaigos, įmonės ar organizacijos vadovas nustato darbuotojus atsakingus už bylų sutvarkymą šiuose padaliniuose. Bylų perdavimas iš vieno struktūrinio padalinio kitam arba darbuotojams atsakingiems už bylų perėmimą įforminamas aktu (6 priedas, 38 psl.), kur surašomos perimamos bylos.1.3.14. Bylos tvarkomos:1.3.14.1. pagal įstaigos, įmonės ar organizacijos bylų nomenklatūrą ir teisinius aktus, yra tikrinami kiekvienos bylos ir joje susegtų dokumentų saugojimo terminai, kuriuose jie nustatyti;1.3.14.2. pagal nustatytą ar patvirtintą požymį yra tikrinamas dokumentų sisteminimas bylose;Ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentai yra segami chronologine tvarka (dokumentai segami nuo anksčiausios dokumento datos ir baigiami segti vėliausia data), jei nėra taikoma kita sisteminimo tvarka. Bylose kur segami susirašinėjimo dokumentai, atsakomasis dokumentas segamas po iniciatyvinio dokumento, nežiūrint į tai kokios datos atsakomasis dokumentas.1.3.14.3. jeigu byloje yra randama dokumentų, kurie neatitinka bylos antraštės ar bylos saugojimo termino, tie dokumentai yra susegami į reikiamas bylas.Jeigu byloje yra juodraščių, nereikalindų dokumento egzempliorių, sąvaržėlių, segtukų, žymeklių, jie turi būti išimti.1.3.15. Ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų lapai turi būti sunumeruoti nustatyta tvarka pagal raštedybos taisykles:1.3.15.1. bylos lapai numeruojami grafitiniu pieštuku arba numeratoriumi;1.3.15.2. lapo numeris rašomas arabiškais skaitmenimis viršutiniame dešiniajame kampe, kad neliestų teksto;1.3.15.3. antraštinis lapas ir baigiamojo įrašo lapas yra nenumeruojami, bylos vidaus apyrašas yra numeruojamas atskirai. Visi kiti byloje susegti dokumentų lapai numeruojami iš eilės;1.3.15.4. bet kurio formato lapas, įsegtas į bylą vienu kraštu, yra numeruojamas kaip vienas lapas, o jei sulenktas ir įsegtas per vidurį tada numeruojama kaip du lapai;1.3.15.5. jei byloje yra segamos nuotraukos, brėžiniai ar kiti panašūs dokumentai, tai lapo numeris rašomas antroje dokumento pusėje, kairiajame kampe. Jei anksčiau paminėti dokumentai priklijuojami ant popieriaus lapų, numeriai rašomi šalia dokumentų. Jei dokumentai yra sudėti į voką, jie numeruojami iš eilės kaip ir kiti byloje esantys dokumentai. Jei ant voko yra užrašyta kažkokia informacija tai vokas numeruojamas kaip bylos lapas;1.3.15.6. jei byloje yra įsegtas spaudinys, tai jam užrašome bylos lapo atitinkama eilės numeri, tačiau visi jo lapai nenumeruojami iš naujo. Tada bylos baigiamajame įraše įrašome, kad byloje yra įsegtas spaudinys. Tačiau jei spaudinio lapai nesunumeruoti arba sunumeruoti neišeilės, tada sunumeruojame spaudinio lapus eilės tvarka, kaip ir kitus bylos lapus;1.3.15.7. jei tikrinant bylos numeravimą yra randamos klaidos, tada yra taisomas bylos numeravimas:– jei randame nesunumeruotų bylos lapų, tai numeruojame prieš juos sunumeruoto lapo numeriu, tik prirašome mažąsias raides abėcėlės tvarka, pvz.: 13a, 13b, 13c ir t.t.;– jei randame kelis bylos lapus sunumeruotus tuo pačiu numeriu, tai šalia antrojo numerio ir daugiau parašome mažasias raides abėcėlės tvarka;– jei byloje randame praleistų bylos lapų numerių, tai jie yra įrašomi bylos baigiamajame įraše;– jei tikrinant bylos numeravimo klaidas, yra randama labai daug klaidų, tada byla pernumeruojama iš naujo: buvę lapų numeriai perbraukiami ir šalia rašomi nauji numeriai.1.3.15.8. sunumeravus bylos lapus, bylos pabaigoje yra įsegamas bylos baigiamojo įrašo lapas (8 priedas, 40 psl.), kuriame yra surašoma byloje: sunumeruotų lapų skaičius, lapų su defektais (išblukęs tekstas, sulieti, suplyšę ir t.t.) numeriai, įsegtų spaudinių skaičius ir atskirai nurodomas vidaus apyrašo lapų skaičius.Jei taisome bylos numeravimą, tai būna užpildomas naujas baigiamasis įrašas, kuriame būna užrašomi bylos duomenys po pataisyto lapų numeravimo.Jei byla sudaryta aplanke su raišteliais tai naujasis bylos baigiamojo įrašo lapas yra įrišamas, o jei byla įrišta į kietus viršelius tada įklijuojamas.Kiekvienos ilgo ar nuolatinio saugojimo bylos lapai numeruojami atskirai.1.3.16. Paprastai laikinojo saugojimo bylų lapai nenumeruojami.Jeigu laikino saugojimo bylas ar atskirus dokumentus iš jos reikia perduoti kitoms institucijoms. Tai bylos lapai gali būti sunumeruojami ir parašomas bylos baigiamasis įrašas.1.3.17. Jeigu reikia papildomai dokumentų apskaitai ar paieškai organizuoti, yra sudaromi bylų vidaus apyrašai. Vidaus apyraše yra surašomi byloje susegti dokumentai ir nurodoma jų vieta byloje (7 priedas, 39 psl.).1.3.18. Baigiamas bylos tvarkymas jos įforminimu: rašomas bylos baigiamasis įrašas (8 priedas, 40 psl.) ir įforminamas bylos antraštinis lapas (9 priedas, 41 psl.):1.3.18.1. baigiamajame įraše yra užrašomas bylos lapų skaičius bei jų įpatumai;1.3.18.2. antraštiniame lape turi būti užrašyti šie bylos duomenys: bylą sudariusios ar struktūrinio padalinio pavadinimas, bylos indeksas ir antraštė, chronologinės ribos ir data bei bylos saugojimo terminai:– rašomas įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas turi atitikti teisės norminiais aktais nustatytą pavadinimą. Jeigu įstaiga, įmonė ar organizacija turi įteisintą sutrumpintą pavadinimą, jis yra rašomas skliausteliuose po pilno pavadinimo, pvz.: Valstybinė atominės energetikos inspekcija (VATESI). Jeigu įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas keitėsi bylos sudarymo metu, tai antraštiniame lape yra rašomas paskutinis įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas;– bylos antraštė ir indeksas yra rašomi pagal bylų nomenklatūrą. Pagal byloje susegtų dokumentų sudėtį yra tikslinama bylos antraštė;

– bylos chronologinės ribos yra nustatomos pagal byloje įsegtą anksčiausiai užregistruotą įstaigos, įmonės ar organizacijos dokumentą ir vėliausio dokumento datą.Jei bylą sudaro vienas dokumentas, tai bylos datą atitinka dokumento data.Jei bylą sudaro vienas ar keli tęstiniai dokumentai, tai bylos data yra metai.1.3.18.3. jei ant laikino saugojimo bylos segtuvo yra užrašyti bylos aprašymo duomenys, tai antraštinis lapas gali būti nerašomas.1.3.19. Iki perdavimo užbaigtų bylų saugojimui, sutvarkytos bylos ieškomos ir jų apskaita daroma pagal bylų nomenklatūrą, jos papildymų sąrašą ir suvestinę bei vienarūšių bylų sąrašus ar kitus nustatytos tvarkos dokumentus.

1.4. Kaip vykdoma dokumentų vertės ekspertizė?

1.4.1. Įstaigose, įmonėse ar organizacijose dokumentai vertinami pagal jų reikalingumą:1.4.1.1. įstaigos, įmonės ar organizacijos administravimo ir informaciniams poreikiams;1.4.1.2. pagal įstaigos, įmonės ar organizacijos teisės norminių aktų nustatytus atsakomybės ir veiklos įrodymams;1.4.1.3. su įstaigos, įmonės ar organizacijos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisėms užtikrinti;1.4.1.4. pagal požymius kurie tiktų numatomiems ar galimiems tyrimams atlikti;1.4.1.5. įrodymams ir informacijai apie įstaigos, įmonės ar organizacijos teises, pareigas, politiką, veiklą, ryšius, interesus, mokslo ir kultūros tikslais.1.4.2. Visų dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo tos bylos į kurią jie susegti užbaigimo metų pabaigos.Jei bylos saugojimo terminas yra pasibaigęs pagal bylų nomenklatūroje nurodytą terminą, yra atliekama joje esančių dokumentų vertės ekspertizė ir tada priimamas sprendimas ar ją toliau saugoti ar sunaikinti.1.4.3. Dokumentų vertinimą, sprendimus dėl jų tolesnio saugojimo arba atrinkimo naikinti atlieka ir siūlo įstaigos, įmonės ar organizacijos struktūriniai padaliniai, administruojantys atitinkamą veiklos sritį, kartu su skyriais ir darbuotojais kurie yra atsakingi už dokumentų ir bylų apskaitos tvarkymą.1.4.4. Pagal šiose taisyklėse nurodytus kriterijus įvertintiems dokumentams ir byloms būna numatomi tolesnio dokumentai ir bylos saugojimo terminai arba būna atrenkami naikinti:1.4.4.1. iš bylose buvusių ir atrinktų toliau saugoti dokumentų būna sudaromos naujos bylos pagal numatomus jų saugojimo terminus;1.4.4.2. naujai atrinkti dokumentai ilgam ir nuolatiniam saugojimui ir iš jų sudarytos naujos bylos įforminamos ir įrašomos į apyrašus kartu su tvarkomų raštvedybinių metų bylomis pagal nustatyta tvarka;1.4.4.3. sudaromas naujas sąrašas atrinktų ir sudarytų naujų bylų, kurioms pratęstas pasibaigęs laikino saugojimo terminas;1.4.4.4. surašomas naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas (10 priedas, 42 psl.).1.4.5. Įstaigos, įmonės ar organizacijos DEK svarsto visų dokumentų vertės ekspertizę atlikusių atsakingų struktūrinių padalinių siūlymus, motyvus dėl atrinktų dokumentų naikinimo ar tolesnio jų saugojimo ir pateiktus apskaitos dokumentus.Po DEK pritarimo, jos pirmininkas vizuoja pateiktus apskaitos dokumentus.1.4.6. Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą ir bylų apyrašus, suderintus pagal šių taisyklių nustatytą tvarką, tvirtina įstaigos vadovas. Aktas būna tvirtinamas, kai tų metų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylos pagal nustatyta tvarka yra įrašytos į apyrašus.

TVIRTINUDirektorius(parašas)Egidijus Banys

Po akto patvirtinimo dokumentai turi būti sunaikinti taip, kad juose esanti informacija būtų neatpažįstama.

1.5. Apibūdinkite dalykinio laiško užsienio partneriams sudedamąsias dalis. Kokie bendrieji rašymo į užsienį dalykinio laiško reikalavimai?

1.5.1. Komerciniai laiškai rašomi nustatytos formos popieriaus blankuose (jis neatitinka Lietuvoje naudojamą A4 lapo formatą), kuriuose paprastai jau būna firmo logotipas (firminis ženklas) ir pilnas firmos pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, trumpas veiklos apibūdinimas. Kartais firmos logotipas ir antraštė yra blanko apatinėje dalyje, ypač toks rekvizitų išdėstymas naudojamas ant faksimiliniam ryšiui skirtų blankų.Rašant laiškus (raštus) būtina kairėje pusėje taip pat viršutinę bei apatinė paraštes palikti 20 mm. Patartina išlaikyti panašaus ploto paraštę dešinėje, tik ne didesnę. Antras ir tolesni laiško lapai turi būti numeruojami, numeruojant arabiškais skaitmenimis viršutinėje paraštėje be įvairių ženklų centruotu būdu.Kiekviena šalis turi savos raštvedybos taisyklės, todėl prieš susirašinėjant būtų patartina su jomis susipažinti, nes užsienyje tam yra skiriama labai daug dėmesio. Yra keletas dažniausiai pasitaikančių dalykinių laiškų rašymo stilių:1.5.1.1. absoliučiai blokinis stilius, kai kiekvienas rekvizitas sudaro savo atskirą bloką ir visi blokai rašomi nuo nulinės tabuliatoriaus padėties bei turi būti atskirti dvigubos eilutės intervalu;1.5.1.2. standartinių blokų stilius, čia taip pat atskiri rekvizitai sudaro sabo blokus, o nuo absoliučiai blokinio stiliaus skiriasi tuom, kad datos, atsisveikinimo formulės ir parašo rekvizitų blokai, rašomi nuo lapo vidurio;1.5.1.3. pusiau blokinisstilius, čia rekvizitai taip pat sudaro atskirus blokus ir skirtingai nei standartinio bloko stiliuje, datos rekvizitas rašomas lapo viduryje;1.5.1.4. dantyto įrašo stilius skiriasi nuo pusiau blokinio tuo, kad adreso, atsisveikinimo formulės ir parašo rekvizitai rašomi kiekvieno įrašo eilutę pastumiant į dešinę per vieną tabuliatoriaus padėtį;1.5.1.5. AMS (Administrative managment society style) stilius – tai sutrumpintas absoliučiai blokinis stilius, tiktai nespausdinami šie rekvizitai kreipinio, atsisveikinimo formulės bei įmonės pavadinimas parašo bloke. Šis stilius dažniausiai taikomas masiškai siunčiamiems informaciniams dokumentams.1.5.2. Dalykiniai laiškai yra išdėstomi pagal schemas. Pateiktose schemose yra matyti pora komercinio laiško išdėstymo variantų.

I schema

ANTRAŠTĖ

Nuorodos Data

Adresatas

Kreipinys,

Laiško turinys ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

Atsisveikinimo formulė Parašas

Priedai

II schema

ANTRAŠTĖ

Data Nuorodos

Adresatas

Kreipinys,

Laiško turinys ……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………

Atsisveikinimo formulė Parašas

Priedai

1.5.3. Dalykinius laiškus sudaro šie rekvizitai:1) antraštė;2) data;3) adresatas;4) kreipinys;5) laiško turinys;6) atsisveikinimo formulė;7) parašas;8) priedai;9) nuorodos ir kt.

1. Antraštėje nurodomas pilnas siuntėjo įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas, adresas ir papildoma informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresai ir kt.). Dažnai po organizacijos pavadinimu trumpai apibūdinama jos veikla.

Diržiojoje Britanijoje dažnai akcinių kompanijų laiškų antraštėse yra rašomos šių kompanijų direktorių pavardės.Dažnai prekybos, pramonės įstaigų, įmonių ar organizacijų, bankų ir kt. pavadinimai baigiami žodžiu Limited arba sutrumpintai Ltd., tai reiškia, kad įstaiga, įmonė ar organizacija yra ribotos atsakomybės kompanaiją (Uždara akcinė bendrovė). Kitų įstaigų, įmonių ar organizacijų pavadinimuose šį žodį atstoja Corporation (reiškia asmenų sąjunga) arba Incorporated (reiškia, kad įstaiga, įmonė ar organizacija įregistruota kaip sąjunga), sutrumpintai Inc.Ženklas &, vadinamas ampersand (išvertus reiškia jungtis). & dažnai vartojamas kompanijų pavadinimuose vietoj žodžio and (ir) nurodydamas kelių įstaigų, įmonių ar organizacijų, arba keleto asmenų susijungimą. Taip pat sutrumpintai pavadinimuose rašomas žodis Co., kas reiškia Company, pvz.:

The Torn & Co., LimitedJohn Throwridge & Company, Inc.

Jei antraštėje nėra aukščiau minėtų terminų Ltd. arba Inc., vadinasi kompanija yra bendrija – partnership, bendrijose visi nariai už įmonės įsipareigojimus atsako visu savo turtu. Komandinėse bendrijose (limited partnership) gali būti neatsakingi savo turtu už įstaigos, įmonės ar organizacijos įsipareigojimus vienas ar keli šios bendrijos nariai.

Mc. Clerc & SonsFlicks & Bond.

Dar atraštėse dažnai vartojamas žodis Bros., tai yra žodžio Brothers (išvertus brolis) trumpinys.Siuntėjo adresatas, telefonai ir kita papildoma informacija dėstoma po įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimu pastaruoju metu dažniausiai rašoma pirmo lapo kairės pusės apatinėje paraštėje, o antraštėje paliekama tik firmos pavadinimas ir logotipas.Rašant Lietuvos įstaigos, įmonės ar organizacijos antraštę yra naudojami Lietuvoje pripažinti sutrumpinimai, pvz.: kaimas – k., gatvė – g., rajonas – r., alėja – al. ir kt.Rašant telefono ir fakso numerius patartina naudoti tarptautinių telefono numerių rašymo pavyzdžiu, kur yra nurodomi šalies tarptautinis telefono kodas, miesto kodas bei telefono numeris kurie rašomi arabiškais skaitmenimis ir jų grupėmis, tarp tų grupių paliekant vieno ženklo dydžio tarpus, pvz.:

+370 45 454545

Pilna Lietuvos įstaigos, įmonės ar organizacijos antraštė, kuri visada rašoma po viršutine pirmo lapo parašte centruotu būdu, rašoma didžiosiomis raidėmis, pajuodintu ir padidintu 14 šriftu, pvz.:

Vartojamas Lietuvoje:

AKCINĖ BENDROVĖ „AUTOTURAS”Įm. k.: 8819834, Naujakiemio g. 27, LT-5804 KlaipėdaTel.: (+370 45) 45 45 45, Faksas (+370 45) 45 46 47

Vartojamas Užsienyje:

STOCK COMPANY „AUTOTURAS”Įm. k.: 8819834, Naujakiemio g. 27, 5804 Klaipėda, LithuaniaTel.: +370 45 454 545Fax: +370 45 454 647

2. Laiško data gali būti rašoma laiško dešinėje arba kairėje pusėje po antrašte sutrumpintu arba pilnuoju būdu, tai priklauso nuo kalbos, kuria rašomas laiškas rašybos taisyklių. Dažniausiai visdėlto data rašoma dešinėje pusėje.Anglų kalboje pilna data rašoma kelintinių skaitvardžių forma pirma nusakant mėnesį ir dieną (menesio pavadinimą pradedame rašyti iš didžiosios raidės) arba atvirkščiai pirma dieną po to mėnesį, o tada padėjus kablelį, metus (anglų kalboje žodis year netrumpinamas, todėl rašome tik skaitmenų grupę), pvz.:

2nd January, 1997January 2nd, 1997

arba

2 January, 1997January 2, 1997

Kai kuriuos mėnesių pavadinimus anglų kalboje galima rašyti sutrumpintai, pvz.: January – Jan., April – Apr., December – Dec. ir pan.Yra keturi mėnesiai kurių pavadinimai netrumpinami tai: March, May, June, July. Tačiau nepatartina mėnesius rašyti skaitmenimis, nes dėl skirtingo datos išdėstymo įvairiose šalyse, gali būti netiksliai suprasta data.Tarptautinis standartas dar numato tokį datos rašymo būdą, kai vietoje tarpelių rašomas brūkšnelis, Pvz.:

2003-05-14

Dar data rašoma trumpuoju būdu, t.y. skaitmenų grupėmis, per pasvirusius dešinėn brūkšnelius / , kitaip jie vadinami slash (slešas), vadovaujantis taisykle – pirmiasia rašome dieną ir mėnesį arba atvirkščiai, o tik po to metus, pvz.: 2003 m. gegužė 14 d.

14/04/97 – naudojama Europoje

arba

04/14/97 – naudojama JAV3. Įstaigos, įmonės ar organizacijos arba asmens, kuriam siunčiamas laiškas, adresatas rašomas kairėje laiško blanko pusėje prie paraštės ne mažiau kaip per vienos eilutės intervalą žemiau datos rekvizito. Įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimas ar asmens pavardė rašoma atskira eilute.Laikantis anglų mandagumo taisyklių, prie asmens pavardės yra pridedami žodeliai reiškiantys to asmens statusą visuomenėje, t.y. ištekėjusioms moterims rašome Mrs. (Missis arba Mistress), netekėjusioms panelėms – Miss., kai nežinoma moteris ištekėjusi, ar ne rašome Ms., o vyrams – Mr. (Mister), pvz.:

Mrs. D. KellyMiss. Pat JonesMs. Pat SwiftMr. Alan Fred

Kai nežinoma asmens pavardė, patartina nurodyti jo pareigas toje kompanijoje, bet tik tada, kai tiksliai žinome, kad tos pareigos yra vienos toje firmoje, pvz.:

The PresidentL. Torn & Co., Ltd.

Prieš pareigybės pavadinimą anglų kalboje būtina parašyti žodelį The, bet tik tada, kai prieš tai nenurodome asmens vardo ir pavardės. Kai žinome adresato vardą ir pavardę rašome, pvz.:

Mr. Alan Fred,President,L. Torn & Co., Ltd.

Šiuop atveju The nevartojame. Adresato vardo ir pavardės trumpinti nedera.Kartais po asmens pavarde sutrumpintai rašoma jo priklausomybė tam tikrai institucijai, mokslinis vardas, pareigos ir pan., pvz.:

Captais – Capt.Director – Dir.Manager – Mgr.Member af Parliament – M.P.

Po įstaigos, įmonės ar organizacijos pavadinimu arba asmens pavarde pagal anglų kalbos gramatikos taisykles yra rašomas adresas: namo numeris, gatvės pavadinimas, miesto, valstijų (grafystės ar kitos vietinės savivaldos teritorijos) pavadinimas, pašto indeksas ir paskutinėje eilutėje valstybės (šalies) pavadinimas, pvz.:

Mr. Alan Fred, Prof.PresidentL. Torn & Co., Ltd.36 Janes StreetLondon EC65EEEngland

Galimi adresato būveinės sutrumpinimai, pvz.:

Apartment – Apt.Place – Pl.Street – St.

Taip pat gali būti vartojami JAV valstijų pavadinimų sutrumpinimai, pvz.:

Alabama – ALAlaska – AKNevada – NV

4. Kreipinys yra visuotinai priimtas dalykas kiekviename oficialiame laiške. Jis rašomas prie kairės lapo paraštės ne mažiau kaip vienos eilutės intervalu po adresato rekvizijto. Po jo dedamas kablelis.Kreipiamasi dažniausiai bendruoju posakiu Dear Sir (pone) arba Madam (pone), Customer (pirkėjau), Client (kliente). Kreipinyje galima nurodyti asmens vardą ir pavardę bei titulą, pvz.;

Dear Mrs. Willson.Dear Customer,Dear Client,Dear Madam,Her Majesty (į karalienę)His Majesty (į karalių)

Norint, kad firmai adresuotą laišką skaitytų konkretus firmos darbuotojas, prieš kreipinį, virš jo, ne daugiau kaip vienos eilutės intervalu, rašome žodį Attention ir nurodome darbuotojo vardą ir pavardę, šį užrašą pabraukiame:

Attention: Mr. A.JonesAttention of Mr. A.JonesFor the attention of Mr. A.Jones

5. Laiško turinyje išdėstome tekstą. Praktiškumo dėlei beveik visi laiškų (raštų) turiniai yra rašomi taip: pastraipa turi būti 5-6 eilučių teksto, tarp pastraipų naudojamas dvigubas tekste naudojamas intervalas ir kiekviena pastraipa pradedama rašyti nuo kairės paraštės “nulinės” tabuliatoriaus padėties.Dokumento (rašto) tekstas būna dažnai dalijamas į skirsnius, skyrius, papunkčius, pvz.: 1; 1.1; 1.1.1; 1.1.5.8 ir kt.Komercinėje korespondencijoje turi būti vengiama teksto žodžius kelti iš vienos į kitą eilutes.Jeigu būtina (finansiniuose dokumentuose), kairėje parašo pusėje dedamas įmonės spaudas.

6. Atsisveikinimo formulė rašoma pabaigus rašyti tekstą, ne mažiau kaip vienos eilutės intervalu po tekstu, prie kairės lapo paraštės arba centruotu budu. Po jos dedamas kablelis.Anglų kalboje labiausiai paplitusios įprastos atsisveikinimo formuluotės:

Sincerely – nuoširdžiai Jūsų;Yours (very) sincerely – tikrai nuoširdžiai Jūsų;Yours (very) truly – tikrai Jūsų;Yours (truly) – Jūsų;Faithfully yours – atsidavęs (ištikimas) Jums;Kind regards – su geranoriškais palinkėjimais;Yours respectually – su pagarba.Artimai pažįstamam asmeniui galima rašyti ir šias labiau tinkamas atsisveikinimo formuluotes:

Best regards – su geriausiais palinkėjimais;With love – su meile;Warm regards – su šiltais (nuoširdžiais) palinkėjimais;Always sincerely yours – visad nuoširdus Jums.

7. Parašas rašomas po atsisveikinimo formule, kitoje eilutėje, paliekant ne mažiau kaip vienos eilutės tarpą. Po to galime parašyti tinkamą atsisveikinimo formuluotę, tada paliekama eilutė parašui ranka, po to parašome siuntėjo vardą ir pavardę (vardo inicialus galima trumpinti), dar žemiau – užimamas pareigas. Prieš vardą ar jo inicialus geriau parašyti žodelius Mr. ar Mrs., Miss., kurie palengvina bendravimą nusakydami siuntėjo lytį ir padėtį visuomenėje. Parašo rekvizitas rašomas lygiai taip pat kaip atsisveikinimo formulė centruotu arba veliaviniu būdu prie kairios lapo paraštės.

Yours truly,(parašas)Mr. K.JonesPresident

arba

Yours respectually,L.Torn & Co., Ltd.(parašas)p.p. Mr. Alan FredExport Department

Pastarojo parašo rekvizito pavyzdžiu naudojamės, kai laišką rašome kieno nors pavedimu arba tenka pasirašyti firmos vardu. Čia p. p. yra žodžių per procurationem sutrumpinimas ir reiškia pagal įgaliojimą.

8. Priedų rekvizitas rašomas po parašo rekvizitu prie kairės lapo paraštės, praleidus ne mažiau kaip vieną eilutę. Rašomas žodis Enclosure (-s) išvertus reiškia priedas (-ai) arba trumpinimas Enc. (-s) nurodant priedų skaičių, pvz., 2 Encs.Arba tiesiog išvardiname visus priedus (dokumentus):

Enclosures:Advice of paymentInvoice

9. Siekiant išvengti painiavos korespondencijoje, dalykiniuose laiškuose rašomos nuorodos, kurios padeda pažymėti siuntėjo ir atsakovo laiškus.Jei rašome atsakomąjį laišką į gautą, siunčiamo laiško datos lygyje arba ne mažiau vienos eilutės intervalu aukščiau datos dešinėje laiško pusėje, rašome Your ref. dedame dvitaškį ir nurodome gautojo dokumento registracijos numerį. Po juo rašome Our ref. dedame dvitaškį ir nurodome mūsų siunčiamo laiško registracijos numerį.

Yours ref: KLM/21Our ref: NS023

Paprastai nuorodose rašomi laiškų registraciniai numeriai bylose. Tam tikslui galime naudoti ir datas.Jei korespondencija konfidenciali, galima virš kreipinio ar ant voko rašyti pabrauktas frazes:

Private and Cofidential,Strictly Confidential,Confidential.

Po kreipiniu, kai kuriais atvejais, prieš tekstą užrašomas laiško tikslas (tema). Kreipinį rašome tam, kad atkreiptume dėmesį į laiško esmę ir būtų gautas konkretus atsakymas, šį užrašą pabraukiame, pvz.:

Order No. 3512 for Personal Computers

Prie tikslo galima rašyti Ref arba Re (reference), arba Subject ir nurodome dokumentą arba priežastį, kurios tikslu rašome laišką, pvz.:

Re: Invitation to ConferenceSubject: 1995 Vilnius Agriculture Exibition

Laiško paskutinio lapo apatiniame kampe virš apatinės ir šalia kairiosios paraščių rašome laiško rengėjo nuorodą: spausdinusio asmens pavardė arba inicialai. Ne retai tame pačiame kampe galime rasti užrašą “c.c.” – tai reiškia, kad laiško kopijos išsiųstos nevienam adresatui.

c. c. Mr. Gary Wilson

2. Mokėti parengti: įvairius raštus, pažymą, aktą, protokolą, įsakymą, prašymą, gyvenimo aprašymą.

2.1. Parengti dokumentai:

2.1.1. Raštas “DĖL KELIONIŲ KATALOGŲ” (1 lapas, 23 psl.);2.1.2. Raštas atsakymas “DĖL KELIONIŲ KATALOGŲ” (1 lapas, 24 psl.);2.1.3. Pažyma “PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTĮ” (1 lapas, 25 psl.);2.1.4. Aktas “BROKUOTŲ PREKIŲ GAVIMO AKTAS” (1 lapas, 26 psl.);2.1.5. Protokolas “VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ PASITARIMO PROTO-KOLAS“ (1 lapas, 27 psl.);

2.1.6. Įsakymas “ĮSAKYMAS DĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO” (1 lapas, 28 psl.);2.1.7. Prašymas “PRAŠYMAS DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMO” (1 lapas, 29 psl.);2.1.8. Prašymas “PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ” (1 lapas, 30 psl.);2.1.9. Gyvenimo aprašymas (1 lapas, 31 psl.).

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS”Įstaigos duomenys

Akcinei bendrovei “Autoturas” 2003-05-09 Nr. 01-243

DĖL KELIONIŲ KATALOGŲ

Prašome atsiųsti kelionių katalogus ir pridėti paslaugų kainoraštį.Apmokėjimą garantuojame.

Direktorius (parašas) Egidijus Banys

Janina Jonušienė, tel.: (8 ~ 45) 45 45 45, faksas: (8 ~ 45) 45 46 47, el. paštas: janinaj@xxx.lt

PASTABA: brukšnys reiškia lapo pabaigą, turėtų būti A5 lapo formatas.

AKCINĖ BENDROVĖ „AUTOTURAS”Įstaigos duomenys

Uždarajai akcinei bendrovei „Ąžuolyno valdos” 2003-05-12 Nr. 01-5895 Į 2003-05-09 Nr. 01-243

DĖL KELIONIŲ KATALOGŲ

Siunčiame kelionių katalogus ir paslaugų kainoraštį.Pridedame:1. Katalogai – 4 vnt. (50 lapų);2. Kainoraštis – 1 vnt. (10 lapų).

Vadovas (parašas) Egidijus Banys

Janina Jonušienė, tel.: (8 ~ 45) 45 45 45, faksas: (8 ~ 45) 45 46 47, el. paštas: janinaj@xxx.lt

PASTABA: brukšnys reiškia lapo pabaigą, turėtų būti A5 lapo formatas.

AKCINĖ BENDROVĖ „KLAIPĖDOS VANDUO”Įstaigos duomenys

Klaipėdos miesto mokesčių inspekcijai

PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTĮ2003-05-09 Nr. 11-255

Janina Jonušienė bendrovėje dirba nuo 1992 m. sausio 10 d. Šiuo metu užimamos pareigos – realizavimo skyriaus viršininkė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis – 1345,11 Lt (Vienas tūkstantis trys šimtai keturiasdešimt penki litai 11 centų).

Direktorius (parašas) Egidijus Banys A.V.

Vyr. Finansininkė (parašas) Nijolė Gabrėnaitė

PASTABA: brukšnys reiškia lapo pabaigą, turėtų būti A5 lapo formatas.

AKCINĖ BENDROVĖ “MŪSŲ NAMAS”

TVIRTINUDirektorius(parašas)Egidijus Banys

BROKUOTŲ PREKIŲ GAVIMO AKTAS

2003-05-13 Nr. 11-315Klaipėda

PAGRINDAS. Direktoriaus 2003 m. gegužė 13 d. įsakymas Nr. 14-15.

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas Vidas Strumyla.Nariai: Vyr. finansininkė Nijolė Gabrėnaitė, Ūkio dalies vedėjas Antanas Alšauskas, konsultantė Livija Poškaitė.

Komisija patikrino iš AB “Pamarys” pagal 2003 m. gegužės 13 d. sąskaitą faktūrą GGANr. 1234519 gautą 100 m2 minkštą grindų dangą už 24 315 Lt (Dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus penkiolika litų).Komisija nustatė, kad gauta grindų danga brokuota ir netinkama pardavimui.Komisija siūlo grąžinti gautą grindų dangą siuntėjui arba pareikalauti iš AB “Pamarys” padengti padarytus nuostolius.

Komisijos pirmininkas (parašas) Vidas Strumyla

Nariai (parašas) Nijolė Gabrėnaitė

(parašas) Livija Poškaitė

(parašas) Antanas Alšauskas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“

VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ PASITARIMO PROTOKOLAS

2003-05-14 Nr. 15-11Klaipėda

Posėdis įvyko 2003 m. gegužės 2 d., adresu Naujakiemio g-vė 27, Klaipėda.

Posėdžio pirmininkas Vidas Strumyla.Posėdžio sekretorė Oksana Gradauskienė.Dalyvauja: Vyr. finansininkė Nijolė Gabrėnaitė, Kadrų skyriaus vedėja Milda Paksienė.Nedalyvauja konsultantė Livija Poškaitė.Kviestinis asmuo UAB “Tik Jums” vadovas Jonas Ilginis.

Darbotvarkė:1. Dėl aplinkos tvarkymo organizavimo.2. Dėl darbuotojų premijavimo už 2003 metų pirmo ketvirčio rezultatus.

1. SVARSTYTA. Aplinkos tvarkymo organizavimas.Pranešėjas Jonas Ilginis (pranešimo turinys) …………………………………………………………NUTARTA:1. …………………………………………………………………………………………………………………….2. …………………………………………………………………………………………………………………….3. …………………………………………………………………………………………………………………….

2. SVARSTYTA. Darbuotojų premijavimas už 2003 metų pirmo ketvirčio rezultatus. Pranešėja Vida Stankienė (pranešimo turinys) ………………………………………………………NUTARTA:1. …………………………………………………………………………………………………………………….2. …………………………………………………………………………………………………………………….3. …………………………………………………………………………………………………………………….

Posėdžio pirmininkas (parašas) Vidas Strumyla

Posėdžio sekretorė (parašas) Oksana Gradauskienė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “MŪSŲ NAMAS”DIREKTORIUS

ĮSAKYMASDĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

2003 m. gegužė 16 d. Nr.11-53Klaipėda

Atsižvelgdamas į sekretorės-referentės Livijos Poškienės 2003-05-16 prašymą, suteikiu Livijai Poškienei nemokamas atostogas nepilnamečio vaiko slaugai nuo 2003-05-17 iki 2003-05-30 datos imtinai.

Direktorius (parašas) Egidijus Banys

Personalo skyriaus vedėja(parašas)Milda Paksienė2003-05-16

(Susipažinau)(parašas)Livija Poškienė2003-05-16INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS INFORMATIKĖJANINA JONUŠIENĖ

AB „Klaipėdos elektros tinklai“ direktoriui Egidijui Baniui

PRAŠYMAS DĖL MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

2003-04-08Klaipėda

Remdamasi Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos siųsta 2003-04-01 pažyma-iškvietimu Nr. S-43-43, prašau išleisti mane mokymosi sesijai nuo 2003-04-22 iki 2003-05-25 suteikiant mokymosi atostogas.

(parašas) Janina Jonušienė

JANINA JONUŠIENĖ

A.k. 47405011242, gyv. Taikos 1 – 11, LT 5840 GargždaiTel.: (8 ~ 45) 41 41 04; mob.: 8-651-11111

AB „Klaipėdos elektros tinklai“direktoriui Egidijui Baniui

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2003-05-16Klaipėda

Remiantis įvykusio konkurso, kuris vyko 2003-05-02, rezultatais, prašau mane priimti Informacinės sistemos organizavimo skyriaus informatikės pareigoms nuo 2003-05-07 datos.

Pridedama:1. Gyvenimo aprašymas;2. Diplomo nuorašas;3. Kvalifikacinio pažymėjimo nuorašas;4. Vaiko gimimo liudijimo nuorašas;5. Santuokos liudijimo nuorašas.

(parašas) Janina Jonušienė

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)2003-05-16

Vardas, pavardė Janina Jonušienė

Gyvenamoji vieta Taikos 1 – 11, LT 5840 Gargždai.

Kontaktiniai tel. (8 ~ 45) 41 41 04; mob.: 8-651-11111.

Elektroninis paštas janinaj@xxx.lt

Gimimo data: 1974-05-01, Klaipėda.

Tautybė: lietuvė

Šeimyninė padėtis: ištekėjusi

Šeimos sudėtis: vienas vaikas mokyklinio amžiaus.

Išsilavinimas: 1990 – 1993 m. Klaipėdos aukštesnioji žemės ūkio mokykla, buhalterinė apskaita ir analizė.2002 m. – mokausi Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijoje, įmonių ir įstaigų administravimo.

Darbo patirtis: 1993 m. – iki dabar AB „Mūsų namas“, specialistas. Veikla: Dirbau buhaltere – sekretore. Dirbau tinklo administratoriumi, buvau atsakinga už kompiuterinį tinklą ir duomenis serveryje. Taip pat dirbau Klientų aptarnavimo skyriuje registratore, kur reikėjo daug bendrauti su žmonėmis, padėti jiems pildyti anketas ir jų duomenis suvesti į kompiuterį. Šiuo metu dirbu specialiste. 1998-09-01 – 1998-11-20 Klaipėdos raj. savivaldybė, kompiuterių ir informatikos specialistu. Buvau priimta apmokyti sekretores dirbti kompiuterinėmis programomis: Word ir Excel (terminuota sutartis).

Kvalifikacijos 2001 m. UAB Alnos techninis centras seminaras „Microsoft Windows NT kėlimas: 4.0 administravimas“ ir „Microsoft SQL Server 6.5“.

Užsienio kalbos: rusų kalba (laisvai), anglų kalba (susikalbu, mokausi savarankiškai).

Kiti privalumai: darbas su kompiuterio programomis: Windows NT, Word, Excel, PowerPoint, Access, Corel, Outlook, Internet Explorer. Moku organizuoti darbo dieną, greita orientacija, vairuotojo pažymėjimas (B kat.), galiu naudoti savo mašiną darbo reikmėm.

Asmeninės savybės: komunikabili, savarankiška, atsakinga, mėgstanti kolektyvinį darbą.

Pomėgiai: skaitau grožinę ir techninę (statybinę, kompiuterinę ir t.t.) literatūrą, sprendžiu kryžiažodžius.

(parašas) Janina Jonušienė

1 priedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“

GAUTŲ DOKUMENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS ________________ (identifikavimo žymuo)Reg. Nr. Dokumento gavimo data Dokumento sudarytojo pavadinimas Gauto dokumento datos ir Nr. nuoroda Dokumento pavadini-mas (antraštė) Rezoliucijos tekstas Vykdytojo parašas Bylos, į kurią įdėtas dokumen-tas, nuoroda Pas-ta-bos1 2 3 4 5 6 7 8 9

Direktorius (parašas) Egidijus Banys

PASTABA. Žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis. 7 skiltis nepildoma, jei žurnalas sudaromas skaitmeninėje laikmenoje.

2 priedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“

TVIRTINUDirektorius(parašas)Egidijus Banys

2002 METŲ BYLŲ NOMENKLATŪRA_________ Nr. ________(data) (numeris)Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis ______________________________(norminiai teisės aktai ir 4-oje skiltyje vartojami jų sutrumpinimai)

Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar indeksas (darbuotojo vardas ir pavardė – jei struktūros nėra) Pastabos Saugoji-mo termi-nas Teisės akto ir jo punkto nuoroda 1 2 3 4 5 6 1.TVARKOMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA 1.1. Įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ……. …… …… 1.2. ……………… ….. ….. ….. …. 6. PERSONALO VALDYMAS 6.1. …………… ….. ….. ….. 6.2. Tarnautojų asmens bylos ….. ….. ….. Pagal sąrašą 10. FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA … ….. ….. …… ….. 12. RAŠTVEDYBA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS … ….. ….. …… ….. 12.4. Tvarkomųjų dokumentų registracijos žurnalai ….. …… …… 12.5. Siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnalas …… …….. …….. Skaitmeninėje laikmenoje… ….. ….. …… ……. 12.8. Nuolatinio saugojimo atleistų tarnautojų asmens bylų apyrašas ….. …… …… Į bylų apyrašą neįrašoma… ….. ….. …… ……. 12.11. Darbuotojų asmens bylų sąrašas ….. …… …… 12.12. Laikino saugojimo bylų sąrašai ….. …… …… 12.22. Prašymai gauti archyvo pažymėjimus ir išduotų pažymėjimų kopijos ……. ……. ……. 13. PERSONALINIŲ ĮMONIŲ AUDITAS 13.1. ….. …… …… ……

Sekretorė-archyvarė (parašas) Oksana Gradauskienė

Ekspertų komisijos pirmininkas(parašas)Vidas Strumyla2003-05-07

SUDERINTAKlaipėdos apskrities valstybinioarchyvo direktorius(parašas)Vilius Matonis2003-05-07

PASTABA. Jei dokumentų registracijos žurnalai sudaromi skaitmeninėje laikmenoje, tai nurodoma bylų nomenklatūros pastabų skiltyje.

3 priedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“

TVIRTINUDirektorius(parašas)Egidijus Banys

2002 METŲ BYLŲ NOMENKLATŪROS PAPILDYMŲ SĄRAŠAS_______________ Nr. ___________(data) (numeris)

Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis ______________________________________________________________________________________________________________(norminiai teisės aktai ir 4-oje skiltyje vartojami jų sutrumpinimai)________________________________________________________________________________

Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar indeksas (darbuotojo vardas ir pavardė – jei struktūros nėra) Pastabos Saugojimo terminas Teisės akto ir jo punkto nuoroda 1 2 3 4 5 6 14. VIDAUS AUDITAS 14.1. …………… ……. …… …… 14.2. ……………… ….. ….. ….. ….

Sekretorė-archyvarė (parašas) Oksana Gradauskienė

Ekspertų komisijos pirmininkas(parašas)Vidas Strumyla2003-05-07

SUDERINTAKlaipėdos apskrities valstybinioarchyvo direktorius(parašas)Vilius Matonis2003-05-07PASTABA Jei dokumentų registracijos žurnalai sudaromi skaitmeninėje laikmenoje, tai nurodoma pastabų skiltyje.

4 riedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“DARBUOTOJŲ ASMENS BYLŲ SĄRAŠASEil. Nr. Bylos antraštė Pradėta Baigta Pastabos1 2 3 4 51 Petras Petraitis 1995-03-01 2 Janina Jonaitienė 1993-02-02 3 Mantas Mikna 1993-02-02

Direktorius (parašas) Egidijus Banys

PASTABA. Sąrašo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

5 priedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“

2002 METŲ BYLŲ NOMENKLATŪROS SUVESTINĖ

___________ Nr._______(data) (numeris)

Rodiklis Sudarytų (baigtų) bylų skaičius Iš viso sudarytų (baigtų) bylų skaičius Tęsiamų bylų skaičius Nesudarytos (nepradėtos) bylos Pasta-bos Pagal bylų nomen-klatūrą Pagal bylų nomen-klatūros papildymų sąrašą Pagal kitus apskaitos dokumentus Bylų skaičius Bylų indeksai Nuolatinio saugojimo bylos Ilgo saugojimo bylos Laikino saugojimo bylos Iš viso X

Direktorius (parašas) Egidijus Banys

6 priedasUŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ĄŽUOLYNO VALDOS“TVIRTINUDirektorius(parašas)Egidijus Banys

BYLŲ (DOKUMENTŲ) PERĖMIMO AKTAS____________ Nr. ________(data) (numeris)

___________________________________________________________________________________(pagrindas – tvarkomojo dokumento data, pavadinimas, Nr.) _______________________________________________________________________________________ perdavė,(vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas) ________________________________________________________ priėmė bylas (dokumentus): (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas (bylos antraštė) Dokumento data, Nr. (bylos indeksas) (Bylos chronologinės ribos) Lapų skaičius Dokumentų (bylų) skaičius Pastabos1 2 3 4 5 6 7

Iš viso perduota ____________________ bylos (saugojimo vienetai),(skaitmenimis ir žodžiais)______________________________________________________________________ dokumentai.(skaitmenimis ir žodžiais)

PerdavėSekretorė-referentė (parašas) Livija PoškaitėPriėmėSekretorė-archyvarė (parašas) Oksana Gradauskienė

7 priedasBYLOS VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento data Dokumento Nr. Bylos lapų numeriai Pastabos1 2 3 4 5 6

Vidaus apyrašo ____________________________________________________ lapai.(skaitmenimis ir žodžiais)

Sekretorė-archyvarė (parašas) Oksana Gradauskienė___________________________(data)

8 priedasBYLOS BAIGIAMASIS ĮRAŠAS

Byloje yra ________________________________________________________ lapai,(skaitmenimis ir žodžiais)iš jų:raidiniai _________________________________________________________________________praleisti _________________________________________________________________________su defektais ______________________________________________________________________su įklijomis ______________________________________________________________________vokai su indėliais _________________________________________________________________spaudiniai________________________________________________________________________kita ____________________________________________________________________________Vidaus apyrašas ___________________________________________________ lapai.PASTABA. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretorė-archyvarė (parašas) Oksana Gradauskienė

____________________________(data)

9 priedas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________